6 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

6 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

irem ii vim m bicim eiklin — a Tangüne, Adamla yaş see akı yeni ği oğul bir gelir e kaynağı olabilir Bütün yaz vebimelarilk; hali esini hâlâ sofrasında bulunduran Adanalı ma, (Hususi bamya... kei geniş Şeri er de bulmak ğildir. Çukurovada sebzecilik, denebilir ki yalnız Adanaya inhisar etmiştir. A- bz der, Fakat bu şüphesiz is bir Ionguldakta köylülerle yapılan goplantı kirazı yan yana iki daldan koparır Muhabirimizden) İzmit geceleri Kahve, konser ve İtiyatrolardaki haya Deniz komutanlgındaki |Gebzede “sancak verme töreni | mene Gebze a- El oluyor | kavgası nda İhtiyar dayaktan öldü vi onu, (Hususi muhabirimiz. den) — "Şehri rimize bağl Küre kaza- sn bir aile acin gem ıt, Cemi a bir adam bi bölme enli yüzünden Bim Ji ile kav; öv k zannı ile yarma ve adliyeye verilmişlerdir. Es ni ie , (Hususi) — Şehrimizde, işimiz Ka spor iz a İlalyada barolar ücref farifesi k adliyedeki müdafaa, 23 & er sima 1920 tarihli namı avukatları AVUKATLIK KANUNU DOLAYISİYLE Sovyet Rusya ve İtalyada n vaziyeti her üç ayda bir fanzim eder releri azife saatlerinde müstah-| fabrik; ee bir stadyom yapılacaktır. iii 5 ize Su), vazifesi olan avukat. eza bikir haz rlanm araş ri İle m € İzin vermeğe mecburdur- dar bu bü: :eşkil etmek ve lüzum- oil ed i istişareleri temin etmek için vazi- ul âmme hiz-| fe saatlerinde resmen dev: e yapılacak ve gençliğin mühim biz pa ee İnn erime olacaktır Sim e bir le e di içe kazanır, yani bir iş güni Ni dağ - me miz a an » yani ri üc-| hallerde vi R ara ele İsti ei Ki lelğeiy © da alı gi Fakat hükümet böyle ilk e nal iptiz zmitte spor aipiunduğuyk lik usya EE bal Sakdisid i i EN dağ, e e in İsnit, ÇElumısi) — Bulafta İzmit) şeri serbest saatlerinde icra edilen) ile mü iie vi li stadında SE beyanı spor hareket. | bu vazifede elde edilmesi mümkün ol- | Avukat, istişari ücretlerinin yarısını leri oldu. Havanın da güzel olması, | mayan pratik bir tecrübenin ve naza- e EN ve diğer oğlu yi gile meraklıları e aya toplamış- etti -İ luk kasası! e Adliyedeki mü- vuz ve Akye: gil ikinci ml İnunla be: dafaa,; ilkim Zan lerinden hisse- sayı | yaseti inkişaf ediyordu; bu sıra, N dilecek Gü fi ari eğil Avukat ile Yavuz ai kazandılar. bi Gi v iktisadi Myaena tini salonun müddei u- İkinci maç günün en heyecanlı w © patrimuan hukukunun kısmen | muminin are A Minel ola- günlerdir alâka ile beklenen “oyunu yasına tekabül eden 1922 senesi i-|rak mü par, halbuki kadın ve- idi. Yavuz ve İdman yurdu birinci ta- ya erkek Dn ze kâtibi hâkim kür- kımları müm oluyordu. Bu Kani kani medeni ve yeni ceza |süsünün altında bulunur, avukat hi bâkim bir oyuhla Yavuz takımı 15)4 ii edi. | dale ve Beta konuşur gibi söz söy- Seyirciler tarafından uzun uzun da alkışlandı. İzmit Sıhat müdürü Adanaya itti ve aynı senenin beş 0 komünist partisinin şiddetli itir Da rağmen bir karam. mz lar yoşieğu EA O: sanınnda, ictaikodilterinini #Cdon e Avukat tahkikatta Me (Hususi) — Kocaeli Sıh bispolkom” zili altında teşki be sağı, veya al) ve bir kikat yapacaklardır. leri meli istinad sekr her hangi a kal namzetin baro; ibu- töreni (o çok B, Fu-| tirilmişti, hi ifesini i- heyecanlı ol- ad Şahi: Adana mıntakası Sih. â f tâ eşine li ze dokuz | azadan. kil halk hi Orgener memuriyeti tmiştir. Dr. fi apar; hukuki mevadda — Fahrettin Al Fuad ee “alabalık bir arkadaş | meclisi e > mecli bin r hüküm veren tay, diğer yp st kafilesi tarafından uğurlan-|ro heyeti tarı intihab. edilir ve ve e |mahkeme cezai hususta id e generali e r i — incel Jazibiğ ini. ven ki » Fak iz mer lisi hazır bu- il ültesi karar vermek, müdafaa ve mek mdaşın teşkil etti, anime Dı, Te giri ini ünün biteni mke hukuki bilgi” ibiği Yukarda k ebeleri Maraşta etmek vazifesiyle mükellefti. tekâmil bir hâkim kemi Li Maraş, 1 (A-A.) — Ankara Dil) pu idari ve inzibati bir mühtariyet- Ti tir, fakat icra komitesinin bir (veto) | Bunu raber, cezai hâdiseler e il e lerden zem > su bu muhtariyeti hiçe ini iner rus eni mesleki faaliyetinin e- |simiz gelerek iki gün kalaca lap ve | dir: İsra komitesi, kararında hiç bir| sasını teşkil ederler: artık şahsi mül- kiyet yoktur ( toprak üzerinde on i- konserler çok er İzmit, il asi Eğer irana gözlerliye gö. milleri morlandran bir iki hâdise de i. ln wi mala ir Biz e içi: ılan işlerin zengin e diyebiliriz. ni her gece endi kendine ondan usanmıştar. Ya komşu namak, mini ga uykuya Galmaktan başka çar: İzmiin mar hâdise olan iz konan. ça ları an. psn. da derin minelernin enli LİLA Toplantı albeni öylüler, meclis dalıyoruz. Bizi, göz! lr ve gönülleri r | aşı ak Bahriyeliler karşılıyor. nı ük ola giriyoruz. İzmitin gün eri burada toplanmış. Vali, irallar, komut SN direktörler ve ezilmiş bir kalabalık. Sıcak bir aile EE eli ri kendimizden geçerek b musik dinli; inin seçili i ek aim vE mi Ri m Ka e ei si alkevinden bir görünüş gittiler. Hava Kurumumuzun Zonguldak)llarında yer etmiş gibidir. Gene, öyle) Gaziantep, (Hususi o Muhabirimi yın kolu muhtelif mevzularda şubesi büyük bir sin: ieresi | oluyor. hi peni Bedhovenden, | den) — vi miami çimli msi konferanalardan, e İK hazırlamıştı. Vali Hali: “ İ Bizeden, çeşid çeşid, parçalar ruhla, | tebarüz ettiren altı aylık bir Tülere hitab ederek değerli bir söylev ra işliyor. Nağiseler miş bir alkış hazırlanmıştır. Rap: zak verdi. e e Atatlirk'e bağ-| iel boğalar KOLUN, uyor. | EFE» i dü 13 temsil, 8 kon.| ve yerli havadis neşriyatı beşi e minneterimizi bel el Orkesira şefi İhsan iyo- eni 30 er bel bin gözden. Hisler vimiz eser neşretmek ölem “çk Sinirdi bie beyi. ibi, ERİ gözleriyle Halkevinin ladği e inş gat — tiz ii ker kutularının Köylü misafirlere | de Yanıyor. i ; zi Tıkta br Sadi Tek tiyatro gru- | pudur « İzmit sahnesinde Hamlet, Se- Gaziantep altı aylık halkevinde hangi bir azâsını doğrudan b eni ihraç edebilir. Bu vaziyet, ei ki doğrudan doğruya ve- set tari ie ile kabili El n (Damoclös)in korkunç kılıcına çalışmalar aa ve şüphesiz onların vazifele- e > iy fetiyle e mer (bir taraflı ve rıza ile nüfus dairesinde on dakika içinde boşanula- ilir), h ısanınki iy artık taksim, şekli Fran Ki Ram Güray salla mec cani olduğunu zannetmek bir hatâ 0- lur. ova avukatlar e mec- itiraf ardır. Cezai işlerde ise beş rubleden ül eder; mu- zaman ücreti di 50 Rubleye kadar tahavv kavele serbest olduğu iğ ız, millet mahkemesinden fak- | ettiği gibi rus ni mesut e rühal mazbatası almış olan kimseler | akibeti yoktur. Kendisini tar alâhiyeti; Fakat aile halinde çalışmakta olan p ameleler, devlet e ieiedil e e le einen ti, az ız barosuna gö bir ii içinde ,yalnız varlığını de- müdafi intihab etmediği zaman mah- yni zamanda hikmeti vücudunu keme tarafından resen tayin edildiği li ögük Man yöni' in li iin böyledir. tiklâlini kaybetmi: haller haricinde yapılacak mu- bariz için hudud yeke avukat | Fakat bu sistem yarın zâfa düştü- gördüğü mikdarı tayin et- > takdirde avukatı e miz Harbi ar brek lerine alaya şerait içinde rifeye nazaran ücret, sırf ukukü | bulacaktı tir; hukuk e iri ve cemiyetin hali hazır esaslarının yıkı- mından sonra ortaya çıkan ve eski mi Pe tecerrüt etmiş kurulan rus barosunun. iz tül okuma lers- ri semi Biel in pk © komiteler içtima da dahil ol- | hafaza etmektedir. Son altı ayda e Fakat eretlerin tevhit Çanifid) e- dildiği ve kiyetin kollektif © kıymete müst üste mid bulunduğu memlekette bu paraların hepsinin biz redilen üç eserle yayım sayım, yirmiyi bulmuştur. Bunlar tarihe, di yütepli şairlerin eserlerine ve sebetiyle (131.536) vatandaş evimizin Halkevinde verilen mühim kol nfe- , Cezai işlerde alınan vekâlet üc- elek la hepsi, ve hukuki iş- lerde ise muayyen bir bime a lar topluluğunun kasasına gir eşkilâtı bu bakımdan hususi bir ma» e zeder. İTALYA İtalyada az aynen böyle ol- mamıştır, velâ, hukuk pren- sipleri Viz Ni iştirilmezsiir sani- en, inkilâb 1874 teşkilât kanununun inci, Nis; zrabi © “Köylerinize döndüğünü köylü kardeşlerimizi oylarını £ Bu veni erinizi ve öğrendikleri izi onlara bir zi e tınız. Bu çe i Kerme sk ti ında, köy danlarında üze dedi. Vali, “köylü karı laleli selâm saygılarımızı ei sözleriy- le söylevini bitirdi Misafirlere Te Yerildi. egellak Hava Kurumu zafer bayramı me mi ve aikevinin ii zileri intibalarını taşıyan v: nişler aid Ge ii getirilen filimler gösterildi. İnkilâ- > muvaffakiyetle Yi demi müziği, tiyatroyu, sinema; ven, nezih toplantılara can ii Bir varlıktır — Cevdet Baykal canlı ve verimli gösterilerle yaşatan ve |bugünün derin heyecanı içinde mü- samere sona erdi. Köylüler Kalküvi tarafından misa- e) yen bir hafta devam ede cek- Hava kurumunun |te ve ardım şubesi odoktorl, o gi ve köylü hastayı pi etmişlerdir. Bu şube en a bir emekli etmi dır. Gaziayntep Halkevi broşörü adı- şarelerin gelirleri aralarında mütena- ananevi kaidelerini en nı taşıyan ve inler tarihi, coğ- i ri vi Mru- ir arada toplayan yüz “ | name). 1926 inkrlâbçıları pa bir mese- i | büyük sayfalık im İken eri ya. yınlarının başın . Yirmi eser. insan ğın e lerin lenin halli ile k topluluğun maruz kaldığı maddi buh- yan öğr pen Kitabsarayımızın 3000 cilde yakın bilvasıta iel B. Asım Aksoy” un ka leminden çıkmış tır, vermiştir. Halkevimiz içinde heykel, kabart- kitabı cmualara da abonedir. Altı ay işinde rayından 6300 va. taşları gibi kıymetli eski eserleri teknik mahi- yetteki mesele; bu teşekkülü sendika teşkilâtına ve yeni rejimin devletçi e- sasına tatbik edebilecek siyasi mahi- adin dedi a ilerde <e hasta köylüyü muayene Lİ İ daimi ri sergisi vardır. (Sonu var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: