8 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

8 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ Ku —— aa aa raea a Uruş — Telefon- 23872 — — Sene: 7 - Sayı: 2178 8 ŞUSBAT 1938 SALI Almanyaa'a komplo Hitleri devirip İmparatorluk Kurmak istemişler İmparator namzedi Kayzerin ikinci oğlu imiş Hitler Baviyera alplarına çekildi Bir Ingiliz gazetesi Hitlerin sesi kısıldığını yazıyor Paris, 8 (Hususi) — “Le Temps" gazetesi, Almanyadaki hâdiseler hak- kında Bâle husus! muhabirinin verdi- ği tafsilâtı neşretmektedir. Bu malümata göre, hâdiseler uzun zamandanberi hazırlanmaktaydı. Kâ- funusanidenberi Hitler ordu geflerin- | den ve ağır sanayi mümeswillerinden mMmütemadiyen sikâyet, taleb ve tenkit. ler 'di. Almanyanın ekono- mi, haricf, dahili ve mali siyaseti ten- İ SS SeşKitatta fillam .z:'“"" vazifesini gören general Be fiilen harbiye nazırlığı ya- _X_ Bün general Von Brauchitsch Hava faciası “Bir Sovyet balonu düşüp parçalandı kişi mürettebatından üçü yaralı olmak M üzere altısı kurtuldu BV Kova, 8 Ç(A.A.y — Röyter âjan sı muhabirinden ; ..,.*'h: adındaki Sövyet kabilisevk balonunun Murmansk eyaletinde Kan- Yakınında bir kar fırtınası esnasında bir dağa düşerek parçalanması Ön kaç Hürtecbatından 13 kişi ölmüş, üç kişi yaralanmış ve üç kişi de ölüm- Japonya, Çinden tazminat istiyor ! Amoy şehrini, teslim olmazsa Yakıp yıkacaklarını bildirdiler 19 | | Bey- Yazısı 8 incide l kid ediliyordu. İtalya ile sıkı iş birliği istenmiyor, İngiltere ve Franga ile dü- ha iyi geçinilmesi taleb ediliyordu. Ayrıca ordunnu ve ekonomi siyaseti - BEF Deramı 8 incide Bükreşte Sovyet maslahatgüzarı kayboldu Bükreş, 8 (A. A.) — Havas ajansı- nın muhabiri bildiriyor: Sovyet mazlahatgüzarı — Theodore Butenco esrarengiz şerait dahilinde kaybolmuştur. Sovyet sefarethanesi maşlahatgüzarın kaçırıldığını zannet- mektedir. Madrid elçiliğimize taarruz edilmedi Roma radyosunun verdiği haber yalandır Ankara, 7 (A:A.) — Bu akşamki o- ma radyosu neşriyatında Madritteki Türkiye elçisinin ve elçilik erkânının hakarete maruz kaldıkları hakkında bâzı | haberler işidildi. Anadohu ajansının tahkikatına göre, mescle, Türkiye elçiliğine mülhak bir binaya hükümet polisi tarafından giri- lerek içinde bulunan İspanyolların gö- türülmüş olması hödisesinden galattır. Bu hâdise hükümetimizle İspanya cum huriyet hükümeti arasında henüz gö rüşülme halindedir. Tarafımızdan yapıl mış olan protesto, tahkikat safhasına girmiş bulunuyor. Elçimize, elçilik er- kânıha tecavüz vukus geldiği haberi hakikate külliyen muhaliftir. Bükreş elçimiz Romanya Kralı ve Bâşvekili ile görüştü Bükreş, 7 (A-A.) — Romanya kralı majeste ikinci Karol bugün, Bükreş el- çimiz Suphi Tanrıöveri kabul etmiştir. Romanya Başveküli Goga, Eükreş el- çitmir Supbi Tanrıöveri kabül etmiş- tir , Hukuk tedrisatı gene üç 'sene mi olacak ? — Yazısı 8 inci sayfada — İlân işleri Tel: 20335 “İnsan minyatürü,, Simon — hökimler huzurunda,.. Geçenlerde birisini yaralayan Cüce Simonun davasi dün görüldü Suçlu vekili “Müekkilim bir insan minyatürüdür,, diyor “Müekkilimin boyunu görüyorsunuz, havaya ateş etmek iİstemiş, fakat kolu ancak karşısındakinin çenesine kadar kalkabilm iştir!,, Evine giren Hayri isminde birisini | küçük korldor tamamen dolmuştu. A- yaralaması üzerine tevkif ve bilâhare | şinaları Simonla şakalaşıyr, beraetini tahliye olunan küçük Simonun dava: | temenni ediyorlardı. Mübaşir: sı dün görüldü. — Hayri!! Simonl!. Daha muhakeme başlamadan evvel, BEP> Devamı ( üncüde | Fransa endişede ! Romanın İngiltere ile anlaşmağa çalıştığı şu sıralarda Dört italyan kolordusu Tunus hududunda manevra yapıyor Londra, 8 (A.A.) — İyi haber alan Sovyet hükümeti bu teklifi itirazla mahfillerde söylendiğine göre Fransa | karşılamıştır. Bu hususta muhtelif hükümetlerle müzakereler cereyan etmektedir . İngiliz hariciye nazırı Eden, yarın veya öbür gün Grandi ile tekrar görü « şerek kentdisine bu hususta elde edilen BAF Devamı 8 incide hükümeti, İspanyadaki ecnebi muha - tiblerin — yüzde ellisinin geri alınması için diplomasi kanaliyle bir itilâfa varıl. ması hakkında İtalyanın Lonüra elçisi Grandi tarafından yapılan teklifi ka- bul etmiştir. Hariciye Vekili bu sabah geldi Başvekille görüştü, öğleden sonra Atatürke mülâki olacak BEr- Yazısı 3 üncüde Birinci Çinli — Ne söylüyorsun? Top — seslerinden işitemiyorum. İkinci Çinli (bağırarak) — Japonya bise iülünsharb edocekmiş! | S— Fransız karikitirt —

Bu sayıdan diğer sayfalar: