8 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

8 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedincl yıl No, 7429 Salı 8 Şubat 938 _—— Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir ——— . Akdenizde devam eden korsanlık hâdiseleri Ingiltere, General Frankoya şiddetli bir nota verdi Italya, Ingilterenin teklifini derhal kabul etti. B. Eden, dün Avam kamarasında beyanatta bulundu Tüccaî_kulübü H. R. Öktem İamir Ticaret Odasının — birinci. kerdon üzerinde bir kulüb binan yaptırmağa karar verdiğini duyduk i n ve çok ve bu ipiçin ötedenberi çalışan alâ. der datları takdir ederiz, Waktile İzmizde bir çok kulüb. ler vardı. Avcılar kalübü, Niye ku» b, Sporting kulüb ve diğer kulüb. et zmuhtelif meslekler erbabının toplandıkları, görüştükleri, eğlendik. leri, anlaştıkları mahalterdi. Buralarda tomizlik, imtisam vear da. Bu kulüblerde yi Bin ea iyileri ve lanurdu. Oyun ve mütalen salenları, yemek ve görüşmek odaları titiz bir idare altrnda kulâb müdavimlerimin arşularını tatmin ederdi. — Bugün maalesef böyle bir kulübümüs yoktur Biribirimizle ya mağasalarımızda izde veyabud kalı li ve gürükülü konuşabiliyoruz. — Bir a Kulübler medeni — milletler için alnamalar, tiyatrolur kadar elsem müceseselerdir. Buralarda toplanacak olanların iktısadi ve içtimaf musa. habelerinden faydalar temia edilebi. Teceği gibi muaşoret, mütalen ve ah hayet har yorgün dimağın muhlaç olduğu istirahat bakımından da me meyi ve maddi kazançlar temin edil. miş olur. Kulübler »bası kayıdlar müstek ma olmak ürerek hörkere açık buala. masağından —oraya — devam edecek olan ecnebilerle de vatandaşların mkak temasları vaki olacaktır. Bu temasların bilhasa ticart —faydalar ve yakından anlaşma, biribirine 11n. mA gibi aran edilen iyi neticeler vereceği de güphesizdir. İzmir gibi bir şehirde her türlü medeni ihtiyacı tatmin — edebilecek elan bir kulübün mevcad olmaması göze çarpan bir noktandır. Bu eke #ikliği ortadan kaldırmak için zaman zaman teşebbüsler yapılmış, batta koemiryonlar toşkil edilerek nissmna. meler vücade — getirilmiş olduğumu Batirlıyoruz. Fakat her mödense bu Böyreder — Fült bir semere vereme. mişlerdi. Ticerot Odamızın von ka- ram, Çok arsa ederiz ki, bu gürel ve faydalı müceseseyi güzel şehrimi. ze armağan eylemiş bulansun. Yalnız yaşını bapıa, almış bizle. rin değil; yetişmiş münevver genç- lerimizin de devam edecekleri, bu. Taşacakları, konuşub — görüşecekleri ve mihayet © mayacakları, birik Birlerile dört başı salonların. da tanışacakları bir kulübümüz yok. tur. Gençler, muallimler, memurlar, tüccarlar Adete biribirlerinden —ayrı Bir hayat yaşamaktadırlar. Banları Bir çatı altıma Aancak bir çehir ku. âba topliyabilir. Ba şekir — kulüba meydana gelinceye kadar şimdi ya. pilacağım haber aldığımız Tüccar kalübü ba işi pek . Duyduğumuz ba bi «a evel tahakkak © Fransız manevraları Paris, 7 ( Radyo ) — Manş deniznde manevralar yapacal olan Fransız donanması, Ser barg ile Düskerde toplanmat” tadır. Manevralara bugün yarın baslanacaktır. M. Eden icaret Odası seçi- mi dün fagiltere , bügün bulunmuş ve Akdenizde devam edea korssnlıklara karşı, İngiltere, İtalya ve Fransa ile birlikte etraflı tedbir. ler alınacağını söylemi,; M. Eden, Frankoya bu nota da bir nihayeti olduğunu bildirdi; söylemiştir. Londre, 7 (Padyo) — Akdenizde biribirimi takib eden Korsanlık — hür diselerime — kı gidderli — tedbirler alınınsı ve Nyoü koatrol — devtror yerlerinin tıkviye edilmesi hakkında İngiltere tarafından — vukubulan teke ifim İtalyaca derhal kabul olunmanı, Londra siyasal mehafilinde iyi bir tesir yapmıştır. Bo suretle, ademi mük dahale siyeset muda daha geniş Mi birliği hasule geleceği ümid eolunuyor, Lomndra, 7 (Radyo) — İagiliz hü. kümeli General Franko detli bir nota vermiş ve İngiliz gemilerir me kargı yapılan mükerrer tecavüm. hoşundsuzluğunu — bildir. Royter Ajanm, notada İn. sabrımın tü kendiğini baber veriyor. yapıldı Kırk müntehibisani seçildi. Onlar da azayı seçeceklerdir İzmir Ticaret odası meclisi intihabatı intibalarından İzmir Ticaret ve Sanayi — 0: meclir azası seçimi dün yapılı masebetie * Olam bazırlıklar yapılmış, salon ve k dorler baycaklarımızla — #üslenmişti. İstihab heyeli reisi mfatile vali B. Fazbı Göleç saat > dokuzda — odaya gelmiş ve rey sandığı, beyet önünde mühürlendikten — sonra — toçime baş: *onra tüccarlar problar balinde gele. vek söçime iştirak etmişlerdir. Saat 17 da seçim sona ermiş ve gene valinla riyasetinde teşekkül eden he- yet tarafındaa reyler tamif — olun. muştar. — Tamif aeticesinde birinci seçmenler tarafından — müntehibisani olarak aşağıdaki kırk kişiğin seçile diği anlaşılmı; Palamutçalar çirketi müdürü B. Fuad, İf Remzi — Reei, Ahmed :ıph onı eÜ, kOııı Maharrem, üseyin Hüsaü Bi Yosat İbcahim Mustafa K:ıı;hıl.ıîuuehıo: Nuri, Sabri Süleymanoviç, Rihmi Filibeli, Asım — Rıza, Talit Erboy, İzset Aydan, Tlaan — Neciboğlu, Mu: ammer - Demirkat, Mehmed Fevzi Mazisali, eczacı Mahmed Lütfi, Meh med Vahdeddin Hasan — Tahsin Fiyale, , Şerafeddin Serbest. akoğla, döktor Meme bi Erkin, Cevdet Alanyalı, alafa Delen, Tabak — Moh. ikmet, Hhfm Menemenli, Ahmed Kadıoğlu, Sağır zadelerden Ahmed, — Ala; kâzım, Hüseyin Hüsmü Ödemi Mustala Sutkı Be. şikçi, Mebmed Nebioğln, Mehmed Tebir Bur, Talât Taner, İktirad — Vekâletince görterilen yirmi mümlehibisani namıedi de şu zevat ve mücseselerdir: Merkez bankası, İ ve Abali — bal m işlerme müdürlüğü Sümer: bank setiş gübesi, yerli mallar limi» ted girketi, B. Hakkı Balmoğla, Ak- med Boruvalı, Halim - Alaiyeli heddin (Şerif Rusa — halefleri Kümm Taser, Reşad Leblebici; Meh- med Akosman, İsmail Hakkı Sur, Abdullah Ömer — Midillili, Süleyman Ferid Bezacıbaşı, Şükrü Cehavirci, Mehmed Akgün. Bu altmış müntehibisani tayin edilecek — bir toplar kişilik meclir asanmı teçeceklerdir. Esaaf Telefon: 2776 - 1 Hariciye Vekilimiz Belgraddan geçti.. Belgrad, 7 (Radyo) — Tür- kiye Hariciye Vekili Bay Tevfik Rüşdü Aras; bügün gelmiş, istasyonda Yugoslavya Baş ve Dış Bakanı M: Milan Stoyadinoviçle Romanya ve Yunanistan - sefirleri tarafından karşılanmıştır. Milan Stoyadinoviç, Türkiye Hariciye Vekilile bir saat kadar konuşmuştur. B. Tevfik Rüştü Aras, gaze tecilere beyanatında, Yugoslavya intihabatında hükümet - partisi- nin ihraz ettiği ekseriyetten memnun olduğunu söylemiştir. B. Tevfik Rüştü Aras, yoluna devam etmiştir. Paris elçimiz Fransa Hariciye Na. zırı ile konuştu Paris, 7 (Radyo) — Fransa Hariciye Nazırı M. İvon Deb bos, bugün öğleden sonra Tür kiye sefiri B. Suad Davazı ka- bul etmiş ve uzun — müddet konuşmuştur. buraya | İngiliere Harp vukuunda senede 20 bin tayyare ya- Belediye meclisinde tetkik ve münakaşası başlıyan imar plânı hakkında hâlâ muhtelif vatan- daşlardan ve münevverlerden mektup almaktayız. Bunları sı- rasile dercediyoruz. . Aşağı mektup sahibinin imzası bizde mahfüzdür: 40,000 imar plânı, 1,500,000 lâğım projesi, 500,00 - seylâba karşı tedbirler, 1,685,000 büyük | bulvar, 250,000 istimlâk şleri, 50,000 köprüler, 150,000 me- zarlık, — 550,000 Kültürpark, 100,000 Ffidanlık, 700,000 spor işleri, 200,000 tenvirat, £00,000 tanzifat, 150,000 itfaiye, 000| bataklıklar, 200,000 havagazı fabrikası, — 100,000 mezbaha, 100,000 un fabrikası, 250,000 ekmek fabrikası, 150,000 süt fabrikası, 75,000 bahk hali, 400,000 merkez hal, 500,000 Ş-hir meclisinde —— ——— ——— —— Beş yıllık imar projesi kabul Şehir garajı inşasına bu vıl başla- edildi nacak. Karşıyakalıların su derdi ve diğer Şehir meclisi dün esat 16,30 da belediye salonunda toplannış, muh: telif işler Gzerinde müzakerede bu. Tanmuş ve belediye reisinin, İzmirim imacı hakkında hazırladığı beş vene: Hik projeyi madde —madde tetkik ve lara hiç gelmiyor muş.. rejei, bunların müstufi ve yerlerine çalışabilecek arkaı min getirilmesi için meclite teklif te bulunmuş, 3 muhbalif reye karşı 1$ zeyle bu azaların müstafi sayılması teklifi kabul edilmiştir. Belediyenin imar sahasında yap tıracağı çehir gariji İçin geçen send büdeesinden 25,000 lira ayrılmıştı. Yeni yıl büdeesine daha 40,000 lira konulmak le 70,000 lira'ık ime bu yıl içinde ,başlanması için reisliği tarafından — meclise yapılan teklif, bazı enallere yol aç. mış, reksin verdi; at üzerine bu tahsisat kabal olunmuştur. Böylece şebir garajımın bizinci katı bu sene zarfında inya edilecektir. yerlerindeki mukabilinde müteahhidlere — yaptır. maktadır. Şehrin diğer semtlerindeki Vüğum, yol ve meydanların da bu az. saların bedelleri wukabilinde müte. abhidlere yaplırılması için Müvazene kararnamesine bir madde ilâve edil. Mesi, riyesetin teklifi üzerine şehrin imarı noktasından faydalı görülmüş ve meclisçe kabal edilmişlir. Fakat bu teklif, evvolâ büdce encümenin. dem geçecektir. Bazı fasıllar arasında münakale. ler yapılması ve namsedlik müdder. lerini dolduran belediye memurları. nn asil momurluğa kaballeri teklir. leri de muyafık görülmüş, büdoe encümetinin iki masbataer — okum. muştur. Belediye 58665 liraya 12 otobüs 've 7680 Jiraya bir trambüt #alın a) mişti. Şimdi astın alınscak 10 oto. büs için 85000 lira M[yneklıı. Ha w fabrikasında elti karamalı bir Mi istihsal —ocağı mülzeme Ve mantajı için de 71,000 lira verilmesi meseleler taahhüd edilmiştir. Bötün bunlar için 222,515 lira ödenmesi gelmektedir. — Sonu TO0uncu sahifede — < ———777 — lazım Menemencioğlu Yakında Cenevreye gidiyor. Roma, 7 (Radyo) — İstefani Ajansı haber veriyor: Türkiye Hariciye Vekâleti Ge- nel Sekreteri B. Numan Mene- mencioğlu, yakında Cenevreya gidecek ve Hatay intihabat ni- zamnamesinde yapılacak ta: tın tanziminde bulunacaktır. Prens Nikola ağırlaştı Atina, 7 (Radyo) — Prens N.kolanın sıhhi vaziyeti nezaket kesbetmiştir. Doktorlar - endişe içindedir. Izmir muhteliti pabilecektir İmar projesi meselesi Fen heyeti, projeleri hazırlamamış mı? |(“Meclis üyeleri, bunu niçin sorma dılar, fen heyeti buna ne buyurur?, Saat kulesi merkez garaj, — 150,000 şehi; öteli, 100,000 şehr gazinosu, 100,000 plâjlar, 100,000 Kadih kalesinin tamiri ve yeraltı gazi nosu, 250,00) Belediye 100,000 çocuk hastanesi, 450,00 gaz depoları, 250,000 şehir ti yat osu ve yekün 9,500,000 li İşte İzmir hemşehrilerine,; led.yelerinin beş sonelik © programının rakamları.. Program var, para yök. : Bu edenlere — doktar Behcst Üz şu cevabı veriyor: — İktisat Vekâleti beş: seae: LEk p'ân hazırlarken “ben Zira: at bankasında; islikraz suretilı bu program: tahakkuk - ettire ceğim, diyor mu? - Doğruc meclise arzediyor. Teşbihte hata olmaz derle amma teşbihin bu derece yu karıdan tutulmuş olanı için *ha ta, tabiri pek küçük kalır; İktısat Vekâletile İzmir Be lediye riyaseti, şehir meclisil Büyük Mület Meclisi bu kada lâübaliyane bir şekilde mukş yese edilmesi, elbette ki gi lünçtür. Maamalih ben işin bu “Bos lik, tarafında durmiyacağım anlamak istediğim nökta, şehi meclisi üyelerinin bu rakamlar -Sonu 8 inci sahifede - dünkü - ciheti işaret oyunu 6-1 kazandı Fakat Aydın takımı, enerjik bir takım olduğunu gösterdi a rar İzmir, Aydın muhtelitleri bir arada — Yazısı dördüncü sahifemizde —

Bu sayıdan diğer sayfalar: