31 Ağustos 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

31 Ağustos 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ea 2 — EVREN Mütareke nür, yetimler a, perişan kıvranırke! sefahat âlemleri hızını arttırmıştır. Kahkahalar fışkırdı sihirli bardaklar. dan . (Baş men Gözlerde gehvetlerin parlak e Rüyasma kavuştu o tahta ilkeli / Ten toplanai r &hram olacak her salonda bu gece, Sesler, renkler, kokular birbirine de * — Bince, Bir tahta karaktldn ğtyör beş, on nefer, Güneş uyandı, onlar, uyanmadı bu se“ er, “Kandan çiçekler açmış yer, yer We erinde Bir ebedi rüyanm aksi var yirilni 16 Martı anlatan misr: im. ide a nl bir â. Nihat, a. tinin , ne icten teren. nüm ediyor. Mütareke, karanlık Sanz göz ka. “maştıran güneşler, aydın güni hatıralarını terennüm Gömü. bitiyor, Eğilin yüce dağlar, eğilin alçalmadan, Üstüntüzden aşacak beklediğim kahra” . mi eriği bir devrin, bütün ruhu sonra iğ ayni heyecanla Bu neslin gene se ei Halük Nihadı, ik tebrik e Yaşımla yaptığım işin büyük, babac bir hareket olduğunu bilmiyor değil. dim, Babam be le; — Vay kereta ze ia ve De çecekti. Fakat ann yıf kollarmı bi gp Si İnrm yoksullukla çökerttiği iskelet ha lindeki vücudünde dışarı doğru si, si çıkan om Tarı a sarsıla sevincinden ağir. yacaktı, Tam omuzlıyarak ğım hi rap girer b rağ karşıma güz” leri $iş şiş olmuş ablam ağlamaktan giktı, 2 Meringil bir halde görünce şaşırar, — m var, Rüştü ne gülüyorsun? “Elimle sus, diye işaret ederek avu. una on sag eline çocuklar diyet işaret abana Fakat - Sırada bab ts ümüz de bir kaba. 31 AGUSTOS 1938 Dumlupınarda Dün büyük bir merasim yapıldı Sinop Şaylan Cevdet Kerim İncedayı, Parti ve Halk- na zn Afyon, 30 (A.A.) — Bugün Dum Pp di sig köylerden gelmiş olanlar yi var. 'yondan gelen iki ve yağ er bir merasim trenleri ğe halk ve heyetler de im ir bu ka. labâlığa iltihak etti. Adatepenin bü” Mi ia tırala; arlı hislerile meş. u duran yamaçlarında biriken insan pla hep ayni şeyden bahsedi . savaşı ve Atatürk,, Kolordu komutanı, general Tevfik Özmenin asker, gençlik ve halk krtala” marşı ile ve 21 merasim topu atılarak başlandı. Ordu adına gene bir subay, gençlik a Ankara Hukuk fakültesinden em Yiğit, halk adma da han Agıkgöz heyecanlı söylevler ver iler ve çok alkışlandılar. Cevdet Kerimin 6 «Mi uriyet halk partisi, halkevlerini temsil eden Sinop msi Cevdet Kerim İncedayı coşkunlı eren Şu öl söyledi: “Muhterem yurttaşlı Çok anlarda ii durumun. da mühim iynıyan muazzam bir ver 116 sene a bu gün b a eş 5 ni ya emişi kim bilir daha kaç asır bum ve kalen on kuruşu da her n8 kadar | di undan azametli bir hâdi. dün iki defa saçsaca, başbaşa se kaydetmek ettiltse de sevdi ablama ui Bü 86, 'k Küdretinin; Türkün recektim, Bu suretle kavgada gürültü- | ve intikamını, Türk benliğinin eseri ye getirip ettiğim küfürleri unı lan 30 Ağustos zaferidir. Kardeşler, 2 1 avm ldura- | biz yerytizüntn en eski mi en Üs. e doğru yürümeğe başladım bir ırkıyız. Tabiatin ği sadece Şimdi babamın ne kadar sevi ,arzı isi akta, beşeriyete vücut Ve- i tasarlıyordum. Hele zavallı an. | rip, yer yüzüne serpip bırakmaktır. mem bir haftâ daha sabun a n|) Bu hilkat arayıp meydana kurtulacak, beş altı güne yetecek kah. ii mede; oni; ete esas ve hız - ; veyi kim bilir elimden ns kadar hara" | ren biziz. Yeryüzü her eyile daha bir retle vanoza boğaltacaktı. Şu pe sr iken kafası, dinamosu, vi lu ve iki âleti o. lan ecdi e KN da, ilk meden iy ti kurdu. ve sahada, her vâsıl ila huğudun dışımda bir âlem arayan coşkunluk ve hızla her em diği mebdeden bu güne kadar bumu Alınların arka», dir, Kafa hâlâ düm; "kadar meçhul bir ülke olarak duru. yor. İşte Andre Moruvanın, ei een uu eseri, bi randan m ve ne renkli bi: Tüpla anlatıyor. Kurun okuyucuları. nın bu eserden pek hoşlanacaklarını umuyorum, ,Hakkı Süha Gezgin nı taktı, Tarih denen ilim vâsıl olabi. a m 1 öfkeli halinde hani annem bile gık di. — Ne aş ey diye kapıyı açıp kai b daha yumuşak bir şi — Haydi bunları 2 vi” emretti; bile bir di ha böyle bir halt yapi an. ladın mı bücür şeytan Çaresiz boynumu hükmüş, getirdik- çok heyecanlı Jince kei Asırlar geçtikçe, Akınlar, ne savaşlad azal ha,üdği, bip savaşlar öyle ürkü, uyor, ağar, mv için birleşiyor. “Teşkilâtlanıyı Asırlar daha geçiyor, in bir tesir. Bu mua: yer yüzün ol lemi içinde, kendisine en ufak bile tanınmıyor. Coğrafyasını iii arz üzerinde ona sanki yer de çok görülüyor. İşte biz, © zruhteğem devir) sonra, düştüğümüz mihnetli, vie li ıstırap günlerinin AŞ 30 A meydan r ve bu korkunç yana birden yepyeni ve ileri bir teliki mel veriyor. yele hadise nasıl geçti? Vat: el Bunü Saglkbeiriik için bir tek esas ve varlık lâzımdır. “Türk olmak., X t yramı şimdi size mea bu cihan gürnl kisi isenin o gün nasıl ce. reyim ettiğini “arzediyorum; © e semi ve idare ederek yüksek dehasile bu va ziyeti hazırladı. 0 gecesi o aldığı raporlardan hasım ordusunun aksamı asliyesinin imhasmm es kuk etmek te oldu; gördü w çile icap €den yeni a di verdi 30 Ağustos Ginelereii cep. henin umı Köl icin Ti sevk ve idareye eki etti. Ken neti: alacak ve berinin gark, cenu; kis mından hareket edecek olan birinei or du mmtakasma hareket buyurdular, aat 9 da muharebe mı iyii dikleri vakit vaziyet şöyle idi; iki tarafin ı vaziyeti Cevdet Kerim dayı, arazi üz& tarafm ai tafsilâtile ii yy SN Da a “iş esine Türk varmış deyi) ip. suz bir bir nutuk söyledi gn içinde bırakıyor, şarapneller son şimşek silsilesi gibi çakıyor du. Bu a bütün milletin e etoplayan o büyük oi hatlara fırladı, hücum emrini Tam gün kararmıştı ki, Mİ lerinde birdenbire çatırtı koptu ve bi. raz sonra her ses kesildi. olduğu kadar hazin karanlık ve sükü. net içinde yalnız bir şey duyuluyor ve görülüyordu: mk neferlerinin çelik yelek yıldız” laşmış ve yere yaklaşmış bir sema.,, İşte 40 Ağustos Başkumandan mey- dan muharebesi, Dünya husumeti mağlup edildi Esnaf dis- panseri (Baş tarafı 5 incide) bir takım haris menfaat- lerin elinde oyuncak gibiydi. İsteni- len e N bir aranma hiç maksat yapılıyordu ve esnaf Mi A sanız elinde ene devri ri sonra vü ziyet tamamiyle ül » Esnaf erki her geçen yıl bir hamle erlemiştir. Bu Yemi de bunun pek güzel biri Me -ardım istemişlerdi. Ben de lar vi çalışıp başarmağa Söz verdikleri takdirde memuuniyetle yardımda bulunacağımı vandetimiş- tim .Onlar verdikleri sözde durdu- wn onları burada tebrik al Valinin sözlerine “Varol” nida- ları ile ve keli mukabele &dil- miştir. Vali din Üstündağ Yurttaşlar, da muayyen bir hasım or. 2 ayrı ayrı ge: ştir. Vali v kiye mağlüp etmedik, biz, burada, | davetliler arasında bulunan ine bir daha dirilmiyecek şekilde ve bir tor öperatör M. Kemal de ordu halinde seşalıbi etmiş, bizi yok tibatını 1 buldağını a husumetini mağ. Jüp eti lara cesaret ve kuv- Hastahanede halen 30 yatak bu- vet veren sera ve hilâfet idaresini | Juumaktadır. Kadrosu bir başhekim, in kötülüklerile Bı iz dahiliyeci, bir operatör, bir ope- feri, istiklâl ve inkılâbımı emel ve | ratör sefi, bir ebe doktoru, bir tay- mağı yaptık. Yepyeni ve en ileri bi r doktor, bir ebe, z hemşire, bir bu sayede ye: sihhiye memuru, 0 gi bir yata EL sürülmez, kötü gözle | #h$ı ve kü sinek üzere 20 kişi- bakılmaz bir vatan ya bu sa, | den mürekk: a yön: çizdik. feğda- | gen, en Madi, iyi bir km ağ kârlığın mahsulü olan bu ri gıp. | masası, kiliniği, vesair küçük ta cemi; olduk, Bu zafer, çe bir kısım âletler race bizim iyetimizin mayı tadır. dır. Bizim sevincimiz bundandır, An hsiahaza daha mükemmel bir cak, bunun için bayram ediyoruz. şekle sokulması için icap eden ted- Ey aziz şehit, Türkün her şeyden siz önümüz: larda itti & ği istiklâle kavuştuğu gün, erek teşkilâtlı bir mağrur ağa, ve ite haline m ğer ra lmağa pi 30 Ağustos senin de | tahane & Yü ca eşi olmıyan | firler hazırlanan yübede ik birle ve SE zaz eğilraişlerdir. indi bugün, cihan il senin Yüce şehit, belli asker, Türk askeri iyor, Kız, erkek genç seni kardeğ b e Seninle övünüyor. Türk kahramanlığını, Türk de. ğerinin remzisin. Yaşıyan ölü, cis . i i, ruhu Dün esnaf hastahanesinin a töreni münasebetiyle a ze yardım heyeti tarafından bii ii de tertip am Sa 8 Bi ın fakir ve yoksul esnaf çocuğu vi edilmiştir. Sünnet için, hastahanenin arka bahçesi tahsis edilmiş, cemiyetinin de havada miz Türk gönüllerinde, Mutlu ig a üm bir istiklâl lamak çi an C.H. P, mili progr: sey sini ve elkmyorinia sik yıcı ve koruyucusu diye öğxyor öğünüyor. Her geye lâyık olan bile man Ordu, sana sönmez sevgi ve saygı lar sunuyoruz. Atatürk, Çocuk, genç, ihtiyar, kadm; erkek, rimizin gz” gazil hatıralarile, aziz şehitlerin mukaddes Tuhlarile gevrilmiş olarak sana sonsuz bağlıl m e tazimlerimizi sunuyoruZ. Sağ ol Başbuğun. ari anılırk Bundan sonra gene. ral Tevfik Özem, ruhlu ve değil söy. levini verdi. Hatipler, 16 sene e buglin tören yapılan yerde ve bizzat ateş İçinde harekâtı idare ederek sava 11 Akşama çetin bir savaş devam & dusu her çarptığı e tl yi miş, Ir, çırpınarak yanda Kahraman miş bir şe. dırıyor, ar ri şehit olanın kudreti ve kuvveti sağ ka lânmkine katılıyordu. Akşam ibuğun adını anarken alkış ve Yaşa Başı «sesleri çevrede uzun ve heybetli akis- 1 er yapıyor ve ufı ta; evelanlar yaptı ve âbideye Büyük man Başbuğa bağlılık hisleri ve min- Mir şilkrah duygulari telgrafla arze. di. ikten sonra, tarihi ve mil ” coşkunluğu içinde Afyona döntildü. Tren harp sahi > DE katetmek değil de in içinde g gidilerek bir tarih yolculuğu yapılmıştır. Beli akşam tir. Afyon Karahisar, bugünün akşa. eğ amir ii el sinema makinesi alınacak m H. P. Genel Sekreterliğine : normal — Bir adet sinema alıcı makinesi mam film üzerin efrüntl birlikte açık eksiltme suretile münakanya konulmuştur. günü 2 — İhalesi pergi on beşte Ankarada C. H. P. gehel sekreterliği yaj " Diem me e e len ve İstanbulda P. başkanlığından alm; 4 — 'Talinlerin mı Mi A Zİ İle amimi 0

Bu sayıdan diğer sayfalar: