8 Şubat 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

8 Şubat 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 İNCİ YIL No. 3328 TELEFON 3503 FİATI ( 100 ) Para Abone bedeli: Seneliği (7) lira Halkın Sesi AKKIN SESİDİR Sahib, Neşriyat Amiri ve © Başmuharriri SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci Sol Gaçmiyan yazı geri verilmez RIYAKARLIK YASAK KISA VE AÇIK Korsanlık Yasak ile Avrupadan gelen kaeer bep. pi Si karde torpillenm mes i ve olarak mürettebatından on ki inin boği EE ii mat atını ve ke eri Sak kanıığığı sake etmekle ruf dagin umumi efkârını iyiden iyiye galeyana getirdiğini oku: em dünkü radyo e e gi Hariciye Ne- Zıri bay Edenin bu mesele hakkın kamarasında ermeğe mecbur ser iza ni da gerin ki bu işi bu defa Lo, ra hükümeti bir şeref, bir haysiyet ve İngiltere- muhai e e olduğu siyasi nü- In- korsanlığı yasak etmek için bu savaşın çok ciddi ve cezri neticeler eörabilaceği şimdiden iddia olu- is SIRRI SANLI Yeni ve eski İstanbul Atin aika Hatta patrikbane bina: sının all yazlığa baştan başa tamir edilmesi- alani ne keler amaa Ah- şap va eh sar kalka tehlikesini de ortaden "kaldı ir, vie e yısı > eza pençerelere bulmaktadır. Üni rik. kafes konması da yasak edil- “ma bie ahşaptır. itanbul miştir. Yalnız bir mahalle es- belediyesi abşap ev yapıl- | ki Istanbulu andıracaktır. asırı ie asak ileti İstanbul Türk sanat ve fik- Başvekil ve Dahiliye vekili- * mizin çok mühim sözleri Istanbul, 8 ( Hususi Muharir Niza ) po meltn Nazif | ve Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya ile yaptığı bir mülâkatı anlatmaktadır. Başvekil — Meı ele timizin en ge- niş şekilde bir matbuat sir riyeti vardır. Riyayı her ta- raftan tardetmeliyiz. e m — Bükr murları kir nek ei büsünde bulunmuşlardır. HALKIN SESI — akşam Barı itseyonrafn Nazilerin. Marifetleri için nakil eek ea bir vergi konacak ISTER GÜL ISTER AĞLA Her Evde Olan Şeyler — Azizim sen haksızsın. — Neden ? — Çüvkü karma evin yiyecek ve içecek parasını tes- lim Simdi için. — Iyi amma sinema parasını da ayrıca vermiştim. mon. öteki paraları ne yapmış yapacak yanına aldığı bişkaş sinmesreği be- Miber miş iş, malin parasınıda ver Bugün sabahleyin evden çıkarken itü ne yiyece- ğiz diğ arkamdan bağırdı. r ya. çi sisler sen di p kadınlara hak veriyorsun. — Elbet e veririm, Senin gibi aile reisleri olursa. — Ben de ne kusur var? — Kadının Mirai para teslim kusuru. — Sonu İ u 4 üneü Sahifede — Bursada Başvekil B. Celâl İzDemiştir. Dalya sn & iğ yana- Kaya da dahanenin aslâ yeri Memur âmiri ile, halk devlet e riyaya baş vurmamı Türk eiçiliğine Sa Serseriler Bükreşten alıp EM ola- rak yaptığı bu haber teyid ettikten sonra bu husustaki mütaleamızı yaar Dost Başvekil- ler Geliyor bul 8 (Husi m dil Meteksan k anbula kara yolundan gele- cek ve bu ayın on beşin- zunköprüde (o hara- retla İkale rkir Ve on altıncı günü İstanbulda bu- lunacak olan > usi)— raya gideceklerdir. Dost baş- vekiller Ankarada (büyük krala karşılanacaktır. KEMER REK EREN Unutulan am Bu büyük tiyatro eseri an vaa e ei günü si ükemmel se orkestra vi min deilmişti Duhuliye : “425220. İngiliz Hariciye Nazırı Bay Eden an ekimi he yok ii Tagiliz Nazırı Lord Eden'in Avam Kamarasında ki beyanatı ol- muştur. yareler tarafından bombardı- man edilmiştir. Sala AML mümessil - yasal perisi artık My g' mize Franko nezdinde yi ki detli eek bulunul- eniz ME göre ması için emir verilmiştir. cekleri denizaltı gemilerini Şunu da ilâve ederim ki ei batman için kat'i bükümdü e bu kabil emir diseleri protesto gibi dipli nn di Bi ye şid- matik yollarda dir ali Edei detle alkışlanmıştır. İştah ilâcına lüzum kalmadı © — Sıhhatinizi iie ha- yatinizin sıkıntıları hibi olmak ve bilhassa ki yf ve neşe ile bir bayram ge- girmek b Kabadayı şerefine, ub a & ve en ön cr ile, "çıkardığı KABADAYI Kordon Yüksel >. almağı unutma- z. Bunlar gıda, şifa ve — ai kaynağı dır. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Örnek tutulacak bir ceryan Mehmet Sabri imzasile aldığımız “Biz Tamaşalık diğer adile Güzelyer şu Me dileğinin de gazetenize deri sari halkının geçirilmesini rica şalık vi pi idir camiin karşısında bulu- ja kahve değil, gazino da dimeye- e halini a an ve mahallelinin en temin e , bir okuma odası gibi gayet “aebilyalarla süslendiği gibi, güzel vir de radyo Ki Her şam buraya devam eden gençlerimiz terbiye da- esinde umumi ahvalden bahs açarlar, spor ve saire gibi ii bale meşgul olurlar, başta gazeteniz olma! Kya tile diğer yerli ve Istanbul gazetelerini okurlar 5 suretle rk boşa geçirmezler.. Yakında kahve müstecirinin şebbüsü ile ei > gl ane meydana gölirileneğiii mem- ii tle öğr nlar cumhuriyetin feyizleridir. Genç- lerdeki bu yare EE şayandır. Her e onların bu hareketine bakarak göğsüm iftiharla bahar — Sonu 4 üncüde — sami

Bu sayıdan diğer sayfalar: