6 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

6 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yıl No, 7428 Şubat 938 Akdenizde ıİıı_ugxi tedbirler düşünülüyor Meçhul tayyareler, dün de üçüncü olarak bir İngiliz vapurunu bombaladılar.. Ingiltere Hariciye Nazırı B. Eden, pazartesi günü Avam kamarasında Akdenizin emniyeti için .. mühim beyanatta buluracaktır - * ae Roma, 5 (Radyo) — Havas muhab rinden: Bütün gazateler, ademi müdahalenin Fransa ta- rafından ihlâl edildiğini yaz- makta ve hücumlarına devam etmektedirler. Malüm — olduğu veçhile 937 senesinde İtalya, İspanyaya 50 bin gönüllü göne dereceği sıralarda da bu şekik de hareket etmiş ve matbuat hemen hemen ayni yazıları neş- retmişti. Londra, 5 (Radyo) — İhgik tere Hariciye Nazırı M. Eden, önümüzdeki pazartesi günü be- yanatta bulunacık ve Akdenizin emniyeti etrafında Avam kama- rasında mühim beyanatta bulu- nacaktır. ğ n $ M * Tara karşı alınacak — tedbirleri, sefirlerle birlikte konuşmuştur. Almanyada yapılan değişiklikler Yapılan değişiklikler, de- vebiraz da hoyratçad 'Ms(ııaw)—:ıııiu vapuranun — batırılması, İngiliz- Fransız kararına bir mukabele suretinde tefsir edilmektedir. Haber verildiğine göre, açıl izlerde rast'anacak denizaltı- tay: tedir. Bu takdirde posta tay- ine muayyen yollar ayrı- muıı haricinde görülen tayyarelere —ateş — açılacaktır. Ayal zamanda hava kuvvetlerile kontrol işi de tetkik edilmek- tedir. kastil adındaki İngilir torpido. bugün buraya gelmiş ve z demir atmıştır. Barselon, 5 (Radyo) — Meç- l B. Hitler, Milli müdafaayı teşkil eden ne. zaretlerin başında. Von Ribentrop Huficı'ye Nazırı oldu ettirememişler ve Cebelüt. istikametinde yollarına de- vam etmişlerdir. Londra, $ (Radyo)—İngiltere Hariciye Nazır B. Edea, bur : öğleden sonra Fransız se- B. (Korben) ile İtalya sefiri B. Grandiyi kabul etmiş ve Ake denizde devam eden korsanlık» Vüşliükayeieaimemediş| Hitler ve arkadaşları Berlin, 5 (Radyo) — Mareşal | Hitlere yardımcı olmak üsere bir Blombergin istifasından bhususi a teşekkül etmiş ve bu yet Üzerine Alman or. meclls riyasetine, Haticiye Nazirnı F ransada kumsnda heyeti erkâm Von Nüytath — getitilmiştir. ——— ., . | tim değişiklikler olmuğtur. Von - Noyratltaa inhilâl eden Vergi için bir aileyi | sızızan, B. Hliler, - Ordu, Docanıma İ Hariciya Nezeretine, şimdi — Londra ve Hava. Nezaretlerinin umumi sevk | seliri olan Von Ribsotrop “tayin m"'" Ağır cezA | ; çasresini derahte ediyor. — Ve | edilmiştir. : ordu başkomutanlığı vazifesi de ken- disinde kalıyor. Rayiştaver ordutu amüm komü: tanlığına ise, General Von Ktel ta. yin edilmiştir. Tetifa eden erkâmharbiyek umu- miye reisi General Von Friçin yeri. me, General Von Noçyet getirilmiştir. General Göring, Hava Nezaretin. de görterdiği muval fakıyelindea do- Tayı gene Hava Namri olacak ve Ma: zeşallığa terfi edecektir. Millt müdataa — işlerinde olduğu eolduğu gibi Alman. kabinesinin di- Ber aksamında dahi değişiklikler ol muştar, Son gelen haberlere — göre, M Nasyonal — sosyalist partisi relsi Rodolfes, Hariciye Nascırr Von Ri. bentrop, General Göring, PFropaganda Nazıtı dokter- Göbela, Erkâmharbi. yei Umumiye Rekti — General Von Noçyet ve donunma amiralı Reder, M. Hitlere yardımcı meclisi — toşkil edeceklerdir. Alâkadarların — verdikleri malü. mata göre; Almanyanın Roma sefiri Von Hasel ile Viyana sefiri Von Papen ve Tokyo sefiri Von Diksea de değiştirileceklerdir. Koma sefaretine doktor Frankım tayin edileceği söyleniyor. Viyana sefiri Voa Papeo, buğün — Sonu 6 incı sahifede — SEL v e S ER t Yarın T. Sanayi Odası intihabı yapılacaktır. mıştr. Bir Çok saylavlar, bundan Parla citanada klin bir kulede £ | mertebe önlenmiştir. Şimdilik gün sabahları (Izmlr)d kar, siyasal gazetedii Telefon: 2776 e Bn. Sabiha Gökçen ——— Yakında bir tayyare filosu ile Balkan payitahlarını ziya. ret edecek Bn. Sabiha Gökçen Roma, 5 (Redyo) — Stefani Ajanaı i bir habere göre, At Amiral Horti Karakuvyaya vasıl oldu Karakuvya, 5 (Radyo) — Ma- garistan Kral naibi Amirel Horti, bu gün buraya muvasalat etmiş ve hararetli surette kar- şılanmıştır. İstasyonda, Polonya cumhurreisi M. Müsiski. Hari- eye Nazırı Kolönel ve daha hir çok zavat hazr bulunuyor- lardı. Resmi selâmı bir müfreze ifa etmiştir. Amiral Horti, doğruca Pilsuds- kinin mezarına gitmiş ve bir gelenk- koyduktan sonra, Polon- ya cumhurrcisile — birlikte av partisi için ( Buyeloviç) e hare- ket etmiştir. Varşova, 5 (Radyo) — Bütün Polonya gazeteleri, Macar naibi Amiral: Hortinin Varşova seya- hati hakkında yazılarla doludur. Bunlarda Amiralin meziyetlerin- den bilhassa Macaristanı komü- nistlerden kurtarmak hususşunda gösterdiği yüksek muvaffakıyet- lerden bahsediliyor. Mısır Kralı Ilk fırsatta Atatürkü ziya- ret için memleketimize gelecektir Şehir işleri: Belediye riyaset'nin 9,5 milyon liralık projesi n . |Şehir münevver ve halkı neler dü- şünüyor? Doktor Memduh Sayın. bir zata verdiği cevap.. İzmirin bir görünüşü Belediye meclisinde tetkike bap | tarafındaa kabulü ile diğer azanın İsnan 95 mallyon — liralık —imar | biç alâka göstermemesi ptojesi, çok — bassss olan İzmir | lâkki — edildikten muhitinde de büyük bir — alâka | tinde daha başka, Fikirler de yürütül ile karşılanmış ve şehrin mukad. | meğe başlanmıştır. Bu hosusta aldığismı deratımı osar tutaa Döyle bir proje. | mektabları sıra — ile meşre başlıyada mia ancak (rekr, mustini, encümez | gı Kimyager dok'or Bay Memduh, #zsları dabil) on iki kişilik bir grab | - Sonu 5 inci sahifede - Belediyede imar projesi için faaliyet Bu iş için Ankaraya bir heyetin gideceği söyleniyor Şebrim imarı için belediyece ha: mtlanan beş venelik proje üzerinde yarın “akşam yapılacak şehir meclisi toplaatısında — mürakereye “devam edilecektir. Dün öğleden sonta belir bulunmuş'ar, - çalışmışlardır. Dokur buçak milyon liralık — projeyb — göre yapılacak bazı işlere tahaisat bulun: Muş, devletten yardım. istenmek v retile yapılacak mühim işler “aynlı anıştır, İimar projesimia ' yükdek ma: kamlâra arzı için tate ie iklaci rölki B. Münir Birselin * riymetinde ” bir heyetin Adkaraya — gideceği baber belediye Jen heyeli rleri geç vakte ka- dar projedeki işlerin kıymetlendiril mesi meseleki üzerinde müzaâkerede MA SA R AA AT DT DED SAA AA GAĞAT TTT Z OOT AMRA ANSERREL YUT SA AAA > O K TLUEAŞANINUMARAAN Kızılçullu yolunda eski toprak keym-sı yağmurlardan tazelendi Gediz Foça havalisinde de tehlikeler yarattı Tehlikede kalan beş çoban kurtarıldı, Aydın ovası deniz halini aldı Seylüâb bakkında dön şebrimir. deki alâkadarlara tamamlayıcı malt. mat gelmiştir. Küçük Menderesin yatağından taşan suları Celidd gölü, mün kurutalması ve Menderet yata. Zisın salahi için açılan muhtelif ka. nalları kum ve toprakla doldurmuş. tur. Bandan müteabhidin mühim sa. rarlara ağradığı söyleniyor. Sular hanüz tamamen çekilmediği için sararın derecesi belli değildir. Tiro kazanı dahilinde Mahmud. lar köprüsü civarındaki dedleri vü. Tükliyea — Meaderse — suları, — bütün Mahmodlar ovasına — yayılmış ve bu ova geniş bir deniz balini almştır. Tire-Aydın — arasında telefonla görüşülememektedir. Bayındır kazası dahilinde taşan Uladı çayıvl yıktığı sedler, köylülerin — gayretile tekrar yapılmış ve tehlikenin önü da hkatar teblikesi pek görün Düo cski Foçaden şebrimisdel Armudalay, Gerenköy ovası ve Tusk Tuburundan debizin mansabına kadaf bölün ovayı S islilâ . Foçil jeaderma kumandanin kamyon: -Sonu 2 inci sah'fede - vemi makamlara gelen malümata göre, Gediz nebri orada da mühim hasarat yapmıştır. İki gündenberi kabarmakta olan Gediz nehrinin tur Tarı düm taşmış. Üçtepeler, Ma'tete

Bu sayıdan diğer sayfalar: