7 Şubat 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5

7 Şubat 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Londranın esrarı... Hırsızlar I | | ın, kaçakçıların, serserilerin ezraili kimdir ? Geçilmesi korkulu sokaklarda dola- şan Bakar kör ,, tabelâlı a 0 sütunlarda epeylce ye ladığı görülür. İngiliz zabnta: 1 vasıtaların ne olduğu da ayrı « €©a, bilhassa - İngiltere — haricindeki Matbuat tarafından çok defa mevzuu b İngiliz polisinin sa Londra gibi milyonlarca nü- hirde her şeyi vak - kokain kaçakçılığı il dele etmesi, ka« din ticareti yapanları takib eyle « de kullandığı bir. takım vardır. Bunlar polis — ile türüm erbabı arasında muhpirlik e- derlör. Bunların arasında iki gözü a- $Şiık bakar körler ayak satıcıları, ve daha daha böyle halk arasında dola- #abilen, kalabalık yerlere giren a - Gamlar vardır ki hiç renk yermeksi -| , Küm olarak akib etmekte ve|in aı burda denilebilir ki birinci de- |fasında bu katil serbest bırakılmasay- |di ikinci zavallı masum kadının ha - Bözü de kör> olduğu anlaşılarak yol-| zin cürüm erbabını t: Polise bunları işaret etmektedir. Bil- hössa göğsündeki yaftasından « İki da giderken gidişine lâzım gelen yar- dimın yapılması iktiza eden biçareler Yök mu? İşte İngilterede, bilhassa Londrada hırsızları cinayet erbabı - Tn en korktuğu adamlar bunlardır! Sebebi âşikâr: İki gözü de kör diye Yaftası olan bu adamların bazan po- lise ne yaman birer yardımıcı olduk -. Söğsünde Bakar kör t belâsile Sokaklarda dolaşan adam İâı ve iki gözü de sağlam olduğu Tecrübe ile anlaşılmıştır. Gözleri a- lan körler yok muydu? İşte Lon- :-w polisin gizli vasıtası olan söz- örler pek âlâ her şeyi görmekle- «bakar kör» taklidini o tle becerirler - ki sahnede yapa » '_ Geçenlerde Londrada bir cinayet mmm""' Nora adlı genç bir kadı « N yalnız oturduğu eve Birt. girmiş bulunmuş Nihayet Fild M yakalanmı özı sıkılarak boj ün- Fila'in bu kadını — par Hak tçin öldürdüğüne polis kuv - © bir kanaat getirmiş ise de orta- nulm at edecel Fild İma bırakılmıştır. “kin yine böyle iki gözü kör o - Sözetleyici bir vasıta ile Fild'in endire düşülmüş, nereye gitti ise Müye, e hiç bir suretle belli edil dan, T takib edilmiştir. Genç â - Taşmı eYE Zaman kendi hatindi ı..ü,mğ'ı kimseye bir fenalığı dakan - ni biç Ve Fakat günün birinde, ya- tduğ ç€ yine bir kadının n “Bu bir eve girmiş, ney vi bilmiyen bu kadıncağızı Sakhııı ” Almak için boğ, bu aa emazdı. bunün — üverine bri kür: do « inız uğra - ı da muştur- Fild yi inkâr edip iya mal et - : Şünkü katilin yüzünü Urmık birakmaştır. Pild bu cürmünü, | 'N evvelkini itiraf etmiş, sonra |Fakat katilin birinci cürmü: bir delil bu- damın esrarl« Katll ve boğulan kadıncağız. idam Idıımhn tarassut eden bu vasıtala - fın bazan polisi bırakarak öbür tı rafa yani kuvvetlihaydutların çetele- rine geçtikleri de görülmektedir. O yatı kurtulmuş olmaz mıydı? Evet...|zaman bu adamlar polis için tehlike- ispat|li olmaktadır. Çünkü uzun — zaman| için mahkemede hâkime kanaat vere- polise hizmet etmiş oldukları — için| cek surette delil bulmak, toplamak 1â-| zabıtanın bir çok mühim esrarına nü zım geliyordu. Bu işin de mücrimi|fuz etmiş, öğrenmiş bulundukları ci-| serbest bırakarak arkasında adam (hetle neden kaçmak, nerelerde gö - gezdirmekle daha kolay becerileceği 'yünmemek noktaları da haydutlara kanaati vardır. |söyliyerek bu sefer bu soyguncula - Fakat İngiliz polisinin yardımcısı|rın, kadın ticareti yapanlarına, ercin olan ve maznunlarla türlü türlü müc- ve kokain kaçakçılarının işlerine çok rimler arasında dolaşan, şüpheli a-| yaramaktadırlar. edilmiştir. | V NLAMESE D MAT TMMRAN INN Ka kiibemmi Üa e datenadar vv döh di n amanmınan. 29,000 Frangı alamamış !, Hem bir aşk mektubu, Hem de onun ticarethanesindeişisti yen müracaat mektubu göndermiş! Kolet Triko aşkını hiç bir | şeye feda edemezmiş ? Vaydman çetesinin cinayetleri et -|diğim zaman bunu söylerim; demiş « Wında yapılan tahkikat devam edi- tir. Fakat bu tahkikat dolayısile baş- yor. Vaydman'ın enbirinci - haydut|/ka bir mesele daha çıkmıştır. Kolet arkadaşı Million ile bunun Mmetresi| Triko acaba Million tarafından teh - olan Kolet yeniden yüzleştirilmişler.|did-edilerek ondan korkuyor muy - du? Millton böyle bir şey olmadığını söylemektedir. Genç kadın ise kâh Vaydman tarafından kâh Million ta- Tafından korkutulduğunu — söyliye - rek daima dehşet içinde bu iki hay- düdun elinde oyuncak gibi kaldığını iddia etmektedir. Fakat Million is - tintak hâkimine bir mektub göster - miştir. Bu mektub yarı yanmış - bir halde bulunmakla beraber yine ©- kunan bazı yerleri kalmıştır. Mek - gilim» çok yalmız kaldım. Senin ya - Zılmıştır ve şöyle demektedir: «Sev- gilim» çok -yanlız kaldım, Senin ya nında olmadıkça bir türlü rahat ede- Mmiyorum.» Bundan anlaşılıyor ki Kölet Tri - ko daha başkalarının da yanında bu- lunuyor, fakat Millien — olmadıkça başka yerde rahat edemiyordu. —Bu başkaları kim olabilir? Kolet Triko'- yu seven diğer bir erkek daha var- di ki Vaydman tahkikatı sırasında o da tevkif edilmiş ve bu çeteye yatak- lik etmekle maznun bulunmaktadır. |dir. — Yakalanacaklarını — anladıkları|BU adamın adı Jan Blank'dır. — Jan zamân bırakıp kaçtıkları ötelde Mil-|Blank paralı bir adamdır. Kolet her Mon ile Kolet'in almadan gittikleri| vakit ondan para çeker, sonra' Mil - yol çantaları polisin eline geçmiş, is-|lion ile beraber yaşamakta devam e- itintak hâkimi —bunlatın — içindeki|derdi. Bir aralık Million ile — Jan mektupları tetkik etmişt Blank odun ticareti yapmıya düşün- Öldürülen Janin Keller'in eşyala-|Müğler, fakat bu işe başlarker çete rını, esvapların da Kolet zapteyle -| Yakayı ele vermiştir. i. Fakat şimdi sorulduğu zaman| — Kölet Triko'nun bu yarı” yanmış, |bu esvapların öldürülmüş bir kadına| fakat bazı yerleri okunan mektu - ait olduğunu bilmediğini söyiemek- PUnda genç kadın iki âşıkı arasında te Fakat bu öldürülen genç kadı-| odun ticaret meselesine de temas ait olmadığı anlaşılan daha bir ta-| etmektedir. Fakat bu cihetin tetkiki kım eşyalar da vardır. Bu eşyanın|daha sonraya bırakılmıştır. İstintak nereden geldiği sorulunca Million: |hâkimi ile maznunların - avukatları — Vaydmanla tekrar yüzleştiril | (Devam 6 ncı sayfamız a) vaydman jhaber derin âkisler uyandırdı. Meçhul Tahtelbahirler Geçen 'yaz «meçhul» tahtelbahir -| lerin Akdenizde önlerine gelen ge - miyi torpilediği devre haylı uzun sür- müştü t Niyon konferansı korsanlığa karşı Akdenizde — asayi- şi temin edecek kararlar verdi. Ve bu kararlara bazılarının iştirâk edip etmemesi münakaşalsı sına rağmen şimdiye aydır mukarrerat tatbik edilmekle - dir. Böyle bir fasıladan sonra geçen gün bir ticaret gemisinin daha tor - pillenmesi Akdenizdeki asayiş — ve emniyetin bozulması itibarile —İn - Bgiliz efkârı umumiyesini bu sefer yyine uyandırmış oldu. Fakat — itiraf etmeli ki bu darbe hı gelmiştir. Artık meçhul tahtı lerin hâdiseler çıkartığı dev panmiş, geçmiş holduğu kanaatile müsterih olan Londra için şimdi bu n uzâl ne kadar İngiliz nun ilk tesiri nisbi bir s dalle örtülmek istenmişse de hâsıl o- lan teessürün acılığı hafif olduğuna hükmetmemeli, Bu haber duyulur duyulmaz Bahriye Nezareti meçhul tahtelbahirlerin takibi için derhal 4 torpitonun her tarafı aramakta ol - duğunu tebliğ etmiştir. Niyon kon - feransı kararlarının tatbikine geçi - Jeli beri ilk vak'aya Endimion İngi- liz ticaret gemisinin torpillenmesi ol- du. Milletler arası hukukunun — en basit kayidelerini alenen baltalıyan bu vak'anın insanca da kuzbanları olduğu haberi Londradaki teessürü daha artırmıştır. Umumi Harpte Alman tahtelba - hirlerinin neler yaptığını unutmu - yan İngilizler için Akdenizdeki kor- sanlı kvak'aları çok düşü muştu. Artık vak'aların bir daha tekrarlanmayacağına Londarada ha- sanlık vak'aları çok düşündürücü ol. masın şimdiden sonra İngilterenin neye karar vereceği merak edilmek- tedir. “Joldular demektir. dürücü ol-! B — SÖNTELL AYA" 7 Şubat 1938 Niçin olmasın ?. Uzaktaki sevgililerinizi Her zaman görebileceksiniz Televizyon hem çok ucuz hem de her işe yarar şekilde olacakmış ! Merak edilmesin, 988 senesi tele- vizyon senesi imiş. Çok uzak fedekilerle pek âlâ konuşahildi; de neden yine böyle uzakdakile İgörüşülmesin Uzaktan uzağa da i - sanlar birbirlerini görmiye muvaffak Fakat televizyon daha mükemmel olmak lâzım, Te « rakki edecek; ö; İbu sene bi ixı sevgilinin tesmi ucör bir yere naklediliyor | mekte, ondan sonra asıl cihaza gele- rek mükemmel birer şekil halinde göz önünde görünmektedir. Cihazan anteni vardır. Anten işaretleri dağı - tır, bunlar birer elektrik şua ha - linde ahizeye kadar gelmekle de İlk iptidai? şekil vücude gelmiş ol Şimdiye kadar televizyon da dürt stem- olduğundan bahsediliyor: Bir takum cihazlarda şeklin görüldü, yerde perdenin üzerinde saniyede 50 yesim, yukarıdan aşağıya doğru birini takih edermiş. Hakikaten ci böyle bir şey için insanın şöyle büy -/hazın tertibindeki inceliğe hayret et- İle değil hakikaten zengin — ol - memek kabil değildir. Çünkü bir sa- ması Tâzımdır. diyorlar.. Manamafih niyede birbirini takib eden bu elli |nereden bakılırsa bakılsın bugün İn- çekil tam 11.375 çizgiden vücude ge - giltere, Pransa, Almanyada, Ameri - liyor, Ve bu iş de bir saniyeden fazla kada televizyon çok ileri götürülmek- 'zaman istemyor, Bunlar şekle ba - Televizyonda resim al- mağa mahsus ' cihaz, (İkonoskop) Bizden mal almak istiyorlar Hindistanda bir firma memleke timizden ham deri, üzüm, badem, ba- lik ko mağa talb olmuştur. Hamburg'da bir firma hububat ve k tedir, Bombay'da bir firma memle- ketimizden kestane ve badem “iste - mektedir. | servesi, tohum ve gülyağı al- e istemek- var ki Çinlilerde birbirlerine yardım et « mek birleşinek duygusu çok eskiden |beri meşhurdur. Bugün küçük yaş « İtakı Çinli kızlar kendilerinden daha ük çocuklara bakmak için o ka- dar iyi ve kolay yetiştiriliyor! bunu gören Avrupalıların parma; ağzında kalıyor. Eskiden beri Çinli lerde görülen bir hususiyetten — çok bahsedilir: Çinliler dünyada gizli — iş yapmak için ne lâzımsa ona mülik tirler. İki Çinli bir araya geldi mi, hemen birbirine sımsıkı — bağlanır, kendi memleketlerinden hariçte b birlerine son derece yardım ederek gürbtin, vatandan uzak bulupmanm sıkıntısını hafifletirler, Şimdi Çin - Japon harbinde — de Çinlilerin bu hali nazarı dikkati cel- betmektedir. Uzak Şarkta dolaşan Avrupalı gazetecilerin y a BÜ |re Çin casuslarının kendi aralarına sokularak faaliyette bulunması Ja - ponları son derece — ürkütmektedir. Fakat Çinliler arasına yayılmış o - lan Japon casuslarımı yak etmek i - çin var kuvvetile çalışan — mukabil |Çin casus teşkilâti Japonların elin - de bulunan büyük silâh ve mühim - mat depolarını yaktırmak için gizli bir ordusu vardır!. tedir. İnce bir takım şekilleri, resim- |kıldığı zaman soldan sağa giden çizgi- İleri, insan çehrelerine mânâlar ver- terden mürekkep olduğu görülmek - nin çizgileri di- i arasına gir - diren ince çizgileri nakledebilmek i-|tedir. Şekillerden bi çin televizyon denilen icadın çok da- ğer bir şeklin ha ileri götürülmesi beklenmektedir. mektedir. Meselâ bir kafesin yukar - nazik dan aşağın tellerile saldan veyahut sağdan sola gidet le |Bir televizyon cihazı karışık, n gelen bir tertib ile vücüde gelmektedir. A- Si Jnacak şekilleri tahlil ederek bunları|ri arasında nasıl dörl köşe şe lelektrik işaretleri halinde bildiren | ©l giler de öylece b tertibat vardır. Bu işaretler karma, rine geçın karışık bir halde kablo ile nakledil (Devamı 7 inci sahifemizde) suslar... _Çincie" cası Bir Japon casusu getirene bol ikra- miye var.. Daha fazla para verilecek amma o kadar çok Castlis para yetiştirmenin imkânı yoki.. hık olarak bir Çinli aökerin üç İngi - liz lirasını az görmesi mi lâzım? Çinlilerin dediğine bakılırsı bugün © kadar çok Japön Casısu vardır ki bunların her birini yakal İngiliz lirasından fazla bir . ye verilse; © kadar çok kaharır ar - li bankasının kapılarını mayesini de Japon ca - susu yakalıyanlar vermek lâzim Ye- lir. Çin casuslarını Japonla pon casuslarının Çinlilere - eğer ta yerinde ise - oynadıkları oyunlar iyılmakla tükenir gibi değildir. A Jrupahların vardıkları kanmata ca luk Uzak Şarkta bir aan'at hal dir. Çinli esasen gizli işler görmek Zaten Çin ordusunun bir de garip|,, çok mahirdir. Kendini saklâmâyı tarifesi vardır. Meselâ Çirli bir as -| 4x iyi bilir, Buna mukabil Japon - ker tutar da bir Japon liürb gemisiniİyar da kendi işini göröcük mükem- |batırmıya muvaffak olursa ona Üçlmel casus teşkilâtına mâliktir. Fa - İbin İngiliz lirası verilmektedir. Bir|kat Çinde Japonlar kendi teşkilât - |Japon tayyaresini, altmış İngiliz li -|larının doğrudan doğruya faaliyetle-ı rası, bir topu ele geçirene 25 İngiliz|rinden ziyade Çinlilerden elde ettik- lirası mükâfat verilir. Fakat bir - de Jeri mühim bazı casuslardan istifade dip diri Japon subayı yakalayıp ge —;cım(-yı biliyorlar, buna dair çok cafi- tirirse 6 İngiliz lirası almaktadır. Bir|hı bir misal vardır. Avrupa gazete - İJapon neferi veya bir Japon casusu|Jerinde Çin - Japon harbinin arka - İyakalıyan Çinli de üç İngiliz. lirası|sında gizli bir surette ve belkı daha 'olmaktıdır. İsiddetle devam eden casus muha - Ucuz mu7 Bir Japon casusu bul . rebesinin böyle bir misalini yarın - İmak've bunu vakalamak icin karmı.İbi Can Matmant vağ, na — Üç ikram kapamak & sücük Çinli (hemşiresti dana küçük hastaya bâkıyor z

Bu sayıdan diğer sayfalar: