7 Şubat 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7

7 Şubat 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M ve Kızıl denizlerde | HAMİDİ YE Vesikaları veren : Donanma Başkâtibi İhsan Ve. Hamldiyenin seyir Oeftorl Rauf kaptan Yemen çolle- rinde imam İdrisi arıyor ! Valinin davetini kabul etmiyen İdris Cizan kalesine çekilmiş,müdafaa tertibatı alıyordu Yazan : Terceme ve Rahkmi Yağız iktibası mahfuzdur — Çölde ve Cebelde heyecanlı bir takip.. yılara biriken büyük - bir halk küt - » alkışlanmış meserret ava- şkil eden (tülü) leri afakı tutmuştu. gidilmiş, orada ya- rahat — edilmiş, | Rauf kaptanın Seyid İdris hakkında- | ki haberi burada vali: rılmış- tı. Halkın gösterdiği coşkun tezahü- rat beyhude olan bu yorgunluğu he- yet azasına unutturmuş; - belediye dairesinde kahveler i tekrar gemiye dönülmüş ŞEYH İDRİS NER! Süvari Cebelde yaptığı tahkikat ta Şeyh İdris'in o aralık » bası civarındaki âşiretlerin yanın bulunduğunu öğr Bunun ü zerine saat 3,30 da hareketle üç buçuk Rauf kaptan Hudeydede mutasarrıfa lâdei ziyarel önlerine için hükümet konağına gidiyor demir -| Cebel'de 0l- | gıkıldı. ki şan hakkında kaptandan genti 1 Seyid İdris üzerinde mak, ve müzakereli İbir eda ve hava içinde heyet azasının ittifak ettiği nol iyi tesir be-! sahille r('; Golmuş, Cebel'deki gibi büyük teza-| * heyet 3 du.u Bibi merasimle dışarı Hamidiyenin Akde n duyan ...mluk an sonra : ha bi e heyetin rine |et maballi halk Karaya çıkarken büyük i yaptırmak bir büyük Yem uatı y karşıl j hi ralla Türk babriyel vi karşılamışlardı. z hidiye I1 gün burada — demirli binbir y mişten ibaret hediye yüklerile do kaş ya töreninden esi Üzer hurma v e- r göndererek İr yüzlerce k her gün hal in teferrmatı üzerinde ince B yde âfi taşıdı. (Devamı var) v mu - Yi a beraber, Ce Bagrsm TIYA'TROLAR otadan Seyi; Ertuğrul Sadi Tek TİYATROSU geç vükte mutadİraşan heyet k İraatı süveri Ra a .A,IS,V—., Abdülkı -l İkep bir kamisyon seçtikten sonra her İkes kamarasına çekildi — istirahate| İdaldı Ertesi söbah erkenden uya - İnan Raut kaptan karaya haber — ver- (Kadıköy Süreyya) ya- kdeniz akınında mek ve hazırlıklar yapmak için ar - "0 gece (Bakırköy) çarşamba: — (Üs- h ve baş _Iı;.dı d Kasım ve Abdülke - küdar) sinemalarında; » takdir edil -İrim efendileri uyandırdığı — sırada| ÇİFTE KERAMET z Cebel'de olmadıklarını öğren-| n Vodvil 3 perde. Çeviren: Gece nlış çıkmıştı: Nuri, kadar bu işle uğ- azası ertesi sabahki ic- £ im efendiden mürek S1 esas itibaril | İr vr KA Bu gece lduğunu k'ınuqnnr!a.ıh yaptıkları iş Ş kumandan vekâletin sine çok sevinmiş kılavuzün — verdiği —haber Reşad er uyanan heyet — azası| yre |(bunu öğrendiler; sabah kahvaltısın |dan sonra hemen demir alınarak Ce-| bel'e doğru yola çıkıldı. Bir. buçuk | -İsaat yol alındıktan sonra Cebel'e Be-| K kçam Hazırlahan pro-| bince beyet azası — büyük| karaya çıktılar. Merasim| — &; tip edil rını e Şehzadebaşı TURAN TİYATROSU Bu gece aat 20,30 da tkâr Naşit ve Arkadaşları Hakkı Ruşen birlikte Okuyucu küçük Semiha ve Mişel )Vı.ı yetesi, erleştirilme: ubay kama İkişer misafirlere tahsis edi! Vari kamarasına bitişik salon da hı meişti | Sabahtan tekmil mürettebat garbi bur-| teye çıkarılan huı—' Halk gecesi; ' koyulmuştu. Heyet aza - 20. paradi 1ü. gibi bem- TILSIMLI ANAHTAR kürek çeken Ha »| e ı-ıa B ttebatı tarafından idare| Sti ? ganön ile birbirini ta-| Hamidi- nin süvariye mahsus botu bulunu- | Unusak, Hizbat adaları arasında yol yor, ayrıca iki filika dolusu bahri -| ah | 'îlyerı.lu Saat 6,9 geçe de Hüdey-İ yeli botu takib ediyordu. Heyetten | 'en alınan kılavuzun: | " İyarım ssat evvel iki arkadaşile ıı.ıW 5, Sebel'e geldik.! , İYaya çıkan süvari mahalli memurla-| nesi üzerinde ra bazı şey Localar 100, ber yer Eski annı tiyatrosunda ŞEHİR TİYATROSU KOMEDİ KISMI Bu gece saat 20-30'da Sözün Kısası Yazan: Von Schonthan Terceme eden: S. Moray Pazargünü gündüz saat 15,30 da ünde ıî W | İt ir et söylemiş ve progra -| uygun bir merasim hazırlatmıya| p, vaffak olmuştu. Fak: wyid İdris'in Cebel uv.mı.-* da bulunmadığını da öğrenen Geceyi ge -|kaptan bunu heyetin karaya çıkması kende! ; ve ş.ıb.ılılıyın er »İzamanında haber vermeyi muvafık zt ar çı üzere karar| görmüş bu su: ek' süvarinin hazır!: attığı ak '“': yemeğine inildi. mut Dekte. yemekten sonta Mah -| Hoyetin karaya çıkışı hakikaten Nedim Beyin kamarasında bü-/çok muhteşem oldu. Bandonun çaldı- _ev'“nusn-.ın yarınki müzakere|ği marş sahilde âkisler bırakırken Tuu etrafında cereyan ediyordu. |karaya ayak basan Yemen valisi kı- Cebel yolunda... Vakit akşama yaklaşmış, heyet a: Zası da xa]ıye tahsis edilen büyük sa- Düda toplanmışlardı... Mide geçirmek e S ÇOCUK TİYATROSU Cumartesi, " Çarşamba M te MAVİ BONCUK Yazan: Zeki Taşkın Müzik: F, Ege p: e merasim progra- | -İmının bir provasını yapmak imkâü- manı da hazı N Yarın göklerden gelebilecek ölüme binlerce kurban vermemek için kurbanlarımızı Hava Kuru . muma bağıylayalım. — ki bunlara göre çizgilerin sayısı | RADYO ne tarafından, 19 Bi Piyano ve keman Memleket şarkıları: |tarafından, 19,55 Borsa haberleri, 20|”*2 talihliler; 2 İRotat ve arkadaşları tarafın |musikisi ve halk şarkıları, 2030 Ha- va raporu, di k Muammer. klarnet Hamdi, ut Cevdet İKozan, tanbur - Selâhattin, Cevdet. 21,50 Radyo fonik temsil: | Şimdic Stüdyo orkestı Öğle neşryatı: 12,50 Havadis, 13,05 Plâkla Türk mu- sikisi, 13,80 Muhtelif plâk neşriyatı,|69 numara Kemal Sami Bayer'e mü- 14,00 son. .- — 7 Şubat 1928 Hakem — Eğer iyi görebilyorss Jana yaptığınız hareket fauldür gibı | — Beşinci defa olarak beni geliyor. Bayan — Beşinci defa ©o lodamda değil zannediyorsunuz Otel garsonu — Banyo - yaptığınız isaati öğrendim de.. | .. Tecrübe Babası genç kızi dalma azarlıyor -! dü: — Bir yere çıkarken daima annene, |babana selâm verip ellerini, yüzlerini Töpmelisin. | Genç kız da her zaman bu nezake- İti ve saygıyı ihmal ediyordu. Geçen gün giyinip kuşandıktan $01 ra bilhassa babasının od> gi Elini ve yüzünü öptü Memnun olan baba Biri ötekine müthiş bir hakaret sa. vurdu, Öteki mukabele etti Düclle- 'a karar verdiler. | Biri düello edeceği köye gi İtren biletini gidip gelme aldı. ise yalmız gitme almıştı. Bunu gören biri: — Yalnız gitme bilet almışsınız de- di Halbuki ben me zaman İgitsem gidip gelme bilet alırım. Öteki cevap verdi — Ben buna lüzum görmüyorum, Dönüşte dalma hasmımın biletin kul- amak itiyadındayım. Öyle dikkatli dikkatli ne bak. yorsun, — Hangisi daha evvel tepeye çıka- |Y Jeak ona bakıyorum. r' düclloya — Aferin kızım dedi, artık söz din- Temeğe başladın. İşte insan böyle ol- malı. Genç kız cevap verdi: — BSöz dinlemeğe başlamadım. Ye- ni bir dudak ruju aldım da eski ru . jum gibi yoksa Üpüşürken çıkacak | vu diye tecrübe ettim, seteler: Fransada bir çok evler| gizli silâh depoları bulumuyor. | Yeni apartıman tutan bir çift ma » sıl birleşeceklerni konuşuyorlar, — Buraya dolabı koyarız. Şuraya| yatağı, şuraya komodi da mitral , gü kenara | * zle el bombası Şimarli bir âlim Afrika çöllerinde Yerleştiririz. güurbet acısına tutuluyor. Niçin "Olmasın? Cuma (5 inci devam ) Burada televizyon cihazlarının ya- sandığını | Boksör — Bay hakem protesto e « derim Bu sakalın altında ben çene - (Franşız karikatürü sini nasıl bi |Kurban bayramı KS Yem neşriyat cuk Çocuk |Merkez İlan (Çocuk) adlı de Ki Kurumu cıkar Genet makta rgeme sayfadan unu Bayram hazırlıkları bayram eğlenceleri Kurban n (72) sayı ve pudıiğı daha başka sistemler de var- dır. Bunlar şekilleri birbirine takib Her sislemde böyle bayramının — önümüzd. gününe tesadüf liği tarafından çabuk bir suretle birleşiyorlar. etmesinde bu esas kaymetli der; müf hırdır Fakat şekillerle çizgilerin sa- Cihazlar - başlıca r ve mektel üzerine — yapılmaktadır leden dört sistem N az çok birbirinden başka olmaktadır. esailerine Modern cerrahi ve Nöro - Şirütji amın bu dilerek bu televizyon sistemlerini tet. olmazına rağmen henüz şl._..,m,u.l etmektedir. Bu tetkikat nelice -|kurbanlık koyun g sinde en elverişli bir usul kabul edi.| Maamafih yolda, olan bir kaç sü-| *” rünün bugün veya ga| li in muhakkak gör ilmek! mecmuası Cerrahinin yeni cerrahlarını etüd heşreden bu cersani — meemuanın r. Bu nus- - intişar etmiş lerek ona göre cihazlar yapılacaktır. | Fakat acaba bir televizyon cihazı kaça tedarik edilebilecek — derseniz,| daki bayram hazırlığı bunu Farasızlar da bilmiyorlar, Fa - İHyetle devam etmektedir. Çarşı ve pazarlarda bilhassa a üzerleri, mutaddan fazla —kalabal vardır. ik egençle me> — cerra er, Dirmağ a - kat şu var ki televizyonun mükem- gibi kıymetli yazı » |mel bir hale gelmesi için bugün dün- k'l.: bulunm um doktorla - yada bir çok mühendis bir çok fen a- damı — düşünmekte, — uğraşmaktadır. | 908 senesi diyorlar, bu sahada - bir muvaffakıyet senesi olacaktır. a tavsiye ederiz. Bu sene bayramıda şehrimizde muh| * “Y*X*s ee telif müsamereler verilecektir. Bun-| lardan birincisi şüphesiz; bayranmın 2 nci gecesi ARKİTEKT üncü irtişar sayıları ee d cek olan ide Maraş ce Perapalas salc İtib edilen (Maraşhıl üncü gi iteden hak| Yeşilayın Tokatliyanda bir müsamc-/mal Altanın (Selimiye zkurt tarafın -|resi vardır. (latbuat bi llar tarafından | larında ter-|di su) dür rin İzmir fuaı BUGÜNKÜ PROGRAM ü aliyemi Ünive Bo: 17 İnkılâp dersi: Mahmut Esat hendis Wagner'ip inşa etm dan: 18.30 Çocuklara m: Bu seneki kurban bayram l: Bayan Ni -|hususiyeti de ı (Selmiye camii ve müş- Şan| $idesinin; bayramın birinci günü icr İnci; Mimar Necmettin Fmrenin refakatiyle, Malatyalı Fahri 19,30 | edülm Bu suretle büy in taİ wıı)î mı bir vele Üpi, başka c makdan l Xata Üü Heyica . meclesüğe mizden kim o-| mimari faaliyet, bibliografi ve mim. ri haberlerden bahsetmektedir. Dergiyi Belediyeler, mimarlara ch mühendislere tavsiye ederiz. Zilhicce İkioci Kânun 6 25 eee meeeaman Yıl 1538, Ay 2, Gün38, Nasım 92 7 Şubat ! Pazartesi ——— —— raemli arada yapnuş olacaklardır an Türk bu balıuyır kalihli ü € h arabca söylev n - 0,45 Belma ve ar- n Türk t ayanı), Bıvrım tatilinden islilade etmek * 4r- (üzere genclerden mürekkeb 25 kişi - Musikisi lik bir. grup da Bursaya — giderek İ İKUludağ) a çıkacaklar ve kayak spo- ru yapacaklardır şları tarafır alk şarkıları e 1336 bücef 1353 Raal 21,15 Fasıl brahim Ali, az b küçük ti - Okuyanlar. iye, kanun Şehrimizde, bayram yerlerinde ka-| telden | yik salıncağı, dönmedolab, | kayma tesisatı yapacak — olanlar dal| n hazırla; keman refakatile (Toui Fırtına e), 21,45 Ajans haberleri, solol dir Plâkla | ———aeaamaaaaas! parçaları, | DANS PROFESÖRÜ son haberler ve ertesi günün| Paris Sen Jimnaz Nasyonal dans cemiyetinden birincilik kazanan dans profesörü Kemal Sami Bayer gün sabah saat 10 dan akşam dokuza kadar dershanesi talebelerine açık - Saat 12,80 Plâkla Türk — musikisi, (e K Adres : Beyoğlu İstiklâl ezddeıl , öpera ve - öperet TOj YARINKİ PROGRAM v racaat etsinler,

Bu sayıdan diğer sayfalar: