7 Şubat 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

7 Şubat 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pr #İNCİ YIL No. 3322 Pazartesi 7 ŞUBAT 938 TELEFON 3503 FİATI ( 100 ) Para Abone bedeli: Seneliği (7) lira Halkın Se Ss ESİD R Sahib, Neşriyat Ainiri ve Başmuharriri şı SER SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci Sokağmda Sı ei Beyler (Halkın e özi yazı vari'nez Açık denizde görülecek tahtelbahirler batırılacak KISA VE AÇIK Hitler Alman Ordusunun - Başın Mareşal Blombergin istifası üzerine Hitlerin, orduyu İdaresi ve kumandası altına al böyle nez. dersi me;danda iken h ıya tahminlerem girişm :k lüzumsuz yere zahmete girmek d tir, Hitlerin bugünkü hareketini, Alman milletinin mukadde- ratını eline aldığı çibi Alman ordusunun da şına geçmek istemesinden başka bir türlü izah etmek mümkün değildir. in yaptı, bazı Paris, Vaşington, hattâ Londra Roma - Berlin mihverini sağlamlaştırmak için yampak yi ileri sürdüler, Fakat, Hitler ui yapacak oldu kr sonra mareşal Blom- Ey bana ng yal yag ai zan etmek yerinde bir an ve tal O halde ğe e mb ve âmili ne olabilir mi, diyeceksiniz ? Imanya gibi idare olunan memleketlerden lere sözle, kalemle değil an O halde bekliyeceğiz ! , bu gibi sual- cak emrivakilerle cevap alınabilir... SIRRI SANLI Göçmenlerin Ana Vatana Kavuşmaları İerini kabul ederek büküme- tin hayatın irilikte matuf gayretlerini iza miş ve ittihaz olunan tedbirlerden o ev / İsviçreli bir Türkiyede tetkik edec yan lemiştir. Bulgari Si vâki olan Türk akımı Obakkında sorulan s a unun yalnız de tem 2 erçel söylemiştir. Fransa - Türkiye belerbek üre bahseden başvekil Frrnsanın Türkiye- ye karşı beslediği | dosiça Belgrad” da ikm “Politi- ka, alin inden amirine: a ve a ban ii Bayar matbuat mümessil- Cumhuriyetçiler geriledi Fran- ko 16 kasaba zabtetti Salamanka 7 (Radyo ları cebhenin bazi yerlerin- Umuimi karargâhtan bildiri. de 30 kilometre kadar ge- 2 göre Tervel mınteka- | rilemişlerdir. Franko 16 ka- ıda Frankö kıtaları siddeti saba ve 40 düşman mevzii bir topçu hazırlığını mütea- kib taarruza geçmişlerdir. Taarruzun şiddeti karşısın- da şaşıran cumhuriyet kıta- —canEM rae Atatürk tara- fından kabul edildi — Sonu düncüde — vo Göçmenler Hakkında Ankara, 6 (Hususi) —Göç menler hakkında ri an kararname Sıhhat içtimai muavenet vekâleti apne başvekâlete gönderilmi ABDÜLHALİK RENDA Istanbul 7 ususi |) — a İğanpilda iyi B.M.M Yeni ; kararanmeye sün Rei ustafa KM hükümetten yardim e Rende dün Başvekil Celâl ek şartile memleketimize Bayar'la beraber Dolmabahçe gelecekler hakkın e ko sarayına (giderek (Büyük | laylıklar gösterilecektir. Bu undere arzı tahzimat eyle- Sonu de miştir. am 2 rma duyguleri iy betik Mussolini ve Sancaktaki Fra emleke mem Arnavud Kralına Ne Demek İstemiş tesisi — i nu takla söylemiştir. ISTER GÜL İSTER AĞLA Ozaman, Vergive Lüzum zam Gazetelerde okuduğunuz, Amerikanın bilmem hangi şehrin lı eli ermis âzaları et yiyenlere karşı bir ceza olmak di alm iye bir 'm'şler. Sözde bu tedbirle et rarını sermaye ir halkıda ray mezbahanın aldığı tuzluca rüsumun ri bizim halkımız gibi y yiyenlere ayrıca vergi ğa hiçte lüzum görmiyecek Bizim a > tuzlu, biberli izinin farkına ile ot düşmanlığına uharrirleri bir çok lâtifeler, resimler uydurub yazdılar. için uzun boylu birşey yazmağa, uydurmağa lüzum görmiyoruz. meğe mecbur me o Amin şehrinin belediye âzaları et lerdi varmadan - yaptığı et düşmanlığı Kalmazdı ! de yalnız ot yiyen, etten hoş- üzere “Et yiyenler > yiyenlerin adedini azaltacak- yapan gazeteciler, karika- pi VE Budapeşti Yalnız e 7 — Mussolini A Ki Amel »Zogoya'| Italya 7 Kralının kü- e kana Yar teklif edil esin. rağmen Zogunun lap Ko in ile nişanlan- ması İtalya siyasi mahafilin- bir hayli pahalılaştırdığı etle- Hilâfet meselesi ve Türkiye Halebde çıkan a Şeba gazete, esiznin Kahir in ürkiye Cum- huriyeti eski Başvekili İsmet bir. vazife ile IN SESİ — Hilâfet meselesinde inklâdçı ve lâyik Türkiye noktai nazarı her- “Elşebab,, Dünkü maçlar Muhtelitimiz Aydın muhteli- ine tam 6 gol attı ti Muhtelitimizle en dav: gazetesicin bu neşriyatını şimdi'ik o ibtiyatla (telakki wo gerektir. Hele malümdur. üzere vaki icabet eden Ürdin eni dün Alsancak stadyu ol- dukça kalabalık bir seyirci huzurunda İzmir muhteliti ile karşılaştı. Aydın muhtelitinde eski- den İzmirde oynıyan Şevki, in Fikret, SER yer al- ş bulunuyor! emi lal isi k Halk sahasında 13 de ant- Toner ee ydi al- bir farkla mağlüp etti. Arkası 4 üncüde Balo Nasıl Geçti? — Balo na- — Çök'danı da hayır kalacaktı ,, deyib durdular ! HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR. ullar ve Uray Ciddiyet, samimiyet ve giri çok emin olduğu- muz bir bayan öğretmen bize “Belediyenin Şaplar işler, eli “gösterdiği kolaylıklar, lebelerime uzun bir ders verdikten sonra onlara İzmir Ura-

Bu sayıdan diğer sayfalar: