31 Ağustos 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

31 Ağustos 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A | RADYO işaretler: Sokaktaki kalabalık Yazan, Sadri Ertem ini Ençniyonmus . Sokal larımız şüphe e yok, ii kat het b in rel saatlerin. de ii rahat geçiyoruz. Bugün iğ- lığı, İstanbulun tanıdığı ve gok olan kalabalıklardan in dn - yorum. 30 ağustu eaddeleri dolduran kı şıklı bir heyecan taşıyan mürekkepti. osun 16 ıncı ear alabalık içinde 1- insanlardan ışıkir heyecan taşıyan ya alien rastla Kalabalık coşkun ge yap - mıyor, hattâ sesini çıki ağı or; ve dava: maziyi hatırlatıy: in kar dö- iii selâmlamak içi külüyo; 30 Sane bundan 16 sene ev- vE eşini vi eni balı ruhundan yrettiğiniz. ayni heyecanı, ayni harareti ii de dumamanıza im. ii var ei t kurtaran, bir millet Meis ei kalabalık deruni bir ahenk içinde yadediyor. 30 ağu: ystosun ifade ettiği mana, git- bir kahramanlar destanı, git tarih hatırasıdır. Bu hatıranın bir bi kal ii Me etmekte. dir. Bir millet psikol lojieinin sağlar terek bir ems eğ hareket çev na ei i ha; ya - sı, d sekilde nete etmek. “eni ğ ba te sineye anlattı; yeni yat şiarlarının da Şuü: urda ne derin İZ. ler bıraktığını anlatmaktadır. sö: m? Kısaca söyliyeyi: > İnkılâp derinleşiyor, ve keskinleşi - OT, Sadri Ertem 31. AĞUSTOS - 938 - ÇARŞAMBA ÖĞLE NE Ki YATI: Saat mn ürk musikisi, çi Havadis, ie ,0ö Plâkla Türk bie Muhitelif Miri iyii 14, ww 'NEŞRİYATI: : 18,30 Dans musikisi (Plâk), 9) 7 Soral ns: Kadıköy Halk evi namina: 3 os Milli Zafe e yramı a, ir Dans musikisi (Plâk), 19,30 Kone rans: Havacılık haftası, Hava ku a) mına, Eşref Şefik, 19,55 Borsa e ri, 20, Sai yarı: Grenviç Tasath ini naklen, Faide ve arkadaşları tarafından) Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,4 Havı poru, 20,43 Ömer Rıza Doğrul ta, ından arabca söylev, 21, Saat ayarı: ini eğim programı, 23, ee 1. EYLÜL - 938 PERŞEMBE YATI: sl za Plâkla Türk musikisi, 12,50 di ii 3,05 Plâkla Türk yili 13,0) Muhtelif pik hayriye 14, Son. ŞAM NEŞRİYATI: ei Mi Dans muikisi (Plâk), 1 ri: Eşref yn 19,15 Ra musikisi (Plâk), a ee Kon! eni Hi Mi aftası, Hava kurumu namına, dağver, 19,55 Borsa deri, 20, Saat yarı: Grenviç rasalhanesinden nâklen. Li ma ve arkadaşları tarafında! Türk müsik si ve halk şarkıları, ne av: ra 20,43 Ömer Rıza Doğrul t rafından — a söylev, 21, Saat p on ez i vu yi — Puçini: 7 vi n nol ze 0 Saz eser- el a Refik Şemsettin ve arkadaş-| işik Ajans babic la ii 20 ii 'kesi v9 : Novotinden naklen. kel il idaresinde, Şia Esnaf Cemiyetleri hastahanesi Büyük gayretler sarfile meydâna getirilen hastane dün merasimle açıldı Cağaloğlunda Moi llafenari #oka- ğında büyük gayretler sartiyle mey- dai rilmi leri, matbuat m silleri ve kal balık bir davetli kütlesi hazır a uşlardır. İN de başlanmış- hastahanesinin açılma töreninde ha- zır bulduk! için ora EYİ enin kurulm da iksek himmetle: n B. hiddin Üstündağa teşekkür iz ndan sonra söz alan esnaf ce 1 inin çalışkan doktoru B. Halit Ziya pi bir il bakeknii siye ir i Türkün ref gününde La dileri, , İşte hastahanemiz, tamamiy- e vi birlik ve dünintakten doğmuş si dispanser Halinde başlayan bu çalışma yedi, sekiz ay azimli bir gay- Vali esnaf haitinetinin meyil nutuk sö Bu hastahanenin öenelik bütçesi Temennim bu müesseseyi yaşat 271.932 » Bunun Ai bir bütçe | nızdır” e Keler at tuttuğu: itekâmil ve daha sümmilü cal yer 31 AGUSTOS 1938 ye ulaştıracağından eminiz. Sözleri- mi bitirirken mesai rehberimiz B. Kâzım Yorulmazın candan çalış Jarnu burada anmayı bir vazife bi- irim. ktoraan sonra müşterek yar- dım heyetl umumi kâtibi B. Faiz Gündoğdu da şu söylevi vermiştir: “— Muh b bu anda hu lık kaynağın Bien bir varlık olarak ziyare olmakla bahti- a iyiye, daim, le, prensibini gözönünde oranlı a ii varlık bizi büyük ümit! imkânlarını ihzar etmiş olduğumuzu da km fırsatını buld an için ıç du; el bundan sonra 20 ma- ıstan bugüne kadar on beş 0 & gp - e çin LR 1623 tifo aşısı yapıldı- pi kiz tir, Vali çal Üstündağ kurdelâ- ı kesmeden evvel kendisine hitap seller idi cevaben demiştir dispanserin kurdelâsmı keserken: 5 “— Esnaf cemiyetlerinin m ğe çal 1937 may Bünü İstan-| yet devrindeki halini bilenler, b “Bu arada da bu i ve parti | gün elden geler? büttin fedakârlıkları yap | başkanı Üstündağ hayırlı eli fle rur duyarlar. b mıştır. is » Debamı 10 uncuda Tehlike Yazan : Niyton Montag yerinden kalkarak: — Buraya bak, WE İkimiz de kapa- 'na kısılmış vaziyetteyiz. Benim bir rim var, Otur ie ve bana Granston eri ne biliyorsan anlat!... Grans- on, ha?.. Onun adı; Norin değil miy- di Aral neden ismini değiştirdi! Jayı değiştirmiş olacak? Onun hakkın: ne söylemekliğimi istiyorsun. sen r yazıhane- < der ike var, Kendisi biri. — Fakat acaba o muvaffakıyet mev- e nasıl çıkmış! Onu biliyor m İİ ? — Ben sana söyliyeyim. Çok çalıştı. Gecesini gündüze kattı. O suretleo mevkie erişti, — Bana taş atmak İstiyorsun? — Hayır o değil. — Evet, evet, Anlaşılıyor. Maamafih ay etl.. Sidney Horler NM — Sordum. Başka bir şey söyleme- di. Senin için en İyi k tmiyordu. ii > 4 e sözleriyle de leyim izi “Tehlike” kim- dir? Aca biliyor mu? Montaj; katiyen. İs cevap verdi: — Hayır, bilmeyor. Fakat kendisi e aş işlerile er en “Tehlike” nin kim olduğunu dde r, — Eğer öğrenirse, onu muhakkak hapse attırır. Granstondan bu bek- De ak iki birisini vi ve ahir al irt! — Fakat bize, lâzım olan şeyler aka daha çok adm bu dak eski günl Möügir viii ye e a | ra dönmüştü, Kızın Çeviren: Hikmet Münir Bir vakitler, onu deli gibi seven baba, simdi kalbi taştan bir ii hiç bir SI, O vi o an e bir ir yap- , İşte Il Lessing'in düş- meğe a “ ele ören ve nihayet bugünkü hale kadar düşmüş- heniz bağır: — İçecek bir şey senelik Şu vis- kiyi aldırt! u adamla münakaşa etmek fay- dm bök küçük Dışarı çikti. ön birkaç bu arada bir şişe viski getirece| iğ Montag, viski ei dörtte üçü- tag, karısma e i — Bak, dedi. Kim gelmiş! pıyı açtığı zaman bir ya- ncı ile karşılaştı. Bu adam, frak giyinmiş, başında silindi: nr dr. Beril ile Karşılaştığı 2 an bu kında ei A anlatmağa ladr. una doğru geldiği vakit, lde pi a tl Benim hakkımda iyi e eni biliyorum, Söy- le. e. Aynen kelime- e Pei Ne Kadın a durakladı m öyle be kadm. Allah cezanı ? “adın bundan sonra kararını ver- A, dedi. Aynen söyliyece- gim.Bana senin bir vakitler, ie şan. tajer, dolandırıcı olduğunu e a. Onun için ai m perişan da, kralınız mi sep tel ve e başvu avsiye etti. baba- sı, son skandalden sonra ona karşı tavrını tamamen değiştirmişti. Kızı Bari Lesing'in, nişanlısı sap nston ile Niyton Mont, sa kollarında ine ie Sr a bir > ey nin hi hulamduğun KR in bi asın. daymi vi oğru Kız, bir cevap 7 memişti ve b hal GL re tini itiraf etmesi de- mek olm Bunun üzerine babası, ona şu kati emri vi mr âma derhal evimden çık git! Eğer, Lia âşık olarak Montag gibi bir adamı seçmeğe ka- rar vermişsen, defol, o sana baksın! Ben Kii b kmayorum artık. Ba ir MU Se. Niyton Montag burada e “değil mi efendim? — Evet, Kendisiyle dme miyim? Beril ZN aklağı — Bir saniye... çe. bir e cik hans ye e m, w İçe > Kim r a Beri bem Ti) fen isminizi söyler misiniz? e Dimi nım, ismimi ne yapacaksı- Ben tâ Amerikadan kal alkıp bu- ça kadar Mister Niyton Montag'ı Bürmeğe ei bir EEE Bu İN İfayet etmiyor mu? Şimdi neleri ses yükselmi 5 — KURUN Yeni kitablar; Mütareke destanı Halük Nihadın “Çanakkalesi,, çık. tığı vakit Yepeğ ve Kitapçılık) mec. muasında iki yazı yazmış ve bu ei rin ni boşluğu tebarüz et tirmeğe Destan, Türk eğe Türk mü. ü Türk ır- çte ği parça. eğ ak istiyen geçmişe karşı e ikiden ayırmak Bi dediği D payı, ancak destanla yaşatabil- Ölümler, sefalet bir aile efradı ara. smda bile çok çabuk unutulur. Fakat destan, in ıstıraplarma, geçmi- . ülkü kurbanlarını asırlarca anla. eyi ii geçmiş günlerin sut hatıralarmı dipdiri Şaşı cel yatan mişe kadar aç, sefil, perişandık, Yeşermiyor ağaslar,doğurmuyor yuva : “dar Acıdan bir nehirdir pi çanak hayatımız Ne rüzgâr bizi ne şahlanır İn asus Karanlığı ardımda gene Yarn e EC Bir tabut ağırlığı Halker & omuzunda, Ölüler rehberidir kalan yolumuzun da, Sibiryada Esirler, başlığında okuya, satırlar, ıstırap, hiddet ve a- emm heykelleşmiş kileri. üzde tareke olmi Din altinda Ve. iç Dönüyor, O kurtulanlar ölümün rar Bü dönüş, bu kurtuluş, acı M0 den. Ölüm sustu, başladı sonsuzluğun, kı ii esi İçimizdeki boşluk uçurumlardan de- rin.,, Destanda, harbin bir daha verme. Mek üzere aldığı kahraman şehitlerin arkada bıraktıkları vatanm ağlayan hali hüzünle k kon de şen şarkılar arm yükseldiği semtle. Tin dile gelmiş oldukları Sunuz. Yerini, yurdunu bir harabe ha. linde bulan muhacirler, sürünüyor: amar gibi akıyor muhacir Kervanları Dae bir ev ii simdi her ek ivercinler e Büsbütün başka bir soy yetiştirdi ca. miler, Halik Nihadm (Mütareke) si des- tanlığmı kay ile devrin kül halinde bir eseridir. Şi. ir, ie, itimat bülnyentü bütün İçyüz, in. tün aksülâmelleri ile

Bu sayıdan diğer sayfalar: