October 1, 1935 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 12

October 1, 1935 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ABONE ŞARTLARI: YAZI VE YÖNETİM YERİ: ve ie 6 “e va a Istanbul, Ankara caddesi, (VAKİT yurdu) Yabancı yerlere 1350 725 «00 1 Telsto Şidere: 24370 Posta birliğine | © )Yazı işleri: 24379 girmiyen yerlere) ye poü — va Telgraf adresi: KURUN Istanbul Türkiyenin ber posta merkezinde BURUNA âbone yazılır. Posta kutumu Na 46 rai Kadıköy Di Gazhane İ Her sene bir çok kimselere zengin ikramiyeler dağıtan Tramvay seferlerinin işletmeye açılışı ük E Maarif Cemiyetinin : a — Kadıköy ve havalisi halk tramvayları T. A. Şirke- Büyük Eşya Piyangosu 6/1121! 35 de çekiliyor. i Gazhane hattr, Yüksek Nafra Vekâletince tasdik olunan ve şimdi “ e | tatbik edilmekte olan ücret tarifelerine göre, 1 Birinciteşrin (1935 e ? sabahından itibaren EE açılacak ve bu suretle Kadıköy Altı Il ramiye o ıra i yol — Söğütlüçeşme — Köprü — Gazhane arasında muntazam Ülikiviy seferleri tesis edilecektir. Bir bilet bir liradır.Bütün piyango satıcılarında bulunur. e) Kadıköy tramvay şebekemizile inşaatı bitirilen Kadıköy — Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu | Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 19. cu tertip 6.cı keşide! 7.ci Teşrindedir! Büyük Ikramiye : 200.000 Liradır Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 Biralık ikramiyelerle beheri. (50.000 lira ) lık iki mükâfat vardır.. Maliye Vekâletinden: Eski Gümüş Mecidiye -ve aksamının 1 Şubat 1936 tarihinden #baren herhangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak rağ yacağı ve bunun hilâfına hareket edenler hakkında da tâkbât rn No, Tu kanun muci-bince ilân edilmiştir. Miladi. bir zaman kalmış olmasına mebni halkımızın yedinde bul eski gümüş 1 gerek vergi borçlarına tediye > ve ğâtekse ilân olunan fiatlar üzerinden tebdil ettirilmek için Malsandıklarına müracaat etmeleri tekrar ilân TR meri aiizela n 43 (5933) kan - ; A a GECEL — GÜNSEL © mmm “ aşeek Yuca Ülkü Liseleri "* /239- (Eski: iNKILAP FABRIKANIN Kuranı, direktörü: NEBIOĞLU ii Gikümen LU YAN 4 11! Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi okullara e tasdiklidir. Kayrd için hergün. SE 85) İLE müracaat olunabilir. İsteyenlere mufassal tarifname gönderi! hi! ni ni Nİ

Cağaloğlu - Yanıksaraylar oranı - eli nn bh aa “Selânik Bankası Tesis tarihi: 188 dare merkezi : ST ANBUL (Galata) Türkiyedeki (Şubeleri: Istanbul, ( Galata-Yeni Cami ) Izmi DUN ve Y Tercüme külliyatı. VE İŞLİYEN PARA Sayı 42 ATIN bi 1 DX “ GELİRİNİZİ ARTTIRMAK İÇİNİ Günün hukuk ve OPARANIZI BANKAYA YATIRINIZ içtimai meseleleri HUSUSİ şi SUPHİ NURİ | Z) GİŞELERİMİZDEN SORU S/OLANIŞ EDA NEON KA ALAS— ALALEMCİ EE la Güzel san'atlar akademisi müdürlüğünden: Akademi resim şubelerinde uygun bir gündelikle çalışmak üze re hadım ve erkek modeliere ihtiyaç vardır. İsteklilerin Akademi idaresine baş vurmaları. (6035) Yunanistandaki Şubeleri : Selânik. Atina. Pire yi nevi Banka muamelâtı. le vergisinin ve göl ağzında bulunan dalyanın dahi yalniz balık v€ yi sinin 1 — Teşrinisani — 935 den 31 — Temmuz — 938 tarihine / Satış m dar iki sene dokuz aylığı 1 — Teş ri — 935 den itibaren YAKIT ve Ankara Caddesi iddeti Mali çıka ıl Fiyatı 75 Kuruştur. gün müddet m Gi A arılm i — esli yg mey em İsi, be -İ Kartal nüfus memurluğundan ii gigi in o i e j vi güncü icra uğundan: Kartalda Harmanlık mahallesin -| | ( 3 Muvakkat temmatr 104 liradır. v1 Operatör — Üroloğ 35/1438 No. İd biyeli ile bir borç-| de oturan Şükrüyenin. babası ismi 4 — Arttırma 16 Teşrinievvel 1935 Çarşamba günü saat 4 . tan dolayı mahcuz ye satışına karar) Hamit olduğu halde nüfusa en ir. D Mehmet Âli verilmiş olan muhtelif vr an 4-10) olarak yazilmiş olüuğundan ÜN İstanbul av ela müdüriyetin deki komisyonda yapılacaktı! i 35 ast birin-| hukuk hâkimliğinin 9—7—935 dt İstekliler daha fazla malümat almak için her gün di Bevliye mütehassısı | ci açık artırma ile Panel hacı Mir | ve 835/504 maine are gelmeleri, “a Köprübaşı: Eminönü han telefon 21915) rat babasını ayi asi manında satılacağından tali ale -| edilmiş erer medeni era Me Manga gn liye ayi | larm mahallinde bulunacak memuri-| 26 ner maddesi mucibince ilân olu -| Sahibi; ASIM US — VAKIL matbaası . Neşriyat direktörü; Refik Ahmet ne rı ilân olunur. (F.) w İstanbul — 1935 ğ ra z

Aynı gün çıkan diğer gazeteler