20 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

20 Şubat 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

P ÇARŞMBA OZEŞUBATI929$ vilmiz merkez key'etini - göstermektedir. aü e yişeğar Yeni hurflerin tedrisi için Ç gük bir hevesle devam efmekic Bu sene şimdiye Kadar kâr- vc soğuk - görmiyen Montekarlo ve Venediğe de kar yağmıştır. Bu resim Hilâliahmet hey'eti merkeziyesi dün içtima ederek toplanacak olan kong âıN n gününü Layımn eçmiştir. Kes- Dün bir aile Tacıası olmuş. Bir geriç - karısını öldür- dükten sonaa inrahar etmiştir. Resmimiz facıa mahalli ile katil ve müntehiri göstermektedir. MASI ) miz Vasıf B. m asyonda B. M M. reisi ve meb'uslar tarafından istikbal edilmiştir. Resmi- Kâzım Ps. € rlikte ğöstermektedir Dün balatta bir dıvarın yıkılması, o cıvarda heyelân bulunduğu şayıasının çık- masını mucip olmuştur. Resmimiz. bu şayıanın çıkmasına vesile olan yıkık” düvarı göstermektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: