7 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

7 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HA "X.A"'“N eözüî* e AZ Son Posta N S - A rda Yazı işleri telefonu: 20203 PAZARTESİ 7 — ŞUBAT 1938 İdaro işleri telefonu: 20203 Fiatı 8 kuruş aa Berlin'in bir sertlik | — Fettoharekele geçti > g ...t | Teruel cebhesi yarıldı wgw Franko kuvvetleri bekıemek 'âZİmdlr" 16 kasaba işgal ettiler eJA umhuriyetçi kı ilometre kadar gerilemiştir, A_lmanyada bir de dahıll ğ Frı:nkğntuçla:( ;:î:lte::)etıslir alec;ılîlarım sö%!üyorl?r IYaset meclisi kurulacak ! | Hansa telâş ve heyecan İçinde : neral Von Fritsch mahrem afanlar : s'_tt_lsı'le Daladier ile muhabereye Sirişmekle itham edilmektedir. Burgos, 6 — Askeri bülten, Frankis. kywvetlerin Teruel cebhesinde düşman cebhesini yarmış olduklarını beyan eh mektedir. Frankist kuvvetler, Dalfambra mınta. kasında 10 kilometre ilerlemişlerdir. Hükümetciler, ağır zayiata uğramışlar. — Teruel! cebhesine vevkedilen Franko (Devamı 3 üncü sayfada) kuvvetleri Yeniden 27 tarım kredi kooperatifi kuruluyor Kooperatiflerden sekizi Ege, dördü Trakyada diğerleri de muhtelif mıntakalarda tesis edilecek F KS AAi Alzil B B"İeîr ahsız gazetesi: “Ateşin Ribbentrop Almanyanın dıh:'Y“etini blöf ve mistik hareketler istikametinden €ri götürmekte geri durmayacaktır,, diyor po .yA löı,d::a'.'"emnun.. Tokyoda Almanyanın artık Çine silâh Beri Miyeceğini, Çin ordusundaki muallim zabitlerini Sağıracağını, Mançukoyu tanıyacağını ümid ediyorlar 'ai aa ait İem 1.56 (Husust) — Fransada herkes, Almanyada son yapılan değişiklikler Lî e Jılm“k'—'idır. Gazeteler bugün Almanyadaki hareketlere dair büyük #ar, Y inda uzun yazılar yazmakta,- tahminler ve tefsirlerde bulunmak- Sağa yh Tümi efkâr heyecan içindedir. İ *Dörş :n_stlp Jour gözetesi bu hususta şunları yazmaktadır: Ticiye tükümet merkezinin sefirlerine yaptırılan vals, Von Ribbentrop'un h"'"'a'k;. Zaretine girmesi Ve 19 kadar generalin gözden düşmesi, hazır « Ürün | Olan hü t darbesinin vahametini, ayni zamanda da Führer'in n j az etmek mecburiy etini hissedeceği kararların - tatbikmi :xry;,aînp;*'*"'Jfluğun bütün otoritelerini bundan sonra elinin altında bu- Sesağ Bususundaki azmini gösler mektedir. (Devama 11 inci saydada) Yeni Hariciye Adğır, «wvvwntrop *tt00e400000000A vereree AAA AAA AAA AAA A'llerikan notalarına 20/ . Yarın geliyor Başvekil Celâl Bayar, akşama kadar Perapalas otelinde istirahat etmiştir, Şubatta cevab verecek | semi'esüi” .. ÜRiraş irrn KA ESRE Bon Haricive N nn bir tebliği Güneş takımı ; , - ariciye Nezaretinin bir tebliği| g, 7 idi Do a yaya g! ıyor İzmirdeki Kooperatif hanında teşhir edilen sebzeler h blhriye nezaretinde deniz inşaat projelerinin | Üzrendiğimize göre Güneş takımı iki| -Hâlen Türkiyede mevcud 6M tarım| Bugün faaliyet halinde bulunan tarım z if. ” * ildi maç yapmak Üzere İtalyaya gidecektir. | kredi kooperatifine 27 tane daha ilâve e-|kredi kooperatiflerinin 72 si Trakya, 131 İ 5 şa edilmesine karar verildi Millf küme maçlarına tesadüf eden bu dilmek fzeredir. Bu 27 kooperatifin dör-| Marmara, 182 si Ege, 33 ü Akdeniz, 91 1 R turneye federasyon müsaade ettiği tak- | dü Trakya, ikisi Marmara, sekizi Ege, ü-| Karadeniz, 106 sı Garbi ve Orta Anadolu, dirde Güneş takımı on gün sonra İtalya-|çü Akdeniz, ikisi Karadeniz, şekizi de|3 ü Şarki Anadolu, 6 sı da Şark mmtaka- ya hareket edecektir. Takım. İtalyada | Garbi ve Orta Anadolu mıntakasında ku- | sındadır. Ambrozyano'ya karşı oynıyacaktır. rulmaktadır, (Devamı 11 inci sayfada) G. Saray Yugoslavya ile berabere kaldı T KOT A AM Japonların Hyu ga zırhlisi KA ı'îı ha (Domej Ajansı bildiriyor):| Bahriye nazırı Visamiral Yamamoto ile Taran l ÜTiy İ Bepgar 8: © nezaretinde aktedilen | deniz işleri bürosu şefi Kontramiral İnou- lıı,n. S j h"ııı,r tin çç vonyanın deniz inşaatı | ye ve erkânıharbiye erkânından birinin | Şv :'IL-,_ Bahgiy ” Edilmesine karar veril- iştirak etmiş olduğu konlerans, (ıh saat ;..h"Am:’ Rezaretinin Japon hükü- | devam etmiştir. AA.) Tikan ve İngi notalarına, | Japon Hariciye Nezaretinin tebliği j n g Ş İ “v,l;:'!l. bu vadide cevab ver- | Tokyo; © (AxA,) — Dış bakanlığı nep- l vağ c C ç e c bi €deceği ilâve olunmakta- | rettiği bir tebliğiik İngiliz ve Amerikan E ) ÖĞ Dünmkü spor hareketlerinden: Galatasır (Devdyna, L ci sayfada) ray - Yugoslavya maçı ve Heybeliada ı kır koğşusu — (Yazısı 7 inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: