26 Mayıs 1935 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 10

26 Mayıs 1935 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— — TEE AE FA Ma TEN ml — KURUN 26 MAYIS 1935 yarın beze itibaren çalışmaya başlıyacaklardır. Komisyonlar swretle teşekkül etti: KOMİSYONLARA SEÇİLEN - LER KÜLTÜR KOMİSYONU Başkan Asım Us (Kurun). Ra- portör İbrahim Necmi (Türk dili araştırma kurumu), Kâtip, Nureddin Artan (Ulus). Üyeler; 1 — İhsan (Talim, terbiye râisi) Z — Nasuhi Esat (Ulus) 3 — Fazıl Ahm. 4 — Kemal Salih (Cümuriyet), 5 — Reşat Nuri (Kültür genel enspektörü), 6 — Ahmet H 7— Bela rildi (Cümu - riyet), > — Ziya Çalık XKonya), — Burhan Cahit (Köroğlu), ii — Sedat Eryni (Yediğün), 11 — Rasim Us (Haber); 12 — Nusret (ü MESLEK KOMİSYONU ya Gevher Etili, ra - sm Naşit Uluğ, kâtip Avni | ) — ğe — Mecdi Sayman (Tan), : — Kerami (Gazeteciler birli- zi), 3 — Mekki Sait (Cümuriyet), 4 — Celâl Davut (Musahhihler "a daki, 6 — Kenan Akman (Balrkesir), 7 — Necmeddin (Malatya), 8 — Bilâl (Hafta), 9 — Musa Ataş, 10 — Ömer Nakip (Kurun An- essili), — Tahir Karauğuz (Zongul - a. muhabiri), 1$ BİRLİĞİ KOMİSYONU aydar Ri ç Hava Kurumu Kurultayında 1 er (Baştarafı Birincide) genel kurmay birinci, ikinci baş. kanları, ordu ispektörleri, kolor. du ve kamutanları, jandarma ge amutanları, riyet Halk Partisi başkanları Türk Hava Kurumunun yardımcı üyele. dir. ri 27 İkincikânun yerine 15 Ma. yıs günü hava şehitlerinin töreni ai Ayrıca bir hava hafta- si ıda saptanarak o hafta içinde iz | teriş, konferans, propaganda el uğraşa: Başbakanın Söyle levi Bastırılacak, Dağıtılacak Ankara, 25 (A.A.) — Türk Ha. va kurumu u kurultayı bugünkü top. lantısında, Başbakan İsmet bön, nün ve Hava Kurumu at Bulcanın dünkü toplantıda ver: dikleri söylevlerin kitap halinde bastırılması ve dağıtılması, sene- lerdenberi Türk Hava Kurumu. nun başında a e yeka o ler gören Fuat Bulca; ca teşekkür edilmesi aritmi b onaylanmıştır. Genel Merkez Üyeleri Seçildi Türk Hava Kurumu Kurultay nın ikinci sapan seçilen genel merkez kurumu üyeleri ve kurumu başkanı Fu-! Raportör Refik Ahmet un seçtiği dgekld yöne- Kâtip Fuat (Cümhuriyet) tim kurulu üyeleri şunlardır: ÜYELER: G Merkez Kurulu 1 — Abdülahad Yeni Durum : tl Ferit Far Ablühak Fırat Erzincan say!a- 4— Mı j Mağ in ) çıkan Balkan > gazetesi mü-| 5 dürünün gönderdiği telgraf Ku - 9— Aksoy (Ga - ziantep). ı Or Faruk Şükrü Yersel (Es. kişehir). 11 — Gültekin Arda (Trakya) z 12 — Ali Riza Gürsoy (Kara- eniz). BÜYÜK ÖNDERE ) SAYGI ke saygı ve sevgilerini bildiren şu telgrafı göndermiştir: Kamâl Atatürk imei İSTANBUL Bugün Ankarada çalışmağa iz a Birinci Türk Basın Ku - tayın varlığınızla ve Türk devrimine candan bağlılığı - nı bildiren saygılarını yüksek ka- tınıza arzederim, BELGRATTAN GELEN TELGRAF Ankara, 25 (A.A.) — Türkiye irinci Basın kurultayının bugün - kü açılış toplantısmda büyüğümüz Kurultaym sa: bildirilmesi için bir takrir verilmiş | ve alkışlarla karşılanmıştır. an gönderilen ve Kurultaya iyi ve verimli ie dileyen kunmuştur. Bu arada Balgretiz rultaym irin karşılanmış - Balkan Herald direktörü tel - grafında şöyle demiştir: ürkiyenin ve bütün Balkan devletlerinin menafiini müdafaa eden birinci ve tek İngiliz olan Balkan is ve azasına içten gelen e - fakiyet dileklerini sunar ve Kuru tay ile mesai birleştirerek ppi te bulunmaya hazır olduğunu bil- dirir. DOKTORLARIN RAPORLARI DA GÖZDEN GEÇİRİLDİ çok lif mevzular üzerine yazmış ol - dukları bazı raporlar verilmiştir. azhar Osman raporun - da gazete ge halk üze - rinde tesirini pisikoloji ve hijyan an ay sinir cümlesi ve karaktı şafında matbuat rolünü gözden geçirmektedir. Dr. Bay İzzettin Şadan da ra - porunda dinamik pisikoloji pren- siplerine göre basımın, dramti - zaşyon, şehvani speküler, unsur - larını tetkik etmektedir Bunlardan maada Bay Hıfzım- rahman eşit tarafından gazeteler ve halk terbiyesi üzerinde a) ra- por ile gene bir pedagog ” dan çocuk ve halk terbiyesi bakı. | mmdan mevzulu verilmiş iki ra- por daha vardır. vi, eğ Çetinkaya Afyon Plani Ali Rıza Erten Mardin O sayi Asaf Doras Bursa saylavı, mi Bayar İzmir saylavı, Cemil Uyba. dın Tekirdağ saylavı, Cevdet Ke- rim İncedayı Sinop saylavı, Esat â$"| Uras Amasya saylavı, Ethem Tun- cel Samsun saylavı, o Fuat Bulca Çoruh saylavı, Hamdi Aksoy İz- mir saylavı, Hamdi Ülkümen Tra*| kâ zon saylavı, (Hakkı Ungan Van saylavr, Kâmil Dursun İzmir say- lavr, Kâzim Okay Konya saylavı, hmut Muammer Eriş İş Bankası genel direktörü, (oMuhiddin Baha Fars Ordu saylavı, Bayan Nakiye Et. gün Erzurum saylavı, Nuri Ti Gaziantep saylavı, Rahmi A ekirdağ saylavı, Rasim Büğür rab Sivas, Rifat Börekçi Anet İşleri başkanı, Saffet Arıkan Erzincan Süreyya Yiğit (Kocaeli ükrü Koçak Erzurum Zaim Ziraat Ban. kası ir direktörü, ) e ki Say Erzurum sa; Zülfü Tiğrel Diyarbekir meli Genel Merkez Kurulu k Üyeleri Bayan Türkân Bağtuğ Antal. ya saylavı, Emin Aslan Tokat De-| po Sagay Bursa Itrok Zonguldak saylavı, Muzaffer Kılıç Giresun a Çorum saylavı, nizli saylavı, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri an Fuat Bulca Çoruh say- lavı, Asbaşkan Abdülhak Fırat Erzincan saylavı, vzi Şük- rü Koçal re sayi lav üye Cemal Uybadın Tekirdağ

sayla- la Riza Erten Mardin saylavı, ammer Eriş İş Bankası Genel Di- rektörü, Rahmi Apak (Tekirdağ saylavı, Feridun Dirimtekin 2 Ta. C. Yarbaşka; Yönet Üyeli Cevdet Kerim İncedayı Sinop saylavr, Nuri Conker Gaziantep Ethem Tuncel lavı, Süreyya Yiğit Kocaeli sayla- vi. Atatürk'e Çekilen Telyazıları fından Türkiye Cumur Reisi Ata türk'e şu telyazısını çekmiştir: Türk Hava Kurumu altıncı ku- rultayı bugün çalışmasını bitirir. z 3 dere saygı, bağlılık ve öz Sirek ten sevgilerinin sunulmasını karar altına aldı. Bu şeref ödevi özel saygılarımla birlikte yaparken sonsuz bir kıvan: mn. urultay Başkanı Abdülhalik Renda Yardımei gri Arasında Yunanistanda Krallıl aleyhinde nümayişle! ger” (Baş tarafı I incide) için bütün valilere (kesin) (kat'i) emirler vermiştir. Fakat eski Yu - nanistan (valilerinden bazıları| g, halkın, büyük bir ekseriyetle Mutlakiyete ve Kral Jorjun dön - mesine taraftar gibi nümayişleri menetmeğe im - aca bu hususta yapılacak teşebbüsün iyi sonuç lerdir. PANGALOS DA SEÇİME GİRMİYOR , 25 (Kurun) — Gen ral Paganlos da intihabatın bir hafta sonraya bırakılması isteği - ne hükümetçe cevap verildiğin - den diğer muhalif partilerle be - er seçime oiştirak etmemeği HÜKÜMET ÇİZDİĞİ SIYASA - SINDAN DÖNMİYECEK Atina, 25 (Kurun) — H met mehafili, muhalif partilerin saylav seçimine girmemesini Pa riste bulunan Kir telkin- lerine atfediyor! Hükümet mehafili, bu hattı hareketten dolayı çok kızmış rünü kanr General Kondilis, hükü - metin, muhalifler intihabatına İş- tirak etse de etmese de nn - ne çizdiği siyasetten dönmüiy: ğini söylemiştir. VENİZELOS NE DİYOR? Atina, 25 (Kurun) — Venize- los, Pariste ((Elefteron Vima) gazetesi muhabirine, ahrar parti- sinin mekm akan çekileceği - b tamı be yl vekili olan Sofulise bir mek- | kaş. up söylemiştir. Venizelos sözlerine devam ede - "İrek, krallığın avdetine yardım ede- cümuri - CT yetin en iyi rejim olduğunu söyle- miştir. ÜNİVERSİTE TALEBESİ CÜ - MURİYETİ ISTİYOR tina, 25 (Kurun) — Atina Ü- niversitesi talebesi dün toplana - rak Cümuriyetin muhafazası le - binde verdikleri kararı hükümete bildireceklerdir. Çiftçi ve işçi par- tisi başkanı Papanastasiyu da dün cümuriyetin hali ve istikbali hak - kmda bir konferans vermiştir. Kralcı Bagınsızlar partisi ie kanı General Metaksas, o Selânik civarında dol krallığın geri ge lehinde vii pagi Atina, 22 (Hususi muhabiri - mizden) — Örfi idare ve sansür kaldırıldıktan krallığın iadesi lehinde daya başlamışlardır. Bunun başm- mek suçundan berabet eden eski olduklarını, bu! karmakt (netice) ME) bildirmiş-| damları dir. üyorlar. Maamafih Harbiye 0 Atina polis müdürü Polimzo! los bulunuyor. Bugün burada kralerlık lel neşriyatta bulunan üç gazete ır, Bunlardan biri . Metak fikrini dağıtan Efimeris ton € gerin ile Polimzonopulosu ta bulunduğu Layiko ğos ve pau gazeteleridi. etaksasla ber müfrit bazı bükümetçi siyast ai Diner d lar, isi evini kef “kralı isteriz, diye bağrışmış ya Kostantin yortusu da mi kralcıların ikinci bir & hürde bulunmalarına o bir v teşkil etmiştir. Hükümet, kr# » | ların nümayişlerine mâni ol için kral Kostantin için ruhan .| âyin yapılmasını menetmiştir. kat bu yasağa rağmen krale hükümeti dinlemek istemem ve nümayişe kalkışmışlardır. Nümayiç yapmak istiyen k cılar, çok olmamakla beraber 1 vetleri, süvari ve itfaiye | vetlerinin yardımile kralcı nül yişçileri da; an muvaffal .| hâdisenin. büyümesine mâni mı tur, Maamafih kralcılar, hüküm bu tedbirlerine rağmen faaliyt yeti açıktır: “Hükümet, ; halde rejim seneesleeinin — haziranda. cak 1 ni parlâmentoda ik bir eki yet tarafından bu mesel kure nacak olursa, o zaman başvurulmasına müsaade ede tir. Hükümetin bu işte siyaseti dur. pan Özdil 11 inci Liste 1— ai — Görüşme ÖRNE, Bükreş ek dbllakiii sonr Bu iş için daha hiç bir görüş" bulunm 7 Münakaşa — Aytışma ÖRN! Bu iki ik arasında her aj ma kavgaya varır. Münakaşa etmek — A; — Tentii efkâr etmek — laşmak — aşmadan # ra ediniz gibi, v. verebil 4 — Efkâr umumiye — Kaf (Kamu oydan ci NEK: Almanyanın silâhlanma di sında İngiltere kamoyu ikiye 8” mıştır. 5 — Basiret — Öngörü, ÖRNEK: Tusan hiçbir işte öngörüsÜ kaybetmemeli, NI er Var Ankara, 25 e A.) — Türk Ha- va Kurumunun yardımcı üyeleri- ne İpek a arasında bunla» a diler, elçiler, Şa güzarlar, baş konsolos, nsolos ve muavin Misinli 2. le Kuruma en az 10 kuruş veren üyeler, Ankarada Bir Tüccar Beş Bin Lira verdi Ankara tüccarlarından B. Veh- bi Koç, Türk Hava Kurumuna be; bin lira vererek “Hava tehlikesini kaymakamlar, nahiye müdürleri, şarbaylar, yaşı ne olursa olsun Ker rumun muvaffakiyeti için e fanl ve Türk kuşunda uçan üyel gd ii ln ” adi bilen,, üye yazılmıştır. Türk Hava Kurumu bu özveren vatandaşa yürekt et mektedir. bihi ii ize gönderilecel larda bu Yi Osmanlı” un rica Gif! e ARA BELEDİYE ğan Paris belediye e | çen yılki Ankarayı ziyaretin€ şılık yapmak üzere yanı la hareket PA PP e sil

Aynı gün çıkan diğer gazeteler