March 9, 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

March 9, 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DME e aa A JE DG E s a 8 a & Sa a 9 > e piş B » i 1Ş, şık, k e — Semi p Üye Vi” ve mode ir ta İleri, uru olan de bü ütün ai yağan ) Bg, “ülebileteğin de şüphe olma; şe hâyat Istanbula nisbetle Ufak bir memur işe! esnaf Şıyamı İn King KETLERİ: | bay 7 Pe ELA de büyük İş iy, ,, vam etmek 929 d “8 ar muhafaza etmiş olan £ bay. Mithat De ai ilklere kavuş ş İyaçlar dan çoğunu giri iy ' tıma Turoğlu zamanında eni bir hız ver an vi Mi esi ve muhta: ie UM > bir Lima ve iğ r. i m besi bir müddet ara e yeniden de- — MART — 1988 rinden farklı değil Wzel parklar, plaj, klup ve sine- malarile insan sıkılmadan yaşayabilir. amal Vilâyette şimdiye ka- par neler yapıldı? ne ler yapılacak la: ledi: — Amasyaya geldiğim zaman vilâyet büçesiyle belediye ei gözden ge- çirmiştim. Her iki bütçenin kudreti bü- yük bir iş yapmaya imkân vermemekle beraber ne di z çok yine bir iş pmak kabi! neticesi - iş clarak şimendifer istasyonu ile şehrin müntehasındaki Ku ü rasında Yeşilırmağa muvazi 2500 met- re uzunluğ 15 metre genişliğin- de parke Bulvar inşasına teşi et: tik. B 500 metresi ver mi ei iz al edilmi ebakisi bu yıl il ela elenir Son ni üzerinde mühim istimlâklar yapılmığtır. Vilâyetin işik eksikle - rinden birisi de elverişli bir halkevi bi- nası olmamasıdır. Spiral et rejiminin bir ülkü ma - bedi olan ve bilâkaydüşart halk küt lelerini isimde ii pi böğla bir mües- İnegöl kii boşluktu! am vi kim “Arpat Radomiski,, adın mühendisine mükem- mel v ln yapi Plâna göre ik kişi nl al 5 20 dör rt katlı binanın ı hu- susi muhasebe ve belediye bütçeler en üst tarafı da meri t iye ein nacaktrı iii ve Geldiklen zemeik lâyetin iki zengin ovası vardır, Her iki ova pili ve a yapılması için a ler yaptırıl: uluova ve day di erzifon ovası - nın sulanması için muktazi bütün şifler ve projeler imkal EN le i der Mi rek bataklıklar kuru- like a mahal! ğlık seri m edilmiş olacaktır. ii eticelendir - diğimiz gün halk: nm e da Şi min edilmiş bul re tir. Vilâyetin bütün küsme köy ka- nunu tatbik ediyoruz. 5 yıllık kı kalkın - nını çıkararak gösterdi. Talât Öncel e inde birer varlık yaratan va- izdendir. Kendisine teşekkür ederek ayrıldım. M. EM e gelen kitap ve dergiler hak- malümat vereceğini halka bildir- Ga imierit b Halkevi nümü münasebetile era eli Mi r,, PİYESİ :e tekrar ederek he ve köylü e yurttaşa sey- ttirmiştir, ML Vünle Manisada Bütün adliye daireleri yeni yapılacak bir binada toplanıyor Evkafiki müklkr sği inşa ettirecek (Hususi yel - Mani valisinde kültür hare- e Din EE artmaktadır. Bu yıl mektepten mezun öğreni- İri 5 gitmişlerdir. Merkez ve kazalarla. İlay mekteplerde icap eden ii tamirl, yapılmıştır. Ayrıca ilk ni da Yk ve öğrenicilere de kitap ve kalem da- rig kazasında olduğu iz gi © ii 4 o z e ip ŞE5 EE ii İmer Bu kaza halkı sevinç ime sindedir. Mezkür kal da orta okul- 1 İması civar köylü çocuklarını bı ek sıkışık vaziyette olan adliye irelerinin yeni yapılacak bir em na eri için Adliye Vekâleti ile tı Alınan vaid üzerine bu yıl Böümisde adliyemizin yüksek şerefine yakışacak şekilde m: modern bir bina ânsa olunacak Binanm arsası şimdiden temin Sor lecek ve 1938 mali ya ve ında pe an dliye lim ir de in yap- sin bese aa Windedir, Adliye ani İpar bittikten sonra tevkifhânenin inşaatına başlana- caktır, SAĞLIK İSLERİ: Manisanm 170 pare köyü ve e 30 bin- 'den fazla nüfusu as an Bi le de, bir doğum ve çocuk bakım evi yöp- tırılması öşi bu zen itibaren e pro- grama bağlanacaktır, Doğum ve çocuk bakım evi kadro - sunun esra Rom ilbayımız muvaffak olmt Bu kadro li Moi hastahane- sinde çalışacaktır. Eski memleket has- tahanesinin tamire muhtaç kısımları ta- mir edilecek ve icap eden tadilât yapı- lacaktır. EKONOMİ İŞLERİ; Üzüm müstahsillerine bir kolaylık eri e imei bir üzüm dej $u yapılacak ve zürrâm bu ihtiyacı gi- derek rtiye bili büyük bir kü tarılmış olacaktı # Vi Eğik i. Şehri m5 RMA PER re m bin liraya çıkacak iki büyük ee yapılmasına korar verilmişti Tarihi izerler'den olan EM Mimar Sinanın oOMuradiye cami (o lâyiki veçhile tamir edilecektir. BELEDİYE İŞLERİ: iş iye şehrimizin imar ve tezyin eee alışma sahasını çok arttır- Me dikme mevsimi olması müna - e yollara binlerce ofalipos ve gi ları dil Belediye meclisi toplanmış ve yeni kararlar ittihaz ederek tatbika koyul - tur, Diğer tarafftan köy kanunu - ii tatbikatına çok önem verilmekte- dir. Muhtarlar iğ e m kurslar iyi ne- tiçeler vermit ylülerin du uni ie eli ne Yeni leyli olan Şarklübü in- Şaatının ikmali n meselesi h geldi. Yeni yaplan bu bina çok mo - ZARAAI u yel ziraat kn de AR. metice ler vermiştir, Pam: ti büyük gelir et: ve, yeni r cins olarak elde edilen Akala pa - muğu yerli nazaran çok İfay- d POSTA VE TELGRAI| İDARESİNİN İNTİZAMI: İlçemiz portu ve telgraf idaresi bü - yük bir intizamla çalışmaktadır. iz karşı Rip bağlılığı şayamı tak - Deh idaresi binası haricen ve dahi- Jen az görmüş ve bazı tadilât da yapıl İSTANBUL YÜKSEK MÜHEN- S ÖĞRENİCİERİ İLÇEMİZDE: e mahallerini gezerek tetkikler- de bulunan yi yüksek mühendis mektebi öğrenicileri iki gündenberi şehrimizin misafiri bulunu; le übü inşaatlarını yerinde görmüş - zeki izerleden iri camli il Ulucami, Müze, Hatuniye erki ve yeni yapılmakta Gla stadyomu gez- , mişlerdir. .. MANİSA UMUMI MECLİSİ 6 INCI Manisa, (Hususi) — Mei umu - ii ini kabul edilen tahsisat şöyledir 70 lira asli maaşlı bi 70 il bir dahiliye hastalıklar mütehassı- ğaz mütehassısı, (bu yıl ii baş hemşire, 16 şar lira iki hemşire, 14 er Jira üç hemşire, 16 lira bir ari me muru, 14 lira bir ayniyat memüru; 14 Kra bir makinist ve etü memuru, ki, yılık tahsisatları 25116 lira ve hasta - hanenin müstahdemin ücretleriyle sair masrafları e yekünu il al zi bütçesi yekünu 61842 lira 19 kuruş amk müttefikan kabul edilmiş- evde e yeni hastahanenin iki sıhhi tesisat ile trbbi pi a mlm ai doğum e- vi inşasına başlama © masrafı olarak rogrum mucibince bu iş için 20 bin rak aynen ve müttefikan kabul miş tir. Manisada on dört senedenberi gal “ şan doktor Mer ie 5 umumi karar arak tal miş ve hamil. mein dslaşı teşekkür olunmuştu! Satılik - Kiralık Biga kazası civarında Pekmezli kariyesinde kâin ateşle müteharrik dört taşlı bir un fabrikası satılık ve kiralıktır. Erenköyünde, Ethemefen-

Bu sayıdan diğer sayfalar: