18 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

Geneliğin Felâketzedelere Yardımı. | Fransız AilelerSar'dan Kaçıyorlar. Ge- - Bir Tehlike Atlattı.. ri Dönenlere Hudutta Ateş Açıldı. — 5 Evve Dükkân Yandı. İzmir lıfa- iyesi Yetiştib Söndürmüştür. Eğyr t e M e ça gucerğ KA " ĞSĞ gae Ka a ö F 52 00mdü Mlmar Taşniya drisdl va'lılar. Dolfüs Projesinden Ayrılmıvacaklarmıs.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ı Yirmidördüncü Yıl No. 6l17 aiyi eeet ee | Moskova Mahkemesi BB ÂU Zinovyef ve Kamenef'i Sürgün Cezasına Mahküm Etti. CUMA 18 Közmlliki 1 Gi üü #a < SŞ İzmir'de bergül ü el © y Si Telef on: 2716 ! Ge_ncliğin Felâketzedelere Yardımı. AAAT SST | TAARURLANI YO iZ AAA 5 gnn <<0 Sar'da 200 Bin Kişi Tezahürat Yaptı. Hitler Aleyhtarları Korku a d sabahları çıkar siyasal gazetedir. . vuraek vERR BAA — Ka Dün ELETELAEK Içinde!..! Kemalpaşa Kazası Fransız Aileler Sar'dan Kaçıyorlar. Ge- | Fi Dönenlere Hudutta Ateş Açıldı. J Saatte 35 Otomobil Huduttan Taşınıyor. Avustür- ya'lılar, Dolfüs Projesinden Ayrılmıyacaklarmış. bötün muhalefet Bir Tehlike Atlattı.. 5 Ev ve ankânîandı. İzmir Htfa- iyesi Yetiştib Söndürmüştür. saat boklemek — lâzım gelmiştir. Önlerinde gameli salibleri ve ellerinde statuköya İşaret eden Bavun için dön akşum mu- halifler ulaslar demeğine ve ülvelsrarası kurumuna mürace #t ederek Sar'da asayiş mem- | aliyetinid henüz kurama aft olduğunun teyidini İstiyecekleri söyleniyordu. Bucunla beraber nazi fırka sının en ileri gelen şeflerinden Viyana, 16 (A.A) — Yukarı merkezlerlal O Âtaktorya valisi Gayaner, Linz Yatanperver cebhenin bü- g| Jük bir tezahürü esnasında de- İ Miİştir ki; — Ayusturya Sar'daki Al | Man müvaffakıyetini selâmla İ İ boşalımak için tedbirler'ittihaz etmişti.ŞUlaslararası polisi tara ;'"l ve Alman ulusu ile bir İkte sevinmekle beraber, Dol y Ü tarafından hazırlanan siya- : İ ğ biri Havas ajansına fırkanın - S A B ;L Beae D H p Sarda takibetmek İstediği siya ee N” Çi , | * ayrılmıyacaklır. Avusturya set hakkında yatırıçı beyanatta Dünv, Kemülpuşa kazası bü 1 mlr'den yetişen itfalyenin gey- Âlman olurak, fakat serbest ve Tüttakil Alman olarak — kela: Sıktır.( Sar, plebisitinden soora h r"'—'!l Almanya'ya bağlıyan Bir köprü balice gelmette ol- düğu — gibi Avasturya'nın da Âvrupa sulhuü için bir hareket — Sonu 6 ıncı sahifede — Ikinci Müntehibler Se- çimi Bitmek üzere.. DA —0—.. Birçok Mıntakalarda 'sSeçim Bitti. | yük bir tehlike geçirmiş ve İz | reti ile kurtulmuştar. ı Sabah erkenden kaza merke: zinde bir yangın patlak ver- miştir. Rüzgürm esişi derhal vaziyeti tehlikeye doğru sürük- lemiştir. Mahalli tedbirlerin ye- tişmiyeoği anlaşılınca sant yedi buçukta telgraf makinesi başın- da vilâyet makamına haber ve- Sar'da Hitler bayrağı bararetle satılıyor anlatılamıyacak — kadar devk ve meş'e içinde geçmiştir- Sast 15 te nihayeti gelmiyen bir glay çehir sokaklarından Beçmeğe başlamıştır. — Alaya İ Trak edenlerin, tertib eden- lerin evelden tahmiü edilen “dedini yani 200,000 bini faz:- hasile Beçtiğini söylemek mü- balâgalı olmuyacaktır. Çünkü tlayın nibayeti gelmek için üç mabskenler bulaunan udamları bamil arabaların ardından ge- len bücum kıt'aları sevinç ve ve alkışları arasında geçiyor- lardı. Muzikalar delmi milli ve eçi ile karışık Sar çar- kıları.. Güneş batar batmaz — şehir ziyaya boğuldu. Hemen bütün evlerin önünde bay — Hitler'in bir metre boyunda bir fotogtafı asılmıştı. Polle Hitler aleyhtarı fiından abınon — tedbirler — saye- sinde hiçbir hâdise olmamıştır. Havas fajansı — royinm - mağ: lüblarının bozgunluk acıstı duy: duklarını ve kendilerini emni- yeteizlik içinde — bulduklarını yazıyor. Hitler aleyhtarı kato Hiklerin önderi Bofman bhaya- taden korkarak Sar - İogiliz polla müdürüne mürecasile hi- mayesini rica elmiştir. Öbür taraftan 15 Framsız allesl bvazi tehdidleri karşasımda evleribi terkederek madenlere tğınmışlardır. Izmir'de de Büyük Seçimin Biti- rilmesi Ihtimali Kuvvetlidir. ! w - rilmiş, İzmir belediyo İtfalye- #inin gönderilmesi istenmiştir. Bunun üzerine derhal bir hifaliye takımı hareket etmliş ve otuz dakika sonta Kemalpa: şaya vararak derbal yangını söndürmek faaliyetine geçmiş- tr. Hava poyraz olduğu için çok müşkülüt çekilmiş ve yan- ni söndürmek İçin tamam beş #aat uğraşılmıştır. Vall Ge- neral Közum Dirik te bizzat yetişerek tertibatla alâkadar ol- maştur, Yunanistan'da Soysal T Müdafaa Hazırlıkları... | Bay Fethi 1 Zırhlı, 2 Denizaltı Gemisi,4 Tor- İDün Izmir'den Pito Muavini, 2 !Torpito Yapılacak..|Istanbul'a Geçti. Londra Büyük elçisi Bay Fethi dün Denizyolları İşletme Idaresinin 'Ege — vapurile şehri: mize gelmiş ve akşam üzeri İstanbal'a hareket eden ayni veparla İstenbul'a gitmiştir. Beş ev ve dükkün tamamen yanmıştır. Civarda bam binşlar zarar görmüşlerdir. Yangın, ka sabayı telüşea vermişse de bilâ bare sükün bânl olmuştur. | Yangın Nasıl Çıktı? Kemalpaşa yangını bakkında aldığımız tefhilâtı aşağıya ya- zıyorus: Yangın saat 7,30 da Kemal. paşa'da birlncl hükümet ced desinde Bay İbrahim'e aid olan Selçuk nahiyesinde ikinci müntehibler seçimine ait bir intiba Saylav seçimine esas hazırlık olan ikfnci müntehibler seçimi İzmir'de hareretle devam et vam etmesine rağmen kadın- erkek müntebibler — mıntakala rındaki sandık - başlarına gide- mektedir. Seçim başladığı gün- | tek reylerini kullanmışlardır. —| öbvebaneden çıkmıştır. - Kah, denberi havanın yağmurlu de — Senu., 5 teel Hblğ yebanebin — bulundoğu — sakaf ö a altında iki dükkân ile iki ev Yunan - Bulgar Hududunda vardı. Kahvehane, iki dükkân —— ——— Bugün Yunan millt müdafan bakanı General Kondilis Ankara'da ziyafette İstanbul 17 (Hususi) — Ati Ba'dan höber veriliyor: Bütün siyasal fırkaların baş kunları ile hükümet - ricalinin T bulundakları büyük top. t, bügün öğleden evvel ğ::"w ve geç vakte kadar ı'ı-::ıluıı. Hsunun böyük rüt =-îl Zabitleri, milit ’..ıa.r.ı Yi izim olacak mübimmatın 'da — yopılabilmesini temlv için mühimmat fabrike- lorı tesla edilmesi fikrini İleri sürmekte ve bunda ısrar eyle| mektedirler. Haber verildiğine göre, Yu- nan donanmasının — küvvetlen: dirilmesi mes'elesi de bu top lantıda konuşulmuş ve 1940 senesine kadar 4 torpldo moh- ribi, 2 küçük torpido, 1 gırhli ve 2 danizaltı gemlei yapılması Tüsümu ittifakla kabul — olun muştur. Halkevinde Konferans, Var. | kevinde verilmiye bıîl: nan inkılâb konferanslarından dördüncü konferave bugün saat 15 te musllim Bay Hakkı Baha tarafından — verilecektir. Konferansın mevrsuu - (Devlet- çilik)lir. Bay Hakkı Baba konferansında biçin — devletçi oldağaumuzu anlatacaktır. Hal- kımızın, bu çok değerli kon- ferann dinlemek fırsatını ka çırmamak için Halkevine gide: ceği tabildir. Bulgar Komitacılarının Yeni Yeni Vak/'aları. 3 Çobanı Yaraladılar. Komitacıları TYakib Için Asker Gönderildi. İstanbal, 17 (Husust) — Yunan gazetelerinin — yazdıkla- rına göre Bulger komiteclleri, tekrar Elen hudutlarına hü- cum ederek üç çobamı yarala: | mışler ve bula bildikleri ko. yun sürülerini alıp götürmüş: lerdir. 12 incl Elen fırkas, müfreze asker — göndermiştir. Yaralanan Elen — çobanları, Bulgar komltecilerinin namusa aykırı tecavüzlerine de — maruz kalmışlardır. Drama sencağına tâbi Elen köyleri ahalisi, komitecilerin bü tecavözünden korku İçinde | komitecilerin takibi için bir | bulunuyor. ve bir ev Bay İbrahim'e, öteki ev de avukat Bay Ahmed Hu: lüsi'ya siddi. Yangın; berkesin uykuda olduğu sırada — çıktığı için horker atılan ellâblar. ile uyanmış ve yangın — yerine koşmuştur. Kasaba — sokakları dar, evler ahşab, havada çok züzgârlı Idi. Yangının bu yüz. den genişlemesi ihtimali çoktu. İzmir — itfalyesi; — fedakârlıkla çalışarak yangının etrafa genlş. lemesinin — Önüne — geçmiştir. Yanan kahvehane, 151 ev ve iki dükkân sigortasızdı. Zarar mühimdir. Vilâyetin ve bele- diye İtfafyesinin sür'atle yetlş- mesi, Kemalpaşa'da minnet ve vevlüçle karşılanmıştır. — Lütfen çeviriniz —

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler