21 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

21 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İıseyyalla Yol vergisi heryerde, Dünkü (Vaka (elomerk) | b mem vapuru İ ki | im; hakikati 3u gibi seyyah kafileleri Amerikanın k Bümünesidiz. Meda Amerika, aba, kann, çünkü alem sey İstanbula | ni Türk asında eyi bir anladığımıza ra e kalanı, Tkadaki ndaki e Ermeniler e *eyyahları arasında çok dr, ProPagandalar y düşmanlarımız dalma aley tadır; bilhassa A Ermeniler ile Yi Rumlar ve mi alar *eYvah kapı Sika e sal kiyaleind de ie Türk düşmanı koy. wt seyyah bazan vapuru © yaklaştığı Pe) da Türkler. aley- Propaganda © tertibatı al- süretile vuku bulmaktadır X e dahâ yakin bir” za Cey, Türkiyeye gelmek üzre YE üğrayli bir seyyah zaman ör, topal, dai, a li rn ve kadınlı ke A süründüklerini görmüşler dg, ekler sürüsünün Sörüle “rülüyor ki memleketi çi öclecek ecnebi öcyyah- lerini, fikirlerini zehir- in etrafımızda bir takun Kop Deni, ada şebekeleri ta, Pire) Ulmanında lr tay Alara gi rilmek üzre e bekenin bir. eseri- He (Beri) ve (kenderiye) a da bu şebeke ; Türkiyeye “2 evel seyyah vapurla iri buralara uğrarsa Seda nizde ki ahval ve gerait | İşin tehlikeli old halta 2 <ümlesindendir B > ların. üesirile ve bazan , lan r)e “uğramak | e yakların tasa Yazgeçtikleri bile b Vel in Memleketimize çe bi kia etimek istedi- lr ada; bilakis kendi lecek anların İL am wieye biraz fazla e amd Meh b Asım Seyri fain idaresinin güzel bir eseri Gülcemal vapürü yepyeni oldu Gülcemalin tamirden sonraki hali Hökyee yeni yapılan kamaralar Maraş: ve Rize | rallikerindz Tabeddüller müdeterberi bulunanı Tadiç şehrin Meraklılar | Koleksiyonlarnda yer azırlasınlar esir veliahtı on yaşına bastı yaşına vünaselı sır p girmesi müdürüy in resmini yini taşıyan bir posta Pulun “üzer ve Frausızg ismi kelim; ; bir hafta tile prensin pullar ktir, zılidır.. Bı tedavül Jolduğu gibi makini: ştir. | Türk-Bulga misakı Ankarada Bulgar sefiri tarafından imzalanacak Atina, 20” ( Aneksat Halbuki bu geminin bir müddet evel sa - tılması düşünülüyordu undan bir Bid dene “il kadroda ikarılârak ve yerin& başka birrapur alin teklif edilen pahalı tekne ve sölresinin Güleemalin kinden fenk “olmasi “idareyi bu vapuru tamire seyketmişti, Tamirdeh sonra yepyeni ve tanınmıyacak güzel bir şekil alan Gülcemali dün bir; muharririmiz gezmiştir, Vapurun her tara- handa. mühim. tadilâi yapılmış ve çinde her. türlü istirahat esbabi temin edilmiştir, satılması mhast düşünül vapurların “çek olması Birinci mevkinin “emek s bölünmüş “büyük yemek küçük kısmı istirak nu İkiye onu. olarak burakılıniştr. Gemide “bir © üçüncü 'idvki sılmış; diğer yetleğde koridor. tilmiştir. İlinei yemek salonu da geniş buraya a bir siyara salon ilâve olunmuştur. İ Altar 3 üncü sayıfamazdadır 7 herkes i : layihası ifeyeti vekilede Ankara,20( Vakıt) — Yollar kanunu, Heyeti-i vekilede tedkik edil - mektedir. Eskisinden farklı yerleri şunlardir: Eski kanunda' bedeni mükellefiyet esaslı. Ye- nisinde yol parası ver- mek esastır. Bilaistisna her yol mükellefi her- yerde 8lira verecektir. Bu parayı veremiyen- ler ikamet mevkiinden 12 saat mesafe dahi- linde 10 gün çalışacak- tır. Yollarda fen me- murlarını Nafia vekâ- leti, diğerlerini Vilâyet tayin en ceklerdir Yarım asır evel Vakıt ey | — İkinei sayıfamızda okuyunuz — sıbir felâket halini aldı Akibetlerinben ümit kesilen köyler var elikete “tayyareler ilağ—meriç Mosolininin Elganistan i için bir yazısı Kral Amanullah ne şekilde harekette koli ağını tayın edememiştir ., | Gazi Mustafa Kemal, inkılâbı nufuz ve itiba- | rile, kuvvetli seciyesile Garp 'medeniyet ve zihniyetine hazırlanan Türk milletine rehber- | lik etmesile muvalfa- İtalva ba ti altında İlki motör çarpişü Rüsümatın 31 sümralı motörü'| ile Mustafa Kaptan idaresindeki Şahin motörü “dün sabah köprü gözünden geçerlerken müsademe | etmiştir. Rüsumat mötörü rahi de başından necruh olmuştur” kıyete. götürdü Deyli “ Ekspres. gazetesi, vekili Sinyor Mu. nin. Amanollah Han Tiz hakkında yazdı) yaka soli Kent Amana Faryalı harlı Tayyare ile geçmek için yeni bir teşebbüs olmakla Fitzmdafic muruf vare ile Amer eni bir teşebbüste Eleği, uris bu sefere M. Mussolini i an İstmakta , bu mücadeleler neticesinde - garpta dini İri ayrıl Garbi ktedir, Musoliri biribirinden temamile Yüzden o halde Amanullak Fan ne yapmalı neli midi? Yoksa ş hareker etmeli * Ohalde müsele, Amünu lah hanın © nekad hareket Türkiş eti! ve cd keri eddütler müthiş a Kemal n muvallaki yede idare edildiği anlanli- yor. Her yden evel i ve ilham garp medeniyeti mekte ların zine kât i bir devlet K iç sıntısını Karşı n icapeden Kraliçe lüyör: Kraliçe | içe Süreyya A rupanın bir ucundan di- füsunile © kim zerre onün ir halinde ur miş vir. çin 8 lira olack ollar kanunu|Meri: 'rıcın taşma- ay Bu gün de hava kapalı olacakve | kar vağacaktır | baml beklenen İspanyol yatı n& oldu? Hava, dün de karlı ti. Sabahleyin bi dan meden süratı sani- yede 13 met- ra nil Muhakeme evrakı temyiz mahkemesine gönderildi Günün hulâsası Dahilde: Birinci eöza malı- kemeside asılsız neşriyala bulun- imak davasma de- vam edildi. ( ba tahsilatı 2 inci 1 » Bele siye lisi toplandı, darül- | âcize bütçesini kas : bul etti, IBu haberi ayıf I Hariçte: Almanlar M.T kinin Almanyaya gitmek hususun - daki muracatının ancak (ahriren ya- pıldığı — takdirde war ilibare alı- ğını bildirmiş- mec- silâı 3 üncü DURUNCA İecicle ucağınIz chi iefrik ia yor: Ç IKRIKLAR . a ola caktır

Bu sayıdan diğer sayfalar: