21 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

21 Şubat 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Telgraf adresi: 'hll.ır-t İi bul, Imlı.lı FIRKA HAYATI Klasik parlimantarizmin beşiği iya € tefikkinin Olan - İngilizlerde Başlıca iki cereyan mül asrın İsiri altında -tel Ün dokuz ilit daha hcu aren ziyade teba ümessilleri l fırkaları ihtilali hilf ve cmiy mevcut ve terakk zıt ha “tekâ Her muhaf, gibi. birbirine ızak ti İngilterede lük; akidesinin aman zaman yekdiğerir terki mevki € Demok e kadar de ihtelif — intihaba slahatı neticesinde bugünkü ç Muhafazakâ İngiliz «& tekâm Tesini almıştır. Hberal fh Ve içüir hususundaki fakiyetleri hemen aynı Jir. Hayat kadar a ven İngiliz h memil, in vaziyeli itibarile ay muhafazakâr 've hem de terakkiperverdir. —© ananeye muvaffakıyetine arının hayatının bizmet ve muval. derecede eyi € ti Vi keti- atını altüst afazakâr ve nihayet bü- sit noktai kte tetn iti alakkileri mefhumları İakkilene t deleri bir sistemi temsil etme siyasi - vatandaş K hükukuna mütenllik İerin içümaât simllütin — iktisadi şisında ikinci plâha ştiğli — bilr zamdı Lâberal bulma n intihabat cidaş lan - muhafazakârlar Baldvin, daha ruval şvek fark kiyetinden — en bütün bücum k ŞÇi tüm etmekt Baldwin İn Hıı Bonald fuka dığine ve İngili daha - fazla n ctmekten başka bir diğini ilam cdiyor Bakalım kadın ve erkek milyan- Jarca İagiliz Mmüntehibi Bupu — intihabat düşünü- yort neticesinde ZEKİ MESUT Perwr,he 2) Şubat 920 Y—luıı!nıl | cektir. Bü | müm İdarehane Ankara caddesi, * Milliyet Maşmıakarrirei Silrt mmeb'usa MARIMIL'E TÜRK DİLİNDE TAM VE KAT'İ BİR TEMİZLİĞE: DOĞRU ük içilmaa dün e Hakuk fakti edenlerden t srmiml. ştlrak k Takir, i rei tibi Etem Dil temızlığı yolunda Sresro. Müderrisler Ankaradan geldiler İsmet Paşa Hz. nin riyasetinde toplanan Büyük komisyonda hazırlanan esaslar Türkçe Mukabili bulunmıyan ıstılahlar için umumileşmiş kabul olunacak i|mî ve fenni ıstılahların tespiti için Ankaraya gilmiş oa'ı Darülfünun heyeti azasından fakülteler sisleri ve (6) müderris d(ınkL trelne ı_—uhx—.m'zc avdet eltmişlerdir. Darültünun eminiyle diğer heyet azası, yalaklı | vagonda yer nu.unamadıgı için bu gün gele- ve alışılmış sözler | ceklerdir. | Edebiyat fakülfesi reisi Fuat bey, Ankara se- | yahatı hakkına bir muharririmize demiştir kiz Ankarada hazırlanan slar nedir e » söz kita- B taspiti İçini; ugün lügatları muhtevi bına girecek İlmi ve fenn lâzımgelen esaslar tespil edilmiştir. Fransızca “Larus- üniversel, İsmindeki iki clltlik eserden naklen alınacak | T ve Fenni istilahların mukabillerini İmkân nispetinde Türkçe olarak tespit etmek Üzre bunlar fişlerle Darlt- | fünuna gönderilecektir. Fişleri tetkik komsiyonu yapılacak Bı arı tetkik ve mukabillerini tespit için her Takültede müderrislerden mürek! komisyonlar teşkil edile- 1 encümenlerin , hazırladığı ıstılahlar bütün fak lerin mümessillerinin iştirakile Darülfünun Emininin | riyasetinde toplan acak umumi komlsyon tarafından tezekkür ve yekdiğerile münasebeti olanlar arasında şekil itibarile fark - bırakılmıyarak kat'i şekilleri tesplt olunacak ve söz kitabına ithal olunmak Üüzre dil encümenine günderilecektir. SÜZ KİTABI BİR SENEDE BİTECEK A nkarada yapılan içtimalarda bu hususta encümenin noktal nazariyle Darüifünunun hazırladığı çalışma ları arasında fark olmadığı anlaşılmıştır. Mevzubahs | ilmi ve fermi istılahlar bir sene zarfında bitirilecektir.., Güzel san'atlar akademisiyle Ziraat ve Ticaret mek- tepleri kendilerine ait istilahları, ayni tarzda hazırlıya- caklardır. mk[ Rİ İSTILAHLARI KİM TESPİT EDECEK? Aiken istılahlar, Erkânı Hnrbl)d Umumiye tara- fından . tespit ile Dil encümenine göhnderilecektir. Istılahlar arasında dilimizde Lâtince olarak istimali taam- | etmiş ve Türkçe mukabilleri bulunmamış tam olanlar, şivemiz nazarı dikkate alınarak muhafaza olu- nacaktır. ÖZ VE SADE TÜRKÇE Mimafi , mümkün olduğu kadar sade ve saf Türkçe prensibi, bu hususta esas tutulacaktır . Müşterek mahiyetic ıstılah- n lügatta ayrı şekilde geçmemesine itina olunadaktır . Ankarada gerek Başvekilimizin riyasetlerinde Darülfüanun ml derrislerinin iştirakile yapılan içtimada ve gerek maarif vekâletinde | alâkadar Zevat arasındaki müdavelei efkârda chemmiyet verilen yegüne esas öz ve saf Türkçedir. Bu hususta mütalaaları sorulan mütehassıslar bu hedefi istihsal için tertip edilen esaslar dahilinde sarfedilecek mesalden müspet netice alınacağını , azami nispetle dilimizden İstifade edilebileceğini söylemişlerdir . ARAPÇA VE ACEMCE KELİMELER KALKIYOR Ighuln Arapça ve acemce görüldüğü esa: kelimelerin haldırılması muvafık için Larusun son tab'ındak! bütün mefhumla- | | çın yalmız Türkçe ve buna imkân olmyan kısımlarda Türkçeleş. miş ve munis bir şekil almış kelimeler kullanılacağı — beyan edilmektedir. ü UDARÜLFÜNUN CUMARTESİ İŞE BAŞLIYOR Derüitanunda Camartesi günü işe başlanacak ve Di! encü. menlerinden gelen ıstılakların mukabilleri sür'atle buluna- rak Encümene gönderilecektir. Larustao naklen alınan kelimeler | arasında tesadüf edilmiyen ilmi ıstılahlar ayrıca Darlültünun ve | diğer alâkadar ilim milesseseleri tarafından tespit olunacaktır. Darülltünun felsefe zümresinde bir çok felsefe ıstılahlarının tam | Hakkındaki müracaatını ancak | Muhlis Beyle Emanet VERGİLER |Hazirana ika- idar vemlecek | Vilâyette lnplanıldı. bu iş görüşüldü Hazirana kadar bütün vergi borçları verilmelidir İstanbul Defn ebaşı olan | geriçe kalan iş bılam borçfal ları tahşil kehunu mü- olarak börçlarını ve düzgü, vergi azdır. İtiraz Komisyonu Dün — Vilâ Vali A sertinde ette — vergiler Muhitün beyis bir toplanma « terdar Şefik -bey Bu toplanmada alınması ve bazı burçluların itirazları konı için ulmuştur. Toplanma akşam geç kadar. sürmüş ve icap - eden Tütumlar karar altına alınmı işüter —erem— 'TELEFON Hısshsı EMANETLE MALİYE VE- KÂLETİ ARASINDAKİ İHTİLAFIN MAHİYETİ Hrin Nükümete sseden dolayı Maliye Şehremaneti ara- üle gelen ihtilai Devlet n tetkik Cedilmektedir. mulâberalı, posta ve telgraf muhaberesine sekte ver- diğinden şteketir verdiği “hisse bünü — karşılık, ölmak — üzre Posta ve Telgraf — idaresi: verilmektedir. — Hâlbuki - Ema et telelon — tesisatının — şehre Bit olduğunu, bunun için bu paranın Emanete verilmesi 1â- zım old tmektedir. E noktai nazarımı Devlet şurasında müdafan elmek üzre Umuru Hukükiye müdürü vekille- rinden Tevflk bey bir Iki güne kadar Ankaraya gidecektir. ()lx Hl İlı.uvcw J *"”—C"' berleri ne zaman rildiği kontrol edilecek Şehremaneti yangınlarda İtfalyenin geç geldiği dedi ko- dularının önüne geçmek bazı tedbirler almak üzredir. Vali vekiii Muhittin bey bir tamim ile bu tedabiri Polis kara- kollarına bildirecektir , Bu tamime atzaran — polis karakollarında bicer deiter bu- lunacak ve yangın huber veri- Idiği zaman derbal bu deftere saati, kim haber verdiği ve se- mti yazılacak ve bir taraftan da italyeye telefone edilecektir. Diğer taraitan Şehremaneti ve polis santralı haberdar edi- lecek ve © santrallar'da tekrar Hfalyeyi ve su şirketini haber- dar edeceklerdir. Polise dakik Vekâleti Ne sında İn e ha- ve- birer saat verilecek ve harikin | haber verildiği saat-kayt edile- | cektir. Troçki Almanyaya- mı gidecek Berlin, 29 (ALA.) — Salü- hiyettar bir menbadan haber alındığına nazaren Almanya hükümeti M. Trotzki nin Almanyaya gitmesi için km—* disine müsaade — edilmesi Türkçe müukabilleri bulunmuş ve bazı istilahlar için Beynelmile! (tahriren vakl olduğu ttakdirde sekilleri kabul olunmustur. nazarı itibara alınacaktır. |Misakını ımz(ılamak | hariciye | Beye çektiği | zakeratına Iştirak için Ce- | ginden Türk-Bulgar misakını | bildirmiştir. | miştir. İskân Umumi Müdürü TÜRK-BULGAR ssesere — için M: Burof şimdi- lik Ankaraya gelemiyecek MİSAKI BULGAR SE. FİRİ ANKARADA İMZALAYACAK tina, 20 (Aneksartitos) -— Sofyadan gece gelen telgrafnamelere göre Bulgar nazırı M. Bürof, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü bir - telgrafta Mart iptidasında toplanacak olan Milletler Cemiyeti mü- nevreye gitmeğe Istical etti- Imzalamak — için Ankaraya şimdilik gelemiyeceği, fakat vadettiği veçhile sonradan Ankarayı ziyaret edeceğini Türk * Bulgar Abone şartları Ti A Abone, ye Nan Ücretleri Gazetemizde *çikan yazıların. Kukukü mahfazdar' , e Hariç ı KAR VAR Rasatane ne - diyor? “Ak ve kara denizde fırtınalar devam ediyor Dün olduğu " gibi kar bügün de hatif surelte devam edecektir Kandilli rasathanesi , dün olduğu gibi bugün de hafli kar yağacağını , orta şiddette şimal rüzgürı olacağını , şehrimiz de tipi ve fırtına ihtimali bulunma- dığı bildirmektedir. Fırtına Kara ve Ak denizler- de devam etmektedir. Bazı v purlar yine yollarına devam edememişlerdir. İtalyan bandı- ralı Koriçya vapuru ile - Eliç yapuru Odesada buzlar arasın- ) da mahsur kalmıştır. İki gün- dür Akdenizden beklenen Rada vapuru - He - İspanyol — seyyalı yatı da henliz Timanımıza gel- memişlerdir. Ekspres vaktında kalkıyar ar dolayısile Bulgaristan- da bir gün fazla kab- dığı için hududumuzdan geçme- «i geç iken ekspres treni dün gece saal yirmi dörtte gelmiş- ür. Bugün Ayrupa — ekspresi vaktında gidecektir. | Yeni istanbi Kar, fırtına zaya uğradı Moskovü , 19 (ALA, istanbul namındaki Türk vapuru fırtmanın şkidetinden Novreski limanında — rılilıma sularıa tahli- | yesi kabil olmadığından vapır M. Pavtof misakını hükümeti namına Bulgar sefiri Ankarada im- zalıyacaktır. Meriç luğy anı | Facıa şeklini alıyor Dört Yunan köyünün akıbeti meçhul Atina, 20 (Aneksarti Meriç nehrinin tuğyanı p dehşetlidir. Bir çok kü öl halini almıştır. Edirne Türk ve Solili Yunan valileri seylâpzede halka muavenet için müştereken sarfı mesal Sofili - tarafında yün — akıbetinden | haber yoktur. Yunan tayya- releri açlık tehlikesine ma- ruz kalan hudut karakol- lariyle köylerine erzak atmak için emir almışlardır. Meriç vadisinde su Atina, AA)—M Kâin 4 kasaba ile müna 20 eriç vadisindi alât kesilmiş. ür. Türk ve Yunan memurları feyezan vetle arasında — mahsur kalmış olan köylülere müâvenet için | tevhidi i karakolla etmekti nt olunmuş b Mahalli felâkere tay gönderilmiştir. Teftiz işleri Temmuza kadar bitecek Tetfiz komsiyonları dün ayrı ayrı toplanmıştır. İskân Daire- | siaden tamam 'gelmiyen dosya- lar, komisyonlarca iade edil- Hacı Mehmet beyde içtimalara iştirak etmektedir. Dosyaların miktarıda tespit olunuyor. Yapılan çalışma fay- | dalı bir hal almıştır. Bu sebeple temlik işleri temmuza kadar bitektir. | | | selmiştir. Yüm vaziyeti- tehlikelidir müret- tebat kurlarılmıştır. . Münakalât durdu Moskova, 19 CALA) — Kırım- da kar 5 metroya kadar yük: Şimendifer münaka- Iâtı temamile durmuştur. Yolla- rm açılması için kar makineleri gönderilmiştir. KADRİYE H. Bugüîbaıı maruf şahitlerin ifadesi alınacaktır hınım bul Paşabahçe iht € T k y âr ka Vicad ey şahit S1 zatla hanım edilmiştir, lüzum görü:- Dün dıktan sonra — mel vabına ba ŞU iladeleri alın- kufların — istic- r. Bu gün de edilerek buzı şahitlerin tahkikafa devam mühim ve maruf ş: acağı anlarlmıştır. | ANKARADA BELEDİYE İNTİHABATı 20 ( Milliyet ntihâbatına Meclise Yeni gelecek fta — başlanaca yen dabil - olacak Zirant ba Aj numi Beyler de narnzetler möyanında nkası merkez müdürü Raşit rdır. Şakiler yakalandı Matdin, 20 ÇA A.) hüdudümuz! Cenup tan geçerek sâvur kazası d: bir mağa çalışan bir şaki ileri gelenlerii darmalarımız derdest ci olunmuştur. n üç şerir Jan tarafından ' ha hâyvanat isi çarparak | köprüsüne kadar suya batmiştır. | | Firuna dolayisile yeti hitlerin ifa- | üyü kaçır: | —İltü” tükülesi - Sahifede Sanimi » wğ Tütün inbisar idaresinde büş Dir sui istimal vuku — Bulduğu hakkındâki — neşriyatu müdar Bekçet Be İhtilâs yok Behçet B. sui istima rivayetini kat'iyen lekzıp etti Tütün iInhisar Idır:slnln “ Britiş Amerikan, İngiliz gurübile yaptığı 3,5 milyon kiloluk tütün satışı mukave- lenamesinden bahsile ihbat edilen zarar ve sul Istimal hakkında izahat almağa giden bir. muharririmize Tütün Idaresi umum müdürü Behcet B. şu malümatı vermiştir. Sön Sâat gazetisi '.h'n F veni | | hakkında bir mukavele yapınış tır. lu/.H bu eve kiloluk sauş müka dı'ğ:ldır. Bu mukavele 1 milyon kilölüktür ve sotra bu İşte İdarenin zararı değil bilâkiş kârı olmuştur. Bu meseles den dolayı hiç bir sul isti mal ve zarar varit değildir. | Mevzubahs olan bu mesele iki eksperin şahsi igbirarın- dan — mütevellittir. Bu da yakında halledilecektir. İsyana karışan bazı topçu teşkilâtı kaldırılıyor Hondaya, 19 (ALA.) — İi nya Kralının bugün - bazı topçu teşkilâtının İlgasına müteallik bir emirname imzalayacağına dair bir şayıa devran etmektedir. Kellöğ misakı : Madrit, 19 (ALAZ Bu günkü nazırlar meclisi İçtimamın hitamında M. Primo de Rivera meci Hog dusakının kabulüne at em- irnamenin imzası bazı ciçilerin ve sefaret kâtiplerinin tayini ve günün İşleriyle meşgül olmuş olduğunu söylemiştir. Asllere karşı hareket Madrid, 20 (AA) Nazırlar meclisinde kral 13 üncü “Alp, hons, M Primo de - Rivera ya İtimadını. teyit etmiş ve karşı tenkili —tedabir — ittil müsaade eylemiştir. BUGÜN 2 inci sahifemizde : 1 — Berlla — mektabu İmanıma dikkar edelini asilere lamburg 2— Sön haberler Tariht tetikamız. T 3 üncü sahifemizde: i— İzmirde Müliyet Belediye Bötçeslade 4üncü Sahitemizde: b Haval rapecu 3- Fıkra 3- Felek fi S— Roman, Hiköye. K 5 inci sahifemizde Spor : Adil Bey cevap I—y"—

Bu sayıdan diğer sayfalar: