8 Şubat 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

8 Şubat 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aa 8 ŞUBAT SALI 19: Wi_zistanbula Dönüyor Rüştü Aras, lav Başvekili Belgratta Yugos-| 'DahaOrdudanÇıkarıldı GÜNDELİK SİYASAL GAZETE rÜRKDİLİ talarına Verdiği Cevapta Anlaşma İçin Her Türlü Müzakereye Hazır Ol- duğunu Bildirdi. ON İKİNCİ YIL SAYI; 3777 —a İle Görüştü. Heticiya Vekilimiz, Budapeşlade görüşmelerde ve harigi-. Yüksek kumanda heyetinde yapılan değişikuikte yürmisi | Belgrat, 7 » /(Radyo) — Tür- ki F ü İ *e Hariciye Nazırı Türki *Ye Müteveccihen S*cerken Belgrat istasyonun. dakika Börüşmüştür " ı“ Börüşme "ı Anacak olan Balkan An tti hakkında fikir teatisin- €N İbarettir. Sofya, 7 ) kiye li (Radyo) fik Rüşi mek Üzere bugün Beçmiştir. K Ü k endisi Mıştır, H.Bııd.""" 7 (Radyo) * *iciye nazırı vekili bugün '?ı;lılyı Hariciye Vekili Te Rüştü Aras şerefine bir TİYafet vermiştir İsveç Tür arlcive Vekili B. Tev- buradan islasyon: namına selâmlan Kralı P;i:fı;'nqunldı | P. | arlı, 7 (Radyo) —'İ'nıç'î :'(ulı Güstav bugün kalaba- Malyetile birlikte Paris 186 hareket emiştir Taynı'i; eİırı'nde Sular Kabardı ."':ıldu. 7 ( Radyo ) lükeli ;nehıııım suları teh Büzla İr türette yükselmeğe __l':.'ılır. Su baskını teh Maruz lerce Sile evle Ve ardır yüz vini boşaltırış Avuıtur)*a AlmGn),a meçıılııî îıı'sında hâdise | 'Yüna, Almanlar yapılmakta - olan .I'erııı müsabakaları a: '_'::.- ellerinde bayrak bir taj * alâmetler bulunan '*Ixıl". Naziler tarafından YİŞ ya; ar lebinde bir nüma bir APildiği sırada büyük 7..bı_"l-ııklık olmuştur l__" Guvvetleri yetişinciye, ir Jandarma — ölmüş | &ç kişl yaralanmış- ve tir —— : _Ro"?al yada ""',h,ğh“ mücadelesi başladı tihap tes, 7 (Radyo) sebet l:ı adeleleri kanlı k Bu İn müna Roıııuyıdı bir çok Avgalar — olmaktadır. | K Ücadelelerde demir ılııı, '::" azasından 2 kişi | Ve h.. "cok kişiler de ağır I.'.: f sürette yaralanmış buradan &w & başvekil B.Stoyadinoviç ile © Ankarada | HÜ Aras Türkiyeye git $ Berlin. 7 (A A.) — Al- man ordusu yüksek kuman- | da heyetinde çok geniş de gişiklikler yapılmış, yirmisi korgeneral — olmak — üzere kırk dokuz generalin yer: leri değiştirilmiş ve Mara şal Von Blomberg ile ge neral Fritehden başka diğer on dört general daha te kaüde sevk edilmiştir Berlin, 7 (Radyo) — İkin cikânunun 31 inde toplan | ması mukarrer içtimar tehir B. T. RÜSIÜ ARAR Ziyafette Peşte, Belgrad | orta elçileri ve daha mühim şahsiyetler bulunmuş, bir bazı | ziyafet samimi hava | içinde geçmişti İngiltere, Fra edilen Rayiştağ meclisi bu ayın 20 sinde toplanacaktır Bu teahhurun - bazilerle or- du komutanları arasında çı | kan ihtilâftan dolayı husule | heldiği rivayet alunuyor. M. Hitler; Alman ordusu nun dalma müstakil ve po- litikadan uzak kalmasını te detli Bir Nota Verdi.. nkcîya Sidğ İngillere notsda, tecavüz hâdiselerine mihayet verilme- diği tekdirde icabeden tetbirleri ;—:—vv; ğ 3'_!7“30 n bildirdi PORESEN ASİ ASKERLER SİPERDE Londra, 7 (Radyo) Ak- denizdeki korsanlıkların tet kiki için yapılan toplantı dan sonra İngittere hükü meti Franko hükümetine çok şiddetli bir nota vermiştir. Bunda vukubulan hâdisele- rin sona erdirilmesi, aksi tak tirde İngilterenin bu hususta çok şiddetli hareket edeceği bildirilmektedir Londra, 7 (Radyo) — İyi haber alan mehafillerden sı- zan duygulara nazaran İn giltere hükümetli, ülkeleri dabilinde çarpışmakta bulu nap cumhuriyetçilerle âsilere bir muhtıra vererek — İogiliz kontrolü —altında bulunan | sularda badema hiç bir kor- sanlık tehlikesi kalmadığını; çünkü İagilterenin bu hurus” ta kati tedbirler - aldığını | bildirmiştir. Londra, 7 ( Radyo ) — | Teymis gözetesi bu günkü | makalesinde İngiltere hükü- metinin İtalya ile İngiltere ' arasındaki meselelerde salâh husule getirilmesi ve İspan yada vuku bulmakta olan hâdiselere ademi müdahale hakkında büyük bir gayretle çalışmakta olduğunu — yaz maktadır Roma, 7 (Radyo) İtalyan gazetesi — Başvekil Mussolininin kardeşi Brüno Mussolininin İspanyadaki bombardımanlarda çok mü him roller oynadığını yaz mak suretile nihayet baklayı ağzından çıkarmıştır Aynı gazete Brüno Mus- solininin ihraz ettiği muvaf- fakiyetlerden dolayı yüzba pılığa terfi ettirildiğini de ilâve etmektedir Marsilya, 7 ( Radyo ) Tayareler tarafından bom- balanarak batırılan — İngiliz mürettebatı bir yelkenli ile buraya geti rilerek İngiliz elçiliğine tes lim edilmişlerdir. Bir vapuru Alkira a aei d hdi Yülenalid. u ödüÜklüü - tediğinden, son değişiklikle ri yapmış ve milli müdafaa ile alâkadar bazaretlerin ba şına kendisi geçmiştir., Budapeşte, 7 (Radyo) Almanyada vukubulan mü him değişikliklerin, Almanya | harici siyasetinde esalı tesir ler yapacağı söyleniyor Berlin, 7 (Radyo) — Ka- bine değişikliği o kadar âni | ve seri yapılmıştır. ki ecne bi devletler sefirleri bile za manında haberdar olama mışlardır. Berlindeki İtalya sefiri de değiştirilecektir Berlin, 7 (A.A.) ajansı mubabirinden: Yüksek kumanda beyeti kaç tamamlanmıştır. nin felâhı yapılan bir tayin ile Fon Reichenau dördüncü or Sonu üçüncü sayfad . a Cezairde | | | | Araplarla ııulisfie jandar- ’ ma kuvyetleri arasında çar- pışmalar oldu Cezair, 7 (Radyo) — Ya- | pılacak intihap için birbirle rile görüşmek üzere kulüp lerinin önlerinde toplanan Arapları polisler dağıtmak istemişler ve fakat Araplar buna muarız bulundukların dan büyük bir kargaşalık çıkınıştır. İlk evvel Acaplar tarafın | dan atılan silâh bir polisin | pelerinini delmiş, bunun üze. | tine müthiş bir arbede vu Neticede 2 birçokları | kun gelmiştir kişi öldükten ve | dn yaralandıktan sonra jan- darmalar yetişerek bu arbe deyi yatışlırmışlardır ——— KA , Hükümet partısi âyan İn- lihabatını kazandı Belgrad, 7 |A.A| Hükü- met âyan intihabatında bü yük bir muvaffakıyet elde etmiştir Hükümet fırkası dün ya- pılan intihabatta 23 azalık tan (7 sini kazanmıştır. Üç nazır. âyan seçilmiş lerdir. maliye nazırı Duchan Letitsa, zirnat nazırı Sevtm- zar Stankoviç, madenler ve | ormanlar Bogolinb Kuyundich, muhalif - hırvat liderleri Kochutich ile Kır Jevleh de | lerdir. nazırı intihap — edilmiş Havas | | zimizden) - Air—nanyada 14 General ! [Vlemurlîrın h.loksanlııkla.rı Önündet. İdare Amirlerinin Takip Edeceği Yol.. Y adati tarafından şerefine verilen ziyelette bulundu | KOY Deneral o'mak özere 49 generelin yevleri değiştirildi. " Dahiyo Vekâleti gönderdiği tamimde* E |fumız yurdun her ferdinden mutlaka istifadedir. , Bizim ana vas- Dyor. B, ŞÜKRÜ KAYA Ankara, (Hususi muhabi- Dahiliye Vekili B Şükrü Kaya Umumi Mü | fettişliklerle, vilâyetlere aşa- | | | | gıdaki tamimi göndermiştir: Bazı vilâyetlerden gelen yazılarda: Kaymakam, em:- niyet müdürü ve âmirleri ile komiser,ve nahiye mü- dürlerinin ve hatlâ münte- hap belediye reislerinin ve idare teşkilâtına mensup sa- ir memurlarının — tembellik. leri, iktidarsızlıkları, antipa- ti uyandırdıkları bildirilerek veya maddi deliller gösteril | miyerek hissi sebeplerle yer- | lerinin değiştirilmesine lü- | zum gösterilmekte olduğunu görüyorum | Amirliği; birinci vasi h madünun bütün kabiliyetle rinden istifade etmek, nok- sanlarını ikmâl ederek onu yetiştirmek ve — memleket için faydalı bir unsur haline getirmeklir. Her memurun bazı nok: san tarafları olabilir. Bu noksanları izale etmek, onu iyi memur vasıfları ile teç- biz. eylemek icap ederken onu mevcut noksaniyle di- ğer bir yere atmak, hem yurdun bir evlâdını körlet- mek ve hem de bu noksanı yurdun — diğer bir köşesine nakletmek — olur. Bu, hatayı teşmil- dir. Bizim ana vasfımız yur: ( Sonu üçüncü sayfada ) tashih değil, zararı Memlekette Şeker İs- tihlâki ÂArtıyor.. Fiatlarda yapı_lın tenezzülden sonta artan şeker ihtiyacını karşılamak üzere beşinci şeker fabrikasının Erzincan- yda apılmasına Hükümetin. Türkiye şeker fabrikaları şirketi tarafından kurulan teşekküle vermiş ol Yugoslavyada | -8 50000 tonluk şekerin | ithaline başlanmıştır Geçen sene, bunun yüzde kırkı nisbetinde ithalât ya- pılmıştır. Şeker fabrikaları nın adedi arttığı, — istihsalât çoğaldığı halde yapılan bu ithalât sadece mevcut İstih- salâtın bugünkü istihlâk se- viyesine — yetişememesinden ileri gelmektedir. Memleke- Hitlerin Roma Seyahatı Roma,?|Radyo| — Almenya devlet relsi B. Hitler, Romayı donanmayı da ziyaretinde ziyaret edecektir. Tahtelbahirler hep birden denizden çıkarak kamalı haç şeklini dir. resmedecekler: | karar verildi.. timizde şeker istihlâki sürat le artmaktadır. Bu artış 1935 senesinde şeker fiatla- rında yapılan tenezzülden sonra — başlamıştır. Bunun içindir ki, beşinci şeker fab- rikasının da Erzincanda ya: pılmasına karar verilmiştir. 1934 Senesinde Turhal (İkinci sayının devamı) Romanya Kralı Iikmçîm'ıi ka- bul etti Bükreş, 7 — (Radyo) Anadolu Ajansı hususi mu- habiri bildiriyor; Romanya kralı Karol bu- gün Türkye büyük elçisi B. Hadullah Sumphi Tanmöveri kabul etmiştir. BAN ÜĞ bi ei Ü SİZE Ü AA el

Bu sayıdan diğer sayfalar: