6 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

6 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a ene: 7 - Sayı: 2176 A Kuruş » Ta Telefon" 2312 s ŞUsSAT 1938 PAZAR Kü sanayide çırak buhranı Dep Yazısı 3 üncüde İlân işleri Tel: 5 20335. Hitler orduda temizlik YANAN RU an Hitler” bir ves ika... ÜiMere onama za önlem l Frankonun ablokasını Ordu erkânının yerleri yapacak mı? Bir Alman diplomatının itirafı: “Orduda muhalefet mevcut olabilir, Nazilerin lIeraatını beğenm!iyen değiştirildi 16 general tekaüde sevkedildi, 20 si kor general olmak üzere 49 u başka vaziflelere tayin olundu Filadeltiya, 6 (A.A.) -——. Almanya se- firi Hans Dieckhoff, o Almanyada vu kubulan son hâdiseler (o dolayısile bir nutuk söylemiş ve hasmane tezahürata maruz kalmıştır. İ Sefire göre bütün harici siyaset mese- nünde nümayiş yapan dağıtılmışlardır. Iki ihtimal Vaşington, 6 (AA) — Salâhiyettar İ bir menbadan öğrenildiğine göre, hari; naziler, süratle v N Z ciye nezareti, Almanyada (o vukubulan leleri hakkında ancak Hitler bir karar | değişiklikleri büyük bir alâka ile takip itihaz edebilmektedir. etmektedir. Devletle ordu arasında bir anlaşama- Nezaret, bu değişiklikelrin Berlin — mazlık olabilirse de hükümete karşı mü- Roma mihverini kuvvetlendirmek mak- ta âanımadığınıbildiriyor çatırılan gemi için Frankodan i nota ile tazminat isteyecek Miner; 8 (Hususi) — İngiltere hU- (' kmda bir protesto notası verecektir. » Salamankaya İngiliz gemile- ty Bu'nota ile tazminat istenecek ve ok “A Miruz Kaldıkları hücüstlar haki A ürdren: vaçla Japonyaya üç evlet nota verdi Ne — tonluk zırhlı yaptırırsa Merika, Ingiltere ve Fransa NİZ muahedesini bozacaklar e $ (Hususi) — Amerika bir- ii #lerinin Tokyo büyük elçisi, tİciye © mezaretine bir nota e İlponyanın 1936 deniz müahe- X b hadlere, muahede arihi ânı i RS kağ, tribi olan 17 Kânunusani im TİâYet etmek niyetinde o- ME sormuş ve bunu isbat ey | Amerikan notası sert biz lala ya- zılmıştır. Fransa ve İngiltere de Ja- ponyaya ayni mealde birer nota vermiş- lerdir, Notada, Japonya, tesbit edilen tonaj miktarını geçen zırhlılar veya kruvacör ler inşa etmekte olünğu hakkında bu z ayın yirmisinden evsel teminat vermedi- eştir Dar Devami 8 incide , Paşabahçede bir dın yanarak öldü bagin şehrimizde altı yangın “angıcı oldu ve söndürüldü Dap Yazısı 4 önebde | e lardan birkaçı ve re milliyetlerini anl atmak üzere güverlesine İngiliz ban- sellâh bir muhatefet mevcut değildir. Sefirin nutkunu söylediği otelin ö- © Uyd ele Sovyet Rusya İtalyayı Ne Mısırda bir hilâfet şiddetle protesto. etti meselesi var, ne ona ıı fabrikası namına Sovyet mallarının bizde bir aâka! Vazifesinden af/edilen Viyana Elçisi Fon Papen sadile yapıldığını ve iki milletin (bütün Ba Devamı 8 incide Halepte çıkan El - Şabab gazetesi- in 78 ikincikânun sayısı, güya Kal reden aldığı bir telgraf olarak bir uy- durma haber neşrediyor. Bu habere göre, Mısır siyasi mahfel- leri eski Başvekil İsmet İnönünün mü- hira bir vazife ile Kahireye geleceğini yazıyorlarmış ve anlaşıldığına göre, bu gelişin, Mısır Kralı Faruk'u halife ilân etmek istiyen Mısırdaki cereyan ile alâkası varmış! Mısırda öyle zan- nediyorlarmış ki, Atatürk Kral Fa- ruk'un halife olmasına müuarız değil- mişl Fissebab'ın bu, bu değilse Mısır tel- grafınm uydurma olduğunda şüphe yok tur. Bir kere hilâfet müessesesi Tür- kiyenin bilerek, istiyerek kendi başım- dan attığı bir müessesedir. Bunda kendisi için hiçbir fayda bulmadı, beklemedi. Bilâkis zararlı gördü. — Devamı 8 incide — Petrol ve benzin ucuzlayacak Belediye istihlâk resimlerinin kaldırı!- ması düşünülüyor | Ankara, 6 (Haber) — Petrol ve ben- | zinden belediyeler tarafından alınmak ta olan istihlâk resimlerinin de kaldırık mast yolunda bir teşebbüs vardır. Eko- nomi Bakanlığı ile İç Büukanlığı arasın- da bu mevzu üzerinde temaslar yapı! « maktadır , Moskova, 5 (Tas ajansı) — Milâno mahkemesi İtalyan Ansaldo şirketinin | İtalyadaki Sovyetler birliği hariciye mü messilliğine karşı açmış (olduğu dava ile alâkadar olmak üzere taleb ettiği ih- tiyati haczi kabul ederek Sovyetler bir- liğinin Banko di Romadaki alacakları- na haciz koymuştur. Gerek mahkemenin bu kararı gerek esassız olan Ansaldonun mezkör talebi 7 şubat 1924 tarihli İtalyan — Sovyet ticaret anlaşmasını ihlâl eder mahiyet. tedir. Ve gene bu hareketler, İtalyan müessese ve firmalarının Sovyet ekono- mi teşkilâtlarma karşı ilerideki (o keyfi ve gayri kanuni icraatını nasıl inkişaf barınmak İe'n dekanlar tarafımdan seç Izmir civarında | Seylâp Telâketi iki kişi boğuldu Sular köprülerin üze- rinden aşmağa Sia dirüm geren İngiliz kruvasörlerinden biri... barbi haberleri Sin. Gi sayfadadır.) iğ a başladı Bap” Yazısı 8 incide — Bay Dekan, fakir taba toplandı, başpann on Bap kişiyi ayrı” haczinde haksızlık varmış edeceğini gösterir. O müesseseler Sovyet | teşkilâtlarına karşı teaahhütlerini yap- mamışlardı; şimdi de Sovyetlerin İtal yadaki mallarını müsadere etmek teşeb- büsünde bulunuyorlar. Sovyet hükümeti Roma elçisine verdi- ği talimatta Milâno (o adliyesinin gayri kanuni hareketlerini İtalya © hükümeti nezdinde şiddetle protesto etmeğe, gerek Italyan — Sovyet ticaret > muahedesini gerek hukukudüveli ihlâl eden mahkeme kararının feshini istemeğe, Sovyetlerin gördüğü zarardan doğrudan doğruya İ- talyayı mesul tuttuğunu bildirmeğe me mur etmiştir. Plâka resimlerinin kaldırılması hazırlığı Belediyenin projesi tasdik için Dahiliye Vekâletine gönderildi (Yazısı 8 üneli sayfada) m m Üniversitede, fakir talebeden on beş ki şi üç lira yatak ücreti verilerek yurdda

Bu sayıdan diğer sayfalar: