7 Şubat 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

7 Şubat 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYISI FER YERDE x eh Sayı : 333 Akdenizdeki vehamet kısmen zail olmıya yüztuttu Franko, daha ilk adımda iyi neticeler alınan şiddetli harekâta geçti Fransanın yardım yap- masına imkân bırakıl- maması düşünülüyor i. Ka ERR | Akdenizde korsanlığı takibe memur Dir filo Londra, 7 (Son Telgraf) — Ak -;muilt hâdis olan nazik vaziyet eski En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi Beflin, Tokyo ve Romaya daha sıkı bağ- lanmıya çalışırken İngilterede italya İle uzlaşmak için yeni teşebbüslere girişiyor SAĞLIK' KUPONU Bu kuponun beşini topleyan o- ularımız Son Telgraf'ın bi- f dahiliye mütehassısı ta-i rafından Beşiktaşta Tramvay du- rağında 59 numarada her gün saat 15 den sonra muayene ve tedavi edilirler. Telefo: bst. Nuro —Almanyadaki ıslahat yakın — birzamanda beynelmilelsiya- |-setialtüst edeceğe benziyor! Berlinin Çin ve İspanya meselelerinde Tokyo ve Romayı memnun edecek tedbirler almıya hazırlandığı anlaşılıyor.. Landra, 7 (San Telgraf) — Al -| 8 »a n ni | b İngilt Hiç bir devletin Kendisile rekabet /Edemiyeceğid "Gede silâhlanıyo Harb zamanında senede 20 bin tayyare Yapıla- münetir massicterde - ile cak tertibat alınıyor — teniizine cüre Almanya, İspanva 7 Londra 7 (A:â.) — İngilterenin ha-| $ifde şimdiye kadar ordünün başın- va - teslihatının - resini ;rakamların| da bulunanların takındığı vaziyet i- gösterdiği miktarı - aşacağı söylen:| Hbürile Musolini'yi kâfi — derecede mektedir. Filvaki resmi bir membha. ttmnun edecek bir vaziyet alama- dan öğrenildiğine göre anlrenman| M$t. Yeni dabili ıslahat kökleştiril.| yapmış olan pilotların adedi 8,000 ©| Tikten sonra Almanya, İspanya işle. yaklaşmaktadır. İyi malümat almak-| HPe'gerek askeri gerek siyasi bakım. bundan ihtiyat tay - lardan v daha üücsslr” şekilde mü-| ğ “şerailehale edecektir. » — ee im gelmekte olduğu| neticesini çikarmaktadırlar, Ka aek E z Kariciye Vekilimiz nık;:ş:'lıl-v: üç'iisli olarak ıa':m;.e.-ıı.ı—; Yann sabah GB_ a Bilhassa makinistlerde: de askeri efraddan mürekk «gölge filolar» denilen bu ih kuvvetlerde çalışanlar, — muhte : ; | 1 anda tayyare | Hariciye Vekili Rüştü Aras Cenev- zabiti olabilccek surette antrenman TedÜN yarın sabahki ekspresle şehri- manyadaki hâdiseler büyük bir dik-| kat ve alâka ile takib edilimektedir. Hitler bu son inkılâbile hem Alman- e| yada her teşekkülü — nazileşlirmiye azmetmiş bulunmakta, hem de harici lti_vııeue daha faal bir rol oynamıya karar vermiş bulunmktadır. Bu © güne kadar, karadan, denizden ve ha- vadan dünyanın en büyük — askeri devletlerinden biri haline gelmiye çalışmış ve bunda oldukça muvaf - fak olmuş Almatya bundan — sonra muhtelif meselelerde daha ileri ham- K * ; ux( Ü ._ Ordunun Hitler taratından teftişı esnasında İenizde iki İngiliz gemisinin batırıl.| — (Devami 2 nci saylamızda) göreceklerdir, Pilotlar adedinin gene ”İZ© gelecektir. Rüştü Aras Peşteden Devini GA Bonra Belgraddan geçerken dost Yu- sayfamızda) — DÇ vya Başvekilile yeniden mühim Uzak Şar Japonya bir taraftan Maz bir hale diğer taraftan Rusyanın Çinde sokak harblerine ald bir sahne Tokyo ? Mar YO 7 (Son Telgraf) — Çindelmek için girişilen yeni harekât, Ja - nnn kumandasındaki ordu.ba-|ponya lehine inkişafa başlamıştır. Hin maneviyatını kırmak Ve|Çin kuvvetleri bir daha kendilerini Vaziyetine kat'i bir; ç aai an Çini kımıldaya- getırmıye çalışırken . ©::- : karşı yeni tedbirler alıyor e a ll ö ü quam,,( T Razyannyanaka temctmistir. Zi hasyonalizmi Ve Otar- Çünkü Sovyetlerin resmi ve vesaika ha n aamın n Halıcıoğlunda bulunan a & kibete duçarken talih eseriağır yara- ınmakla kurtulmuştur. cesed birkorsanamı aid TTi e ER Üa z L | BÖDA gaS TAĞCLİ Esrar perdesi bugünlerde yırtı- n “ğ ze & 'î ,_ el ğlunda Parmakkapıda Gala « » lacak ve muamma halledilecektir d *1.;_.0;._;...!b...;îmgı,,ka.:;. y ta ed adında bir körhürcü vat - İdenizden boynuna taş bağlanarak öldürülmüş bir halde hüviyeti l vere -|toplıyamıyacak bir hale- getirilmek|rafından bu hâdise kakkındaki tahki- y v Dün gece bir delikanlı koyun kesilir gibi kıtır SAA kıtır ustıra ile doğrandı aa ame n c (Diğer bir i 'genç bu ba- tahşidatına' Amerika ve direden - bir |Dünya vaziyeti |mucize ka- | Hariciye Nazırı iktisadîjEJrıtiu ggıf d".' (e - İbi asta bulunmuştur. 'Tevfik Rüştü Arasın, bugün Sofya- dan geçerken Bulgar Başvekilile mü. him bir mülâkatta bulunmasına inti- kta: (Devamı 2 nci sayfamırda) vemennya Hükümet bu Mmeseleyi sürüatle kat'l mukabil tedbir almak zarureti vardır. ŞİYİ tenkld ediyof (Yazısı 2 inci sahifemizde) Dün gece sanaha karşı ceyuygrunda Parmakkapıda bir cinayet işlenmiş, bir delikanlının koyun kesilir gibi kı- tır kıtır ustura ile boğazı kesilerek öldürülmüş, bir delikanlı daha bu a- (Devamı 2 nci sayfamızda) anan -İhsaniye kân edilmiş olan Selânik rinden 20 yaşlarında İsa oğl rahmanla kardeşi Emin kömürcü Halıcıoğlunda bundan bir ay evyel,kata ehemmiyetle devam olunmak « sbit oluna- polis merkezlerine ul bir ceset çıkarıldığı okuyucuları- mızın hatırındadır, Emniyet ikinci şube mi müdürlüğüne bildirilme- lüğü ta-İsi tamim olunduğu halde daha hiçbir ( Devamı 2 inci sayfamızda) a 23 numaralı yanık ( Devamı 2 nci — sahifede ) dömün eli di eÜ

Bu sayıdan diğer sayfalar: