8 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 11

8 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fratelli Sperco Vapur Acentası ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYA ROTTERDAM, AMSTERDAM ve HAMBURG yük alacaktır. “STELLA, beklenmekte olup yükünü liyeden sonra BURGAS, NA ve KÖSTENCE için yük alacaktır. “ÜLYSSES,, vapuru 18-2-3: tarihinde —beklenmekte — olup yükünü tahliyeden sonra BUR- GAS, VARNA ve KÖSTENCE | Hmanları için yök alacaktır. “STELLA,, vapuru 21-2-38 tarihinde beklenmekte — olup ROTTERDAM, AMSTERDAM ve HAMBURG limanları için | yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN “AASNE,, vapuru 7-2-38 ta- rihinde beklenmekte olup ROT- TERDAM, HAMBURG, GDY- NIA, DANZIC, DANİMARKA limanları İSVEÇ BALTIK limanları için yük alacaktır. “FİNN,, vapura 22-2-38 tari- hinde gelip ROTTERDAM, HAMBURG, GDYNIA, DAN- ZIG, DANİMARKA, İSVEÇ ve BALTIK limanları için yük alar caktır. SERVİCE MARITIME ROUMAIN *SUÇEAVA,, vapuru 14-2-38 tarihinde — beklenmekte — olup MALTA, MARSILYA limanları için yük ve yolcu kabul eder. Daha fazla tafsilât için İkinci kordonda FRATELLİ CO vapur acentalığına esat edilmesi rica olunur. Navlunlardaki ve değişikliklerden acente mesuliyet limanları için 8-2-38 tah- vapuru müra- SPER. | ilânlardaki | kâbul etmez. Telefon: Başvekilimizin en son resimleri Büyük eb'atta Başvekilimiz B. Celâl Bayarın fotoğrafileri yalnız Hacı Alipaşa otelinde foto, ressam B. İsmailden teda- rik edebilirsiniz. : Olivier ve .. A Şürekâsı Limited - Vapur Acentası Birincikordon Rees — binası Tel. 2443 LONDRA HATTI *POLO, vaparu Şubat orta- sında LONDRA, HULL — ve ANVERSten gelip yük çıka- racak ve ayni zamanda LON- DRA ve HULL için yük alar caktır. *GITY OF EXFORD,, puru Mart iptidasında LONDRA, HÜLL ve ANVERSten gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda LONDRA ve HULL için yük alacaktır. LİVERPOOL HATTI “MARDİNİAN,, vapuru 5 şu: batta LİVERPOOL ve SWAN. SEADAN gelip yük çıkaracak, “MARDİNİAN,, — vapuru 20 Şubatta gelip LİVERPOOL ve GLASGOW için yük alacak. “LESBİAN,, vapuru -Ş ortasında LİVERPOOL ve SW- ANSEADAN gelip yük çıkarar çak. DEUTSCHE LEVANTE-LİNİE SANDROS, . vapuru. 9 Şi- batta HAMBURG, BRENEN ve ANVERSTEN gelip yük çı- karacak. Usta aranıyor İki elektrikçi, tesviyeci uslasına iktiyaç vürdir. Talib olanların Darağaçta Mnare s0- kağında 7 numarada Türcmen bir 4111/4242/2663/4221 | mensucat — İabrikasına — müra- asatları DEUTSCHELE: VANTE - LİNIE G. m., b. H. HAMBURG DEUTSCHE LEVANTE. LINIE, HAMBURG, A.G. HAMBURG HAMBURG ANVERS manları — için “ERNST L-M RUSS,, vaptru 16 Şubatta hiyor. ANVERS HAMBURG nlarına ve BRE ik alacaklır (doğ u) MEN lin THE EXPORT STFAMSH[P; CORPORATION | “EXTAVİA,, vapuru 11 Şu- | batta beklen'yor. NEVYORK | içm yök alacaktır. vapuru ZA, motörü yor. BUDAPEŞTE, VİYANA ve acaktır. LİNZ “DUN/ Örü 1 bekleniyor, BUDAPE TİSLAVA, VİYANA ve için yük alacaktır. SERVİICE MARIİTİME ROUMAIN CAREST vapuru ubatta , BRA: LİNZ 10 LIVERPOOL “İNCEMORE,, vapuru 27 Şu- batta bekleniyor. BURGAS, VARNA, KÖSTENCE, SULINA GALAZ v için yük alacaktır. DEN NORSKE umum | caktır. ! ARMEMENT H, SCHULDT - HAMBURG “MARITZA,, vapuru 9 Ş batta — bekleniyor. ROTTER:- DAM, HAMBURG ve BREMEN için yüka alacaktır. İlânlardaki navlunlardaki acenta bareket — tarihle- değişik lik- mesuliyet kabul nle lerden etmez, Daha fazla tafsilât alma Birincikordonda H VAN DER t Co N, V vapür — acentalığına — müracaat edilmesi rica olunur Telefon Kuyucak beledi- inden: Belediyemizde inşa — edilecek olan 2998 lira 98 kuruş keşifl fenni mezbahanın bilâmum ma zemesi belediyece e mek süretile yalnız işçiliği eksiltmeye konulmuştur. muühammen bedeli 725 |i 2 kuruştur. Açık eksiltme 1/2/938 tarih.nden — itibaren y müddetle o'up 21/2 tesi günü saat onda Kuyu- cek — belediye dajresinde emr cümen huzurile yapılacaktır. Teminatı muvakkate 54 l;ra 44 kuruştur. — Talip 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde istenilen vesaiki ibraz etmeleri lâzımdır. - Fazla malü- mat almak beili günden önce belediye encüme- nine müracaatla şeraiti &tibesiçe enlıyabilecekleri, isteklilerin en- cümene müracaatları. 8 10 12 mi gün 38 pazar- istiyenlerin 390 “BREMEN — l M RN | | AMERICAN EXPORT — LİNES | | temin edil- | olanların | eee ann petE ANADOLU z u GUT OA . A YN G y Kadın dikişleri ve şapkaları atölyesi Paris, Londra, Viyana mo- dalarının yüksek modelle. || ri takib ve tatbik edilir Yıldız atölyesi, giyimlerinde en titiz olan Bayanları mem nun etmektedir. M. Etiman ve Saimt Özgören Dikiş Akademisinden Diplomalı Hükümet caddesi Şamlı sokak No, 28 IZMIR Telefon: 2535 Y EERELGETAN U AD GEZLR GN ETAM A S, Ferid Eczacıbaşı | Kolonya, Esans, Krem f% ve Podraları Paris Te Lş;ğj Yalnız İzmirin değil bütün Türkiyesin tercihan kullandığı en lâtif en zarif şaheserlerdir. Alırken S. Ferid Eczacı başı işim ve etiketine dikkat ediniz. fa Eczanesi Hükümet sırası çödemişte muazzam güreş Çocuk Esirgene Kurumu tarafından: 12 Şubat 1938 Cumar- 1 bayramının ikinci gürü Ödemişte: ya Süleyman salı Rifat D ramalı Hasan Bı'gariyalı molla Mehmed Manisal Ali | Işk köylü Ömer gibi Türkiyenin tanınmış daha bir çok pehliyanlarının güreş yap lacaktır. 70 TL. 35 H 25 15 Başa Baş altı Büyük ota K çük orta yak ed yehl Glpkilir vanlarda iştirak KĞ A YA Türk Hava Kurumu Büyük piyangosu 4 üncü keşide 11 Şubat 1937 dedir Büyük ikramiye 50,000liradır Bundan başka: 15,000, - 12,000, 10,000 liralık ikramiye- lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükâlat vardır. — — Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak — (20) liraya kadar büyük küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin l fade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. ve plândan ist Izmir vilâyeti Muhasebei Husu | müdürlüğünden: Aylık kira Bedeli muhammen Lta Kü 10 Yeri Cinsi — No. Hastane civarı Aliağa mahallesi 438 sayılı sokakta (darci hususiyeye ait olup yukarıda yeri ve cinsi yazılı akâr bir sene müddetle kiraya verileceğinden 15 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Şartları ve evi görmek istiyenlerin btf gin muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve P€Y sürmek istiyenlerinde ihâle günü olan 17-2-938 Perşembe gütü | saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte encümeni - vileyete müçacaatları -ilânolunurs ”» —. 5 Sidlir. ' 4 ev YILDIZ| re Ticaret Odasından: kalede 22 numarada (Rekabet manila'ura pazarı in unvanı ticarisi sicilli ticaretin 211 Tahtakalede Saban oğlu) nun un Tirede Karanlık Cenan Soysal) ve T sal 18-20 numara'arda (Manifaturacı Moiz ı ticarisi sicilli ticaretin 212 çarşıda 2 numarada (Manto ve tuhaliyeci htakalede 47 numarada (Manto satış yeri ) in unvanı ticarisi sicilli ticaretin 213 Tirede Çırt pazarında 16 numaralı dükkânda (Aşçı ve Haşım Misrli) ve İstiklâl mahallesinde De-viş gazi sok 39 numaralı dükkânda (Kahveci Haşım Mısırlı) nın unvanı tica- risi sicilli ticaretin 214 Tirede Tahtakale meydanında 43 numarada (Aktar Ali Rıza Kasım) ın unvanı ticarisi s.cilli ticaretin 215 Tirede Tahtakale meydanında 33 numarada (Tuhafiyeci ve »!h_ c alamon Erkav) n unvamı ticarisi sicilli ticaretin 216 Tired aranlık çarşıda 10 numarada (Hancı Mustafa Hüseyin Zeybek) in unvanı ticarisi sicilli ticaretin 217 Tuede Su çardağında 16 tumada (Tabak Abidin Andâş) n unvanı ticarisi sicilii ticaretin 218 Trede Su çardağında 2 numarada unvanı t sicilli t.caretin 219 Tirede Esk hayvan pazarında Karaferyeli Şükrünün hanında (Df—_ıîc. Yüsel Cen) ün unvam ticarisi sicilli Hearetin 220 Tirede Su çardağında 22 numarada (Yaşar ve şeriki Hüse- yin D rici) nin unvanı tictrisi sicilli ticaretin 221 T rede Tahtakale meydanında 38 numara la (Kunduracı Meh- med Gönenç) in unvamı ticarisi sicilli ticaretin 222 Trede Çırapızarında 1 numarada (Merkez otel ve hanı Zeye el Toraman) in unvanı ticarisi gicilli tearetin 223 Karamülâzim han caddesnde 20 numarada Uyum) un unvanı ticarisi sicilli ticaretin 224 Lonca karşısında bele diye hanı caddesinde İ5 numa- ada (Fırıncı Mehmed Ezirtan) ın unvanı ticarisisi sicilli — tica- retin 225 Twrede Kendir pazarındâ 21 numarâda (Urgan kendir. tica- tethanes Refik Afyonlu) mnun unvanı ticaris: sicilli ticarctin 226 Twede Fevz paşa caddesinde 89 numarada (Bakkal İsmail İu.:.ııl) nin Uava nn Ucarisi sicilli ticaretin 227 Tirede Karanlık çarşıda 18 numarada (Elbiseci Grişon Kay- maz) n unvanın ticar &ı sicilli ticretin 228 Yukarıda unvanı ticarileri yazılı tacirlerin tica et kanununun 42 nci maddesi mucib'nce yazılan sicil memurlarile sicilli tica- rete kayt ve tesçil edildikleri i'ân olunur. oğlu (Tabak Şükrü Güler) in (Fırıncı İzmir Pamuk mensucatı Türk Anonim şirketi Kabot bezleri satış fiatı Tip No. Markası —Eni santim — 36 metrelik bir topun satış fiatı Kuruş FIZ.— 655 832.— 758 — 800.— 730.— 732 ” 6710.— Köpekli 85 Tökme İşbu fiatler fabrika teslimi satış fiatı olup ambalâj masraft müşteriye aittir. 25 aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere 42 zam At At Değirmen 85 75 90 " 85 85 Geyik Tayyare HDGN DKT iştiraki A Mi Pyokletor — İAi A. Kemal Tonay Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları mütehessısı (Verem ve saire) Eormabane islasyonu karşısındaki Dibek sokak başında 30 sayılı €v ve muayenehanesinde sabalı esat B dem ukşam saat G ya kadar bastalarım kabal eder Z m z D 'NI||lIIlIIlilll!lIIHHHII|||IIIIIIlmllllIllllllIIHIHİIlI“IllIlII Telefon: 4115 mımı İzmir Levazım âmirl'ği ilânları İzmir Levazım âmirliği satın alma komisyonundan: 1 — Bergamada alay deposunda mevcat 1314 çift kobne fotin açık artırma suretile satılacaktır. 2 — İhalesi 21 Şubat 938 Pazartesi günü saat 15te Bega. mada âskeri satın âlma komisyonunda ılacaktır. 3 — Taliplerin ihale günü ve saatte komisyöna müracaat- lari 811 15 19 411 İzmnr Levazım âmırlıği Sat. Al. Ko. Rs. den. 1— 50000 metre mayonlu çelik şerit kapalı zarfla eksiitmeye konmuştur. 2 — Tahmin edilen bedeli 21000 lira olup ilk teminatı pa- rası 1575 liradır. 3 — İhalesi 28/Mart/938 Pazartesi günü saat 15 dedir. 4 — Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale günün- den en geç bir saat eveline kadar teminat ve teklif mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna ver- meleri. 8 23 10 25 412 Akhisar C, H, P. Başkaniığından: Bedel keşifi 45000 lira olan Akhisar parti ve halkevi binasıs nin yapılması işi kapalı zarf usulile eksittmeye konulmuştur. İhale 28.2-938 pazartesi günü saat 10 da parti binasında mü- teşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin şartname, mukavelename suretlerile projeleri 7,5 lira | mukabilinde parti başkanlığından alabilecekleri ilân olunur. 2012 $ Töyemmamnm üi

Bu sayıdan diğer sayfalar: