6 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9

6 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yerli hihâye: Mesud üzeri daireden çıkarken hü-| küm, ei Easy bahçesinde dostum tım. a karşılaş adam Yazan: Umran Nazif kalım bu iş nasil old Muhatabı ii e gi karken se gilisi e hediye edilmiş mavi ek vatının ordu. rek ipek kravatının ucuyla oynuyor! de sana geliyordum. dedi. | Penbe dudakları müteharrikti, Uf — Hayır bil r. e ene ne haber gözlerinin içinde; mesud insanlı — Yahu bizi e Said ie İhas olan bir sükün ve derinlik var- da dı. Başını yerden Idırıb avcunun içiyle kıvırcık sarı saçlarını okşar en Ni olacak “Nihadcığım.. dedi. ein ki ben öteden Den m yaşamağı seven bir insan gel. İbir bigi in istediğim V ve ie 1. Bej hattâ mi yi en sonra ayni bkm ve Tü gs KE üni ufak hatıralar insana ME Tevkev ve meziyet iktisab etmişlerdi e ortasındaki ufak şadırvanı ziraat Mah vw e min ederiz,dedi. #”. uğramasını tej Nihadın evi de ekseri memurların evleri gibi çayboyu mahallesinde idi. Kapının önü sıska ve -| dim. Onl aşama bu ki O| bal n.| dır. nla emize tava yat öle — iel si si bukadar. ortada büyük DERSİ “.. dbahd ar- daşını eleyen. ve ari mer») iş ayr gizliyordu. 'Nih; — çer ie e adi hakikaten böylesi d iyi. d ea ri an dur Mesud il isi Miriei ziyade bed- ln konuşmağa MZİRİME: var- . Onlar derd yanacak adam, ken- dinliyecek bir dini, sadece kendini e Ba yakin Madem ki sen © nasıl bedbaht ol ğa başla: unla Barak. ihtiyat zabit- liğimi yaparken tanışmıştık. Ona ekse amlar eve döner! Ki rastladım Etrafa ize il eviştik. Onu nasıl bir deli in sev Aş dinirk er köşk halkı m z e beni yakın 'bahçe di- el tinde, sesinde yaşının ve mevkiin ver- diği bir ağırlık sezilmekte a Dostum Nihad bekârdr. her İşte gösterdiğim ani karar ve ii bu işte el etmemiş, İk iken ni mekti ebi bitiri bitirmez ir ve iki olmuştum, Saide melas ei ni rd Masmavi nüşündi dü, pa ledi. 'N bu hal bire ayağa kalktı. İri ve kıllı avuçl: rın el 5 k z başi yıp o sonra yanakların atta m şek daha dbaht adamdı. vii dü ben bir rl a madığım, 8 ğim bir kızla ev.| lenmiştim. O zavallı anlaştığı ve fev- kalâde sevdiği kızla evlener ii İçimizde en Said görü- Büyordu. Ni mıgaldan bir siğa- ta yakij EM Ere iz Mi edi. Evleniniz... en çocuk baba gadı riyede saati ik. sevgilim / Bütün iyi ri ibi bizim mi tani ği EE la yakasi Andaç 'NÖBETÇİ demem Pazar : > eme Salı Çarşamba : Yeni ve Cebeci Çi Perşembe : Halk ve Sakarya Cuma o : Ege eczanesi Cumartesi Sebat ve e leri HALK ve YENİ SİNEMALARDA MATİNELER ergün esi Pazar 1445 130 11.00 1645 1408 13.00 1845 1845 1445 21.00 21.00 1545 Pazar ve cumartesi günlerinden b başka n İl m — a hergün halk Film ee künleriz Pazartesi ve C, LÜZUMLU e © NUMARALARI İspanya harbinin verdiği dural İz Hava kuvvetleri, gelece harbte müstevliyi de >İtehlikeli vaziyete sokacak e yer a Ee ok ente- tedhişe karşı an- caki lk Şir bişi Pren- idi kuvvetle alamayınca, bombardıman ettiler. Cumhuriyetçiler La Röpubligue'de Pierre Dominigue yazıyor keke, ii Bizdeki köntrol neyinteicin takviye- si rü mesai birliğinde bulunması» ni istemekle kayayı Frankistlerin tatbik etmek unda bulu: ik iklarr gilter İtalya, vr harbınıda el ri BEER ei Bi ta ta yi “kendi” harı Pi bını yapıyorsa, karışmazlık mi Zinciri 2648, 1050, 1108, 2 Samanpazarı civarı; 2808, 3259 — Yeni şehir, Havuzbaşı Bizim taksi: 2328 — Havuzbaşı: Birlik m 2333 — Çankırı caddesi, Ulus OTOBÜSLERİN b ı 4 ve Son SEFERLER! bal Rak Giza .. sefer sefe Ulus M. dan K. dereye 648 2300 K. dere'den Ulus M. ni 7.15 23.20 Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.30 Çankaya'dan Ulus M.na 7.10 o 2330 Ulus M, dan Dikmen'e 7.30 20.00 Dikmen'den Ulus, M,na (8.00 20.30 Ulus M, dan Keçiören'e | 600 21.00 Keçiören'den Ulus M.na 630 (2130 Ulus M, dan Etlik'e (© 630 2030 Etlik'ten Ulus M.na 700 2100 Ulus M. dan Cebeci'ye | 700 (2030 Cebeci'den Ulus M.na | 700 O 20.30 deri Lra 680 — vw fab, a Üyeye — 17.15 Bem sie uş M.na — 740 çin 680 Tas küpeler 945 » Bakanlıklara enişehir, ata Ulus m ki Yenişehir'e 100 atı beş gece muntazam seferler Mr bae günleri . ilk seferler birer saat sonra başlar, e kamer ie meydanından Yeni» 'enişehir'den Ulus meydanma Ya veobünieriinreket saatleri, sine- maların ai saatlerine tâbidir, 'OSTA SAATLERİ Pona Si 19 a kadar İstanbul cihetine mektub kabul eder. Taahhütlü 18 e kadardır, TREN SAATLERİ aynı silâhla mukabele imkânına malik | kzlar ortaya çıkacaktı Hide EVİ Ki sma ei değildiler; 1918 de biz. iransızların tarihte almanlar, Marn muha- | ü barbına, nihayet. vermesi temin bulunduğumuz vaziyette | y edil diği i tal kdirde, ademi müdaha- lardı. 80 kilom sir re mesafeye ateş e-İler, günkü şarki Prusya halkını bir | /€den ciddi ve mamuskârane bir su- dean bir a umuz olsaydı bile miri la intra altında bırakma. | rette bahsetmek imkânsızdır. zaman bi yâramıyacaktı. Fa- emişlerdi. talya AL AMK komitesin- it MASK seniler Sah ile gittiler, |, Tabak vedhişi sistemleştiren biz- ia ir topların bileceği ii onlar olmuştu. rdi nazari- tesi, Katalonya'da ve Va aki da Ginde ayni şekilde — reket etmişle, rn gu için, e gerisindeki şehirleri Yapi rlamıştı, ve Ludendorf sonra > bunu “Topyekün harb”ında tekrar ele ” Ter. aldı. Yani, gayet şiddetle hareket ede. | madan emir almak üzer, ilanda ınların ve çocukların sistematik |zek düşman sivil halkı rdu. | hakkındaki haberlerin İngiliz parla- sur. ite imhası şeklinde gr edilen | Suna karşı ayaklandırmak mevzuu ba- | Dento mahfillerinde heye tedhişçilik Bask'ların ve Asturya'lıla- bitir. Belgkmda sivillerin iie dırdığnı ve B. Grandi'nin bunu el rn kel ki bir tesir pi ; Pe için ancak düny: icdan namına ne kal luğunu Gabari odesağin ve dıysa iz ayaklandı an başk yanın güpberiz rare taki) ai ğini yazıyor. Haydarpapaya saba 820. Her ei 9.15 ve 19, 1 de (salı, perşemb. martesi Toros sürat.) Samsun hattına © : Hergün 9.35 (Kayse- ri, Sıvas, Amasya bu * üzerindedir). 4 Hergün 940 eN betin : pe 15.00 Kırıkkaleye rayotobüz , (1605 GÜNDELİK Arabı - 1356 Rumi - 1353, 5 Zilhicce, ikinci kânan 24 Güneş Ta akşam 17 43 İşti Samiyeşlerin diye ile seyre tebliğ asıl bu ru üze“ e bazı izahlar KM alşile. e derece mantıki göründü; “ biy bir silâh olan havacılığa karş, ar an ombardıman değerdir Bu bakımdan Çin harbr e Yarının. harbı tama lasiyada. Tatbik edilen tedhiş usulü, hayda ürdü , mai Valansiya ve Barselona'nın yakal ktadır. i Birlesik devletler bombardımanına, e ire Si piş soği şeye rağmen sulh taraf- lamanka'nın — bombardıman del Kaan me şi - amerikan giri a di ndaki benzerlik Nasyonalistler bunu beklemiyordu. | 1914 de alman istilâ ordularının ted- | Nenyak a Team baş Jar; onların Fi ransadaki dostları reza- hi Dedik r Ni imkânı yoktu. Çün! yanı ani dee higkel için in Salar az Gr en SAK br ver henliz tesirli bir silah de eg 1d teli olan ie e rezalettir, halbuki Valansiya ve Bar. | 1938 de de çinliler aynı vaziyettedir- Bu unsurların en mühimleri, delona'nı n bombalanması üremi” yel elin hava silâhı itibariyle" pek İngilere ile Amerikanın miri a idip ji hit bu iki me lerini bi edecek vaziyette in yer yüz mai & e kivi payatlakiyee İde Jini minel a etmeleri sebeble: vi ğı metodlarla ve kabilse fazla- E İsiyi, ana havalık, yani tedhi, | etsinler, tedhiş yalnız istilâcilara münhasır bir silâh olmıyacaktır. Bu i- tibarla, modern harb, eskisi gibi, ta - İlalya salar e iş “Faşistler Almanya ve İtalyadan | mamiyle istilâcının lehine bir. seyir Ri i eldiği e ateriyelerini kula em Fri See imei İ yorlar, askeri hedefler aramadan halk üzerind. i lığın, bir kom- den a tırıyorlar, Kukanlaplik, âsi hava pusu aradan zeri harbe sokulan | ve Ye günüm olan im- 3 i zasız bir makale, Fransız hükümeti- 3 | hareketleri eli kolu bağlı seyredemez, | dır. Çok nüfuslu, beşi şehirlere ve İn; uriyetçi İspanyaya teknik ve Barselona, Tarragone,: Reus, Va- | endüstri merkezler n | 4 lansiya ve bütün Akdeniz kıyılarının | Melek bile öld, $ li üzere e Sevil ve Bu e Lavor: 5 bombalanmasına karar RR olsun, iyi Yu rin #ile- | cista li ai MN e 7 ilhassa bizim ikli e ilmiştir. 5 mii areket MA kendimi. | ve Meli havalarını € BSS-İ Diğer taraftan Tribuna gazetesi zi müdfaasız Ve rrakmıyacağız, fakat mek imkânmı bulacaklardır. “Mesel Endmion gemisinin batmasını “Akde- 4 milli müdafaa bakani alenen beyan e- | ele i hava kuvvetleri Sala- > e karışmazlık esasma karşı ya- bir kar fırtınası esnasında| vahim muhalefetleri” o serdet- Dünkü çapraz kelimelerin vaz geçtiği takdirde cumhuriyet hava | bombalamışlardır. ğe ela bir şaşırtma hareketi ola- halledilmiş şekli v ri Eğer Çin sahillerinde, bin, iki a Mei göstermektedir. Lİ el ei ee tea ge saksi, N kre tayare Tokyoya ölüm le amadı ni se rl m 5 kuruşl e bir hareketti RR SeN uruşla faki cesinde kıymeti olacaktır. Bu kuvvet- > eN Lu sıfıra indiği gün, tesi mıyacaktır. Çünkü eek ve gi İma insanların r millete, dünyanın en büyük e ii rem istediğiniz kadar tı il im topraklarına , taaruz eyi hemen tayareleri tarafından bom- a yağmuruna tutulduğu gün aldatıl- Bunları yazdığım esnada, eme ğı haber ti res- mağ Te i zi ve pi i ii kişi ölmüştür. Cumhur! mileştirmek iste m Şiler ya 48 saat zarfında cevab vere- . çal dar a (bi hasan beyi derler; ceklerdir, yahud hiç Nİ “0 km iz arkadaşının tzarst yaz iii me ve fakir ip Pe kin dele; sizleri meyda yk ve bütü: una vereceğini mi “ li ayak B değil, rağmen, bu bnlare lari a ii il ” me A mn mal olacaktır. ha ari nin olamam... di kim biliri erdal ? “... , Ertesi günü müfettişi Eğirdire gö gö Sevdiğinizle hayatlarımızı RE Yök benim gibi ömrünüzce| solmağa bira Meme dedi. Sanki daha yı — Eh... dedi. in a aşağıya; b Kısır S'oan ebe Parlayan - Horozun dişlai. 6- Ateş tutmağa mahsus âlet. 7- Elmanın arkadaşı, 8- Yayla atılır - Bir Sine İzmi - Oturmayan - Koyu ibeleriyle meşhur bir yer ğnın rengi - Evet » Oy-| b imar > ör bahçe, 7. Üürlene irin i mizi - Bir nota, 9 Ban, sen 3 - Ra my emir - Su geçmez topri » | Günün bütün dark a ünya - gaze ütalea ve tefsirlerini e aşağıdaki basın hülâsaları, yes Ajansı- nın bültenlerinden alınmaktadır : umumiyetle modern ve mi kuvvetlerine dair iki b çıkarılabilir. Her zi 'neraller, harf sahasın; bakleilği mi vak mağ Merin asının muvaffal tinden başka endişesi olmıyan bir kerr a sivil i sre dü- et ne kadar az olursa bü LAZ iatizablar hel katmama: mümki üc Vi e yapab miş, olsaydı, Gallie eni hi erke» ini an aa edebil eki Si dr im Birdir doğru yola çıktıkları başlayan müthiş bir tipi il DİBA) men şose üzerindeki bii rhana vin hakkak değildir. Gergi, halk, o- mufettişi odasının tavanında gömerek fakat belki de insanlık Fransa d kii harbının iğ tirilmesi ” Epok gazetesi çiseileşirimen a mütalealar serdetme! İZ gazete diyor ki : Mezalime bir yet verilmesi müml dığını göreceğiz. Evha- hayalete kapılı NIZ ni e gibi gayretler evelce arfe- ş, fakat tahmin edilen ar Sn miştir, a kan münasebetleri inin Londra muhabi- ri yl asebatı me- ipekli > kravatla asılı buldukları| İber “getirdi... “Tİ lyan mün; selesi, , heyeti umümiyesi ile mevzuu- bahistir. İngiltere, İtalyadan oAkde- Aç bir çocuğu doyurabilirsiniz Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merkezi kn sene olduğ se- ne de Akar ai izni yi ve kimsesiz. (66 ğa cak öğle Mei mi ele m bir rumun n kumbaralarına beş kuruş at- İspanyadaki harbin e suretiyle yapılacak ğer yebirele dari bu güze ii temin eder. ktedi, İZMİR Enternasyonal Fuarına Hazırlanınız 20 0 20 eylul 3—7041

Bu sayıdan diğer sayfalar: