27 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

27 Ocak 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Âltkarar Hey'etten çıkan yeni kararlar Âlt karar bey'eti riyaserindeni hapı Tdolüya tayin edilmiş olduğu Mezunen Şama gidecek hükü- ŞS Arabiyenin fırka erkânı harbiye ğ kabul ve orada ifayı vazile #lemesincen dolayı Bursa hey'edi “Sutasınça 25 eylül 899 tarihli Munun birinci maddesi mucibince ÜEPİ #akeriyesi katedilmiş olan er üü harp binbaşısı Suphi beyin Şama Nİ ve müddeti merzaniyetini ge- Yldiği ve Şamda hükümeti Arabiye- “ön memuriyet kabul eylediği tabak- kuk eylemekte isede bu eft kanı- ea Deşinci maddesine temas- eyle- Dekte olduğundan hey'eti mahinsa Btafından mumsileyh- hakkında ve- 'lmiş olan S3 numaralı kararın be- Tni maddeye — tebdiliyle mezkür Tadde muetbince hisbeti askeriyenin Fatına ekseriyetle karar verilmi Âl karar hey'eti riyasetinden Ferit zamanında merkez n maiyetinde Beyr #a mantıkasında istihdam kılinma- veliaht Abdülmecit efen- duya firsr edeceğinden en Damat Ferit bükümetinin ni da mumailevhe itima! ve bir - şahstyet Bursa — hey'eti Pahsusasınca nisbeti askeriyesi kule- ar Binbaşı Mehmet bey hükümet ve Eminin merkez anlığı zamanında — Beyoğlu amtıkası - kamandanlığında Ulünmüş isede bu - Vvazifi fihaş Üi ilası muhalif bir olluğuna emmare gibi Çataler riyasetinde — bulunduğu askerleriyle — Rum Ydelerinin Çatales ve mühhakatına Söku balacahinı — istihbar — etikleri XCtvüzün men'i için yapılan teşkilar nd debboydan — silah ita ermek '€ Dizzat eline silah alarık © teşki Ş9 dahil olmak süretiyle Aniyesini a eetiği ve a işşek mücudelci / milliye, Süneüklni miliye' veziiein ai 4 Dulunduğu — vesaikl - tes: iyle Xe Suhudu mureherenin şahada- hey'eti hakkında Latübn  5 e düsü, DöRyöl - kazası Fiağ © azli ve : bilabane: ğ baş meminuun A_“,":a yle Mersin müstantikliğine dölayı T*tak ifayi vazife eylemesinden d_vğ "l'lu“he hey'eti mahsimasınca a kallnetlerinde ademi — istibda- verilmiş olan — Döctyol Tanazlıkı abıkı — Haydar - Efendi İar tarafından — Mersin müs- n Bine tayın kılınmış isede esas ç 6 O mümaileyh açıktarn — bir m'f”dyı.—ııı tayin cdilmeyüp Dönt do Aali mil'ıyeye hizmetinden 9Y dairci aldesinin — malumatı n Firansızlar tarafından Vazi- 'den men, ye tevkif ve divamı ve altı ay sonra rek mersin — müddei Tıllığinin inhası tiklihine tayin ve den de gene ayni hiz 1 Fransırlar tarafından Munduğu —ve Mersine tayini Vaziyerinde ve amali milliyeye le olduğe - vesaik ve SAŞUdU resmiye — münderacatındar K aştlmış olmağla noksanli tahkikata ŞlEN heyeti mahsusaca — verilmiş Tan mümsileyh hakkındaki 201 vah Kazanın refinc mütcelikan T Verilmiştir. ÂN kazar hey'eti tiyasetinden : İşgalden eyel jandazma iken işgal usında Eransızlar tsralından iztinal Zabit kâtipliğine iayin nden dolayı mülkive hey'eti Tahsuşsusınca hizmeci devlerte ademi thdamıma katar verilmiş olari Gazi Antep mahkemlesi aaliyesi baş kâtibi abıkt Arif elendi esasen zabıt kadibi ea askerliği çıkması Üzerine işgal ca mükaddem jandaraa —me dahll olup Gazi Antapta harp devam Sttiği müddetçe cephelerde vazifei “ataniyesini ifa eylediği ve sukuman bir müddet sonru hasta'olan evladını Köcebilmek üzre amirinden mezınl 6 hafiyen Gazi Antepe gi- SÜi ve fakat haber alınarak tevkif sdilâp zekrar çıkmağa muvalfak ol adığı leşinin keşretine binaca S vazllesi olan zabit. kitabetine Üyizi edilmiş — olduğu ve , istirdadi ylleakip — yeni — meslekinde — isti - "4':';:1 edildiği ı;:b kavyen — amali | ürtrere muhalif bir. harekeli gör x'l'ıı'"l'dl:ı v 've kuyude restal, yl::: ı-.:ı—.ı € tebDeyyün eylemekte B k..m—.u tahkikatu — binaen alınmış olan ZİL numaralı Ü Mahsusa mazbarasındaki mu- vil hizmet © | Rahtm Şirketi. metsiz 8) 4 — Beyaz (2) Muzafler (5) $ — Çekiçle çakılar (9) 6 — Para saklanan şey (4) 7 — istek (©) Feci (4) 8 — Çit gezen kuş yaz yeşil duran ağaç (3) Yukardan aşağı : 1 — Baytak (6) İSTABNUL BORS Tünel şürketl Elektirik şirketi | H. Paşa aai şirketi — | - ÇEKLER Loadea 992 Nen'york ada ı D Azina a Cener 2 Berlin Viyana İSTENİYOR Derhal kiralanmak üzre y burnu ve Kefeliköy taraf- Y larında dört beş odalı ufak bir sayfiye aranıyor. Tsileh Arif efendiye ait kararın rele aç lıkan Bugünkü yeni bilmecemiz Soldan K 1 — Zenginlik (6) Çokun aksi(2) 8 — Der, keder ( 3 — Hareket, sefer (0) Merha- 8) Rumuz (3) 9 — Kozaların nidası (2 ) kış İSTİKRAZLAR bsüikraar Sahil *A Düyene mürstıhide 226 İkramiyeli damir yöla — | 6 SENETLER İş bankası 1 Anadolr demir yolu — | 2 K Tranvay 3 86 L U. $. Sirketi b 1 Su Şirkeif «& T.Türün A& ta ö L Değirmen Ş. sa3 $. Değirmen & & A, Çimento $ ( 3e L Tekcton 3 50 »0 $M K $ $. Hay i8 50 TAHVİLAT asadolu | * D ör B (at | N;'şitîiı-_v Müsamer trosuoda 28 Kanunusüani pazartesi TıICARET ve ZAHIRE 96 Kdnunnsani 1928 AZAMİ| ESDARI Buğday KF 3) 0 6 | ge a| ARM0 cuşak mahlat SA N gğ İ moo <2 ao Romaaya - Bolgarietin Zahire & Çıydar isdo S as Arpa ae iza) Mt Vai Keteu tahumu K ş iye çaç daçda Mercimek “ Nohet öemn Börtlce | e “om Rakls | oacan — zan Hububat Susanı 3K20 — aI Küşyeri n00 — vom Un stra Kkatra Kastni Birtaci yumuşak Birlaci sert İkinet Üçuncu Razmal | Kepek | Paspal Hüget Düflos rın bütün varyete kompanyasının iştirakiyle saat 17 de — bir çay | ziçaferi verilecektir. daşlarıyle beraber gelecek ve bu Bürette herkes yakından görmek fırsatına nall olacaktır. 24,1,1928Diri Cinsi — |Adet sik a Kıvircik 2 43 di Dağlıç K - Kuraman BI6 35 » K'UİU 27 140 140 Koçi 668 28 30 Sağır 298 19 20 Dana $ 20 20 tovaletleri Gardenbar suhnesinde teşhir edilecek ve kâtibesi tara- fındah bu emsalsis Paris dikişi hakkında izshat verilecektir. Emlrğan, Boyacıköy, Kireç-b| larını evelden — todarik etmeleri müntzldir. Tanını hamilen her gün asat 1012 çarasında mektebe Z) Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli 2 Elbisenin ucu (4) Akalliyet unsarlanından biri () 3 Yüksek konçlu potin <5) 4 — Kazançcan — tahsil — odilen para (5) Karın şişiren hastalık (2) 5 — İş gördügümüz aza (2) Çit teyle vurulan (2) Bir şeyin nihayeti'2) 6 — Anza, zarar (2) 7 — Gök rengi (3)Mütefennin(4) 8 — Bağlamıya mahsus şey (2) Gümüş (3) 9'— Tahmin (3) Vakit (5) İRTİHAL Memleketimizin en eski ve —maruf eczacılarından Şişlide Osman beyde mukim Ağop Nargileciyan efendinin Pederi MAKSUT NARGİLECİYAN elendi yofat etmi: Ayini ruhanisi 28-1-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat onda Beyoglunda Balıkpazarında vaki ermeni kilisesinde Ilcra edilecektir. Çilenk İrsali külfetinden ihtiraz — buyurulması — rica olunur, kdam Totograf muhabiri Ke- nan Hasip beyin zevcesi hanım dün saat 14 te Vefat etmiştir Bu gün sast 12 de Kadıkövünde pekmez ağlu Mmahallesindeki ha n kaldırılarak Üsküdarda Ahmettek aile kabrista- rina defn edilecektir; Kederdide — arkar yetlerimizi bi Şehzade Başı Millet Tiy: #kşazıı üyatre — monolog — varyete Horlamak mu ? Hırla- mek ı? Taklitli komedi | perde (Neşit Bey ) bekçi Yısuf, Sürpil ile Tüçik Veni komedi 2 perde Nasit Bey (surpik) Bale heyeti Raks: | DEVLET MATBAASI Müdürlüğünden MÜSELLESAT Darülfünun Wen fakültesi müde-. slerinde Âli Yar Muallim kitabı Fiatı: 400 kuruş YENİ NEŞRİYAT Ali Canip: EDEBİYAT 4 üncü cüzü çıku. (25) kuruş İ Hatil Fahri EDEBİ KIRAAT NÜMUNELERİ Liserve Orta mek 'erin üçüncü e Muallim mekteplerinin dördüneli sınıfını. muhsus inci çıktı, 'at (20) - kuruş NÜCET DÜFLO. nun ardenbarında Çay Büyük Parisli Yıldız Trefine Madam - İlüget Düllos arka- | (Madam Hüget Düfles) nun Bedaiperest hammların sofra- iye olu Si müdürlüğünden: uında kâin Ünyon sigörta - krupanyüsna ŞARL MERE ** KÂBUS Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan ÜNYON umpanyasına bir Kere uğramadan sİgörla yaplırmayınız. B> Telefon: Beyoğlu - 2002 e DS S . Z . Evkaf müdüriyetinden Üzküdardaki şüheda kabristanı etrafına divar inşası (26-1 020) tarihinden itibaren (23-2-020) tarihine müsadif Cumartesi günü ihale edilmek üzre kapalı zerf msuliyle münakasaya konavuştür. Talip olanların şarrnsme - ve şernitini anlamak Üüzre her gün saat On dörtten sonra İnşast dairesine ve ale günü de idare encümenine mürscaatlır. Hilâliahmer Istanbul merkezinden: izin malı olup bilmüzayede satılacak 3000 boş un Çuvalının evsafı Köprü başında Valde Hanında İkpal -ada pazarı #irketindeki arziyede görülerek talip olanların Şubatın 3 cü ÜDü saat 16.ya kadar Cağaloğlundaki merkezimiz binasında edeye iştirak eylemeleri ve ©o saattan sonca İştirak- kabul ceği ve flat mutedil görülmediği surette verip vermemekte t bulunduğu ilân olunur, MADAM HÜGET DÜFLOS, ESKAND, LAFON ve MADAM MİŞEL hey'eti temsiliyenli emsilleri Bugün matinede saat 16 da son dela olarak Dumas Fils in şaheseri LADAME AUX CAMELİAS Akşamı sant 2(,15 de Jeager Sehmit en güzel komedisi Feverane gelmiş aşkin ..... lüks ve İhtişamın , , , | önümüzdeki Ça rşamba akşamı ; BONİ, BERNAR Ğ( MRerellaini Gelecek H cemiyetin serbı | Yarınki Pazartest akşamı veda müsameresi olarak Madam Hüget Düft)s şerefine fevkalade gala müsameresl filminde arzı eadam edebektir. eserde imeşhur ve sevimli (Jak Hamış: Filmin iraesine çarşamba caktır. Sinema saatteri Talebe için matine; Yarınk! pazartesi günü saat 16 da Madam Hüget Düflos ve kompanyası taralından muallim beylerle talebe efendilere mahsus bir matine verecektir. Bu müsamerede LAMİ EFRİTS eseri temsil edilecektir ehzade başı LârL SİNEMASI Yarından itibaren ANNA KARENİN «dill Tesisatı Sınaiye Müessesesi İNGENİEVR J. HEROK İstanbul, ikinci vakıf han No 15-17 Mensucat makineleri Ekmek makineleri Demir inşaat Demir çatılar Motorlar Tulumbalar Su turbinleri hum sanayi makineleri Pek yakında Eminönüne EREKET B>Şekeri yağacaklır. y Bu gün Tajik sinemasındı omsalsiz ve büyü kartist İYAN LiL DAGOVER, CTERSEN ve JAN DAKS ın işrirakile temsil ettiği MEMURİYET felimindeki. parlak muvaflaki- yetlerini gidip görünüz. şımıza tazi- | Dikkat... Önümüzdeki çarşamba akşamı Alhamra sİnemasında İrze edilecek muazzam ve müstesna Volga.. Volga.. Filminin GALA müsameresi sidir. Bu mükemmel esi H! şapkal fabrikası müsabakasının netici * Habiğ velur şapkası afa Şamlı Mahdumu mücssesatı kâribi Meh- : Habig fötre şapkası Varon mücssesesinde Albert Sages tlendi Habi förre Şapı İstanbulda Frateli 3 üeüt MÜKÂFAT Istanbulda Behar Saporta ve şürekâsındn AL Brrzilay clendi M | Habiğ melon şapkası | posta kutusu İstanbul 9 hey'eti muganniyesi iştirak ede- 4 üncü MÜKÂFA'I: Daryo Fetditay Hediyelerini #imak larını ve STENKA şanso Ter efendilerin YEĞÂNE FIRSAT $ ——— —.. “ULFRASİNE,, vapuru . Şu- |Adana erkek DSN Birahanesinde Baküs 10 türlü mezeyle sanmaz> 80 kı Cuma günü e ıu—_ı': Kâtip lâzım H Steillinizi şu adrese ü uiday da V, Vander Z elmas fabrikası namile maruf kâgir bina ttede mükasseten tediye edilmek sureriyle 31 -1-0: hazineder ahraçak emre güre muamele Mmüştür. Talplerin bedeli muhismmen mektuplariyle emvali metruke satış koml: Balada evsafı muharrer Perşembe günü saat n beşt Üzre cektar pazarlık Süretile mi 20 Tira depozlo akçı n bedeli sekiz gi € Müzaredesi içra Üzayedere var © aları veya müteber banka dcan mühamımeni İhra Selami At efendi balkapani han üst kat N atik Musca paşa Zu Mektebimiz — hasta -— bakıcılığ 'aliplerin ehi L vesika, Bilida evsifi muh: MAt KS te ihaleleri ioca aefer emltk şeraki mükaereresi veçhile icarı taptedilmek için / müzayede! Lö yertij * filmidir. Hey'eti temsiliye başında, dak katelen ve Emmi Lin GALA MÜSAMERESİi MELEK Sinamasında LingÇanginEsiresi Mümessilleri; JAK TREVOR, KARME İÇKE Vefasız Şevaliye ibdar olan maktadır. boğulmaktadır. Mi bir Rus kayıkçılarının nunu- taganni Mmukavelenamesi edilmiştir. zanmıştı ndliçlir cntaliğina nulduğu » Şartmamc müracnatları 3— Taliplerin ilân olunur. ylemek Sranı Heylemelerik- |* ÇOĞT Na wetre mikâp katran 144 senevi w edilemek Üzre 1O söneliği 13112920 4055 Tarihinden —11:2-020 arihine — kadar Ör, kapalı zarfla müzayedeye çıkarılmiştır. 5 Bedeli mühammeni — katfanın 850 ve #kdlA, göknarın 200 kunuştur : — Sililkede aot >i orman — müdüriyetinde 2, komisyonda ihale vapılacaktır Şersiti :: » salresini öğrenmek isteyenler Anka- aat eylemeleri | meşhur piyesinden müuktebes * * İhtirasat selinin, ...... m, müthiş ve muazzam bir filim. Çin ve mühim vakâyti irac etmektedir. afta OPERA DA SA I AMT LKT KTN Madam HUGET DÜFLO tiyatro Fransız Sinema ve Tiyatrosunun hakâr artist şerefine 30 Kânunusani çarşamba güdünden itibaren iraesine başlayacağı FStramslun meşhur eserinden muktebe: mesinden sonra IMadam Huget Duflojbu katelen) ile oynamaktadır, günü matinesinde başlana- * 14,80 16,30 18.30 ve 21,30 Örkestra 'Mülellifin bu eser için tertip ettiği müntehap parçalar çılacakuri Ihamra sinemasind2 heycana gelen halk rişar bar- telmesi en mükemmel en büyük zaferi Filininde dâyenkati alkışla, Melek sinemasında EMİL ZOLA nn en - realist romanı Terez Raken Mümessilasi meşhur GİNA MANES Tomaşakeranı vir- ndebirakmaktadır. RDİ ise ber gün| Suvarcde alkış —tular er, 'Ney ve Jarj lavis, hakikiyel hazırayı vver büyük bir dr. | Pek yakında MAJİK sinemasında MUNAKASA NETİCESİ Munakasa neticesinde alın- Ması mukarrer 3000 adet Re . Mington yazı Makinasının Ve İtası hakkında ki mun Ankarada imzı Remington Dsinıif makinalarına ön sa'ı kı tenzi- | Mmsktebi müdüriye- yolcu alarak dogru | tinden: eket edecektir | T Mektebimizin eski hina kis- mm- | mindâ yapılacak beş bio üç yüz iica keşilli tamiratın — Kapalı zarf usulivle yinmi gün müddetle münakasıya koa : | emek aczusumda _UKEİLĞNAT![mw “deli mubammenl kil komisyona teminacı maliı ihtısas ve ehli hedeli ihalesi ' yukultan / olması meşrat — bi İçel orman müdüri, ı yetine merbur yese ) rmenik kazasının koçaş namideği Senevi 2077403 Te mikâp Köknar eşcarı katı ve ihraç — & - rada rınan müdüriyedi umumiyesinde 6:8-090 tarihine müsadi Çarşanba - | Istanbul orman başmüdüriyetiz y iriyetin; Taliplerin emvali metruke di komisyonuna — | Silifkede orman mi y: nlitür,

Bu sayıdan diğer sayfalar: