7 Şubat 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8

7 Şubat 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Te ae KA “Ödera gi 3e> KUŞ 8 - SONTFLOERAFP — 7 Şubat 108 Hastalık,ölüm ve pislik getiren fareleri MA ü - ile öldürünüz Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fereleri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kal'idir. Fareler kokmaz. Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarım yağir bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya' sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymuli dır. Kutusu 909 büyük 25 ikisi bir arada BO kuruştur. Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU Dördüncü keşide Ti - Şubat - 938 dedir. Büyük — &© O00 |irar. ikramiye: Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000 ) liralık iki adet mükâfat vardır. Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya İşti- rak ediniz.. KUMBARA x lARLADIR Ki | Kendinize acımıyor musunuz ? | Bir tek kaşe NEVROZİN Alacak yerde bu ıstıraba katlan- mak ne demek ? Baş ağrısı yal Diş ağrısı Kırıklık Nezle, adale Ağrıları Bütün bunları en seri ve en kat'ili? H | ekiıde Üsküdarda Arakiyeci ,Mmahallesinde Toptaşı caddes Ki | Kaşelerile- geçer. İcabında günde 3 kar Sinir ağrıları, asabi öksürükler, uykusuz. luk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi; baygınlık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. se Doktor - Öperatörümm| Orhan Mahir Toros *Ka_i iyyen “* Kat | (hliyarlamıyan ları mütehassısı Taksim, Abdülhakhamit Caddesi Geyik Apartmanı No: 1 Her gün 15-19 kadar, Dr. Hafız Cemal (LUKMAN HEKİM) Dahiliye mütehassısı Pazardan başka günlerde öğle - den soara saat (2.5 tan 6 ya kadar İstanbulda Divanyolunda (104) nu- maralı husüsi kabinesinde hasta « darını kabul eder. Salı, cumartesi günleri sabah <9.5 - 12> saatleri ha. kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- ihâne ve eve telefon: 22398 - 21044. İ Ayvansarayda Atikrmistapaşa ma » hâllesinde H | 14, 14 yeni 14 No li | Balatta eski Hocasli yeni Mollaaşki * Hiradır, | EMNİYET SANDIĞII İLÂNLARI __I Taksitli Emlâk Satışı Muhammef Kıymeti Lira y0t SEMTİ CİNSI aşta Teşvikiye acıemine erine maklüp 348 met murabbal iki arsanın tan hallesinde eski 6, 6 ye 44, 46, 4, yahatun marlalle « Kârgir bir odanın tamamı. 500 la ikinci kapıda t katta eski ve yeni 39 No, lı. İki katta beş odalı ahşap bir evin tamamı, nt 22, 2978 No, h. İki buçuk katta beş odelı kür- mm sokufinda en teki — gir bir evin tamamı. Üç katta beş odalı kârgir Hhallesinde Hamara sokağında es<- evin tamamı. 57, 57 yeni 57/) No, h. İki katta altı odalı ahşap — bir evin tamamı. Haermehmed nde es « 881 mük, yeni 427 No, h. 1 — Arttırma 24 22938 tarihine düşen 15 te yapılacak ve Şayrımet.kuller en çok bedel de kalacak ğ 2- Arilimaya gümek İçin muhammen kıymetin yüzde önu nisbe- tinde pey akçesi yatırmak İâzımdır. $ — Arttırmabedelinin dörtte biri peşin ve geri kalamı sekir seae- de sekiz müsav; taksitte ödenir, Taksitler yüzde baş (aize tâbidir. 4 — Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dere- cede İpotekli kalır. — (482) perşembe günü —saat verenlerin üzerine U. Müdürlüğünden: I j ı İnhisarlar 1 — Şartname ve projesi mucibince Kayseride yaptırılacak Başmü: dörlük binası laşdatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 2 — Keşif bedeli 32801 lira 40 kuruş ye muvakkat teminatı 2460,10 $ — Eksiltme, 10-11-938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubaüyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapalacaktır . 4 — Şartname ve projeler 1.64 KEra bedelle İnhisarlar Umum Müdür- lüğü İnşaat Şubesiyle Ankara ve Kayseri Başmüdürlüklerinden alı- nabilir. . S — Eksiltmeye iştirâk elmek isteyenlerin fennf evrak ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası alma. ları İâzımdır. 6 -— Mübürlü teklif mektubunu; kanuat vesaik ile 5 inci maddede yazılı ehliyet vesikasını ve ©ç 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarilar münakasa günü en geç saat 10 na kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde veril» miş olmaldır. “B, "464, Kadlnln Slrrıf' ARADA BÜYÜK FARK VAR " Pertev çocuk ptıdi indiye kadar hiç bir benzeri tarafından taks hi edilmemiştir. Bu pudrafın en büyük meziyeti bilhassa çe ıçin hâzırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiç bir madde bul mamasıdır. PERTEV ÇOCUK PUDRASIN Şişman vücudlu yaşlı kimseler de — kullanmaktadırlar. — Vücudun iltivalarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müeesir bır pudra henüz keşfedilmemistir. Onu diğer adi (Talk Pudrajları ile karıştırmayınız. Denizyolları İşletme Müdürlüğünden : 15 şubat 938 tarhinden itiharen vapurlarımızla naklolunacak kasap « BİRE, 1000 VEREN 45 yaşında olduğu halde yüzünde hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. Cild açık, yumuşak ve bir genç kı- zanki gibi kusursuzdur. Adeta bir ha. | rika! Fakat, bunun da fenn! bir iz; hi vardır: O da; Viyana üniversitesi profesörü doktor Stejskal'in şayanı hayret keşfi otan «Biocel» nam cev- herin sihramiz tesirdir. «Bioacel» muşak ve buruşuksuz bir cild için ga- yet elzem gönçliğin tabii ve kıynie' bir unsurudur, Bu cevher, şimdi pem- | be rengindeki 'Tokalon kremi terki - binde mevcuttur. Siz uyurken o cildi- nizi besler ve gençleştirir. Bu suretle | İher sabah daha genç olarak uyanır ve yüzünüzdeki çizgi ve buruşuklukla rin kaybolduğunu görürsünüz. Gün « düz için beyaz rengindeki — (yağsız) 'Tokalon kremi kullanınız. Bütün si- h benleriniz erimiş ve cildinzi be- yazlatıp yumuşatmış ve on yaş gençe leşmiş olursunuz. Çirkin tehden kurtulmak, Gaha genç görünmek, taze ve nermin bir yüze malik olmak için mutlaka haki-| ki cilt unsuru olan Tokalon kremle - Ti anınız. TeT AAA OA AY SA LA SS ER K CA UA ş DOKTOR ? Âli Rıza Sağlar ; İÇ HASTALIKLARI $ Türkiye Cumhuriyeti ; £" Bza Seğle ; Ziraat aet Te | Bankası , rıni kabul eder. 4000000900000000000000| İ hk hayvanlar hakkırıda tenzilâtlı navlun tarifesi tatbik olunacaktır. İza hat almak isteyenlerin acentelerimize müracaat etmeleri, (710) Bayramda Yalnız —H KIZILAY GAZETESİ Çıkacaktır. llânlarınızı vermekle hem kendi- nize ve hemde Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. MÜRACAAT YERİ: e İstanbulda, Postane karşısında Kızılay Satış Bürosu. Tel : 22653. İstanbulda, Postane arkasında İlâacılık Şirketi, Tel : 20094 « 9S, -Belediyesi — (Ca Bi 4 İtfaiyenin Boğaziçi motörüne konacak yeni mutör ruatrile tamiri ve boyası kapalı zarfla eksiltmeye konulm rın kepsine 14780 lira bedel tahmin edilmiştir. Eksi günü saat 15 de Dsimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 No, lı ka- nunda yazilı vesikadan başka ihtisas sahib ol lira S0 Kuruşluk ilk teminat mkbuz veya mektubu ile beraber teklif mek - tuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazlı günde saat 14 e kadar Dimi Encümene vermelidirler. Bu satten sonra verilecek zarflar ka una dair vesika ve 1108 olunmaz. (491) Sahip ve atı idare eden Başmuharriri ETEM İZZET BENİCE Basıldığı yer : EBÜZZİYA MATBAASI

Bu sayıdan diğer sayfalar: