8 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

8 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- GAZI BULVARI İZMİR - Sekyel an : ŞEVKET BİLGİN. Başmuharrir uml neşriyat müdürü: “HAKKI OCAKOCLU « Fan Cs) KURUŞTUR BE Başvekili “Türkiyede g: geniş matbuat “hürriyeti ' var,, Son : Kahiredeki Fransız San'at sergisi İskenderiye 7 (ÖR) — Kahirede Fran- üzere gelen ma- y Kahireye hareket Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyası gazetedir üzel sözleri! YENİ ASIR Matbaasınde * Gule e lin güz: iyayı her r taraftan kovmalıyız,, Kya riya ve 1 ve müdahanenin © Bir bardak suda | mn Büyük bir fırtına — isteniyor li. © Belediye reisimiz, «sehrin asgari rim bir plân içinestoplıyarak iz Meclisine sundu, Bü hareket İisiçinde v ve gerek ele Bi ur a €yled r » İzmir be da | bir vi kekre dulara mevzu Dokuz buçuk vi brahık “ bi ayal ni yeri: olamaz.,, Mısırda e Seçim dairelerin. Düm Seçim Yapıldı de değişiklik Intihap Teni ti hi lila ilk rey kullanılıyor TICARET ODASINDA “stanbul, 5 (Hususi) — Muh: k ülker roi anlatmaktadı Başvekil : — Memleketimizde en geniş şe- Tüccarlar akşama kadar kilde bir yep hürriyeti du b ln hr Yapıldı Demi ir, AŞA Şük--£ , ie eliz . e. . a & ihabat dairelerinde bazı Kay da bezeme te mum bez! reylerini istimal ettiler mecliste 233 mel Yenisi sna is varı. z — Biyer riya ve müdahene- caktır. Dağılan e Müd bitam bulan yeni 7 Ter knidâni nden bayraklarla öüdlerimişti. eclisiniin kararı â yeri olamaz. san neclisi ğ m er İA-İ yet odası meclisi için dün Sabah saat dokuzda vali B. Zi e iiteek ağn ze ei e. Vr der yeğin golemele içi sağlan yi i par ciler intihabatı örimler, G5 mü- | Güler Ticaret Odasi intihap he; miş. emini He eee Bem tavassutura bervuru vr Vİ nasebetle Ticaret odası sabah DÖRDÜNCÜ AED ey emi Min. nasıl hak bi Sal ile hi min tin ar kaç gün evvelki a alk izah, Silemişik. Depe eyh yazılmış olan şeyle- yazı 'i bird lr Dani değiliz. An- refik ii iin ği | ende hi kat ALMANYADAKİ DEĞİŞİKLİK ROMANYADA BIR HADİSE Tefsirlere karşı Berlin imiz pözar nüs- ka Demirmuhafızlarla zabı- m lm ür rl gazeteleri ape i etli 1 ine verdiği cev: eşi rm Bu ya- sol ekru xl ta arasındaki çarpışma üitalâ- edilmiş, umumi ç Ş Be maş miner yk peller rn yanlış kir Sah ee e — —— ay i Bir jandarmanın dur emrine itaat'etmiyen |Xi ve bir cek vee ir. ve nu azıya göre güya belediye dö-) dülhazar köyündeki tilâf net Ki iy irak bir mesi piogin. otokara ar? açıldı. Bir çok ölü var Gele ir ii bir çok Mı hazırlamış, Bunun için-bir. istik- &mre itaat etmiyerek yoluna devam ve yeah kaydedilmiştir. Yaz akdedecek, bu işleri bir yılda, iki ettiğinden jandarmalardan biri bir) ——— he al eyliyecek ve belediye bu el silâh atmış ve demir muhafızl ANE ikizi Dik dan biri ölerek bir diğeri de ağır 38 Y San altina girecek imi kilde: yaralanmıştır. Burun üzerine 1 angın ui bu zaviyeden mütalâa eyliyen iki taraf ia bir a ok Bin daktor bay Memduh, fiz be: muş ve daha bazı ölüler kaydedil- ; iplerini uzun uzadıya izah. etmiş, misir. a bir İediyenin vir çıkmaza sürüklen- a, 7 ((R)-— Bükreşten Li işesini ortaya at- bildiriliğine göre Yahudilerin Ce 3 fabrika yandı. de tahrik ettikleri talepleri k a 7 Gm) çi e ee : şısında orada ekalliyetler meselesin- la derhal bay Memduh ile birlikte O.R) — Zabıta kav) deki hareketini elimde SR 5 Ek e bir tecrübeyi de ele alarak Halleriyle lk muhafızlar baki e en hükümet ayni, a eği r öle yapmakta tereddüt bir ihtilâf İermezd çıkmıştır. Val'a Bükreşin ye ki- le el : ikame ni ai ii İş genişlemiş ve dö N mi iç yüzü biç li NE ere aki ve oi. Se liralar 16 dei ri en zararlı sürülür Şami Ya sip evle ri e plân içine alınan işlerin mut-| hafızı nakletmekte “lan bir ir otokara| bu hususta gazetelere verilmiş tk k bir sene içinde yaptırılması a-| dur emrini vermişlerdi. Otokar mış! > iş, düzü emiş ve görüşülmemiş- Binaen, alk events olanıdis. bir Mum k li B R A li Berlin, 7 e 7 > e reisi Berin 7 (Ö.R) — Yeni hariciye muma Hariciye vekiliB. T.R. Aras geli yor çiz Kyme ag arm Bimel - suiniyetle olursa i i köşküne hareket bulunmaktadır N aş bilgi sizlik, eldir m doktorumuzun yanlış plele istinaden li ğı tahmin ediyoruz. nin indir İki, her şeyden evvel belediye- mütalâasının Bunun — SONU DÖRDÜNCÜ SAHİFEDE Belgradda ve Sofyada yle umümi Vay Me. o Yagoslav ve Bulgar başvekilleri ile; görüştü iş diki bir i Kipi nir Vi yanada da Balkan e beni irlerini topladı y vii belediyesi kanuna w; aşil n-İ Belgrad, 7 (ÖR) — Cenevreden e e vekili B. Tevfik Rüştü Aras, Viya- Prg, <i sehe evvel beş yıllık yanaya ve Budapeşteye geçmiş olan Ti sırada Antantı a Bram hazırlamış, Şehir Mela 2 Hariciye Vekili doktor T Tevfik Magi devletleri sefirlerini toplayarak bir kon- *evkeylemiştir. Bu Hai Mec- 5 akdetmiştir. > SONU #KINCİ SAHIFEİ Solya, 7 (Hususi) — Türkiye harici- HAKKI OC SAKOĞLU ye vekili. B. Tevfik Rüştü Aras bugün |; en v9 ogi. Milk Bulgar başvekil ve hariciye nazırı B:| keti len hakkında bir Köseivanfla kalemi mahsus müdürü, B. Ek vi üddet görüşmüşler. Arası Bulgar hududunun ilk istasyonun- . X Türkiye ae ki kendisine mü- da ılamışlar, oradan Sofya istasyo- onomi bakanlığı va olan gazetecilere, Cenevre içtimala- nuna kadar İf lerini > sk here; anl ebeti liğe Gl mi ee ee sözi. tanbul, sıl Ankarada toplanacak olan Balkan Ar- ler lardır. > al Türkiye hariciye vekili, Sofya istasyo- miyetinden bal tir. nunda, kral namına yaverleri, Türkiye İstanbul, 5 (Hususi) — Hariciye ve- elçilik. erkânı ve Yugoslav sefiriyle bir. iş kili B. T. R. Aras yarınkı (bugünkü) gok 2: i Semplon treni N ii | Belgrad, 7 (GR) — Türkiye hariçk — SONU UCUNCU SAHİFEDE —

Bu sayıdan diğer sayfalar: