9 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

9 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Tunus hududunda 4 Italyan -kolordusu manevra yapıyor Buhususta alınan haberler Fransız mahafilinde endişe uyandırdı...
 Muayyen miktardan fazla yolcu alan taramvay İşçileri Dün şehir meclisi mesul olacaklar belediye zabıtası talimatnamesinin...
 Hariciye Vekili Dün Atatürke tazimlerini arzetti Dün sabah Cenevreden gelen Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Aras öğleye kadar
 Beyoğlunun telefon ihtiyacı temin ediliyor Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya mühim direktifler verdi Şişli santralı çabuk...
 NDikkatlerı Kızılay pulları Bayram günleri mektuplara - birer kuruşluk Kızılay pulu yapıştırılıyor. Fakat tebriknameler daha
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m e» Pomg. Bugün sahife Sene 20 — No. 6939 — Fiati her yerde 5 kuruş Tunus hududunda 4 Italya kolordusu manevra yapıyor Bu hususta alınan haberler Fransız mahafilinde endişe uyandırdı Fransızlara göre yalnız Ingiliz - Italyan değil, Fransız-Italyan selimin m ıslahı lâzımdır Miabfillerde söylendiğine göre Fransa | hükümeti, İspanyadaki ecnebi muha- Fiplerin yüzde ellisinin-geri alınması diplomasi kanalile bir itilâfa Yarılması hakkında Grandi tarafın- dan yapılan teklifi kabul etmiştir. Sov- Yet hükümeti bu teklifi itirazla karşıla" Muştır. Müzakereler cereyan etmektedir. İngiliz Hariciye nazırı B. Eden ya- İ rin veya öbürgün İtalya sefiri Grandi İle tekrar görüşerek kendisine bu hu: Susta elde edilen neticeleri bildirecek Ve İngiliz - İtalyan münasebötlerinin Wlahı için mevcut imkânlar hakkında Müzakerelerde bulunacaktır. İyi haber alan mahfiller Fransa ile İtalya arasındaki münasebetlerde de böyle bir salâh husule gelmesi lâzım Beldiğini beyan etmekte ve bilhassa &örp Trablusunda Tunus hududu bo- | Yunda dört, İtalyan kolordusunun ma» hevra yapmakta olduğu hakkındaki haberin endişe uyandırdığını ilâve eyle-| mektedir. pe 8 (A.A.) — Tribuna gazetesi, | Muayyen miktardan fazla yolcu alan | Hariciye Vekili mesul olacaklar taramvay İşçileri Dün şehir meclisi Londradan aldığı bir yazıda, Londra | havasında birdenbire İngiliz-İtalyan münasebetlerinin salâhma müsald bir şekli aldığı temin edilmektedir. Ga- İ zeteye göre, bütün İngiliz gazeteleri, Roma ve İngilterenin anlaşmaları, belediye zabıtası talimatnamesinin müzakeresine devam etti Şehir meclisi dün birinci rels vekili. | Necip Serdengeçtinin relsliği altın- | da toplandı, İhtisap resmi, süs köpe- | « tanzifat, Lenviriye, tenle, siper, SÖp, dellâliye gibi resimlerden dolayı Jediyeye borcu olan mükelleflerin larını ödemedikleri için hakların- | da Tahsili emval kanununa göre my- İ amele yapılmasına taallük eden ruz- | Bamenin 24 maddesi Kavanin encü- | Menine tuvale edildi. tarafından hazırlanan Dolmabahçe - Gümüşsuyu yolnunun yeni istikame- tinin kabul edildiğine dair Kavanin ve Nafia encümenlerinin müşterek mazbatası kabul edildi. Et fiatlerinin mürakabesi için teş- kil edilecek komisyona üç âza intiha- bı hakkındaki teklif okundu. Âzadan Refik Ahmedin teklifi üzerine meclis namına Feridun Manyas, Cemaled- İ din Fazıl ve Mustafa Aşkin intihap Bundan sonra mütehassıs B. Prote | edildiler. (Devamı 4 üncü sahifede) BU AKŞAM MELEK SINEMASINDA İ hat etmiştir. Bir müddet Başvekil Ce- ÇARŞAMBA 9 Şubat 1938 Batı ve Doğu Akdenizinde bütün mu- allâk meseleleri halletmeleri ve biribi- rine müteveccih menfaatleri bulunan iki millet arasında batışın teessüs et- mesi arzusunu göstermeğe başlamış- lardır, Dün Atatürke tazimlerini arzetti Dün sabah Cenevreden şehrimize İ gelen Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Aras öğleye kadar Perapalasta istira- lâl Bayar ve Dahiliye Vekili ve Parti genel sekreteri B, Şükrü Kays ile gö- rüşmüştür. Hariciye Vekili saat 15 te Başvekil B, Celâi Bayarla birlikte Dolmabah- çe sarayına gitmiş, Atatürke tazimle- rini arzetmiştir. B. Tevfik Rüştü Aras geç vakle kadar sarayda kalmıştır. Diklintler; Kızılay pulları Bayram günleri mektuplara birer kuruşluk Kızılay pulu yapıştırılıyor. Fakat tebriknameler daha evvelden | postaya verildiği için, yüksek hayır milessesemiz bu usulden gereği gidi istifade edememektedir. Onun için: 1 — Bizde hayirperverlik hislerinin sönmediğini isbat etmek üzere halkı- maz, bayramdan evvel Dile postaya verdiği tebriknamelere bir kuruşluk Kızılay pulunu kendiliğinden yapış- tırmalıdır. 2 — Önümüzdeki bayramlarda Kı- gilay pulu yapıştırmak bayramdan ev- vel başlayıp ilk günün sonuna kadar sürmeli, Pek yakında: YARIM ADAMLAR RESİMLİ HİKÂYELER Herkes misafirlerine CEMiL Karanielâ ve çikolatalarından ikram ediyorlar Şekerci İL. MUSTAFA ve Mahdumu ticaret- hanesi, Bahçekapı Hamidiye caddesi No. 90 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) —-24248 (Müdür) — 20113 (Kiişe) n Beyoğlunun telefon ihtiyacı temin ediliyor Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya mühim direktifler verdi Şişli santralı çabuk yar çabuk ya; Beyoğlu santr. pılacak, o zam o zamana kadar genişletilecek Beyoğlu telefon santral Şehrimize bulunan Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya tedkiklerine devam edi- yor. Evvelki gün Telefon idaresinde meşgul olan B, Ali Çetinkaya İstan- bulun telefon işleri üzerinde Telefon idaresi müdürü B, Eminden mufassal izahat almış ve mühim direktifler ver- miştir. Nafia Vekil Telefon idaresinin çalışmasından memnuniyetle idare- den ayrılmıştır. Şişli santralı süratle yapılacak Birçok kimseler telefon almak is- tedikleri halde şehrin Beyoğlu cihe- tindeki santralın mevcud aboneleri ahcak idare edebilmesi miünasebetile miüracaatler kabul edilemiyor. Hattâ | aboneler o kadar çoğalmıştır ki, Be yoğlu semtindeki bir abone İle konuş- mak istenildiği zaman bazan kısa bir müddet beklemek mecburiyeti hasıl oluyor. (Devamı 4.üncü sahifede) Thermal sözü üzerinde tedkik Gaziantep saylavı, Türk Dil Ku- Yumu âzasındin B. M. Ağakay'ın makalesini 5 inci sahifemizde oku- yunuz. Hollivut'ta bir stüdyoda neler gördüm ? Hollivut stüdyolarına girmek için pasaport lâzım... Memleket hududlarını geçerken gösterdiğini z gibi pasaport!... (Hikmet Feridun Es'in Hollivuttan gönderdiği mektubü .yarınki nüsliâmızda okuyunuz.) — Vay!.. Gene mi benim meşhur sanatkâr olduğumu söyledin be kadın?..

Bu sayıdan diğer sayfalar: