18 Ocak 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

18 Ocak 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SEA EAEEEAAE ŞEYTLTE DE AA EA A be min ir ik AMME TEME EN mey Wee ae öl Yazan: Niyazi Ahmed Okan key koz pil nasıl verildi? md beli bir şey Bn gelince; bu ağ e Ahmed Paşanı sel , yaptığı bir yalı ve 1 - “rden m gö elm miştir. Elli yıl kadar Azam .. se önceleri bni İiyy a k imiş. Be; da güzel bir rağ ERMAN üncü Murad a Öz- ir Osman Paşanın nda h hee, Şirvan, Şimahi, Tibriz se- yn dönünce, Kk — getirdi- cere, cam kaj nlar, ile kun ile kurulan ör nefis imiş. iy kasır ve Büliziiye hakkında un Çelebi şunları yazmakta - yskozun cenub tarafında ve te deryadadır... Beyazıd Han binası bir bağı cenan misali dır. Mei e penceresi camlarını, pen- kapaklarını bileüm a adişahiye takdim etmiştir. üyesi olmasınlar (o fikri tâniye bahçesi sahasında lel in hümayun ela Baş İİ eke haza ri olup göre: kı yet etmektedir. Hele içinde İL yet a ila sı! Sn nce (yazılmış bu vini kasrı yıkılmamış olduğu Mn İbrahim Paşa, Paşali - İleri da aşan bir çok yer- Bibi zev e safa yeri haline da bir bahçe niş bl da kz ne- hay Süncü ü Selimin ya yaptırdığı > ai d, öfeklerle bin adım mesa ö desti, taş gibi ni: iğ ralli yer de burası ( olduğu B Yet edilmektedir. (1) ia i camii üçüncü Mus yratmdar yaptım dı77- e ii Yeniden w Ağam İtin X Sil niye bahçı —— Me mısraı buraya debdebe ve gayreti EN 7 HE - | ağacı dikmi Beykozdan bir görünüş. Çektiler sineye İNCİRLİDE beytülânebi Darısı başına ey sürmeli zendost çelebi Sav yarından bugün ey şuh aman Gel Paşabahçesine zevk edelim henki » 4 BEYKOZ ğaziçinin büyük sem den biri Shan. nie ran - lere varan eskiliği vardır. Hünkâr — 36 — Tefrika No. Beykozun eski adı ysk “lattâ körfeze de bu ad verilmiş - ti. Bir iddiaya göre Beykoz'un asıl adı (Beykos) dur. Bu iddiayı öne sürenler “Kos,, un köy anlamına geldiğini, burada da Beyler otur - duklarından “ ek (B. sm. burada otururdu, Akçakoca şimdi- ki İzmid vilâyeti ile etrafını feth- pri lenin oraya (Kocaeli) adı - - çayırı ile Tokat Me Rum şarkı 5 imparatorlarmın.& ika - (Arkası var) d Bir çok saraylar, köşkler | kurulmuştu, ki | Evlenme hepsine birden Milediyan derler - Profsör operatör o bay tor i. (2) Bürhan: ile bayan Fahire- ar bahar m: lerini b geçirirlerdi. Yalı- köşklü denilen yer Siklamikos ve. ya Amikos adını taşırdı. Şimdiki ira Bursa ile Boğazın iki yö - üne malik olan Biti © krallarının Dedin büyük sarayları bulunur - u, Amikos da bu krallardan biri o- larak gösteriliyor. Eski bir Yunan hürafesine göre Amik. pton budı ğırır ve mutlaka kendisi galib çıkarak (o yabancıyı öldürürdü. Son 1 geçen Argo - notlar geldiği vakit nlardan Ol işler Pelin adındaki! xy tarihçi: “Bu defne ağacmda öyle bir hassa vardı, ki gemiciler bun dan bir dal koparıp da pir ip a acak emi tayfası biribirini ücadele ederler enize atılmcaya kadar bu mücadele bitmezdi.. Bu defne yüzünden Beykoza “Deli defne,, demişler.,, Tarihte yer almış bu efsan. nin doğru şekli Ee Beykoz, devletinin ur hüküm - darları Posidon'un © gaddar oğlu Amikos idi. (Amikos) , demi givili kayış: ey on ila den vaz aş tarafı birinci sayıfada Türkiye on iki ada karşısında- ki mağ olacak herhangi bir ta- arruzu geri püskürtmek için her türlü tetbiri aye bulunuyor; bu muhakkak u kıyılara çet kini e bir düşman dusu pek büyük bir mukavemete çarpacaktır. Olabilir ki büyük bir devletin ordusu bu mukavemeti kı düşman ordusu breeze ahali- nin hüc tekim 1919 - 1921 meli Ana e - gr E ordunun pek bü lilere Mmraeii biz temin edebiliriz. vk bu BiP ellerin- de tutmakta! larının mut- Jaka askeri bir ei için olma- dığı inde bulunuyoruz. Bu on iki ada olsa olsa bir düşman do nanmaşına karşı bir üssül- harekesini teşkil eder. Fakat elel -İ niz işl bü | meyi dayi e geçmeli ait olan böyle bir mazariyeyi orta» ya atmak bizim gibi eski ir düşmezse de, Garpten Şarka ge - lecek olan bir donanmayı Tunus ve Sicilya arasmdaki boğazda me- Letmenin daha kolay olacağını de inden anlamayanlar pek güzel görebilirler Zira Akdenizde ki menfaatlerini k için mü dafaa e yalnız on iki aliya hasreden bir donanma, İtalya sa- bilsin harap olmasını kolaylaş m İtalyan deniz tesisatmı ve kuvetlerini tahrip et- düşünecektir. İtalyan ,deniz lenin , hem rekete geçecek kadar kuvvetli ol- duğunu düşünemeyiz. İşte bu görüş noktaları ile, on iki adanın işgalinin ne ye an as- keri siyaseti için, ne de adı- ii de vardır. Siragüza yahud Me d sina, Tunus ve Sicilya arasındaki boğaza karşı pek it ve pek emin bir ü bri olabilir, Biz, pek küçükler, büyük İtalyayı ida- re edenlere ders verecek değiliz; yalnız Akdenizin şarkında hare - İ ette Ere olan bir yabancı donanmaya bu adaları üssübahri olmak üzere elde bulund faidesiz bir şey olacağını söylüyo ruz. Doğrudan doğruya denizciliğe ğı mü üsmlemet makına gör göre sul- hü | siyaseti için bir e temin etmez. Yirmi senedenberi on iki adayı elinde a İtalya, büyük İtalya, İtalya da bu lüzumu hissedecek - tire, Dusmanis m” tanınmış mizin ileri gelenlerinden birçokları Tunmuştur, Ba; 'ahire, matbuat hayatımda - ki hizmetinden sonra hariciye mesle - ğine e geçerek Marsilya a - li 8” Baş tarafı 1. ci sayıfada RADYODA Dün gece radyoda seçim müna sebetile şehir bandosu bazı parça- lar çalmış, Bay Galip Bahtiyar ve Bayan İffet Orus ile Bayan Güzin ferans vermiştir. Bugünden yi bi isa ok hatipler sandıklarını Bi ğunda kendisi mi kle Tıp kadar elimi da ınmmış olan yili Bürhaneddine ve ze ak ma rindeler dİ dileriz. Kardeşi Mustafa Fikriyi arıyor Londrada bulu: nan Kıbrıs muha inler berbe: y Mehmed Ni i bize şu mek tubu göndermiş dir: nedenberi Tü yede Ek Aranan Mustafa, 952 le İz - Fikri mirde yönü muhafaza memurluğu yapıyordu. Bu tarihten sonra kendisi nin Fra: maz hududuna. akledildiğini öğren Kiya hal eri adları ve söyliyecekleri wardır: “yoğ Marla Tunalı, ethi İsmail, İzzet r, Saim ane, Habip, Fuat iki Sabit Baylarla Bayan Meli wnİ, Fatihte: Orhan Rıza, Dr. Be - sim Arif, Salâhaddin, Dr. pim mr Arif, Celâleddin Feyya: İbrahim, Hüsevin Hüsnü, Muhi d Temsil A De” Baş tarafı 1. ci iler. Külütr Bakanı Bay Abidin Öz- men, temsil akademisi üzerindeki rma dair, dün bir muhar- rimizi Bristol oteline kabul ede- Ve şunları söylemişi tir: “A “Akadem lom şubesi i için ilk und Nyoreilardiln Polloks'a mağlüp oldu ve öldürül dü.. d mağ musavver tarihi, sayıfa 1 2 Li cild, 2. Sayıfa, E 318, ber alamıyorum. Kendisini tanıyanların ve adresini bilenlerin insaniyet namına ie ini dileri Bay Mehmed Niyazinin adresi şu - lehmed Niyazi 59 Casevoichi Rood 5. E 27 Londaoı sinin mayan derhal temsiller vere İŞ Ke ele surette kurulması mı tesbit ettik. Bu- ri ei iki ii nun k: nı ihtiva edecek tafsilâtı gün içi içinde ga e England e ayni zamanda bu | ni: «| Yurddaş bugün ilk va- zifen rey vermektir din Fazıl Baylarla ider ve akbule, Perihan Bakırköyde: Enver Necati, Dündar, Kenaı Dr. Hüsnü, Fahri, Vasfi Aziz, ki - saf, Sabri Baylarla Seniha, Medi- ha Bayanlar. Beşiktaşta: Etem Akif, Abdül- siri Balyan Dü riyerde: Bürhan, Yaşar B: Ünü rda: Avukat Macit, karrem Naili, Servet Yesari Bay Kadini Niyazi Tevfik, .emal Cenap, Sabri Celâl, Mahir, Haydar, İhsan, diy Mehmet Nu- a ri, Mevhein Bi Mi. e çalışacağız.,, ni Bini men aç “Robert Kollej” i ni rikadan bine eden mütevelli he yetin İstanbula gelen mümessili Mister Ko dişi da kabul ederek i- zahlarını dinlemiştir. Amerikalı Mister Kofr, Robert kapa niyetinde oldukları, için, almması mi e AZI İzan ler hakkında milla yörenin elele ie İman 159 al

Bu sayıdan diğer sayfalar: