9 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

9 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 KURUN Son günlerin MN al ins e hiç beklemediği, hiç bir haber kar a Ger e bu e) bir mii değil, bir facianı. perdesi - dir. Fakat ne amil, ben, bu acı ir bile, bir teselli havası bulan- Ee Bi Moskof li ilmi araştır- mi E 5 Çe p İrt SEE e Eğ ğE si 23 SR B w z 5 m» B © S4 & 8 ği 2 E pi gi E m e ide ölümü mek, Di N e yüzyüze em nedir? sıcak bir oda: üşün- mekle kii Orada “EE ka türlü korkunç, gündüz başka Jü acıdır. Alabil mr genişiiyen ük ovaları üstünde çakal gibi uluyan rüz- gârlar eser. Rüzgâr, yalaya yalaya bü- zu parlatır; buz, rüzgârı bileyerek kes- Orada Bayat, bir tek e dir çer- gevesine gekilmiştir. karış ötede, yırtıcılığı, edi canavarlığile en sırıtır, ündüzleri, orada göz bir işkence- “ e Keskin köşeli buz iğ i i a şimşekle adamı kör 4 yaramaz. İşte bu dekor içinde, bir.av uç adam, yara dalışın sr eş vr da“ g açmal ğarşiyorlatdı. «Sıcak © yataklarını, Belin ie döstla- , eki anı bütü: ne ama, çocuklarını, fani yuva- larını bırakarak oralara işlerdi. ir insan yüreğinde en bü; en en baba; , sından koparıp bı Ki arasma atan his, << ——— prima | Günierin peşinden: | Dayako i terapi Aka in gençlik ve tahsil hayatına aid dipli bi bahseder- ken o devirde sayıları bir kaç yüzü bulan eya, ye dayak ile ter biye li başı zadi vi Mali da adını ana- zak diyor — Bu rahmetli Rıza paşanın öyle mailin — dayak alışı var- Pek afili ve MY meklep salebeleri can. em Çünkü bir ke- 3 ŞUBAT, — 1938 “ Kutup kahramanları karşısında YAZAN: S8. Gezgin nereden geliyor? Demek şu insan dedi ğimiz ve zaman zaman varlığından iğrendiğimiz “maklük, bazan bir tanrı büyüklüğüne de kavuşabiliyor. : “İhtiras, il dir cak, Bu feragatin tadına zehir San güneş balçıkla nasıl , şimdi 'kı sıvan- denizlerinin buz- rındaki çelenkler af elli yıl içinde e di masalların büyülü arma dü. Ona iğ ilk sm EO EA AM e yaftası oku- t dön banlarından örülmüş kilometre taşları- dır. nradan gidenlere, önce bu ağar- maz ufuklar altındaki uzun geceler, belki bunlardan başka aydınlık da gör memişlerdir. Telsizi, radyosu, saatte beş yüz ki- lometre hızla giden uçakları, A ve daha bin türlü icatlarile işte bütün insanlık bu facia Mez bağlı duruyor. En duygülu olanlar dâ, riha- yet dizlerini dövmekten başka bir şey pamıyorlar, Kutuplar, biz çoktan w di. Eğer biz insanlar, birbirimizi pü inde idik, tam tersine aklar gibi boşluklara dökülü- Tin DD kali ağ geldi. nl zebanilerinden kalır yeri yok. Kızgın potalar başında, ak gakal- ları kan rengine boyanan Kimyagerler, gök- bütün ömürlerini cen ana ge ayat..,, bulmak uğrunda harcamışlar dı. En muzır çalışmaları da nihayet altın yapmaktan (daha ileri gitmemiş- hangi âdil , “ilim,, le “en, hakkında berast kararı vere- bilir?. Tarihin hangi çağında DX bü- imdiki gibi yalnız şerr ilamıştır? roskop! gövdemizi riya, Fakat hâlâ silâh yapıyor, çarpık mihv: İsra al tah- törevalli Pl İnsanlığın in ir yazısı de- gil midir ki pa kutupta g geçen facia- tulurdu. yı bile bir Mısır parlâmentosu niçin dağıtıldı ? parlâmentoyu feshediyor, Parlâmentonun, Vafd partisi S1* nın gürültü çıkarmak, silâh kullanmak gi gibi şeylere KT İTE) üzerine dağı- tıldığı şayiasına gülerek cevap veren Na Şişi lerden yalnız. birinde Ri yük cep elektrik feneri vardı. eBlki o: silâh zannetmişlerdir.” diye cevap sikile tir, İKTİSAT İŞLERİ: nayi umum müdürü ordu fabrikalarını geziyor rimizde bulunan Türkiye sana; um müdürü Bay Reşad dün de ted- kiklerine devam etmiş, ve kapanmiya baş lami med i fabrikaları üzerinde meşgul Da razdığımız » gibi büyük deri ein kapanmasına sebeb üçük deri ik veya atölyelerinin Usküdar yangını nasıl çıkarıldı? Dün şahitler dinlendi, suçlu iftira eitiklerini söylüyor 3 dg >» <i Üsküdar yanğımnı ika ettiği iddia eddin Geçen ağustosunun. on birinci ile tutuşturan bu suretle dar adliye binasını yakan, kundakçı Nüred- | Kır ceza Ee duruşması # dün görülmeğe b: Suçlu Nureddin, al uzamış meyüs bir haldeydi cgarai| itiraz etti. A Jandar ma arasında salona girip mevkiine otur. sın) dedi, Nureddin fazla israr etmiyerek gitti. İfakatin bu sözlerinden sonra sulh hâkimliğinde vermiş old ağ okundu. wd Eğ şöyle diyordu: sahibinin bölmeye eler ii uyandım.Adliye ya- nıyor, ei Hakikaten adliye binası alevler içinde idi. Bir e gün sonra Nureddini mütemas varda görünce şüphelendim. le muavini B, O; a (bu uralarda ki acaba bi“ mayı yakan o olmasın.) dedim. B. Or- ından kurtulmak ral it, me kimine dan oldu ğumdan ifadı ai göre, ia istintak das iresin: re a jandarmalar arasında gö halk benim kundakladığımı du yacak Olun beni asi ederler, Muhafa, faza edin beni, dı Nureddin ni m ifadesine şiddetle Ayağa kalkıp: — Yalan yla dedi. Aramızda ziddiyet vardır. Ben o gece Beylerbeyin- alt, O di halki beni tanır, bunu ispat edeceğim. Hem mademki benim kundakladığı- mi iddi ediyor, neden bunu yanğının. Bı artmış. amd Bu küçük atölyeler ii söylem iş de o 5 sonra ili ucuz mal edip külliyetli mikdarda' piya- u iri an some > bar etmiş, iel kii etmiyorum, tabağlanmış deri çıkarmaktadırlar, | reddin olduğunu ve mü; - om dan aldığımız malâmata na. | (ma alınmasını istemişti. Nureddinin dr. Şemseddin 43 yaşında Üsküdar ceza gö ik ât5 i d bu isteği kabul ip oldi ” id tanı rik nan çok kötü-ve gürüktür. Bu yüz- den'piyasada bazı kundura “Terini a duyulmuştur. Sanayi Bu işi büyük bir ehem- üddeitumumi Sadun e tıbbı adli; den gaze ve flide bul: ince rakı kâ- Yıdlarınım, parçaları mezi konulduktan sonra yan) miyetle ele kl bütün atölyeleri geze ie bir Ki X in rak hakiki vaziyeti tesbit etmeğe başla- mıştır. "lir iki m da eli raporlar okun'( du. Birinci raj Nureddi va' Para Borsasında ziyetinde'hiç bir bozukluk Pul v rak cezaya ehliyetli olduğu ve kendisinin! |: de durğun geçmiştir. Birinci tertip türk | içidia ettiği “e hast mübte-' borcu tahvilleri 18.95 gör- | lâol müş, ikinci tertip türk borcu tahvilleri İkinci rapor da adli tıp işleri kimya- üzerine hiç bir muamele Bun en rapordu. Bu raporda, başka Ergani tahvilleri 98.50 den, | kimyahanede bir tecrübe yapıldığı kuru | arslan çimento tahvilleri 1275 den mua- | ve eski tahtaların üzerine gazlanmış ve mele görmüş. Bir ingili i kat ha bankası tarafından 630 kuruş tesbit edil oram tutuşmiyarak söndüğü” miştir, Dün Londradan İstinbul borsasına ge len telğrafta bir ingiliz lirasma 152.82 it edildiği, dolarm 501.22 den 4 muamele gördüğü — Matbuat balosu İstanbul Basın Kurumunda: Türkiye basın birliğinin seneli il ünü ak; saat ondan itibaren Mak- sim salonlarında verilecektir. Kurumu- muz baloya davetli olduğu- u bildi: ica ederiz. lev halinde kibritten a siz ilâve ediliyordu. okunmasını müteakip suç- lu vekili üzerlerinde tedkikat yapmak is- ie a Mahkeme buna müsaade elen iki şahidi dinlemeğe geçti. yi hid İfakat ri 20 yn da Sulh mahkemesinin daktilosu di. Şunları söyledi: vaki gecesi saat zi idi. Adliye binası crvarındaki pen- ceresinde oturmuş; sokağı iyor- dum. Bu sırada idi ki, Nur altımız di Mahmudun kapısında odacı sman ile konuşuyor: (gel ru bu ge- ce e kafaları çekelim,) Ee Os : (başka bir dafa yaparız, şimdi kal Zannederim ki, dayak ile terbiye sistemi için bundan daha beldğatli thiye sistemi sö; biyede dayakoterapi sisteminin en ha raretli taraftarlarından olduğu. anla- il davasını ispat < E 2 8 B. iy İSA 2 A YE el e PAY a 3 2 g erapi n Mi dük çi. 'er ve zaman zd- iy Siteni Çapraz Kelime Bulmacası Yeni bulmacamız 2834567891011 DDARSURENM nogonuacona” 10 ÇİLLİ AğBC IDE 1 MOCBDOMDOLO SOLDAN SAĞA, fmon Ki edildiğinden hiç şüphe et E memeli. KE Kumçayı am asaleEsRRREEzRi keke), 1 — Kurban bayramında kesilir, na- zik deği: ilgili. 3 — nida, 4 e z tâbi ai ön 6— iz sürmeli, usul, bir Frtnsız rt bir nevi amların evet'i, hayret eder. 11 yam r yuvası, bir mâ ld, Jânetlerimiş . Pen m s işte. ka Yi elle; on - suz para kazanılamaz. (mürekkep ke- | 3 — Haya, arabca su, ben — Senetsiz, ei 5 — Keder, p penceresi, 6 — Bir | arms > Pialik, kurtuluş, 8 — Gözün üs - Dünkü bulmacanın halledilmiş şekli 1234567891011 ASeoaaamer sBpupği-—>apr cag—Awejiğ-im<> KOMUMA—-u> nen bir hayvan. 10 — Sulu toprak, yır- tıcı bir hayvan, 41 — Mahküm bir Ja- | ç kay haline niş Kuru tahta fi Geçmiş Kurunlar; i seferini yapacak olan tayyare uri uçu$ esnasında moföre ariz olan bir ari izada Şaplar 1 tekrar yere inmeğe mecbur, olmu is uçamı me işleme! sine imkân MR ra rast, a, dediler, nereye gidiyor- ge kül oldu. risig gi- dince hakikaten yandığını gi ir bu şahidin de Eli ka etmedi: — Bana yolda tesadüf etti. Dosyan ki gönderildi, | dedi; ifadesini kabul etmiyorum. Gelmiyen diğer şahidlerin çağırılması için mahkeme başka bir güne bırakıldı. KURUN ABONE TARİFESİ Memleket Bi içinde ylık 95 m 5 aylık 200 425 aylık 475 820 Yıllık 900 1600 , Tarifesinden Balkan Birliği için ayda 5 kuruş düşülür. Posta birliğine gire yen yerlere aydı kuruş zammedi lir. kepi kaydını bildiren mektup ve tek graf ücretini, abone parasının posta ve- ya ei Se eml ücretini idare ken” di üzeri lar. ek e e birden yazılanlara, mekteplerle e e Yarına ayrıca tenzilât yapılır. Adres ee ücreti 25 kuruştur. 15 sene evvel bugün Ankara ile İstanbul arasında ur. Geçen sefi a 'de çamurdan dolayı yi Bu hale a şeh ala e haya YE zannı!

Bu sayıdan diğer sayfalar: