6 Şubat 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

6 Şubat 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÜRKDİLİ z Kutuplardaki Buzlar Parçalandı; Fen Heyeti Büyük Tehlike içinde Bulunuyor —— . 6 ŞUBAT PAZAR 1938 Alman Kumanda GÜNDELİK SİYASAL GAZETE Heyetind yük Değişiklik Yapıldı. AOA AA ı HİTLER ORDUNUN BAŞINA a ME UTT ARMKTRANA A SEL L ALAR ERRERALA TU KACAR YUT LRERER AA TT GEÇTİ. İ - General Göring Maraşal Oldu 2 - Harbiye nazırı Bıomberg ile General Fritsh Ordudan Çıkarıldı 3 - Von Nöyrat Vazifesinden Affedildi 4 - Hariciye nazaretine Lon. dra Büyük Elçisi Von Ribentrop Getirildi 5 - Tokyo, Vi- yana, Roma Büyük Elçileri nazaret Emrine Alındı. Bi w"llı. S(AA) — Hütler) P ©ttiği bir emirde, ordu: a başına bizzat kendisi: Ha Beçtiğini, harbiye naza lm:ıdıiıı atkeri büronun as- | belard Benelkurmay mahiye A ":lnıdıu doğruya ken "ı."'.riııı konulduğu bildir "f""li Namına harbiye nazırı. '2ifesini — görmek başbakanlık çeneral Kelteli Ve Geheral Olmuştur Üüzere daire şeli tayin etmiş | Göring moraşal | ""(';r-ı-l Von — Biomberg | l.b.'îu'ıı Von Fritsb sıhhi l—ııkı:d" dolayı müstafa | B olunmuştur. | vuı:;k." hazırı Von Nöyrat | Ni tinden af edilmiş ve n kabinesinin harici | SÜya, a!—ııl'_"'de müşavepesi Japon - Sil tayaresi İagiliz Çin Üzerlerinde uzun ©şif Uuçuşları yap '&pon hududu Müddet k, Mışlardır. l;î:“_j:.' 5 ( Radyo ) yor: — “tald gazetesi yazı m.:'“n hükümeti; söz ver lak D tağmen, 35 bin ton t :"""".vıııın.ı. devam kanın ; Psiltere ve Ameri- -:Iı:ı bu haddi geçen ge Lihi Çoğaltacağında hiç P Olmasın., arls, 5, (Radyo) — Ra ğ —:oıvılı.ı fırkasına men "'d'lı'ıı Mebus hükümete Pön hdlıı’l]ı"h.d. Çin Ja lecek elerini tetkik için ana murahhas heyetine tal ':'“ dört miülyon frank | Vermesini istemiştir. | ııı&:"" 5 (Radyo) — la | _hunn bugün öğleden ta verçiciye nazaretine bir ..zıillı. ü E Z muhteviyatı de | DK küvvetlerinin ııyıuhıu. ı Yâtına g Mekte, ııı.“' olduğu zannedil- elçisi de ay | bir nota vermek ı almışı “Fümetinden talimat | B. Hiller için seçilen kabinenin hususi gizli konsey reisliğine tayin edilmiştir nmasl Durdurulabilecek mi? Âmarika e ingiltere, deniz kvvetlerinin tahiıdine dair Japonyaya nota verdiler Hangkong, 5 <Radyo) — 9 âhla nin Japonyada bulunan se firinin memlekeline dönme sinden sonra Japonyada bu lunan diğer bütün elçilerle ateşeler de geri çağırılmıştır. | Bunlar yarın Jâponyayı terk edeceklerdir. Vaşington, 5 (Rariyo) — Amerika; Japonyaya, İngil tere ve Fronsa ile beraber tek bir yazılan ve Fransa tarafından Japonya ya tevdi edilen notaya ben zer bir nota Bu notada,eğer Japonya tonajı yüksek gemiler yapmakta devam ederse Amerikanın da kendini düşücerek deniz kuvvetlerini a yapacağı lisanla vermiştir cağı Ve gemilerin hacim (| itabarile çok yüksek olacağı bildirilmektedir. — Yunan Başvekili—lî Şulatla An- karaya gelecek Atina. $ (A A Yunan Başvekili General Metak sas 13 şubatta Ankaraya | faa nazırı ve general | Reichensuun umumi erkâmı | yüksek kumanda Londra'büyük elçisi Von Ribentrop harieiye nazırı ol muş ve Roma, Tokyo, Viya na büyük elçileri de naza emrine alınmışlardır Berlin, 4 (Radyo) — Ma raşal Blomhergin istifası mü nasebetile, harbiye. deniz ve ret hava nazaretlerinin, doğru | dan doğrtuya M. Hitler ta rafından derühte edileceği söyleniyor. Berlin, 4 (AA) İyi | malümat almakta olan me hafil, mandanlığı biye nazırlığı vezalinin tef- Alman ordusu başku vezaili ile har rik edileceği fıkrindedirler M Göringin milli müda - Fon harbiye reisi tayin edilecek leri rivayet edilmektedir Kara, deniz ve hava or | dularından her birinin bir kumandanı olacaktır. Paris, 4(AA) Matin gazetesi Fon Fritsehin har biye " nazırlığını kabulden immtina etmiş olduğunu M. Hitlerin bu nazareti biz ve zat derühte edeceğini hava erkânıharbiyelerini ve kontro! eden yeni büyük er | kânı harbiyenin şefi olaca ğıni istihbaratına atfen yaz maktadır Midi gazeteslain öğrendi ğine göre Alman hükümeti yarın bir. tebliğ neşederek heyelinir yeni teşkilâtimi ilân edecek tir Bu gazete ordu rüesasının büyük umumi karargâbın tevhidi plânına aleyhtar ol duklarını yazmakta Hükümet Yaibi Amiral Hor t Varşoraya gitli Budapeşle, 5 (Radyo) Hükümet Nalibi Amiral Hor U beraberlerinde refikası ol duğa halde resmi bir ziya- ret yapmak gayesile bugün Polonyaya hareket etmiştir. Gazeteler bu ziyaret mü- Dasebelile Nacaristonla Po looya işbirliğini tebarüz ettiren uzun ve dos- tane mükaleler. yazmakla. dırları arasında H B T. Rüştü Aras Budapeşte, 5 (Radyo) — Türkiye Hariciye Vekili Dok- tor Tevlik Rüştü Aras Ce neyreden buraya — gelmiştir Rüştü Aras bugün başvekil ile bir. mülâkat yapacak ve yarın (bugün) İstanbula hareket edecektir (Âdriyatikle Şiddetli fırtına var, bir ilalyan gemisi batlı Be'grad, 5 ( Radyo ) Adriyatik denizinde çok şid detli bir fırtına hâküm sür imektedir. Fırtınaya yakala- nan bir İtalyan gemisi dal gaların şiddetine mukavemet batmıştır. Ge- minin mürettebatı tamamen kurtarılmıştır. Arap Gençlk teşkilâti İngiliz mal- Tarına boykot konmasını istedi Şam. S(A A.)— Suriye Arap gençlik — teşkilâtı beyannameler — neşrederek İngilterenin Filistindeki ha reketlerini protesto etmekte ve halktao İngiliz mallarına boykot edilmesini istemekte- dirler. edemiyerek de Kutuplarda günlerdenberi “ON İKİNCİ YIL SaYI: 3776 e ğu— kutuplardaki FenHey- etiBüyükTehlikeiçinde — | devam eden şiddetli fırtınalar | limlarin özerinda bulunduğu buzları parçaladı. Buzkuran gemileri, tayarelar heyetin imdadına gönderildi, mal denizyolları mal idaresi şi- kutup — istasyonundan aşağıdaki telgralı almıştır: 1 Şubat sabahı saat 8 de altı gün süren şiddetli fırtı- na neticesinde istasyonun bulunduğu buz kitlesi parça: lanmıştır. Şimdi 300 - metre boyunda ve ZÜ metre ge- nişliğinde bir parça üzerinde bulunuyoruz. İki depo ile teknik yedek edevat mağa- zasından ayrıldık, Kıymetli olan her şeyi kurtarmağa muvaffak olduk. Şimdi ça- Moskova, S (AA) — Şi s | dırimizin bulunduğu - yerde | de yarıklar hasıl olmağa | başlamıştır. 74 - 16 derece | şimali arz ve 16 24 derece tuli garbideyiz, Tas Ajansı mnhabirinin | mezkür denizyolları — idare. siriden aldığı malümata göre | son günlerde Groenland de- nizinde müdhiş — fırtınalar başgöstermiştir. Şiddetli bir şarki rüzğarı buz kitleleri ara- sında deria yarıklar açmiş ve islasyonun bulunduğu buz kitlesini de parçalamıştır. Yarıklar istasyonu şimdi- lik doğrudan doğruya teh- dit etmemekle beraber Pa- panın ve arkadaşlarının geri alımak işi tacil edilmiştir. Bugün heyet reisi Şmit Murmanska hareket etmek tedir. Talmur Buzkıran gemisi de tayareleri yüklemiş, harekete hazır. bulunmakta: Buz kütlelerinin — kırılmış olması Papanın ve arkadaş! kurtarılmasını bir az müş- kül kılacaktır. Çüskü tayareler — İstasyo- nun bulunduğu parça Üüze- rine inebilecek Mmüsait bir yer bulamıyacaklardır. Eğer buzlar dağınık kalırlarsa Ta- imur buzkıran gemisi - istas- yona yanaşabilir. Fakat rüz gâr değişir de buzlar tekrar sıkışırsa Papanın grubü ta- yarelerin de inebileceği daha müsait bir kütleye geçebi- lirler. Keza tayarelerin bu gruba yakın diğer bir buz kütlesi ürerine inerek kau- çuk — kayıklarla müncakale tesis etmeleri de mümkün dür. Her halde grup azasının büyük tecrübeleri bunların en müsait şartlar altında ikametlerini temin edebile. cekleri ümidini vermektedir. Yerlerini değiştirdikleri tak- dirde telsiz muhaberatının bir müddet kesilmesi bekle: nebilir. Moskova, 5 |Radyo | — Buzkıran (Naimanef) vapu- ru Papanı ve arkadaşlarının bulundukları yere hareket etmiştir. Buzkıran diğer iki tayare de dün hareket ey- lemiştir. Moskova, 5 (Radyo ) — Papani bugün telsizle bir haber vermiş ve vaziyetin salâha doğru yol aldığını, tehlikenin azaldığını bildir- miştir. İtâiya,G. Ğrahkî:ya Yar- Paris, 5 (Radyo) — Siya si mehafiller Alkira vapuru- pun batırılmasını, — İngiltere ve Fransa tarafından verilen karara karşı yapılan - bir mukabele addetmektedirler. | Roma. 5 (Radyo) Ha- vas muhabiri bildiriyor: Ademi müdahalenin Fran | sa tarafından ihlâl edildiği ni iddia eden İtalyan gaze- teleri Fransaya bütün kuv vetlerile hücum etmektedir ler. h Londra, 5 (A A.) — Dail | Telgrafın diplomasi muha- biri bir vapur - torpillendiği ve mutaarrızın hüviyeti tes bit edildiği zaman mutaarrız devlete aid emvalden iras edilmiş zarara tekabül ede cek miktarın müsaderesine dıma Devam Edecek.. Asi taparalerin Alkira - vaporunu batırması, İngillere- Fransa tarafından verilen karara bir cevap teşkıl ediyor mezuniyet — vermesi — için Nyon komitesinin derhal içti- maa davet edilmesini İngil- terenin alâkadarlara teklif etmiş olduğunu istihbaratına atfen yııııı,lıtıfhı'— <——arramaaman SaŞE zT Kanada Mi müdafas için 34 mil- yon dolar tahsisat koydu. Paris, 5 (Radyo) — Kana- da hükümeti, milli müdafaa için 34 milyon dolar tahsi- sat koymuştur. Kanada, bu sene 75 ta yare ile top vesaire yapa-ı x * A

Bu sayıdan diğer sayfalar: