8 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3

8 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ingiltere, en çok tayyare ya- pabilen bir memlekettir . Harp vukuunda İngiltere, senede yirmi bin tay- yare yapabilecek kudrettedir Londra, 7 (Radyo) — Harp halinde İngilteredeki bütün otomobil fabrikâlarının tayyare inşa edebilecek hale konması için tedbirler alınmıştır. Bu fabr.kalardaki eski işçilere şimdiden tayyare inşaatı öğretilmektedir. Sulh zamanında senede 5000 tayyare inşa eden İngiliz tayyare fabrikaları, etomobil sanayii müesseselerinin de edebileceklerdir. iştirakile harp zamanlarında senede 20,000 tayyare inşa İyi malümat alan mahleller, hiç bir devletin tayyare inşası meselesinde İngiltere ile boy ölçü- şemiyeceğini, çünkü hiç bir memlekette İngilteredeki kadar geniş otomobil sanayii müessesesi bulunmadığını bildiriyorlar. .— Zeybek usulü ||stanbul elektrik şirketinin cevabına mukabil cevab. Nafıa Vekili B. Ali Çztinkaya,-dün posta, telgraf ve telefon işlerile meşgul oldu İstanbul, 7 (Hususi) — Nahfıa Vekili B. Ali Çetinkaya, bugün, posta, telgraf ve telefon işlerile meşgul olmuştar. Elektrik şirketi murahhaslarının, şebekenin ıslahı ve halktan fazla olarak tahsil edilen paranın iadesi hakkında Nafıa Vekâle- tin'n cevabına verdikleri cevaba Nafıa Vekâletinin mukabil ce- Yeni bir dans icad ediliyor İstanbul, 7 (Hususi) — İşsiz kalan dans mullemleri, bugün bir toplantı yapmışlar, (başbaşa) isimli zurna, dümbelek ve bazı alatturka musiki âletlerinin iş- bir dans icad etmeğe karar vermişlerdir. Tayyareci Koşen Adanaya inmeğe mec- bur oldu.. Londra, 7 (Radyo)—Buradan Halebe gitmek -üzere hareket eden tayyareci Koşen, havanın müsaadesizliğinden Adanaya in- meğe mecbur olmuştur. Avüstüryâda Krallık taraftarları- nın siyasi faaliyeti Almanyayı gücen. dirdi Berlin, 7 (Radyo) — Avus- turya, Macaristan ve Çekosle- wakya arasında siyasi ve — iktı- sadi bir pakt akdi fikrile Avus- turya krallık taraftarlarının gös- terdiği faaliyet, Hitlerin naşiri efkârı gazetelerin şiddetli neş- riyatına sebebiyet vermiştir. Bu gazeteler, Avusturyaya ihtarda bulunarak 13 Temmuz anlaşma- sına mugayir olan bu hareket- lerin neticesi yahim olacağını, kralcıların harict siyaset hare- ketlerile bütün Avrupada Alman menfaatlerine tecavüz etmekte olduklarını yazıyorlar, İki Vekâlet birleşiyor İstanbul, 7 (Hususi) — İktısad ve Ziraat Bakanlıklarının (Milli ekönomi Bakanlığı) altında bir- leştirileceği söyleniyor. İstanbul maçı İstanbul, 7 (Hususi) — Dün, Yugoslavya takımile Galatasa- ray arasında yapılan maç sıfır sıfıra — beraberlikle — neticelen- miştir, vabı. hazırlanmıştır. Merkez bankası Şeflerinden mürekkeb bir heyet dün Londraya hareket etmiştir İstanbul, 7 (Hususi) — Merkez bankası şeflerinden mürekkeb bir heyet Londraya hareket etmiştir. Merkez bankası umum müdürü Salâheddin de haftaya gelecek Lon ;'ıııku aer;o';ekııı. Bükreş civarında Çarpışmalar oldu, yaralananlar var İstanbul, 7 (Hususi ) — Bük- reşten haber veriliyor: İntihabat dolayısile demir mu- haf zlarla halk arasında çarpış- malar olmaştur. İki taraflan da yaralananlar vârdır. Bükreş civarındaki kasabalar da da bazı hâdiseler olduğu söyleniyor. Demir muhafızlar parti gün Kodreanonun riyase'inde toplanmış ve intihabatta vaziyeti tesbit eylemiştir. h gidecek —diğer bankacılarımıza iltihak için Panse Para için Misafirlerini öldüren vicdansızlar İstanbul, 7 (Hususi) — Dün gece, Taksimde oturan Kömür cü Abdurrahmanla karısı Emine; iş bulmak üzere yanlarına mi- safir olarak gelen Selânik mu- hacirlerinden sını almak için ustura gından kesmek - suretile öldür: müşler ve arkadaşı Aliyi de yaralamışlardır. Katiller yaka- lanmıştır. ANANOLU Rusyanın Bük- reş sefiri Moskovaya dönme. mek niyetinde oldu- ğunu söylüyor Bükreş, 7 (Radyo) — Rusya- nın Bükreş sefiri, pasaportunu aldıktan sonra, Moskovaya gi- deceğine Viyanaya — gitmiştir. Selir, gazetecilere verdiği be- yanatta, Moskovaya bir daha dönmek - niyetinde olmadığını söylemiştir. İstanbul belediyesin. de mühim değişik- likler olacak İstanbul, 7 (Hususi) — İstan- bul belediye müdürleri arasında müh'm değişiklikler olacaktır. Küçük sanyide inki. şaf hareketleri İstanbul, 7 (Hususi) — Kü- çük sanayide inkişaf hareket- lerini tetkik için yakında An- karadan bir heyet gelecektir. B. Hitler Malikânesine gitti Berlin, 7 (Radyo)—B. Hitler, bugün buradan hareket etmiş ve Münih civarında kâin Ber: gezhafen malikânesine gitmiştir. Yeni Hariciye Nazırı Von Ribentrop da, B. Hitlerle mü> him mükâlemelerde bulunmak üzere bucadan — Bergezhafene azimet etmiştir. M. Hul Otarşiyi tenkit ediyor Vaşington, 7 (AMA) — M. Hul bir nutuk — söyliyerek ik ı sadi Nasyonalizmi ve Otarşiyi tenkit etmiştir. Mumaileyh beynelmilel tica- retteki durgunluğu izale etmek için en ziyade mazharı müsaade millet muamelesini ihtiva eden ticari itilâllar sayesinde ticari Mmübadelelerin inkişaf ettirilme- s'ni ve cihanda teslihatın tah- didi için mesai sarfedilmesini istilzam etmiştir. İngilterenin hava teslihatı Londra, 7(AA) — İngilte- renin hava teslihatının resmi ra- kamlarının gösterdiği miktarı aşacağı söylenmektedir. Flvaki resmi bir membadan öğrenildi. ğine göre antreman yapmış olan pilotların adedi 8000 e yaklaş- maktadır. İyi malümat almakta olan mehafil bundan ihtiyat tayyare- ler miktarının pilot adedine tekabül etmesi lâzım gelmekte olduğu neticesini çıkarmakta. Flamanlar —a Fransızca yazılmış ta- belâları parçaladılar. Brüksel, 7 (Radyo) — Fle manların bir kısmı, dün Liyejde ve Namurda, Fransızca yazıl- mış bütün tabelâları silmeğe ve parçalamağa başlamışlardır. Za- bıtanın müdahalesi neticesinde bazı eşhas tevkif edilmiş ise de, bilâhare serbest bırakılmışlardır. Fransada İki otoray çarpıştı Paris, 7 (Radyo) — Rodune istasyonu civarında iki otoray çarpışmış ve beş kişi ölmüş ve yirmi beş kişi yaralanmıştır. Doyçland Alman sularına döndü Lizbon, 7 (Radyo) — Alman: yanın (Doyçland) kruvazörile iki Alman — destroyeri, bugün bu: radan Alman sularına hareket etmişler ve uğurlanmışlardır. Mısırkralı 19 yaşına giriyor Kâhire, 7 ( Radyo) — Kral Farük, bu âyın 1linde 19 ya- şına girecektir, Bu münasebetle hatıra olmak üzere birer liralık beş bin pul basılacaktır. Bu pulların, bir kaç dakika içinde sarfolunacağı tahmin ediliyor. Yugoslavya âyan se. çiminde hükümet kazandı Belgrad, 7 (Radyo) — Âyan seçimi yapılmış, hükümet taraf- tarları büyük bir ekseriyet ka. zanmışlardır. 23 azadan 17 «i B. Stoyadinoviçin partisine men- suptur. İngiliz dritnotları Cebelüttarıkta Cebelüttarık, 7 ( Radyo ) — İngilterenin (Rodsey) ve (Ne'son) dritnotları, Lizbon limanından buraya gelmişlerdir. Polonyada iki milyon iİşsiz Var Varşova, 7 (Radyo) —Polon: yada çıkan Royoding gazetesi- nin verdiği habere göre, Polon yada iki milyon işsiz vardır. Tashih ve itizar Pazar nüshamızda Rumen ve Yugoslavya Nazırlarının, Anka- rada top'anacak Balkan antantı kongresine iştirak için İstanbula geldikleri hakkında bir haber vardı.. Maalesef, bunda bir yanlışlık olmuştur. Muhabirimizin tele- fonda (gelecek ve karşılanacak) şeklindeki ifadesi, havanın bo- zukluğundan (geldi ve karşı- landı) şeklinde işitilmiş ve bu yanlışlık vukua gelmiştir. Tashih eder ve özür dileriz. y el Kayak müsabakala. rında Naziler gü- rültü çıkardılar Viyana, 7 (Radyo) — Avus: dür Almanya arasındaki ka- yak müsabakalarında Naziler gürültü — çıkarmış'ar, arbedelere sebebiyet vermişlerdir. Bir jan- darma yaralanmış, Naziler tev- kif edilmiştir. " (Taymis) nehri kabarıyor Londra, 7 (Radyo) — Taymis nehri - tehlikeli ıııve)!l: kabar- maktadır. Nehir civarındaki ev- ler tahliye edilmiştir. Feci bir kaza Ödemişin Kiraz nahiyesinde Saçlı köyünde İbrahim oğlu Yu- sufun kızı 7 yaşında Dudu kirâz çayına düşerek boğulmuştur. Sehlte 3 Berlin mektubu: Tek Tencere Berlin: İkincikânum Geçen Pazar günü Berlinde Alman bir arkadaşla öğle ye- meği için Exelsior oteline miştik. Garsondan yemek tesi istedim: git lise — Bugün — “ Tek Tencete günüdür; liste yoktur, yemeğis miz balık çorbasıdır. " Dedi. Arkadaşımın — yüzüne baktım, gülümsiyerek izah ettir — Almanyada fakirler ve iş- şizler için Kış Yardımı isminde bir cemiyet teşekkül etti. Bu cemiyet pek düzgün bir teşki- lâta tabidir. Teşkilâtın evelden ilân ettiği günlerde (her on beş veya yirmi günde) memlekette Tek Tencere kaynar. Ve o gün bu süretle tasarruf edilen di ger tencereler karşılığı Kış Yar« dimi cemiyeti taralından top: lanır. Şekli çok basit ve ame: lidir.. Lokantalarda yemek yiyen- lerden elli ilâ yüz kuruş ve ev | lerinde yiyen her aileden en az yirmi beş kuruş © gün cemiyet tarafından toplanmaktadır. Teş- kilâtın çalışması gayet seri ve * intizamla cereyan — etmektedir. Meselâ bugün, bütün Almam * yada bu iki membadan topla- - nan meblâğın -bir günlük- mik- tarını yarın sabahki gazetelerde okuyabiliriz! Bende büyük bir intiba uyan: dıran ve böyle kolayca muh- taçlara yardım imkânını hazır- hyan ve hiç kimseyi sıkmıyan, ezmiyen bu sistemin ameli ne- ticesini görmek için ertesi sa- bah gazetelere sarıldım. Ne gö- reyim; o gün Kış Yardımı ce- miyetı 6,000,000 mark; yani üş milyon Türk lirası iane tops lamış! " Bu usulün hiç olmazsa daba mutedili, yani lokantalarda on beş ve evlerde on kuruştan ol mak üzere bizdede tatbiki ve ha« sılatının evvelâ bütün memle- ketin fakir çocuklarına -mek- teplerden başlıyarak- sıcak ye. mek tedarikine — sarfedilmesi, fazlasının Kızılaya verilmesini temin edecek bir yardım cemi- yetinin kurulması” acaba müm- kün olmaz mı? Emin Zeki Heper İsveç Kralı Nise vasıl oldu Nis, 7 (Radyo) — İsveç Kralı Güstav, maiyeti erkânile birlikte bugün buraya gelmiştir. Kral Martın sonuna kadar burada oturacaktır. Fritz Tokyo olimpi- yatlarına iştirak edecek Zurih, ? (AA) — İsviçre yürüyüş şampiyonu Fritz Stae- ninger Tokyo 1940 olimpiyat. larına iştirak etmek üzere 1939 Sonbaharında Tokyoya varaca- ğını tahmin etmektedir. Şampiyon seyahatini Fransa, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran Afganistan, Hindistan, Hindi Çini ve Çıni katetmek - suretile icra eylemek tasavvurundadır. Almanyanın yeni Viyana sefiri Berlin, 7 (Radyo) — Alman- yanın Hariciye Nezareti ate lerindena doktor —Otomozlen, Viyana sefiri Von Pupenin ye- rine tayin edilmiştir. İtiraf ediyorlar Roma, 7 (Radyo) — Bir İtab — yan gazetesi, Broumor Musgo> linin'n Ispanyada Franako h z kuvvetlerine kumanda etmiş duğunu ilk defa olarak itiraf lemiştir. e Si MA VA o n ey. | 2

Bu sayıdan diğer sayfalar: