21 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

21 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— sadık —> AY EM Alemdar Musfafa paşa 17 fin ve nee pjma di Alomdarın cesedi, üç gün üç gece Et meydanında yüz üstü bırakıldı e e Sultan Mustafanın vücuda kaldırıldı. (4) Donanmadan top atılması Alemdarın: ha- eyip - Babıâlide ki gizli yollan kaçarak kurtul duğu © zannın. veriyordu. “Tekrar © Saraya müracaata Karar vetdiler, Ulemayı, saraya yolladılar. İsyan bitmek üzre iken Alemdann bir vakıtlar kapu- dam deryalıktan azleniği seydi Ali paşanın adamların- dan ( Kandereli Mahmct ) Kasım paşa tarafına geçmiye firsat buldu. Tersanede demirli bulunan gemileri xaptetti. Top- musallat oldu. Topanedeki topçu ve arı- bacı kazanların İstanbul ya- kasına geçirmeye muvaflek Oldu. * İsyan alevlenip büyümüştu. Ramiz ve kadı Abdurrahman paşalar bahriye nazırı Moral Ali elendiyi yanlarına ahp Sarây burundaki Yah köş- künden bir € kırlangıcaş bi- ncrek kaçtılar. (3) Yeniçeriler artık “tamamen vaziyete hakim olmuşlardı. Bebiâli yangım sönmiye yüz tutmuştu. Yağmacılar, Alemdarın hazne ve altınlarını ararmya koyuldular. Yangın yerini kazmıya başladılar. Yeri kazarken bir demir kapıya tesadüf ettiler. Kapı açıldı. az ileride bir demir kapı daha vardı, altın arayıcılar bu kapıyıda açtılar. Karşılarına bir kâgir mab- zen çıkti İşte Alemdarın cesedi bu mahzen içinde idi. Alemdar vefalı kadın ve arap kölesi yanında Şatıyorlardı. Üçünün de bir kıllarınahalel gelip keder erişmemiş idi, Dümandan banalarık öldük. leri an'aşılıyordu. Yoldaşlar evvelâ cesetlere ebemmiyet vermediler. Asıl işlerine yarayacak daha kiy- *metli şeyler vardı. Bunlâr küçük çekmeceler. de bulunan alun ve müdev- berden ibaret idi. O saat altın v mücevhe- irt X Komaymı © yoldaşım. Baskın gecesi kâçtığı nen bayraktar paşa iki tevabille bunahp kalmis. bu- lundular... Diye müjde verdil ler. Ye- niçerilein yeni ağası |) ağa hemen atına bind ağalarını peşine taktı, Doğru babiâliye koştu. Cescileri görünce sevimliler, üzerlerini aradılar, Sadaret mührü 1 buldular, Alemdarın köynund. aynca bir kese mücevher bulundu. (5) Mebmet ağa naşinden istifade Şündü. Cesedi sekbanların maneviyatını $ sip bozmak istedi. Öl yaklarına ürğan bağladılar. elbiselerini soyup çıplak naşini sürüye rek Faühe <Et meydanma> götürdüler. Üç gün üç gece meydanda bıraktılar. (4) Alemdar ce- sedi. arfeye tesadül eden ramazanın otuzuncu cuma» günü bulunmuştu. Bayramın üçüncü gününe kadar Et meydanında bıra- kıldı. Sonra gene sürükliyerek- ten Yedi kuleye götürdüler. teşhir bir Ve, bendeklerden birine attılar, ve ardından şu destani düzdüler: (5) (Bitmedi) VU Sultan Mostafanin ölümüne dair tarihlerde sarih Kayı yoktur. Asım: Sultan Mahmudun vie ms Birader” dahi vefat eyledi. Dediğini yayor. ( Şani zade ) körltadan öldüğünü şöyle - kayt. ediyor: » Havf ve helecan sebebile mizaci şerifleri munbarif ve müp- telâ oldukları illeti merak hare- ketile mahnuk olmağla, biyor. Yayla imanı : * . Perşembe gecesi oldakın Ramiz, kadı paşa, Ali efendi (mö- Tali) ve İnes bey gene sarayı hümayona girip. Mustafa han H. Z. nin kaydini görüp şehit erler. Şehedetine sebep oldur ki Şevketlâ Padişahın eğer Mustafa ban derup kaydi görül meze yeniçeri gene talep ederler. Bu gitmedikçe size Tahat yoktur. Dikiler, Şevkellü meyi edip: — Ç Varın. Kaydını deyu emri hümayun sadir olicak şehit erler.) Diyor. Yayla imamına göre sultan gürün. Muharı Husrev Nizami Bey hafif bir tebessümden kendini alamıyarak: —Irsızlar kumpan- ya mı olmuşlar? Oda başı tasdiken sağa — Öyleya Efendiyi hırsızlar şimdi(koman- | 'Kokotlar ri: Hüseyin Rahmi dit) şirkettir Efendim... — Oda başı, (ko- tir biliyor musun? -—— Neye bilmiyece - ğim efendim... Ilırlız başı i mondi şirket)ne denik- vapurculara “verileGek odası meclisi dün öğleden sonra mutat içtimami yapmışlır. oOda kongresinde müzakere edilmek üzere tica- Teti bahriye şubesi" faralından ihzar olunan ticareti bafriyeye kredi bakkındaki rapor Oku- muştur. Ticareti o bahriyemizin afı için iki buçuk milyon- lük bir sermayenin kredi şek- linde vapurculara tevzini te'- lif eden ve bazı inkişaf esasatını havi bulunan Ofapor aynen Yabul edilmiştir. Bundan sonra sanayi şubesinin raporu oküh- muştur. Ticaret” Bu rapora nazaran zirai ve sınai faaliyetlerin * tezyyidi. 1 zuımdır, Sanayiimizin oinkişah için tesis ve işletme kredilerine e ihtiyaç vardır. Sanayi yüzde 15 olan faizin yüzde 6 ya tenzili ve İş, Ziraat, Sanayi bankalarının erbabı sa- vayle wzun, vadeli krediler vermeleri lâzımdır. Bu. rapor fzerimde biriz müzakerat c& reyan etmiş, netitede her iki raporüm kongrede müzakeresi kabul. edilmiştir. Kongrede müzakere edilmek üzere Asım Bey isminde bir tüccarın gönderdiği makine ve hayvan ziraati hakkındaki rapor- la milli sanayi birliğinin, oda idare heyetinde erbabı sanayi- inde âym adetle buluşması hakkında gönderdiği raporların kongrede (o müzakeresi (Okabul edimemiştir. Kongre talimat bamesinin tastikini . mütaakıp Içtimaa nihayet verilmiştir, al Mahmut kaçırdı... Yeniçeriler Ramiz paşa ve ar: Kadaşlarını bir. gemi ile Tuikip ctirdiler, o Tutmya muvaffak olamadılar. 18) Yayla imamının yağdığı banlar çok doğrudur. Hatta Alem- darı koynundan içilen mührü yeniçeri ağası sülün Mahmuda vermişer. Yayla imamı mücevher kese- sinin de saraya gönderildiğini yazıya ki işte buna ihtimal ve- rilemez... (41 Şani zade cesedin saman östünde teşhir edildiğini kayd- eder. En doğrusunu gözlerile görmesi lâzim gelen (Yayla ima m0 Şöyle naklediyor: *.. Ayağına bir ip takıp ye- içeri tayfası söriyerek meydanın lahma götürüp başaşağı (da ağcma ) astılar. Çırçıpisk (avret | yeri) dahi mekşuf ve ağzına çu- buk sokup envai türlü halı ke- lim ederek badehu meydanda Kalan hâşeleri ve Alemdar pşanın lâşesini Yedi kule haricinde bir hendeğe atıp anda Kalup bir ma- halle delnolundu... (5) Bu deston “Netip Asım, | Bey efeni taralından. tarih encü- emnine hediye edilmiş... ra pay olıy Kaç gm dur aklım başımda yok... hırbırsızlar oda başıyı boğiler.. Polis- ler geliyi.. Her yanı arayıp tarakliler.. kas tüller - buluniyi... Ad- liyede mahkemede ku- ruliyi katil adama 80- rilerkim : Sen odaba- şıyı ne deye bogmak- ladın? O'da cevap edi- kim: Efendim benim alılım yoktur. Ben di- yaneyim, ne etliğimi bilmiyim.. Bana oda- başiyı — bogmakladın diyorlar ama ben bu ge ir v3 2.000,00 Vira kredi şeklinde (R.C) imzalı mektuptan; Kendimde “yüksek “bir edip ve muülhüafrir “olmağa fstida örüyorüm. Fakat yalnız mu- yet, ve şöhretle iktifa edecek kadar tok gözlü de dilim. Ayni zamanda çok para Kazanmak ve Avrups muharrirleri gibi zengin bir hayat ; geçirmek © istiyorum. Memleketimizde bunun pek güç olduğunu söylivorlar. Siz ne fikirdösiniz? Bana yol gösterebilir misiniz? Cevap Edebiyat mes'elerine oldu- ğu kadar, tcaret işlerine, alış-veriş işlerine de aklınız eriyor mu?-Eriyorsa hiç kork- mayın, iyat hayatına ati. lin. “Taltini” de yardım eder se MuYgTİM olursunuz. halde. gi YÖn idare mevele- sile meşguk olun Elinizde “iyimül var “farz edelim Reklâm etmesini, tut. turmastaı, sarırmasını bilmez. seniz weye”yarar? Son asırda edebiyat...Bir ticaret halini #lmağa başlamış bir Sanat eseri ile meselâ bir mis sa. bunu veya 'diş-macunu ata anda hemen hemen fark kal- mamıştır. Bütün diğ mucunlarıve ya kokulu sabünlar aşağı yukarı birbirine benzer; Fakat esnal- tan hangisi gazete sahilalarını ve Sokak duvarlarını eni çök ilânla . döğdurutsa > onunki tutar, Edebiyat eserleri için de upka böyledir. Yu kendimiz, ya tabilmiz evvela öten “avuç avuç pa- ra dökeceksiniz; - güzatelerde sütün sötüm Teşimli veklamjar * neşredecekmisiniz; en halis ve ucuz malın $iz- de oldağunu ildir edecek, aksini isparedene :para mü kâfatları vadedecek misiniz. arak Ziyafetle mi ölür, mu. kabil ha reklam vadile mi, yal- fl varıp yakarmakla'mı, herne | suretle” ise ağır; başh diye fl tminmiş! muharzirlerden agır İl başlı tenise makaleleri ala- caksınız.! Masılki - Pink hapla- rmm- mücerrep tssirlerini ek- deriya döktörler tastik: eder. Manmafih: zannetmeyiniz ki bunları kdadi içini söyliyörum. “Biz bu hu- sultan hattaş geri Ve - iptidai kalmış savmabiliriz. Ticaret prensiplerinin ede- biyata tatbiki Amerikada baş- lamış. sonda ağır âğir Avru- paya güçmiştir. Avru; gaubarriri diyince gözümüzün önüne pafa için- de yüzen bir nevi Amerika dim mı, farkına vara- mıyorumi .. Katil böyle deyincek bir ala$ hekim davet- leniyi ... Onlara deyi - lerkim bir: yol bahınız bahalım. Bu adam a- billa madur? divane mi- dir. Bize bir cevap e- diniz.s» Hekimle de kitapları açarah biryol kâtibin sıfatına bahı- yorlar... Dönüp kilap- tan okuyorlar... Bazı- ları divanedir, bazıları ahıllıdır, bir takımı da hem”divâneye hem a- bıllığa benzer dediler... Geliniz de bu maraza- nm & emsal gi ağ memleketimiz İl il | İ | EZ ZER ZZŞ AKİ IL HOCASI Edebiyat t ve para milyonerleri * gelir, Halbuki, gene kendilerinin rivayetine göre kitabi yalnız yazmasini öğrenmemiş planların hali, bizimkilerden pek farklı de- ğilmiş. İnanmazxınız işte size ibret alınacak bir misk Fransada Tankrat Martel i ir muharrir vardı, sınıftan bir mu- Fakat bir kaçı burada benim külüstür kütüp- haneme girmiş bir çok roman ve bir çok Tankaleler yaz- mış bir adam. Bu- Tankrer Marcel iki haf- ta evel bir tavan arasında açlıktan ve soğuktan vefat etmiş, yatığı verde ölüsünü saracak Dir yatak çarşafı bu- lamamışlar. ( Les Nouvelles | neyi asim zin bu zavallı adam için mersi- veye benzer bir yazı yazıyor. Bundan bahseden en ağır başlı bir mecmüa da aşıyı yukarı şunlar söyliyor: Bu adam boş sahifelerini söslüyen bir çok muha ve ediplerinden aşağı değildi. Ölümünden sonra arkasından mersiye yâzacağına sağken biçareye neye üç beş ma kale yazdırmadım., Görüyorsunuz ya azizim Dereye gitseniz okka dörtyüz. niz hareket edersiniz. a Akal hocası Yarım asır evelki göre Erkân harbiye dairesi şu emri mübimmi nazarı dikkale alarak harüsi | harbiyelerin sö haletle okunması için (Vayyel) yeni harekeleri dahi dahil ola- rak yeni bir elifba tanzimine mübaderet olunmuş ce geçen gerşembe günü Moârif nezareti celilesi dairesinde. atafetli Mö- nif efendi HH. in riyaselleri oltın- da bazı turkkieuyandön ibare bir encümeni müzakere aktolun- müuşlur. bakalım... Oda başı mezarda çürüyüp bi- tiyor. Bu dava tüken- miyi vesselâm... İşte bu herif te efendime söyliyeyim... İşte ha- ramilerden birinin a- damı... Bip kac zsman- dır buraya dadandı... Sansar gibi göze gö- zühmeden içeri dalıyi.. Bilmem ne vakıt mer- diyenleri çıhi... Hüsrev beyin oda hizmetçisi oda başının kelamını bal ile kese- rek: — Efendim! bu he- rif birkaç zamandır, idarehâneye et “dolaş oldu. Bizimle bir-der- | di var, ini nedir an- deni İ | Diğer | Boş mayısta yürü yaleli ile ya Halley, | Asüman yerdeki evzaına hayran olsun. Geç levendane hıram eyliyerek üstünden. Halkı dünya o güzel kuyruğa kurban olsun. Bu necmi geysudarın dört beş gündetiberi bir surette doğduğunu bakmaya do İİ olduğunu ötekinden berikinden işittikçe o—m | can atıyorduk. Fakat havaların bozuk Y ri İl | | bazı açılsa bile onun insanın | | sirada görünmeğe başlamasından yani sabaha karşi doğ İİ dan göremiyorduk. ğ İl ve berrak idi. Buluttan eser yesser oldu. S, tan tülü etti. Sekiz buçukta sına doyulmaz r bubarek kadar güzeldi. Vakıa küçük i farkı yoktu. Fakat ziyası öteki | bii merlara garkeyliyordu. i Öyle zannettiğimiz gibi yaldız İğ) hwe renginde idi, İİ gitmiş epice enli bir nura mi İİ benziyordu. Biz bu mubareği neşrettiği bir telgraf 1 “İkdam, ve bo- DUB eli iktibas ettikleri için “Son Saat, ve “Akşam, reliklerimiz aleyhine açıla hakikate o muhalif davasının rüyetine rinci cezada devam olun- muştur. Dünkü celsede, Ankaradan gelen “İkdam, muhabiri Süreyya Bey isticvap olun- muş, muhakeme diğer bir gazete davasının bu davalarla tevhidine kalmıştır. Cevat Beyin davası «Opera» sinemesı sahiple- rinden Cevat Aziz Bey aley- hine sinemanın sahiplerinden birisinin oğlu İspiro Efendiyi döğdüğü ve tehdir emiği id. diasile açılan dava, dün üçün. cü cezada rüyet olunmuştur. İspiro Efen, şahsi davasın- dan vazgeçmiş, mahkeme hyamadık.... bu gün gene onu sizin kapı- dan içersini dinlerken gördük.. Kinisin ? ne istiyorsun?demeye kal- madı,Ortadan kaybol- du. Husrev Nizami Bey hiddetle: — Ne dimek Kay- boldu? Peri mi bu; iu- san mı ... bir daha görürseniz hemen ya- kalıyınız. İdarehane sahibi bu kadarla iktifa ederek a girer , kapıyı örter. Mazlum Ulvi Bey de- laşık bir zihinle, — Hırsız nu? Aile esrarı alımıya gelen bir ili ös Sofra kursak faraza giris muhal inikâra. rü Yemiş olsak acaba tatlı mısın, tuzlu musun. Titredikçe bize yalelli deme ya Halley. Görmedik kim daha kuyruklu mu boynuzlu ar | | Yarın mayısın beşi olduğu için hem ki İİ leşmesinden, hem onu birdah. Ni mülühazasından bu gece Uyun i yedi buçukta keninli azamelle'ci Cihana şa'şaa veriye Pek uzundu İN değil başında idi. Yıldızın yanında kuyruk nurdan bir Adliyede .| Bir telgraf sebeb sebebile l Gazeteler aleyhine açıla açılan dö vanın rüyetine devam olund “a / * tatlı orkurtüzun a dık. yoktü, Mübareği gör aybolup gitti. Onun çöz âenei dedikleri pek doğru imiş görünüyordu.” Bir uiak cev yıldızlardan ziyade nu maldızii birşey değiidi. w Gök yüzüne: doğru vi üşabihti. Hiçte kuyruk ki gördükçe baladaki kıtayı | yalnız tehdit davasının M9 ku umumiye namına Ö Bi ve şahitlerin celbinli rarlaştırmıştır. 14,000 liralık. fark Üçüncü ceza mu çi dün yazdığımız veçhile bul tapu ve kadastro mÜğ lüğü baş memuru Mi Cemalettin ve iskân Raşit Beylerin Kü dan mevuk bir hakiki. kıymerinderi 184 lim, eksik kiymet vaki leri noktasindan muh lerine başlanmıştır. ak okunmuş, #i Aptürrahmen müralâasını bildirmek evrakı tetkike almıştr. e Umumi vlâyat maç Meclisi umumi azaları cumarte: müd” umu bühülde Bulunacıklar(Z bafiye mi? z — İkinci naza nizi daha muafık luyorum. i — Evet. Bu * mudaka benim pe takılıp geldi... ne nuştuğumuzu anki için cüretini oda pısım dinlemeye ileri götürdü. Esrar içindeyiz yelendi. BaşınA gorap ördüklerin! miyoruz. Oda sansara benze herif karım; sı mi aceba? — Birşey

Bu sayıdan diğer sayfalar: