7 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

7 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ 7 TELEFİN E TELGRAF; “ZAN, İSTANBUL ŞUBAT ÜÇÜNCÜ YIE—, No. 998 1938 5 KURUS 18. 2419: 24310 BAŞMUHARRİIRİ: AHMET EMİN YALMAN pm Yeni Müşteri Bulmak Sanatı Or. Gamen diyor ki: ğ “öz; asi be hitüyen önerdiğim genkari/ epik iç Wir çö ül Gk O nü i hin miydi dülağ ür imla era İĞNE Ven ve ekemda sira ba sanati Bğretiyorum Fi: SAMİ Oy. gn kuruş erlinde yeni hâdiseler bekleniyor Silâh Yarışı İhtilâfları Ne Vaziyette? Altı Büyük Devlet Arasında Bir Harp Gemisi Yarışı Şiddetle Hüküm Sürmektedir Gazetenin Rolü TAhmet Emin YALMAN) pire gün evvel beşinci sayfamızda dikkate de-| Kolombiya | Zer bir yazı vardı. Gazetecilik Mektebi Dekan Carl Ackerman'ın kaleminden çıkan bu yazı, bugünkü gazete- nin maruz bulunduğu davayı i- ki cepheli olarak ortaya koyu- yordu. Bir taraftan gazetenin, itimada lâ- yik bir hale gelmk ve hürriyetine sahip kalmak için kendi kendini na- sıl ıslah etmesi icap ettiğini anlatı- yordu. Diğer taraftan da gazetenin büyük hizmetleri olduğunu ileri sü. rüyor, gazete hakkında bir hüküm verirken bunların gözönünde tutul- Taninmiğ AY, iezete saydığı hizmetler arasında, en ziyade gazetenin mura- kabe rolü üzerinde duruyordu. Diyordu ki: “Gazete, demokrasi- Bin, halka en yakın vazife gören va- atasıdır. Hoşnutsuzluk uyandıran sebepleri ve yolsuzlukları diğer mü- rakabe teşkilâtından evvel k âlimi, lukları ortaya koymak ve düzelme- sine yol açmaktır.,, Koenbiya Gazetecilik Mekte- bini kurmak ve mesleğin 86- viyesini yükseltmek maksadile mil yonlarca dolar vakfeden, idealist ga- zeteci Pulitzer, ayni düşüncenin sev- kile diğer bir vakıf kurmuştur: Umü- mi hayattaki yolsuzlukları en iyi 8- Tayan, tahkik eden, yayan ve düzel mesnie yol açan gazeteler arasında tevzi edilecek senelik mükâfatlara &it bir vakıf... Demek ki, Pulitzer, tıpkı futbol şampiyonluğuna. koşu şampiyonlu- Buna mükâfatlar ayrıldığı gibi; u- mümi hayattaki yolsuzlukları araş- tırmıya, yaymıya ve düzeltmiye ait hizmitler bakımından gazeteler ara- sinde bir yarış açmış ve bu yarışın şamjliyonlarına mükâfatlar verilme- $i için bir vakıf kurmuştur. Gizetecilik Mektebi Dekanının 86- melik raporunda söylendiğine göre, bu İsene Amerikada yolsuzluk hak- kınlla neşriyatta bulunan gazeteler- deli on yedisi Pulitzer müküfatına lâyik görülmüştür. Carl Ackerman'ın senelik rapo- Tunda verilen bu malümat, gazete- nin demokrasideki en esaslı rolünü gözönünde canlandırıyor: Bir mem- leketin murakabe teşkilâtı içinde ge- Zeteden beklenen en büyük hizmet Umumi menfaat ölçülerine uymıyan hareketleri ortaya vurmak ve düzel- mesine yol açmaktır. (Geretenin bu rolünü. kendi re- imimiz bakımından mütalea delim: Az zamanda çok iş başarmak İcin toplu calısmak ihtiyacın duyan bir kısım memleketlerde keyfi bir diktetörlük kurulmuş, o demokrasi Müesseselerile beraber münakaşa hürriyeti tatil edilmiştir. Hükümet- Ie halk arasındaki münasebet, firi ta- Yaflı konuşma, anlaşma ve kanaat e (Devamı 4 üncüde) duyar | Bügün Ingiltere, Amerika, Fransa, YALİ yansa, Ja) Italya ve Alma: En büyük hizmeti de bu gibi yolsuz-| * Tansa, Japonya, Halı e Amerika Japonyaya Bir Nota Verdi İngiltere 300 Bin Ton, Amerika 337 Bin, Japonya 94 Bin, Fransa 180 Bin, İtalya 109, Almanya 115 Bin Ton Harp Gemisi ir İngilterenin"Repulse,, harp kruvazörü Londra. 6 (Hususi) — Deniz silâh larının tonaj miktarını tahdit eden Vaşington ve Londra anlaşmalarının artık hükmü kalmamış demektir. yarışı hüküm sürüyor. rasında ciddi ibtilâflar baş göster- miş bulunuyor. (Devamı 9 uncuda! Asiler Şiddetli Bir Taarruz Daha Yaptı İngiliz ve Fransız Donanmaları Bakar Adalarını Abloka Edecek Barcelona, 6 (A.A.) — Teruel'in şimal cephesinde asiler, Cümhuriyet çilerin Siugra mıntakasına hulül ve nüfuz etmelerine mani olmak için | Panerudo mıntakasında bir taarruz takasında Estremadure hareketi yapmışlardır. İtaarruza geçen Frankist kuvvetler, Asilerin, bir gün devam eden çe-| (Devamı 10 uncuda) Dünkü Futbol Maçları tin bir muharebeden sonra işgei et- miş oldukları Panerudo, ban'in çenubu şarkisindedir. Madrit, 6 (A-A.) — Zalames mın- Galatasaray - Yugoslav Maçı Berabere Bitti g Yugoslav kalecisi muhakkak bir gole fedakâr bir yatışla mâni oluyor (Dünkü spor hareketlerinin tafsilâtı altıncı sayfamızdadır| İmemesi yüzünden balk arasında hoş- ya srasında müthiş bir deniz silâhı Bu yüzden Japonya ile Ingiltere ve Amerika a- Mont Ak| cephesinde JAPO Paris, 6 (Radyo) — Almanyadaki İson hâdiseler, gazete sütunlarında ve siyasi mahfellerde ehemmiyetle tahlil ve tefsir ediliyor, Hitlerin, ka- binede yaptığı değişmelerden orduda büyük kumandanlar arasında yaptığı İgeniş mikyasta tesfiyelerden sonra yeni hâdiselere intizar etmek lâzım- dır. Bu son hâdiseleri iki sebep üze- rinde toplamak mümkündür İ 1 — Ordunun Nazi Partisinden hoşnut olmaması 2 — İktisadi darlığın önüne gecil- n zluk ve gerginlik İyi haber alan mahfellerin kanas- tine göre, kumandanlar ârasında ya pılan tasfiye ordunun hoşnutsuzlu- İğunu giderecek bir tedbir sayıla- © maz. Ergeç veni hâdiseler vukua ge- İlecektir. Ordunun başına geçirilen bazıları da saz e İsim Gülü üzer İade -ta- hakkümünü çekememektedirler. Petit Parislen gazetesine göre. son değişmelere rağmen Alman ordusu Japonlar Yeni Bir | Zafer Kazanmış Çin Ordusu Panik Halinde Ricat Ediyormuş Şehrimizin | kuvvetle dolaşan haberlere göre, ya | Vekâlet, “Milli ekonomi Bakanlığı” İteşkilâtlarında esaslı deği İlenmektedir, Bugün ayrı ayrı iki Ve. | Iktısat Vekâletine bağlı bulunan ma kâlet üzerinde toplanmış olan Tktısat | den, sanayi ve iş daireleri sanayi müs ve Ziraat İşlerinin birleştirilmesi bir |teşarlığı namı altında toplanacaktır, NYA MEMNUN Yeni Hariciye Nazırı Blöfe Kuvvet Verecekmiş Fransız Gazetelerine Göre, Orduda Yapılan Tasfiye Hitlerin Maksadını Teminden Uzaktır. Amerikaya Göre Hitler, Son Hediselerde Musso'ini'nin Tesir ve tazyikiyle Hareket Etmiştir nazileşmiş sayılamaz. Gazete mütale- asına şöyle devam ediyor: “Ayni şeyler diplomasi için söyle- © nemez. Çünkü Hariciye Nezareti da- ha şiddetli bir musmeleye maruz kal * mıştır. Ateşin Von Ribbentrop, Al- manyanın harici siyasetini blöf ve mistik hareketler istikametinde da- ha ileri götürmekten geri durmıya- caktır, Bunun icin Berlinin bir sertlik dey resine girmesini beklemek lâzımdır. Bu vaziyet karşısında ber zamandan ziyade İngiltere ile her an ve her sa- hada mütesanit bulunmak bizim için bir mecburiyet hükmüne girmiştir. Garbin iki demokratik O memleketi, kendileri üzerine gittikçe artarak ya pılacak olan tazyiklere mukavemet edebilmek için sarsılmaz siyasi osas- lara ve süratle inkişaf eden ve her- kesçe yenilmez telâkki edilecek olan 38 Yeni Alman Hariciye Nazırı Von Ribbentrop ler. Ayni mesele hakkında Matin'in (Devami 9 uncuda? Milli Ekonomi Vekâleti İktisat ve Ziraat Vekâletleri Birleşecek Ankara, 6 (Tan muhabirinden) — | zaman meselesi haline gelmiştir. alâkadar o mahfülerinde| Söylendiğine göre, birleşecek Iki mda Iktisat ve Ziraat Vekâletleri | ismini alacak ve muhtelif müsteşartık klik'er bek |lara ayrılacaktır. Bugünkü teşkilâtta Japonya Büyük Erkânıharbiye Reisi Mareşal Kanyin (Tafsilât 3 üncü sayfada) | Karadenizde Ve Egede Yine Fırtına Evvelki geceyarısı birdenbire şid- detienen poyraz rüzgârı ile beraber şiddetli yağmur baş'amış ve sabaha kadar devam etmiştir, Rüzgürin şid. detinden dün sabah köprü açılama. muştur. Karadenizde ve Egede firtina de vam etmektedir. Büyükderede biri. ken gemilerin saytsi da artmaktadır. Fırtmanm şimdilik bir kazaya sebe. | ** biyet vermediği anlaşılmaktadır. © Şimal Kutbundaki Alimler Heyeti Taşıyan Ada cenuba doğru kayıyor Rasat Merkezleri Şimdilik Bir Fırtına İhtimali Kaydetmiyorlar Londra, 6 (A.A) — 4 Şubat günü Moskovü saatine göre öğle zamanım. dan 5 Şubat akşamına kadar “Kutbu Şimali.. istasyonu ile “Mourmanetz,, (/ gemisinin kara İle telsiz telgraf mus ii haberesi kesilmiştir. Manyetik şid- detli bir fırtına bu arızaya sebep ol- muştur, 5 Şubat akşamı muhaberat tekrar tesis edilmiş ve Moskovada Şimal Kutbu istasyonundan yeni telgraf haberleri alınabilmiştir. İstasyon şimdi 74 derece 3 dakika arm şimalide ve 16 derece 30 dakika tuluşarbide bulunmaktadır. Moskova, 6 (A.A) — Merkezi me- teoroloji enstitüsünün son bültemle- rinden biri, Groenland denizi mınta- kasında yeni bir fırtına ihtimali mev cut olmadığını. bu sebepten dolayı şimdilik Papenin grupunun ani tehli kelere maruz bulunmadığını bildir- (Devamı 3 üncüde) emet ie lerle denize ve hava * kuvvetlerine istinat edebilmelidir «

Bu sayıdan diğer sayfalar: