6 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

6 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Atölye Hitlerle ordu arasında BÜTÜN KUVVET ŞİMDİ HİTLERDE TOPLANIYOR!!| 14 general tekaüde sevkedildi 49 generalin yerleri değiştirildi Bizim sistemimiz Bir devletin borç sistemi, mali va: ziyeti hakkında esaslı bir fikir yet- an vasıtaların en müfim- Bir devletin borçlanmadaki maksadını, kabul eylediği şastları, borçlandığı mikdarı, borçlarının ye- künunu ve büdcesine yaptiğı tesiri, ödemeğe karşı gösterdiği” hassasiye- ti ve nihayet çıkardığı tahvillerin kıymet ternevvüçlerini, biribirine bağ- l olarak, tetkik etmek suretiyle © devlet maliyesinin bulunduğu ve iler- de marüz kalacağı vaziyetleri kestir- mek kabildir. Borç sistemini memleketlerin mali vaziyeti, dahil teki itibarı di iyidir, daima r. Bunun böyle olduğunu, kuramamış — olan memleketler maliyesini tetkik ct- mekle anlayabiliriz. Uzağa gitmeğe ne lüzum var, 06- manlı imparatorluğu maliyesi gözü- müzün önündedir. Bu devrin maliye- si, bilhasan borç sistemindeki düzen- ten, daha doğrusu borçlarmada olmasından iyi kurmuş “olan kuvretli berç sisten sizl bir sistem kurulmamış bozulmuş ve imparatorluğun da yıkılmıştı. ” irda Çünkü bu devirde istikraz âdi bir waridat membar sayılıyor, ağır şartla- ra hakılmadan mütemadiyea arttırı- lıyor, istikrazlar sayesinde elde edi- lcn paralar hiç bir maksad ve hiç bir Zü”sulabiP edilr istiklâli feda ediliyordi İşin garibi şudur ki 1911 senesin- de muvazenei maliye encümeninin büdce lâyihasındaki mazbatasının ba- üdce açığını kapatmak için İstikrazatı hariciyeye müracaata mec- bur olan devletler istiklâli millileri- ni tahdid etmiş olurlar,, diye bir ka- yıd bile vardı. Borçlanmada istihsal ve milli servetleri işletme emrinde bir sistem tesis edilmemiş — olmu: dan doğan akıbet bu kadar açık ifade edildiği halde bile, memleket —mali- yesini idare edenler kendilerini bir mirasyedi gibi hareket etmekten kur- taramnamışlardı. Cumhuriyet devri, imparatorluk maliyesi hakkında gerek memleket içinde ve gerek dışında yerleşen fena itibarı tesirleri ve devlet maliyesine karşı Rösterilen büyük itimadsızlığı orta- mesai in çok eiddi uş ve asırlarca ya- şıyan kötü ları, aldığı birçok tedbirler, bilhassa kurduğu iyi bir borç sistemi ile tamamen silmiştir. Bu mesai, milli hükümetin kuruldu. Bu tarihte başlamıştır. Bugün cumhuriyet devri maliye- sinin, eski devirlerle muakeyesesi bi- le mümkün olamıyacak derecede mü- kemmel, bir borç sistemi kurduğunu büyük bir iftiharla söyliyebiliriz. Bu sistemin umumi hatlarını şöylece çi- zebiliriz: — Memleket ihtiyaçlarını, memleketin kendi menbalarından el- de edilecek hasılât ile karşılamak ve ancak mühim ve müsmir işler için normal şartlarla borçlanmak; borç bahsinde de, mümkün olduğu kadar, gene memleketin kendi menhaların- dan istifade etinek. Ve bunları yapar- ken de borç şartlarına samimiyetle bağlanmak... Cumhuriyet devrinde aktedilen is- tikrazları gözden geçirecek olursak; konulmuş olan prensiplerin tamamen tahakkuk ettirilmiş olduğunu — görü- rüz. Cumhuriyet maliyesi, memleke- menbalarından devlete ve rilmiş borçları koruyan çok mü- him tedbirler almak suretiyle mali itibarını yükseltmeğe başlamış ve bunda' muvaffak olmuştur. Sakıt imparatorluk tarafından 1918 de çıkarılan ve çıkarıldığı — seneyi mütcakib fevkalâde mühim (onda do- küz kadar) bir kıymet tenezzülüne maruz kalan “istikrazı dahili, mey - dandadır. Bunun kıymeti cumhuriye- tin kurulduğu tarihten itibaren yu?p selmeğe başlıyarak çıkarıldığı tarih- teki piyasa kıymetini bile aşmış ve başabaş'a yakın dereceye - kadar (Sonu 7, inci sayfada) dan kaldırmak Sarfına mecbur ol tin keni . Ulus Basımevi P Çankırı Caddesi: Ankara gusg AT Telgraf: Ulus - Ankara 1 -9 38 TELEFON * 19 uncu yil « Başmuharrir uu No, 5036 Ankara T0Ğü 5 KURUŞ İdare müdürlüğü lım Berlin, S (A.A.) — B. Hitler'in, Almanyada vukua gelen değişiklikler hakkındaki beyannamelerinin evvelce cumartesi yani bugün akşam üzeri ilân edilmesi kararlaştırılmıştı. Malüm ol « duğu Üzere, alman ileri gelenleri, bu tarzda harekât ve neşriyat için ekseri- yetle cumartesi gününü tercih etmekte- dir. Fakat bu akşam, Berlinin en büyük balosu olan alman matbuat balosu ve- rilmekte olduğundan, alınan kararlar 24 saat evvel neşredilmiştir. Çünkü yeni bir 30 haziran hâ- disesinden korkuluyordu muhabirinden: Berlin geniş bir nefes Burada yeni bir "30 haziran” fakat daha az hoyratcedır.Parti bu değişikliklerle ordu, dış politika ve ekonomi üzerinde daha büyük bir nüfuz tesis etmektedir. Bu tebeddüllerin hareket noktası dört senelik plânın kârlıklar tahmil etmektedir. Ordu muhalefete geçmek üzere idi (Sonu 8 incl sayfadı) Dr. T. R. Aras Budapeşstede Budapeşte, 5 (AA.) — Rüştü Aras Cenevre ve Viyana'dan buraya gelmiştir. Vekil bu akşam baş - vekil Daranyi'yi ziyaret edecek ve ya - rın akşam İstanbula dönecektir. B. Abdülhalik Renda İstanbulda Kamutay Başkanı B. Abdülhalik Renda da bu sabah Ankaradan geldi. Dolmabahçede Atatürk'e tazimlerini Varzettikten sonra Perapalas — oteline indi, Yeni romanlarımız Büyük Petro Bugünkü en büyük Rus ediplerinden Aleksi Tgl_'_ in eseri Yeşil Defler $ $ ! Büyük ve çok heyecanlı bir polis romanı CÜçüncü sayfamızdaki tafsilât: $ lâtfen okuyunuz.) E BUGUN 5 İNCIDE Prosper Mesime'nin büyük bir hikâyesi il(orslka haydudları Berlin, 5 (A.A.) — Havas ajansının ai GUa — Almanyada yapılan değişikliklerin sebebi: Göring hakiki ekonomi diktatörü ! gerçekleşmesidir. Bu plân bütün millete ve memleketin teşekküllerine gittikçe ağırlaşan feda- Hakiki bir muhtariyet elde etmiş o- Doktor mimi temennilerde bulunmuş ve Tür- Almanyada bütün kuvveti şahsında toplayan B. Hitler bir geçid resminde Kıral Faruk fürkiyeyi ziyarel elmek İstiyor! B. Cevad Abbas Gürer Mısırdan döndü İstanbul, $ (Telefonla) — Atatilrk- ün Mısır kralı majeste Fruka düğün hediyesi olarak gönderdikleri murassa sigara tababakasını takdim için Mısı- ra giden Bolu mebusu B. Cevad Ab- bas Görer İstanbula döndü ve doğru- ca Dolmabahçe sarayına giderek Ata- türk'e tazimlerini ve seyabat intıba- İrinı arzetti. B. Cevad Abbas Mısırda büyük bir hüsnü kabul görmüş, kral ingiliz bü- yük elçisini mütcakıb kendisini kabul ederek yarım saat kadar yanında ala- koymuş, memleketimiz hakkında sa- kiyeyi ziyret arzusunu izhar etmiştir. Kral Faruk B. Cevad Abbas Göre- n'e Nil nışanının en büyük rütbesini vermiştir. B. Ali Çetinkayanın İstanbuldaki tetkikleri Istanbul, 5 (Telefonla) — Bayın- dırlık Bakanı B. Ali Çetinkaya İs- tanbul Nafra şirket ve müesseseleri baş müfettişliğine gelerek bir müddet meşgul olmuş, öğleden sonra yüksek mühendis mektebine giderek rektör ve profesörlerle konuşmuştur. kendileri ile görüşmüştür, kında kendi! tir. ( Sonu 3. üncü sayfada ) Kaledibinde müthiş bir cinayet Bir adam metresiyle beraber ikinci metresini boğdu ve parçaladı Kezbanın parçalanmış cesedi odalarındaki sandığın altında gömülü olduğu yerden çıkarıldı. Katiller yakalandılar Kaledibi cinayetinin failleri Ali ve Sungurlalu Ayşa İYAZISI YEDINCI SAYFAMIZDADIR ) Bir kaç güne kadar Büyük Petro ' Aleksi Tolstoyun eseri Bir âsi tayyareci bomba atmağa hazırlanırken İngiltere Frankoyu protesto edecek Pariste Alcira hâdisesi ingiliz-fransız kararına bir mukabele addediliyor Londra, 5 (A.A.) — B. Eden, bugün öğleden sonra, biribiri ardına, Fransa ve İtalya büyük elçilerini kabul ederek ingiliz bhahsiya maakamalarımın Akdanimnda kortanlığa karşı mücadala için önümüzdeki hafta başından itibaren alacağı tedbirler hakkında B. Eden, sonra Nyon anlaşma- sının öteki âkidleri elçilerini de kabul ederek ingiliz hükümeti- nin kararlaştırdığı hususlar hak- e izahat vermiş- .| — Hükümet, pek yakında, Salamanka- ya ingiliz gemilerinin uğradıkları hü- cumlar hakkında bir protesto notası verecektir. Bu nota ile tazminat iste- Başbakan Deniz bank işlerini tetkik ediyor İstanbul, 5 (Telefonla) — Deniz- bank umum müdürü B. Yusuf. Ziyal Öniş bu gün tedkiklerinin neticesini Başbakan Celâl Bayara arzetti. Teşki- Jât hazırlıklarına önümüzdeki hafta çinde başlanacaktır. Başbakan B. Celâl Bayar bu gün Perapalasta istirahat etmiş, saat 16 da Dolmabahçede büyük önder Ata- türk'e mülâki olmuştur, Sirkeci yolcu salonu İstanbul, $ (Telefonla) — Sirkecl- deki yeni yolcu salonu-pazartesi günü açılacaktır, Fıkra , Ayıb şey ! Hani gerçekten sıkıldım. Düşünüs DÜz: asansörsüz Deş kat apartıman! Daha üstte de kaçak kat, yahud bekâr odaları! Nefes nefese çıktıktan sonta 80 liraya delik! Anadoluda odanın adı €öz! olduğunu bilirdik: şu asr! An- karamızın ültra.modern apartıman o- dalarına ancak delik kelimesi ya- raşabilir.. Çankaya caddesi üstündeyiz. Anka- ra meskensizliğini alabildiğine sömü- ren bu gelir sehiblerine asgari hava hesabına uygun ebadda — oda, hiç ol- mazsa iki kattan sonrası için asansör yaptırtmaktan âciz miyiz? Her meve sim daha beter, her sene daha kötü! Devletin nice milyonlar döktüğü bu güzel caddeler üzerinde her keyfin, her zevkin, her kazanç hevesinin tür- dü biçim ve boylarla istediği gibi kus rulmasına nasıl müssade ediyoruz? Nihayet yarın - nitekim Beyoğlunda şimdi öyledir - bu, asansörsüz, zindan hilereli, neresinden bir ses gıksa ala- turka hamam akisleri veren apartı« Mmanların tağbetten düştüklerini göre- ceğiz. Amkarada yapıların inşa ve | taksim tarzlarını en büyük insstsızlık. Ja kontrol etmek, yalnız oraya sığıs nanların değil, menfaatlerini bilmes yen sermaye sahiplerinin de lJehine- dir. - Fatay

Bu sayıdan diğer sayfalar: