8 Şubat 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

8 Şubat 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYISI KER YERCE Sayı : 334 En ton Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi SAĞLIK KUPONU Bu kuponun beşini toplıyan o kuyucularımız Son Telgraf'ın bi- rinci sınıf dahiliye mütehassını ta- rafından Beşiktaşta Tramvay du- rağında 59 numarada her gün saat 15 den sonra muayene ve tedatri edilirler. Teleton No. 20827 İst. Nurosmaniye Şeref So, Gön"llü!er Fransa, İtalyanın teklifini kabul etti,| | batı duzelecek gıbı Cumhurretisi Ruzvelt Amerikada : | İnfiradeılar hâlâ Ekseriyetteler Deniz teslihatı - için | < Londra ile müzakere — Yapılmadığı haberi kon- geyi sevindirdi (Son Telgraf) — A <| ad siyaseli taraf-| | ti haiz bulun <| $ x Vaşington 8 Franko ispanyasında kurulan mühimmat fabrikâlarından biri ”| Londra 8 (A.A.) mahfellerde süylenildiğine göre Fran di — İyi'haber âlağ (Y eee ümneenkseesekknn Çeşid Çeşid “Dolandırıcılık Ve soygunculuk Mekteb çocuklarının Paltoları nasıl Çalınıyor ? Bir paşazadenin marifetleri San günlerde şehrimizde garip bir sürette soygunculuk hâdiseleri olu « yordu. Akşam üstü evlerine dönmek- (D:vıını 2 nci sayfamızdı) Dünya ahvalindeki l1- İspanya meselesinin sür'atle halline çalışılıyor. 2- Almanyada tabii vaziyetin avdeti bekleniyor. _3-Japonya, Çini kıskıvrak bağlamak istiyor. Cekılecekı ü ı Fakat Sovyet Rusya itiraz ediyor ” Italya-Fransa münase- kanşndüdâp Almanyadakı Vazıyet İngiltere - Almanya A arasındaki mü- zakerenin devamı için vaziyetin ınkışafı beklemyor Paris 8 (Son Telgraf) — Almanya; Maamafih yeni Hariciye Nazırı von daki hâdiseler dikkat ve ehermmiyet- Fibbentrop bir iki güne kadar Lon- le takib edilmektedir. Bu h:ducıeııduyı gidecek ve Krala ve hükümet İerkânına resmi veda ziyaretlerinde İbulunurken iki devlet arasındaki mü- basebile Almanya ile İngiltere ara « sında müstemleke meselesi ve Av - YA Propaganda işle- | Tine ehemmiyet . Veri Iıyıır ' de yeni bir -servis | ihdas edildi — | ) Londra : 8,(A.A) — Dün Avam ka; j“marasında Başvekil B. Chamberlain, Tupa vaziyeti hakkında ya P"wk( jhasebetle. aid de- mühim temaslarda u beyanatta bulunmuştur: saslı Mü N Muhtnııf tallesseseler ve teşekkül- 'edile 2 nct aaufamızda) —| Bır erUr rı.:ı ..;î;ı:ı:-sır.e kadar bu meselel Kırmak İsterken,, < hakkında ciddi temaslarda bulunm: istemediği görülmektedir. İngiliz tayyarecıler | Kıbrısda yere düştü, Fakat ölümden Kurtuldular ? Bir Sov_y—eî—bılonu da feci bir kazaya uğradı ı az): a RİEL ĞĞ Hitlerin berilne muvasalatında bDir müfreze tarafından karşılanısı i | Lefküşe -Kıbris- 8 (AA.) — Tay. [yueti Clouston, teşebbüs etmiş ol « (Devamı 2 nci sayfamızda) — | laponya hem yeni Çin | | Yevletini sağlamlaştır- — Mıya hemde onunla (, anlaşmıya çalışıyor Çinden mal ve para olarak * Mutlaka tazminat alınacak. | Japonlar Am ehrinin teslim Olması lçlıı Hgı;:tom verdiler — (Yazısı 2 iaci Sagunay Biçki ve Dikiş mektebinin guzel bır sergısı Rüştü Aras bu sabah Sirkeci Istasyonunda karşılanırken Hariciye Vekilimiz bu sabah Cenevreden şehrimize döndü Bu akşam Büyuk Şefe ve Başve- kile izahat verecekler Hatay meselesi münasebetile Mil- muw" ik c letler Cemiyeti Konseyinde yapıla - Te cak müzakerelerde bulunmak üzere prı Cenevreye giden ve orada Fransa| Har İlle ararmızdaki son anlaşmayı temine , (Di 1 Paztet 2 nai sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: