3 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

L Merhum iVecati DY GÖZ VAŞIĞIL AAT . GUMR HĞU İsmet Pş. Hz. nin nutkundan: '*lnklhpçılınn“lîıiî::m.::;:h.ml: Batakha:ne Meruf_lal'm IMüZakere cürmünedir? ilerliyor dalgalandırılmasıdır. | 156ncı madde hük Türkiye-Yunanistan| münce lüzumu- Hangi meseleler üze- muhakemelerine| — ""de temas var?. - || seme N | —-—-—-— we ve'yeni yetişenlerden bir tek dileği vardır: Can: P nan vazite bayrağının kavranıp daha yüksekte Necati, aziz Necati, dileğin yerine getirilecektir . kapatıldı - AZİZÖLÜNÜN Aziz Ölü, eller üzerinde (polis müdiriyeti |- BAŞINDA | — mezarına götürüldü şedit bir müca- Üü ea ga DilaĞy

Sayfaya ait küpürler

 Aziz ölü, eller üzerinde mezarına götürüldü «“Maarifimiz tecrübeli bir mütehassısını, fırkamız yerine konmaz bir...
 Batakhane kapatıldı Polis müdiriyeti şedit bir mücadele aı,tı ışlıdekı bu bııtııkhnnede neler yapılıyormuş Polis müdürü Şeril
 Müzakere ilerliyor 'Türkiye-Yunanistan Hangi meseleler üzerınde temas var? Müsait safhalar Ankarada cereyan eden TürkYunan —
 Mevkutfların | curmu nedır? l56ncı madde hük münce lüzumumuhakemelerine | karar verilecek Dünkü tahkikat neticeyi tespit...
 ET pahalı Buna karşı Emanet ne tedbir alacak ? Bir kaç gün evel havayici zaruriye fiyatlarımn yeniden — yükselmiye...
 'aaril Vekili Necari B. in velatı Nluhnmlık Büyük bir teessür fuyandırmıştır. Dün talebc, muallim, genç, ihtiyar herkes...
 1,300 Mektepr açıldı Herkes yeni açılan millet mekteplerine Koşuyor.. kü nushamızda Millet kteplerinin — açılıma merasiminı
 Tevziat işleri HENÜZ NISPET BELLİDEĞİL Yunanistanda emlâki bulunar gayri mübadillere yapılacak olan tevziat işi henüz katt
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Müddeti geçenm balar veyeni yetişenlerde!: BAŞINDA İsme pş hz. acıları- nı anlatıyor Ankara, 2 (AA.) — Başvekil İsmet Paşa hazretleri bugün maarif vekili merhum Necati Beyin mezarında di rühünün heyeslerini — muallim mesleğinin özünden başkasını düşü- nen ” bayatına sarmışar. -Değerli ve muvaffakiyetli mektep müdürlüğünde wledanının zevklerini tadarken büyük vazan felâketi insafsız sarsıntıları ile yatanı sevenlerin içinde onun da başına çüktü. Necatiyi bir varını düşünmeden bi gün geç kalmadan yeğit derne- ğinde at oynatan kahraman le € e rüz. Bununla- onun Siyasi hayatı da başlarmış oluyordu. Ba başlangıç halk idaresinin ve inkilabın engin ufuklarına taze pürü zsüz canlı bir değil midir? ir meb'usu Necati Beyi birinci Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde ah vatan seveni fedakârlık, yuva Sinirlerin mütemadiyen ezgin gürlü tesirlerle karışık olduğu o gün-. derde Necatiyi bir gün şaşmayan - «sadtakata doğra ve açık görüşle, daima büyük Gazinin izinde Duluyoruz, yük zaferden sonra başliyin maziğ ve şaşırtıcı devirde Necati B. Sulh, inkişaf ve inkilap bayatmın yorulmak, bıkmak istemeyen gayretle- Fine Dercik — Özünü —teslim —etti. Yüksek — kabiliyetleri (©mu — sür'atle büyük millet meclisinin icra vekâle- tne çıkardı. OÖnü çok nımış ve sevmiş olan acılı, mahzan arkadaşları onunla mes'uliyet ortaklığı etmekten bahtiyar OÖnu vekâlet çalışmalarımı an Tatmağa koyulmak zordur. Ve bey İade bir gayrettir. Mehküre aşkı, bulmak . kabiliyetile aşikâr neticeler #meklerinin ifadeleridir. Sayısız ihuyaçları sayılı vasıtatarla Goyürmak didinmesile geçen son Üç Senelik, Maarif vekâleti bize iftiharlar Veren işler ve eserlerle doldur. O mi başi yüksekte, Közü yıldızlarda, temiz ve çetin bir müceddit gibi çalişti. Ağır sahada arkadaşlardan samimi Salışma çevresi vucude getirmek önun '""ııı'üııuindındıı. Devlet yetişmiş bir adamını, büyük millet rmeclisi değerli ye muvatlak bi Mi ve vekilini, maarilimiz dalim ve terbiyemiz tecrübeli bir Ssısın, firkamız yerine kon- maz bir melkörecisini, b dünyanın hiç bir yaldızı ile pas Tutmayatı bir çevherini onun temasına her girmiş olan yürekten gevmesini Yelalı bir dostünü kaybetri . imuzın - hudutları ne kadaf Necatinin hiç bir kirli benek Şarlığını / birazda toprağa îı'nıı un hatıraları artik mef- iyetci, - tumhnriyeteilerin hafızalarında kutsi duygularla yaşaya. çaktır. İnsanlara maneyi e' Çağıra. Yarlık okunmamıştır. hatırlatan bu müszzam Anda dalr döşündüklerimizi ve daydaklar ntızı bir daha söylemeği Hayaf va. zilemize sadakat. mefküre arkadaşı: miza hürmer saydım. Gümhuüriyet evlarlarının vazifeleri Dü valarlın cihan vatanı içinde passız bir çelik medeniyetin nimerlerile be- zenmiş bir bahçe. — ilmin, fennin köültürün — yüksek — mazhariyetlerine ermiş ndaşlar — yuvası — olması için çalışmak, uğraşmak, mücadele ermektir, Bu y;uldı hüç bir mî'ikul um= uğurda hiç bir emeği hi Ğî"'î.y.ı—. hattı baharınaı daymadan *önse yine çok gürmiyoruz. Bilhassa Milleti “cehaletten kurtarmak Türk » Barflerile yeni bir nur ve kükür hayatına girmek azm - ve kararında Samimiyetimiz isranmız ve sarplığı - MİZ sarsılmaz bir haldedir. İnkilap Çıların / Ölürken kalanlardan ve yeni Yetişenlerden bir tek dileği vardır ; v.g'ı::ı”muıımkı:ıı sallanan Tağmın kavrayıp daha B Geairnein 'ati di Te getirilecektir, C BiN ye geniştir, Çakt. l eç İ a İzmir =luyıkuıı öcerken '-“"m teylerin boşluğunu geleceğe İstanbul, Ankara caddesi, Af 100 Telgraf adre İstanbal, Müliyet İstanbal, 3011 — 8912 — Gazele ya matborya, cil hususlar için müdürirete müracaat edilmelidir. 10 kurustar. Öelen errak geri Niur !ı_-_ııı 5 HKuruştur Pş. Hz.nin nutkundan: “İnkilapçıların öl n bir tek dileği vardır: nan vazife bayrağının kavranıp Necati, aziz Necati, dileğin yerine getirilecektir . AZİZÖLÜNÜN| Aziz ölü, eller üzerinde Telefon numaraları: 2918 verilmez. lürken kalanlardan Cansız bileklerinde salla- daha yüksekte dalgalandırılmasıdır. mezarına götürüldü «“Maarifimiz tecrübeli bir mütehassısını, ftırkam- ız yerine konmaz bir mefkürecisini, halkcıl ğı mız bu dünyanın hiç bir yaldızı ile pas tutma - yan bir cevherini kaybetti,, akara, 2 (Milliyer) Saat 9 — Şehrimizde tek olgmobil yok hepsi tutu- kmüş .. Aziz ölünün enyeni reşmini — sahibi hakkında en elim haberi' siyah bir çerçeve içinde neşreden Tlakimiyet te erkenden — tükenmi müvezzilerin elinde kalmam bil ile dölmuş, n silahları baş olan aziz ölüye Saat öna dögrü nomüne hi kalm ve siyah bir zenciri aridırıyordu aşağı bir aley asker, bir kaç dakiks $on ihtiramı yagmaya hazır duruyorlardi . H astanenin bahçesinde başlarında silindir, üzerlerinde sim siyah balto- larile tmeyus yüzlü bir kalabalık, aralarında büyük mectisin büyük kiymetli ve kutrecli bir rükmü buludügu muhterem şefi, riyaseti is azaları, setirler makrif ve salr devair.. anesine giden yol - otoma Yolun iki tarafını v yıra aradan geçirilec relsi, Necat Camhar mümi kâtibi Tevfia Bo m DU sevenin ve Onun bütün bu — kalabalığın atasında bir hareket görülüyar. Sade fakat manalı rengiyle bir Türk bayrağina sarilmış tabut, eller üzerinde ve huvada' bu kalabalığın arasında ilerilemeye brei liyor. Ü Tieakin eden kafilenin en önünde - Kağim Pç Yar, Yü izdirabın ve elemin bariz- hatları okunüyor. Yanında aziz ölünün şeli İsmet paşanın gözleri nemli ve çehresi yeisle dolü.. Daha sonra büyük reişi merasimde temsil eden Riyaseti Cumhür Kâtibi Umumisi Tevfik bey geliyor. n Ay, erliyor. - Teşrifat rücseş inizam mubularaya çalışıyorlar. Fakat kederle sevği yanyana gelirde sneda proğram kalır mı Y bükümetinin halkçı Necatisi için ihtiram vazifesinde halk hiç ih- Halk T gösterir mif Merasimide vekilin yanmda köylüyü, meb'usun yanında çençberi gördük.. İsmet Pş. Necatiyi anlatıyordu: Tabar musallü taşında İsmet P. arkadaşlarının yanından aynlup bir kaç adım ilerliyor. Cebinden çıkardığı not küğıdına bakarak ateşin hitabesini söyleyör. ne garp çepbesi kumandanının -kür sesi, ne de Mudanya ve Lozan 'kahramanının mağrur haykırışı idit Cephede Necati, mecliste Necati, mes'ul mevkide Necati.. Sade- Ce azm, kudret, vatan müuhabbeti ve karekter #fade eden İnkilap- çi Necati. Herkes ağlayordu..... .. F Saye Başvekil şöylerken herkes ağlayordu. Hlem de hınçkıru hinçkıra.. öz aşlarını — mlşkületla — zabreden bir kişi vardı ; İsmet Pş.. ağlamayordu.. Çünki yalnız Neci tmuyor, onu misal göstererek de gençliğe inkılabır müohafazası — ve yükselmesi içih, muhterem lider tarihit dersimi veriyordu.. Bir «Büyük Necati, hatırlayormusun» Talim ve terbiye reisi maarif orduşu namına hitabesini irat etmek — Üzre iken bir ses duyuldı Necati hstırlayormusun; © gazetesinde ölüm var, dönmek yok» deyordun... Dönme - din fakat öldün. Bu mücssir sesin sahibi İzmirin emekdar bir gazetecisi, eyi adam vasfını almağa layık Nahbantoğlu Hhizi beydi.. 1:; lap merkezine hakim bir mevkide. etrafı dvarla çevrilmiş bir aile an Necati, sevili annesini, İki ay evcl buraya - gömmüştü.. Dün işte buradı in henüz üzerine bırakılan çelenkleri kurumamış meza- rının yanında kendi de yer buldu. mnesini gömdüğü gün mezarın topcağımı göz yaşlarıle ıslatınıştı. Dün de yüzlerce kişi, vüzlerce takdirkâr ayni toprağı ıslattılar.. Aglayanlar içinde Necatinin gönül verdiği Türk inkılabının alemdarları da vardı. Mezarıı başında son saniyeye — kadar hörmetle eğilüp aziz ölüyü mezarındı son defa selamladılar. Ve Necati Ankaraya hakim bu tepede ebediyen yaşamak Üzere bırakıldı. lüm geva sadece kuüvvet ve hayac ile dolu şahsiyeti yarında çok zavallı l Necati dün| bir kurtarıcı, hle mkulapçı, bir teşkilatçı idi.. Bugünden İtibar- 'en de, burda Yakılahin bir nöbetçisi olürük”kaldr ” Ismet Hiz. in ntaziyet telgraflarına u'ıkılrlı Ankara, ? (A A) — Başvekil Paça hazretleri Maarif Vekili Necati Bey Mmerhtmuf muazzez şahsiyetlerinde çok kiymesli bir tüknünü kayboden icra vekilleri hey'etini taziyec etmek İmtfunda bulunati zevata ayrı ayi cevap yermeğe imkân — bolamadıklaı yerhutmu müşarünileyk hakkında izhar buyurulan Samimi - ravkabbet ikadan Ççok mürehassis ve müteşekkir olduklarının ihliğına ajansımızı tavsir buyarmuşlardır. İSTANBULUN TEESSÜRÜ 'aarif Vekili Necari Nest B. merhumun cenazesinin Muhdııındz Büyük bir teesslir nakledildiği dakikaya — tesadüf uyandırmıştır. Dün talebe, muallim, Benç, ihtiyar herkes müreessirdi. Dartilfünun tatll 'a hazin ülul dolayısile Darülfü- 'nun Şunbatı dün tatil edilmiştir, Darülfünun binası tizerindeki bayrak matem alâmeti olarak yasya kader inmiştir. Yali ve Şehiremini Muhittin B. de şehir ve Vilâyer namına Ankarıya ta- caddesi bir - sast miştir. Kitapçılar busüretle - Necati Talebenin matem günü "Tütk talebe birliğ. birliğin fahrt reisi olan Necati B. in vefatına musadif 1 Kânunusani tarihini birlik için matem günü itihaz evmeye ka var vermiştir. Her sene ba matem gününde bütün Darülfünun ve yük- ziyet tolgrafları — çekmiştir. Maarif ğ Emini Behçet B.le diğer maarifçiler, şm#ımğw iğütekile Halk Firkası da taziyet telgrafları çek-| Dün birlik namına Neosti A merklir mişlerdir. için Başvekâler, Büyük Miller meclisi İstiklil mücadelesinden itbaren | riyasetine ve merhumun — ailesine inkilâp ve vatan uğrunda fevkalâde | tüziyet telgrafları çekilmiştir . çalışmış alan Necati B. merhurn için yakırda bir ihtifal yapılacaktır . Dün kitapçı dükânları kapandı | edilecektir, sevdikleri muallim ve talebeler. Onbuçuğa doğrü | kalan Kâzım ve Ismet Paşalar eden saat 10,30 da şehrimizde Ankara müddetle kapan- Re, sön hörmetlerini göndermişlerdir. Birliğin levhasının etrafı bu mü- nasebetle siyah tüllerle sarılmış Olup oabeş gün ba matem şekli muhafaza * iy: Ka şımcalasarriri Silrt mreohb'usu VA RINEU'E ö _B/e—y göz yaşları arasında defnedildi.. *t Abone şartları Han tarifesi 2 Tükye — Hariç önci Sahifede Satırı ——— 28,5 e| 500 ha. — $00 ha. Saci «« 25 800 « 1600 « dact a« vü « 1700 « — 3000 Hik | Gazetemizde çikan yazıl: ğ ğ Nushanı & Kuruştar Batakhane kapatıldı Polis müdiriyeti şedit bir müca- dele aç*ı Şişlideki bu batakha- nede neler yğpılı- yormuş! * y Polis müdürü Şeril B. Polismüdiriyeti Ahlâki zabıtanın İnaliyetini son günlerde teşdit etmiş- tir.. Ba cümleden olmak — üzre Şişlide Kâtane caddesinde Suphiye isminde bir kadın çarafından işletilen bir hatakaneyi kapatmıştır. Hadise şudur: Suphiye kadın randdvu evi işlet- mektedir. Geçenlerde bir gece Sirke- ci birahanelerinde tüççardan bir ada- mı Suphiye kandirmış ve Şişlide ki evine — götürmüştür. ” Evde — adamın yanına bir: kaç kadın çıkarmişlar ve kendisini- daha faxla sını almışlardır. PWRNN D İr takım 'da erkek Bundan sonra da kadınların dostu olan cikekler meydana çıkmışlardır. Bunlar kadınlar ile bir olarak taciri döğmüşler ve tabanca ile de korku- tarak parasını da alımışlardır. Korkudan ne yaptı Bu adam korkusundan pençereyi açmış ve kendisini sokağa atmıştır; adamın — başı gözü — yaralanmıştır. Bunun Üzerine meseleyi polis sıkı bir surette takibe başlamıştır. Evelki gece Ahlâki Zabita memur- lan bu batakhaneyi, basmışlar ve kadınları" Cürmü meşhut — halinde yakalamışlardır. 5 kadın bulunmuştur. Ahltki ebita memurları bir de öcel kapatmmışlardır. Bir senedeki fealiyet Hilali AHmerin yaptıkları Hilali ahmer 1928 senesi zar- fında halka mühim yardımlarda bulunnanştur. Dün cemiyet reisi Ali paşa Tirimize Cemiyetimiz halkın yardımla- nyle fesliyetine devaâm ctmekte- dir. Ceçen sene memleketimizde epice büyük bir hareketi arz oldu” ve bir de yangin şehrin mühim bir kısmını yaktı. Biz halkın şayanı şükran yar- dımlarıyle İzmir felâketzedelerine 62,800 lira tevzi ettik, Üsküdar harikzedelerine ise 29800 lira ile yardım ve yanginda eşyaları zeyi olan 30 kişiye de 20 'şer Lira' tevzi edildi. Geçen sene me- kteplerin tedrisat devresi esnasında gıdasıs çocuklardan 5,300 çocuğu da yardım ettik,. Konyada elektirik Konya ,2(A.A.) — Şeh- rimizde bir müddetten beri in- şasına devam olunan muazzam elektirik tesisatı ikmâl edilmiş ve 1929 senesinin ilk gocesi hatlara elektirik cervanı veril: serhos ederek | | ağır hapisle, cezalandırılır. Mevkutfların cürmünedir? 156ncı madde hük münce lüzumu- muhakemelerine karar verilecek Dünkü tahkikat neticeyi tespit etmiş addoluna- bilir "Tevkifat etrafındaki tahkikata dün de devam edilmiştir. Dün bazı şahitler dinlenmiş ve bil- hassa evrak üzerinde tetkikat yapılmıştır. Dün doktör Şerefettin beyii şehadetine müracat edilmiştir. Tahkikat işleriyle meşgul olan istintak hakimi y müddei umumi! ret ederek tahkikatın sön safhası hakkında izahat vermiştir. Sürey- ya bey akşâma kadar makamında meşgel olmuştür. Bu sürcde isticvabat ve mu- vacehelere bitmiş nazariyle bakr İabilir. Son bir kaç gün Zarlında evrakı tahkikiye Üzerindeki tet- kikat da ikmal edilmiş olacaktır. Bir kaç güne kadar mustantık kararnamesi ihzar idilmiş olacaktır. Akşam rüfekamızdan - birinin verdiği Mmalümnta göre mevkut ların cürümleri kanumu cexanın *156, nci maddesine tevaluk etmektedir. Refikmiz maznunla- tın bu madde İle itham edildik- lerini yazmaktıdır. Ceza kanunü- muzun bu maddesi aynen şöyledir. “Reisi cumhur hakkinda sul kasıtta bulunanlarla, buna te- şebbüs edenler flilleri teşeb- büslü tam derecesinde ise idam cezasiyle, nakıs iSe müebbet —— . .—. Tahmil Tahliye Kursu bitti. İmtihanda kazananlar puvantör olacak! Liman . şirketi . larafiından tahmil ve tahliye işleri için açılan - ikinci kurs bitmiştir. Kursu bitirenlerin imtihanları yapılmaktadır. Bu imtihanda Iımnşnln v puvantör olacaklar- dır. Üçüncü kurs gelecek son baharda açılacaktır. Liman şirketinde " mavuna- çılara yoni harfleri öğretmek an açılan kurslar da kısmen bitmiştir, Hali hazırda mavunacıların Bunlara vesika tedir. Nihayet iki aya kadar mavunacılanın hepsi yeni har- fleri öğrenmiş olacaklardır. ET pahalı Buna karşı Ema- net ne tedbir alacak ? Bir kaç gün evel havayici zaruri- ye - fiyatlarımın yeniden yükselmiye başladığını yazmıştık. Bilhassa cı fiyatı 85 kukuşa kadr çıkmıştır. Neşriyatımız Emanetin nazarı dik- katını celbetmiş, ve hemen tahkikata başlanmıştır. Tahkikatın ilk neticelerine göre etin Anadoluda ucuz olduğu tahakkuk &- miştir. Fakat hayvanlar Istanbula ge- linceye kadar bir çok ellerden geçtiği için, et bize pabahya malolmaktadır. Kmanet şimdi koyunların daha az el: yeni barfleri biliyor verilmek- Müzakere. ilerliyor 'Türkiye-Yunanistan Hangi meseleler üze- | — rinde temas var? Mü: safhalar Ankarada cereyan eden Türk- Yunan — müzakeratının — müsait safhada — ilerlemekte — olduğuna şehrimiz alâkadar mahafiline bazı haberler gelmiştir. Ankarada —buluman - Mühtelit Mübâdele - komisyonu —Türk ve | F-ee—sRRer Yunan Baş mürahhasları ile mü- | Mület mekteplerini bitirenlere şavirler her gün temas etmekte ve İâzim gelen — vesikaları hâzır- latmaktadırlar. Ayni haberlere göre - bu son günlerde bir takım teknik mes eleler ile oğraşılmaktadır. Vesaikı ihzar için iki kâtip Ankaraya imtihandan sonra verilecek şa- hadetnamenin bir fotoğrafisi — eee — 5 |Mektep Kanser! Mücadele müvaffak açlldl “Mn':k mı? Hç iikeğ Yeni açılan Ver li eli millet mekteplerine Amerikadaki — kanserle müca- Koşuyor.. dele cemiyeti reisi M Vidon kansere karşı bulanan yeni bir tedavi çaresi hakkında konlerans nekteplerinin — açılma vermek üzre şehrimize gelmiştir. | T inı bütün tafsilâtı ila M. Vidon bü hususta bir tec- | yazılmiştık. Tübe içrasını da muvafık görmek- tedir. Doktoriarımızın mühim bir Bu mektepler de derslere kismi müzmin kanser vukuatının | artık -başlan- kat'l tedavi çaresi henüz bulun- | mştir Bugün madığı kanantindedir. de gündüzleri Bununlaberaber tecrübeye bü- İsyük bir ehemmiyet — atfedilmek- tedir. 35 senede bitecek Kadastro heyeti göçen - bir sane zarfında 9 mahallenin kadastrosunu yapmışlır. Bunlar Hocapaşa,Şeh Meh- met, Hubiyar, Mollaali, Ni- ça ve Binbirdirek mahalle- idir. Bu — mahalledeki -emlakin senetleri tanzim edilmiştir. _B_ı'ıyı'ık adanm Yalı mahal- lesinin planları ikmal edilmiş- tir. Bütün Istanbulun kadastro- sunun ikmali için 35 sene lâ- zım geleceği tahmin edilmek- tedir. Millet — mek- teplerine — de- yam — edecek olan kadınlara mahsuş dersa- — Huyaar B. ' neler açılacaktır, mamafi ka- evelki akşam açılmıştır, Herkes mektebe koşuyor? Millnı mekteplerine yazıl- mak için tehacüm de- Maarif Müdürü Haydar B dün bir muharririmize şu taf- silâtı vermiştir: mak hususunda gösterdiği ve tehalük en büyük takdir sitayişe şayandır. A Mevcut dersaneler kifayet etmediğinden liseler ve bütür mekteplerde, büyük - salk da dersaneler — açılmaktadlır, Hulâsa ber tütlü vasıtalardan istifade olmmacaktır. V. Vekili mekteplerde v i vekili Mubittin “ V evelki akşam li yaktepleri gezmiştir. Cib BUGÜN 2 inci sahifemizde : a— Harici telgral ve mektaplar © — Betlin mektubu. Tamirat mes- elesinin son safkası aedir? B — Atina mektabu: Yunanistanda Kömünlstlerle — mücadele için ke yapılıyort! 4— Son haberler Büncü sahifemizde: 1— Dakili haberlertmiz |) mektepte bir nutuk sö $ — Ropday Si isclmalimin sdü sal- baliketer A hası nedir? İ ine & 3— Bir senede Kaç bin kişi evlendi? B sünden. jtibaren Ecnebilerle, evlenenler de varmı ? 'ma — bildi Aüncü Sahitemizde: Hacikllk 1— Havi raporu —— | klara Tevziat işleri 4— Musikl bahsi $— Hikâye, Roman, karikatür &— Sıbbi bilğiler 1— Kolak misatiri HENÜZ NISPET BEL Yunanistanda emlâki gayri mübadillere yapı tevzlat işi henüz — kart halledilmemiştir . Aldığımız habere göre yonun elinde bugün(25) 5 inci sahilemizde: 1— milliyetin eğlencesi 6 ncı sahifemizde : 1 — Millet mekteplerine devam edenler için ko- şgjd=ıâ N lay okuyup yazma sü- || silmaktadır. Mamafi tunları. ğ F ıdilmı:mişdn_ Döüttü mushamızda Millet — C| din dersanelerinden bir. kısmı - vam etmektedir. Bu hususta — olunacaktır.. Halkımızın — okü- — 4 j

Aynı gün çıkan diğer gazeteler