6 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

6 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1938 | 5 ÜÇÜNCÜ YIL — No. 997 MeEvi rikara Gnddesi 24318. 24319, 24310 TAN, İSTANBUL KURUS BAŞMUHARRIRI: AH MET EMİN YALMAN Almanyadaki Son Değişiklik Kumanda Heyeti Geniş Bir Tasfiyeye Uğradı Yeniden 14 Gen eral Tekaüde Sevkedildi, Londra, Vaziyeti Henüz Müphem Görüyor, İtalyan Gazeteleri Führerin Musoliniye Benzediğini Yazıyorlar Almanyadan Gelen Haberler — Ahmet Emin YALMAN Imanyadan dikkate lâyık haberler geliyor: Harbi- ye Nazırı ve Başkumandan Mareşal Fon Blomberg, küçük bir şahsi vesile ile iş başından uzaklaştırılmış, ordunun başı- na B. Hitler geçmiştir. Parti ile ordu arasındaki açıklığın bu suretle önüne geçilmesi ümit edilmektedir. Bunun mânası şudur ki dağınıklığa ve ihtilâfa çare diye merkeziyete bir kat daha kuvvet ver mek ihtiyacı duyulmuştur. Harici rd maruz Gin, m ee, mayan ei an-gelebilir ki Zdiktnadez lük bir zaruret halini alır. O zaman memlekette bütün salâhiyetir mer- kezileşir. Kimsede merkezden &or- madan pramağını oynatmak salâhi- yeti kalmaz. Bütün münakaşalar su- sar, gazetelerin sesi kesilir. Bu yolda bir şiddet rejimi yük- sek bir bedel mukabilinde bile olsa bir müddet bazı sahalarda verim te- min eder. Fakat bu verim gittikçe azalır. Otoriteyi devam ettirmek için ödenecek bedel gittikçe yükselir. O zaman iki yol tutulur: Yeni ye ni ifrat cereyanları açarak gidişin şiddetini korumak, bir de otoriter Tejimi yaratan harici şartları suni surette devam ettirmek için harici gaileler yaratmak, hariçte anlaşma yollarından uzak kalmak... aman geçtikçe bu iki çarede yıpranmak yolunu tutar, Bu- 'nun üzerine kuvvetleri merkezileştir mek, şiddetin ölçüsünü arttırmak zarureti baş gösterir. İşte Almanyada görülen manzara, bu yolda bir safhaya delâlet eden bir manzaradır. Böyle bir gidiş ne kadar devam eder? Bu hiçbir zaman bilinmez. Bazan işler çabuk inkişaf geçirir, bazan müzmin bir bal alır, uzar, gider. Bu vaziyet Almanyaya da mah- #us değildir. Damgası ister sol, ister #ağ olsun, bütün şiddet rejimleri ay- Bi akıbetlere doğru giderler. Ayni sebepler ayni neticeleri doğurur. İn- sana Şu fikir gelir ki ortada muay- Yen bir içtimai hastalık var ve bu hastalık her yerde ayni seyri takip der. Biraz dikkat edersek görürüz ki bugün Almanyada gördüğümüz Manzara, az zaman evvel Almanya- Ya kendini çok zıt bir istikamette sa Yan başka bir memlekette görülen manzaradan pek farklı değildir. İmanların dahili işleri kendi- lerine mahsus bir meseledir Bunların Alman milletinin menfa- âtlerine en uygun bir şekilde inki- Şafını istemekten başka bir düşün- cemiz olamaz. Almanya ile seneler- €e silâh arkadaşlığı ettik. Bugün de İktisadi bünyeleri itibariyle iki sem leket arasında iki taraf için de “möhe faatli iktisadi münasebetler ini 77 ii Gizli Kabine Hangi! işlerle Uğraşacak? İ Basvekilin | | Dünkü Tetkikleri Hariciye Vekili, Bugün Şehrimize Dönüyor Meclis Reisi B. Ahdilha- lik Renda, dün Ankaradan | şehrimize gelmis, Dolma- bahce sarayına giderek A- talürke tazimlerini arzet- mistir. Basvekil B. Celâl Bayar, dün Perapalas otelinde is- tirahat etmis, ve akşam i- zeri saat 16 da Dolmahahce saramna giderek Atatürke mülâki olmustur. Nafıa Vekili B, Ali Ce- linkana, nafıa basmüfettis- liğinde mesoul olmus, öğle den sonra yüksek mühendis mektebini ziyaret ederek rektör ve profesörlerle gö- rüsmüştür. Budapeste, 5 (A.A.) — Dr. Rüştü Aras Cenevre ve Vi- yanadan buraya gelmistir. Vekil bu aksam Basvekil Daranyi'yi ziyaret edecek | ve yarın akşam İstanbula dönecektir. Büke N önrfe inlan eyrilan Mureşil BiomberE bir teftiş esnasında AHAT, D AİAMSUSU —e BEZMUM PEGUS SGK Kumu yada alâka ile karşılanmıştır. Sinyor çok geniş olmuştur. Bugün öğrenildi Mussolini, Her Hitlere bir telgraf | ğine göre, 20 si Korgeneral olmak ü- göndererek atılan adımlardan dolayı | zere 49' generalin yerleri değiştiril- kendisini tebrik etmiştir. İtalyan | miş ve Mareşal Von Blomberg ile Ge matbuatı, Her Hitlerin bütün milli |neral Fritseh'ten başka diğer 14 ge- elemanları elinde birleştirmesini çok | neral daha tekaüde sevkolunmustur. tabil görmekte ve Führerin bu sayo-| General Göring Filtmareşallığa de Duçeye benzediğini anlatmakta- (Devamı 6 mera) Gediz Tamamen Taştı Ova Sular Altında Ölümden Cüç Kurtarıldı Su baskınına uğramış bir köy manzarası yapılan "tori değişiklikler, iü) da heyetinde vüküggolsh | Seylâp Felâketine Uğrıyan Yerlerde Mahsul Hayli Zarar Gördü, 5 Çoban 7 İzmir, 5 (Tan muhabirinden) — Bir haftadenberi devam eden yağmur ar, henüz şiddetini tamamen kaybet memiştir. Taşan çayların suları biraz azalmış, fakat, ovalarda ekili arazi baştanbaşa sular altındadır. Gelen haberlere göre. Aydın oyasi Söke ve Tire ovaları, Baymdır civs- rındaki bazı köylere sit arazi, Manisa ve Menemen ovaları su baskınmdan zarara uğramışlardır. Uç vilâyetçe 0- sıkı tedbirlere rağmen, maddi arm önüne geçilememiştir. Gedizden gelen taşkın sular Mene. men ovasına yayılmış, dağlarda eri. yen karların getirdiği sularm da ka rışmasile korkunç bir şekil almıştır. Musabeyli, Doğa ve Kesik köylerine sit arazi sular altındadır, Gediz köp rüsü civarındaki küçük köprünün Ü- zerinden aşan sular, şoseyi 15 santim kadar örtmüştür. Evvelki gede bu şosada nakliyata müsaade edilmemiş, suların biraz çe. kilmesile bu sabah yeniden nakliyata (Devamı 6 ıncıdaj Kimya Sanayii Için Faaliyete «Geçiliyor- B. Nurul'ah Esat Sümer Beş yıllık sanayi programımızın muvaffakıyetle tatbikine devam edi- liyor. Merinos ve Sungipek fabrika- larından sonra, bilhassa kimya sa nayii üzerinde ehemmiyetle durula- cak ve programın bu kısmı tahakkuk ettirilecektir. Birinci plânda klor ve (Devamı 3 üncüde) Sahte Rapor Yapanlardan Biri Tevkif Edildi Sahte hüviyet clizdanı ve sahte ev rak hazırladıkları ihbar edilen bazı kimseler hakkmda müddetumumilikçe yapılan tahkikat ilerlemiş ve bu işte alâkası görünenlerden Adnan ismin. de biri, dün tevkif edilmiştir. Sahte müddelumumi sıfatını takı- ve emniyeti suiistimal ettiği iddiasile Adnan hakkında bir müddet önce yi ne tahkikat yapılmıştır. Adnan, bu defa da sahte rapor taziminden suç. ludur ve Avni Bayer tarafından baş. muharririmiz eleyhine açılan davada yegüne şahit olarak gösterilmiştir. | masının diğer âkitleri || kendilerine izahı narak birçok kimseleri dolandırdığı! Dünya muharrirlerinden tercümeler serim: No, Xi JACK LONDON mütercimi AHMED CEMİL GÜNEŞ REMZİ Korsanlık I Karşısında Londra, 5 (TAN) — Kabinenin ba- 7 âzaları ve bilhassa Eden, John Si- mon, Hailsham. Malcolm Mecdo- ald, Duffeooper ve Thomas İsskip İbu sabah Hariciye Nezaretinde top- lanmışlar ve zannedildiğine göre Ak deniz meselesi hakkında müzakere İlerde bulunmuşlardır. Hariciye Nazırı B. Eden, bugün öğleden sonra biribiri ardı sıra, |Fransa ve İtalya Büyük Elçilerini kabul ederek İngiliz bahriye makam larının Akdenizde korsanlığa karşi mücadele için önümüzdeki hafta ba şından İtibaren alacağı tedbriler hakkında kendileri ile görüşmüştür. B. Eden daha sonra Nyon anlaş. elçilerini de hükümetinin hakkında ermiştir. l Şiddetli bir protesto Paris, 5 (A.A» — Daily Mail gaze- (Devami 3 üncüde) kabul ederek İngiliz kararlaştırdığı hususlar Tokyo, (A.A) — İngiltere sefiri, bu sabah Hirota “ile görüşmüştür. Bu mülâkatta, Çin gümrükleri me- selesiyle henüz Japonyada neşredil- memiş olan General Matsui'nin be- yanatı üzerinde görüşüldüğü zanne- diliyor. Bundan başka sefir öğleden sonra bir nota vererek Japonyayı 1936 ta- KİTAP EVİ Deniz. Silâhlar: Meselesi ÇOCUĞU Fi. 50 kuruş Son batırılan gemiler Hâdiseleri Akdenizde yeni tedbirler alınıyor İngiltere Hükümeti Franco'ya Şiddetli Bir Protesto Gönderecek Ademi Müdahale Komitesi Reisi Lord ee Devletler Japonyaya Karşı Müşterek Bir Cephe Alıyorlar rihli deniz muahedesinin hükümle: rini kabul etmiye davet etmiştir. Amerika, ayni mealdeki notayı daha sert bir lisanla yazmış ve bun- da Japonya, tespit edilen tonaj mik- tarını geçen zırhlılar veya kruvazör ler inşa edip etmediği hakkında bu ayın yirmisinden evvel teminat ver (Devamı 4 üncüde) Kaç Şehri Londra, 5 (TAN) — En son gelen haberlere göre, Çindeki o muharebe bütün şiddetile devam etmektedir. Bir Japon yürüyüş kolu Pengpu'nun Hwalyuan istikametinde ileri hare- ketlerine devam ederek şehri zap - on dört kilometre garbinde bulunan | tetmiştir. Burada sekiz Amerikalı ve Bir Çin Şehri Daha Zaptedildi | Japon Tayyareleri Bir Bombaladı Bir Çin taarruzunda yaralanan ei askerleri bir Kanadalı misyoner bulunmakta- dır. Kwai nehri elyarında da harp 0- anca hızı ile devam ediyor. Japon- lar nehri geçerek Çin İstihkâmlarını İtahrip etmeğe uğraşıyorlar. Burada- ki hedefleri, Nankin — Suçav şebe- (Devamı 6 wcıdaj

Bu sayıdan diğer sayfalar: