9 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

9 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Almanyadaki tebeddüller Hamdi Nüzhet Çançar Otoriter hükümetlerde artık âdet elda. Dahili olun, barict olsun bü- tün möhim işleri ani darbelerle hallediyorlar. Almanyada vukubulan son hâdi. seler bunun ea — yeni misalidir. Ge- genlerde masyonal sosyalistlerin ikti. dar mevkiine — gel n — beşinci yaldönümü tee'id olunacaktı. — Evel. denberi ma'üm olan ptograma göre © gön Rayiştağ meclisi toplanacak, şansölye Hütler bermutad patırdılı görültülü utuklarıadan birimi irad edecek, nümayişler, geçid retimleri yapılacıktı. Günler yaklaştı, meclis gağrılmadı. Yıldönümünde her e. manki — çatafatı merasime nirbetle pek basit bir geçid resmi ile iktifa olundu. Aradan üç beş gün geçme den bu sükünetin macası anlaşıldı. Alansn milli müdafsandı avuçlarının içinde taten M Blomberg dak- vilosu ile evleri başından utaklaştırıldı, o1 otdusmsada Adeta esatlı yapıldı. Şansö ye Almanyanın bütüm müdafia kudretlerini kendi - eline aldı, memlekete tanllük eden — yük vek işleri müzakere vo İmtaç etmek üktere kendi şahsna merbut olmak kaydile bir de bususi kabine teçkil Hiriciye — Nazırı (Nöytai) ı bu. kabineye ye Nezaretine ötedenberi kendi bu: #bel müşaviri telikki edilen ve AlL idn politikasında en mübim Amil- lerdea biriri o'duğuna çüphe bu'un- müyal Fon (R.bentrop) v getirdi. Bötün bu tebeddüller 0 kedar ahi olarak yapılmıştır ki — Berli: elan ecnebi #eFirleri hile Yi aacak Yokuun alabilmişlerdir. Görülüyor ki mesele 4di bükümet derbesi Hakikatte de bundan başka bir şey değildir. Ba — çeşid karar ganeöiye Hitlerin karekteçi — iktizam olacak. Hatırlardadır. ki A man dik. şeklini almıştır. ve bareketler Haler o samaak #YOmAL sosyalisi partisinde keadisine mukavemet edebilecek yo. gâne çabsiyet olan samimt arkadapı Yüzbaşı (Rom) u İmha etmek süretile pürtideki mut ak bükimiyetini maz bir çekilde ü ile de şamö'ye axni miyeti ordu. Üzerinde tevis etmek payerimi istihdaf edi: Nosyonal sösyajatler 1933 iktidar merkiine geldikleri samıa ortada kendilerine mukavemet ede. bilecok, kafa tutabi'ecek yegâve kuvr vet olarık — Rayyver'i Bu ordu vüvesinin kum Tepal (Blombergi idi. Yalmız arker değiü, memul hilâfina bir az da dip- Tomst olan (B omberg) bu mümüs YasiYeti Çok iyi idare etmek — saya. sinde bem kendi çahermı — pirtiye empote etti.ve hem de mürtukbel Alınân ordusunun b (Blomlere) ia bu ralarına rağıngn de kumandanı o'du, rane — maney. 'Onal sosya istler eğer - bugün memlikette kendilerine kargı bir kareket uyanıtta ba muka. şemetin ancak ordudan — gelebilece. Şini pek Alâ biliyorlar, Orduya karşı üdeta bir ibtirar duyayorlardı. İçte şantölye Hütleri #00 bareke. te sevkeden — Bu ibtiraz — olmuştur. Mareşal (Elomberg) in “kendi dakık losa ile evlenmesi sadece bir buha. medir, başka bir çey — değildir. Nite. küm şanığiyehin sağ kolm mesabi de telâkki —edilen General Göring el bir b evlenmiş ve bizzet şonsölye: Bifatile banır bolunduğu — ba izdi lin siyasi nüluz ve kudretide biç bir tesir yapmamıştı. Bu defa erdu. boşkumandanının - izdivecı arat mılan bir sebeb olarak kabul edil. vvur edilen — tebeddüller yapılıvermiştir. Yalaış dikkate çayandır hi bu tebeddüller yapılır, Alman — ördüsür « Sonu 2 inci sahifede - bir Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir e — L L e G ğ (Deyli Ekspres) gazetesinin verdiği mühim bir haber, . | K İtalya Rus paralarile müessesat ve vapurlarına muvakkat haciz koydu ) İmar proj si münakaşası: e z Mussolini, Ingiltere ile dost| Plân mı evel? geçinmek İâzımgeldiğini .ve . nihayet anladı Italya Başvekili, siyasetini değiştiriyor; zira, Ital- yanın yanıbaşında büyük bir n görmeği kat'iyen arzu etmiyor A M. Musselini M. Londra, 8 (Radyo) — Dej Ekspresin diplomasi müuhabiri yazıyor: M. Mussolini, bu hafta sonun- dün evel n bell bağlhı “Yakünü oynıyacaktır.; adai Alman dostluğundan şüphe etmeğe boşlıyan M. Mussolini evve'lâ İspanya nüdlüsönü geri çekecektir. Almanyadaki —zon “hâdiseleri Avusturyada br Nazi teşebbü- sünün takibinden endişeye dü- şen- M. Mussolini, kendisine komşı olarak büyük bir Cer- men devlet ni görmeği kat'ıyen #rzu etmemektedir. Bu sebeple Hitterle beraber İtalya Yremez geçidinde her hangi bir hareketi karşılamağa kâfi kuvvetler bulundurmak lü- zumunu hissetmiştir. İtalya Başvekili, İspanya har- binden ve general Frankonun; kalyanın ihtıyar ettiği ve daha uzun müddet için etmesi (âzım- ge eceği muhakkak fedakârlik- lar neticesinde galib gelmeşlar den ümidi kesm ş ve aksi hak de dahi İtalyanın maddi - biç br menfaat temin edem'yece- ğini idrak etmiştir. Diğer taraftan Habeşistan vaz yeti de B. Mıssoliniyi dü. — Sonu 8 izincia sahifede — Mısır kralı Yakında Ankaraya ge)ecek, Mı- sır da Sâidabad palzmra giriyor Belgrad, 8 (Radyo) — Veeme gözetesinin istihbaratına göre, Misir Krai Farak, yak'nda”Ankaraya gelecek ve Türkiye Reisj, Cumhurunu ziyaret edecektir. Ayı gazete, itimada yan bir membadın aldığ: haberlere gt- fen, B. Rüşdü Azasın bu ay sonuada Kahireye yapacağ ziyarette Türk « Mısır muahedesini şifahen tasdik edeceğini yazmaktadır. Msirin Sâada'ad pakt na gireceği ve bunün; ya Kral Faruxun Ankarayı ziyaretinde vevahat ta | Türkiye Har cıye Vekili B. Tevfik Rişdü Arasn Kahire seyaha inde tshakkuk edeceği kat'i olarak söy eniyor. Ihtilâlciler, Teruel cebhe- sinde zafer kazanmışlar Cumhuriyet;,—i'lerin, beş binden fazla mak. tul verdikleri, bir çok müh'mmat bıraktıkları söyleniyor Ka a detlaklay Paris, 8 (Radyoy — Havas ajtnsı -bildiriyor: İhtilâlcilerden generâl 'Davis | lanın kumandas ndaki kuvvetler, ileri harekâta devam ediyorl. Bu harekât neticesinde on beş | k'ey işgal eden ihtilâleiler şimale l doğru tevcecüh etm şler ve cum- :urıy:lçiler:en iki tabur askeri uşatarak — hepsil d B Psini esir almış İhtilâlcilerin verdikleri haber: lere göre, general Franko ordu: ları altmış kilometre imtida- | mühim zayiat verdirmişler GüRr ei dındaki sahada cumhuriyetçilere ve bir çok mühimmat ve cephane | almışlardır. Bu muharebelerde cumhurj» yetçilerden maktul düşenlerin, beş bini tecavüz ettiği söyle niyor. Roma, 8 (Radyo) — Rusya- nin, Marsilya yolile cumhuri> yetçi İspınyaya mühimmat - ve cephane sevketmekte olduğu ve Marsilyaya çıkarılan müh mmat ve cephanenin, kamyonlarla İs- panyaya gönderildiği söylen yor. ermen devleti Hükümet 88 lokomotif ve 96 vagon alıyor Ktanbel, 8 (Hususli) — Devlet 88 Iokematif, yüz yalcu vagonu çon almağı yagonlar, yakı Keketimize getirilmiş bulunacaktır. karar Başvekilimiz Harp akademisinde 960 mühtelif — va: || vermiştir. Ba || bir samanda mem: || Para mı evel? “Bu hayalden vazgeçelim, aya ğımızı yorgana göre uzatalım,, Asansörden İzmire bir bakış — Yazısı 4 üncü sahifemizde — -İ_Jzân işleri Iskân müdürübir çokmes eleleri net'celendirdi ©| İGöçmen evleri, istimlâk edilecek çiftlikler, ü a ) Başvekilimiz B. Celâl Bayar İstaabul, 8 (Hususi) — Baş vekilimiz B. Celâl Bayar, bu- gün harb skademesini ziyaret et $ ve şerefine verilea çay ziyafetnde bulunmuştur. Başvekilimiz, akademinin de- niz ve hava yüksek kumanda kurs'arını takib etmiş ve çok alâka gösterm ştir. —— Esrarengiz bir tegayyüp Rusyanın B.kreş mas. lahatgüzarı orta. dan kayboldu Belgrad, 8 (Radyo) — Sov- yet Ajansının tebliğine göre, Sovyetlerin Bükreş mas'ahatgü- zarı M. Teodor, esrarengiz gu- rette ortadan koybolmuştur. M. Teodor, dün gece sefe- rethaneden — çıkmış, bir. daha görülmemişt n Zabıta faaliyete geçmiştir. Bükreş, 8 (Radyo) — Rus maslahatgüzarı Teodor Goten. konun esrarengiz — tegayyübü, teessürü mucp olmuştur. Tas Ajansının Bükreş mü- messilile maslahatgüzarlık baş. kâtibi, maşlahatgüzarın, Pazar güaü akşamı gtomebiline bi- nerek gezmeğe çıklığını ve bir daha dönmediğini, Müddeiumu- miliğe haber vermişlerdi Adliye, araştırmalarda — bulun. maktadır. Mesahatgüzarın - öl. dürülmüş olmasından — endişe ediliyor. çift hayvanı tevziatı yrmaan Bir — heftadanberi — Ânkarı Göçmen evleri vilâyet iskda işleri için Sıhbar ve Yeni göçmenlerin iaktaları içia, İçtime? Mua Veklletile teman Una ekseriya yaz metvelmlar larda bulunan vilüyet izkâm müdürü nakta ve bu isşast kuşa kaldığı için yazmurlar yüzünden 8e Dr. B. Ziya Fuad çehrimize dön. mamında — bitirilememektedir. — Göçe müştür. Göçmenlerin iskân, toprak, çift söratle isklim içl timdidea Baytanları meseleleri kat'i şekilde halledilmiş ve tabslıst temin — çlune Muştar. Eski iskân işlerinin ket'i tasliye ve inlacı h cada — İszmir fekân kadrosunda müdürünün mucakabesi eltında çalışmak — üsere ayrı bir böro teşkili ve bunun için kadroya İüzüma kadar memur — ilâ- vesi Vekiletçe muvafık görülmüştür. Eski irkün — işlerini bu büre tedvir ve kısa bir zamanda İntaç ede- cektir. ganta ortalarında yafık gör başlenan 700 ev yağmurlar — yüsüm do0 şimdiye kadar tamamlanamamıp tır. Bunların süratle ikmalile bars, ber bu hafta 160:200 kadaı ev daha münakasaya çıkarılacak, mü teskhide ihale olunacaktır. Bu et — Sonu 8 inci sahifedi Rus balonu Düştü ve parçalandı, müretteba tından on üç kişi öldü AÇA Atmanların Hindenburg balonu geçenlerde Amerikada yanıb düşerken Moskova, 8 (Radyoj — Sovyet. Kuza; 6 G. balomunun, kutub lerka 6 G, Vetiz kabili sevk bulonu, | ki heyeti seleciyeyi getirmek Gt Merdman mıntakasında yere düşerek | yakında büyük sefere çıkmak Ü yanmış ve - pirçilaamığtir. — Balonun | Lazırlık yapırken Yü 19 kişi olan müzettebatından on üçü | gelmiştir. ölmüş, üçü yaralanınış ve üçü de Moskova, B (A.A.) — Tar l kartulmuştur. tından: uçuşları Balooan, bava — geralitinin geyri Mmürsid elmasından bir dağa çarpoğı | & sanılmaktadır. in bulunmakta oldağa sndın şark sabilleri ilelemokte bardevamdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: