22 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

22 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ANAY ra 4 — KURUN 22 İKİNCİKANUN 1938 > - e (© Yeni ki ) azan: “v JA Ss R | N Ferenç Körmedin ; avı Bay Halil Dn in | Zonguldak Sayl Çeviren: Pol Jane” e e | ye U Eser li ve İ ÇOCUK L ARI Vahdet Gü'texin ip edil işl. ZalediFi de leiviç “eeliler Türk in, iz ve miy ka e i sonrü, 7 nl ie kitap halinde bastırılmış, Tük k kütüphanesinin mühim : SAF HAYAT bir boşluğu doldurulumştur. : Mm bir kitaptır. Kız Yaka küçük çocuk ilk defa ola | gı vir siyah tuşlara, beyaz tuşlara | e dile içini hani ik eke vi ik ik büyüklerin içime çıkıyordu 1 ince ve yüksek || yedi gir hediyedir. Hararetle tavsiye ede inle kcal saat deli uçuğa kadar yöreden selek öy ve alçak perde”) çiz, iz ç uyanık k bulunuyordu ve bu aile kon- | den sesler çık Könja ini böylez yakından alar. Be- Simit “İş MüyrdE yanrudaki blat i Konva e ai ân çıkarılmakta azlar giymiş, annesinin ye Sili erik ek ba any m Gr a ar ven | gan SALAM “lerini açarak piyanoya bakıyordu. nm lüzl vev 5, hep hi Eb öl şe ele tükip edenier © Parlak sarı saçlarının öl alnı yıliyör, dene deni ö? kei üne için PRL a4) lâzım bir kilap beni eder terleyor, annesi boyuna iorli Sih ora döne. homurdana hu | ve intişarını memnuniyetle haber veririz. nz “— Aman iller murdana gi Mea ı hen azı muharr E, E i ürün musiki bir taraftan insanın am “cek bu gece! di ulak bir | kafazına, — Kerri a kğ ap © şeyden baysal or?” diyor. Bütün sesler bir es ha- Yas #mpsk ki , —o ayağa kal- | linde beee ecliiğ İN nda ee tr— tepsiden iki e bir im oynaşan var dı, bardak- atlar, kokular y Afif çıkarmıştır. tp ar alir hattatlar hakkında elde etti gi m 0lü” mat ka birlikte bir broşürde top- vren'i e Gİ 5 mların adr musi ve... bütün bu ima'd- > ör) — AN dünyanın en güzel sl İS ilemi gti ümülmesi -gereken hir o küçük sarhoş baş hirden- yon çi dan ayırmayor, hareketsiz duruyo Mi e ek hin in bizi ende . buna benter e a erim e bir kapı açıldı. İzeri varis —— sağla avucundaki çilekleri onun idi, Bir edi ile hâlâ kapı u yaklaştırırken. hafifce | guru yordu, öbür inde dasci KA kğ Yorlamaya davı o leküm çi kün! ti itap vardı, İnsanı paylayan Eminönü Yabancı Askerlik Şubesinden: 834 doğumluların yoklamalarına başla aılmışlır.. Yabancı şubeler halkından 0 lup ta Eminönü, Fatih ve Eyüp kazeları rak: “Iğh?” yapır. Bu, çocuklar Çildirdin mi sen, Pavl? olasmda konuşulan dilee ti bii Bırak eri Gür ali Annesi”elini > dinleyecek vaktim yok benim; se Pav Pin eli tuşların üzerinde m kaldı. e görüyormus ibi ağ ağa- beysine bal İyi pm muyum, György? diye sorün. eye kadar yoklamaları ak “üzel Sultanahmette Dikilitaş karşısında Eminö- nü yabancı askerlik şmbesine müracaalla- rı ilân olunur. iken| Bunları gozıken ses ipyardu. du. Şe- Öteki, va tİğ ve sert Ea Ste aaopr ai ağ ben! Piyano Tayır. sen çalmasını ki ,Böyoğlu Hatkebinden di nisiki eleme de in de büyü, piyano dersi al, sen de ağ vii e galarşin, imtihanlarda mü- yorum! ve kahiverengi piyanoya Ve Tapiyi hızla Mi > gitti. etini öyle dil ir en Eylülde ' diploma meş kmiş bakıyo, çi evamı var) anar işirak edebilece lerdir. Ar eden hani birşey görmüyordu. Işı n Evimize müracaatlar ” — sesler. bir rik müphem sis gm Salh Hukuk Hâkimliğinden; ne karışıyordu. kursu > açıl | GERME EET YATMAZ EE AMR, BE DenizLevazım sa- #ınalma komisyonu! Sarih ve sidik. görülebilen nlaş iabilen bir tek : vardı, onun odayı yan koyu sarı bir b yaş; bu ia açık ağzında #iyah'diş var; nie pa ve havada kü küçük bir a sallanıp duruyor; ii yana iki e uzanıyor ve 805 avan dişlere bâsıy — Ta er ifa Kani Ea nie nam-ve hesabına “13011, adet ak 28 in ire leelü çer 8 rihin: güni Ertesi akşam kağ çakan Fakat $ mek hem güç, hem tehlikeli, bir işe sirişinek vaizi 1. Çünkü —anlay: 1-938 den itibaren iş iâde i u ki— bu, yapmama ml herkesin görebilmesi için çk Almak | çahminvedilen bedeli “6077. lira “94,, e e 3 g © gün al u ka- e çi on. nisbetinde teminal > Er iadeyi. vermeğe mecburdur. Meke günde üç | Eva a alığı laa Nu ile aci Yi da zaten evde o bağırttırıldıktan sonra en çok artıra- | Ira “85. ği mi le Gun n üzerinde bırakılır. Müşteri | veriler | yondan her gün parasız rak a za hil li gayi la parağı veri i bo-| bilir, yavaş yavaş ve serbestçe 2 gün müddetle yeniden müza- 2. a e iz Te e a İl a biler 2f9A MKE ir a e çok Li eni ihale edilir. Her iki | yazılı aa birlikte ve. belli gün l Sr Ae Api it i rn iri —— Arasındaki fark Ve geçmiş günlerin | ve saatte mpagada m Ko: he ar solu ne kadar karamlı i önce alandan. tahsil olunur.“ Bu | misyona ie. (208) . şü bekle- Da eönğilin ihalesine kadar birikmiş me sl e Burda dikkat « etmek lâ-| maliye ve belediye ve iii! Da VEL İstenünl 3 öncüt İcra Memurluğundan: zım: i P pepe Bir borylan dolayı satılmasına karar ve birisi vo da imdi ya vavak yayı yn karanlık dn hapın ii kapısı. rilen 220 adet tahladan k 1—7 isteyen Sn id, ve rain eni, kimsenin habe: nün vini nezdinde mind yese ak?” z od yila nabi f8 “Harp amöyi DkUy Ve 21 No. hi hane im Mik ekleri m olunur. (241400) a İle safılacoğı ilân olunur. e a ii Elleri titreyerek rini açlı ve 0 Hera, mü Bee İş İşte no yurda: rai bein B gine nut va ie Tı Pazartesi akşamı SAK AP V (A sinemasında bun önüne e varln ç, (Hakiki bir vesika... Büyük bir aşk. ve casus'uk Fransız filmi... rmak arzı ne iemldr ii | Marthe Richard CASUS hisse rl (Piyanonün erik ği FEUİLLERE — ERİC von STROHEİM - YAN GALLAND e ie dere mirlak bir evvelki akşan ndan . oynanmış ve"Mfatz Heri,yi keşfeden tü). el ini Rizepepur kapağına l Kd litli değildi, tutup kaldırahi ir. beyaz beyaz ye siyah siyah diz a EEE AE “rası acabilirdi! gani MAMİ 1937 PARIS SERGİSİ » bir tek; oi Evvelâ ya avaşçarık, Dir tek pap: müstesna ve yegâne filmi gelmiştir. Ve bu Pazarlesi Tiz sel ir ses çıka! ! Ak;ım SAKANYA sinemasında gösterilmeğe başlanacaktır. mera | Yazan: ge Millerin. kaçırılınaşında . rol h tahıki- blinle mi i ik oynamalıtan. haklarında kat yapıdan firari sile 3 leviçkayanın Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?! Kaybolan General!? isleki “Beyaz Rus Askeri Paris. Tâtı,, reisi Millerin izi hir Paris ede sinde be Mevzi uu konuşanın cereyan etti, şurdan» ya bul arlardan birindeki kalk şimdi sinemaların elan ev an ete çıkarıyo: — Şimdi Şise “Skoblinin velki se- Tr. iz e di iel men, ikin Baltık seyahatinin hasıl geçtiğini oku. mak isterim. Bu, gili kaçırılışm- dan tam bir sen önüşün- eldi. Dü: çit sonra kendisi ve bar eden bir , Skoblirin ne tasarladığını bu- rl a ye - Skoblin vizme Ürü miinferit faaliyetlerin bir Faydası küre hakiki bir m erkez te cap eder; — yl idle temin et- ie ayan, via aya taj v ılı kafanız, ii inişe GPU'nun muhtaç olur ila Böyle akıllı bir k lar vw GPU 'pakâlâ bir davanın başlıca sahsiveti v lirdi!” cevabmı Yemişi, işi. zerine Skoblin, bu dostla da artı! tün bü messleye dair Dİ hi mamıştır)” r v& ne vor. e ondan a da öyle & sai si teşeiki ii kabil, oldu? —S biki filer me- apabi- un Ü- k bür iç bir işitil. bline karşı sal hakka cen 9 göslerilmiyordu ; muh k, ki k a iğ mi gibi red yal: lu Karşi yan © döst da eyi Zildi. Fa mel çi susuyor ve yavaş yavaş vesini içiyor. — İhtimal Millerin hâtıra dakikada Kutyepof vaknsr gelmii Tiyermen ve Mile ir kene iler e olsu kah- son iş ve »undan dolayı mektulmnu yazmıştır. Mekinbumdaki son satırlar, e iz bir ifadeye bürünmüştür. i müphem bir surette GliRi — Bununla beraber, Skobline ii ma gireye için, yeter derecede cuttı ban mev — Niçin? İsrarla bu gi Atra üzeri- ne, şu cevap aksed — Daha iyisi, Eral da e if başka kimseler anlatırlar mülhakatından bir xy tada «ita kan Hi. rap “Bolşeviklere karşı yapılan rp seferine iştirak edenlerin a bir erde, ilk büz! Töteil dan birinde” Fed kya kendisinin B. 1 fakat sönenliie nız Magdenkonun ali Turn Enradali bir denko, bana “Sen dikkat e 5 "hele! 0, 5 O e 3 konun Be rimdek ki çabük m. e bere Skoblin. ğine irldiiine; “yanl birkaç meselevi Milere dolayı Fedesi rmeei İvyor musnnüz? M: lişi kendisiyle TAE gür azın adını le sanar anlatıyı Be Gi el değil, bilâkis al cemiyetin toplantı nda ya malüma! >en, alay imimcinen Miralay w ie ih n ei adı ile ajanlar Yöntemi nan ari ie Maze himen bir çehre rak devaml Skobline daha —— sormadan bütü9. h koyu şiddeti ze ve Soveytlerle alâkayı ie ves gr. sipan ezama Si le erinin Pransadlaki kzıl faaliyete üzbası Fedos en ere orladı. Or; ka he lafa bağa görülmek istiyor” gibi, yi SE isimi redi; vaziyetini bildiryoridu! Teşki- üzerinde...... t tesbit ediliyor de, maksadı dum yak maskesini alaşağ! ram rae isteki bu konuşmadan ie ay ra, nko sara | iza onun tarafından, ancak, l ma adımı öğrendiğim arp meclisi bni m il ka ii ağ konuşmada Mag * çktanbrii Sov” | iş halde bulunmakta” sergüzeştlerindeli Bende “dt agdenko sözün g€ ai teşrik. ettiği bir acak elan sil

Bu sayıdan diğer sayfalar: