21 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

21 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Biliyor musunuz? camı neden ve nasıl ÜnYüda ey w a- ası idi n ol e ne ola adar alışmı- 1 ve ki böyle bir şe- atırnmza bile ge- lane Saya, i tüm alacak Bkieki ; ak, Hida » Gün olma- insanlap Vasıt bütün alârdan mah- hatla ildızlar hak- di bir şeyler miyeceklerdi, gok ©. vakit MN Pasta, i ia li di Loğı Sue De bu lerde kul- büyük teles- ii Yapma ık müm- miyacaktı. Fo- Yak bile doğmı- e Daha bunlar aiulerce isler: yap- z olacaklı. bu kadar ii, oynayan “ğ. iza olduğunu ve Yatmızda Ml rol ç , N N V Ni A nasıl yapıldığını bili- yor musunuz ? Cam muhtelif madde- lerden yapılır. Bunla- rın içinde en mühim syondur. Kumun en mühim kısmını silisyon teşkil Bu kum çakmak olam sil eder, | taşını veya kum taşım kırarak elde edilir. Bazen doğrudan doğ- ruya deniz kenarında- ki kumlar kullanılır. Bazen de karadaki kumlardan istifade 6- dilir. Fakat kumun içinde bir çok ecnebi madde- ler, denir ve ya diğer madenler bulunur.Ye- şil renge yakın renkte camlar görmü dür. Bunun sebebi kum- daki demir madeninin ayrılmamasıdır. Bazen kumun içine bu ecne- bi maddelerin tesirini *................... imhidam dü mamasma binaen Kendilerine eebliğar ifa edile en on beş gü hedmedil lin olunur, akdirde dsi sim olm. sarlında defi mah zebliğan kamuniye 4 demir yoları ve lima- in U mum idaresinden: telgari direğinin münak b) da Ankara da Bol teklif mektuplarını ve temin 500) a kidar umumi idare'yazı İ *l umumiyesinden: "Talipler m kiye İş bankası umu- , İdürlüğünden: mın inşası münakasayı teyenler, şarıname muk ri, Bankamızın Ankaradaki umm- ” lira mukabilinde alabilirler, Bankadan alınacak berâber önümüzdeki (20.000 ) Türk 20 Mark 1929 #vel “Urumt Müdürlüğümüze tevdi edil diğ? Müdür de led Dir güna fak kaydı gözetmeksizin dile serbesttir, apılır? | lan cam o kadar par- ikomisyonından: | — Dünkü merhamızdan oabant -- Bir dağlı gibi bütün cesaretini topladı Ha- yatında bu kadir bü- yük, garip, tehlikeli bir buz dağı görme- mişti. Buz bastıkça kayıyor, altından gükremiş bir denizin dalga i »sler işidiliyordu. Birdenbire ayağınm alandaki buz kırıldı, önünde müthiş kuyu- lar hasıl oldu. Buradan cıkan bir yığın örüm- cek ağları önündeki yolu sardılar. Azmi bu ağları yır- tarak, kuyudan kuyu İ ya sıçrıyarak ilerle di. ! En son kuyüyü gerti. ! Kendini dağın kenrma takatsiz bir hülde att. Burada üne açılan yol kırmızı ciplak ka- yalarla rtülmüştü . Yakıcı güneşten ken- dini korumak icin ne bir gölge, ne hi kaybedecek başka şey- ler korlar. O yakit'cam berrak ve temiz olur. Yalnız kumdan yapı- lak olmaz. İçine başka şeyler - ilâvesi gelir. İlâve edik lerin. en mühimleri soda, kireç, potastır, Adi cam yapıldığı 72- man kum, soda ve ki- ses reç karışlırılarak ha- mur haline getirilir ve kırık cam parçaları ile birlikte gayet sıcak bir fırına atılır. Saatlerce fırın içinde kaldıktan sonra bu maddeler erir ve biri- birine karışır. Hasıl olan su. gibi. de- gilse bile koyu bir mayidir. Renkli cam yapıldığı zaman bu hamurun içine renk- verici madde ilâve 0- | ne de yeşil bir lanur, vardı . K ol Yatı metepleri mübayaat ! 1 Gazi Pişi; Hakimiyeti milliye, Bumlupınar mekteplerinin Mayıs 1999 ribayetine kadar Ekmek ihtiyacı, Mayıs 1099 nihayetine kadar ağı, Ur Yumunta, patates öİYACI, Mayıs Şubat dazartesi günü mübayaa ?— Dumlupınar yan mektebinin beyazpeynir, soğan. zeyti: 5 pirinç ihtiyacı. paz edilecektir. Ekmek saat (2) de diğerleri Gast (9) 6 Ortaköyde Gazi paşa mektebi müdürlük dairesindeki komisyonda pazarlıkla ihale edile. cektir, "Talip olanlar: “|, 750 ni pey “akçilerini Findıklıda Güzel sanatlar akademisinde Yükesk m ektepler muhasebesine tevdi ederek alacakları makbuzu komisyona güstereceklerdir. Şartnameler her gün komisyon kâtipliğine müracas edilerek görülebilir” - Dumlupınar yatı mekte nihayetine kadar k surcüle Souk algınlıklarında ilk gö- rülen rahatsizliklar sos kı sıkhği ve öksürüklür” > Bu nahoş alâmelerin. İle Ş İzalesi “Krezival, ile kabildir , | Aydın demir yolu müdüriyeti İzmir Aydın demir yolu bissedaren —elelâde sin ayga yüz kirk ikinci içtima umumisinin Merin yirmi ales şpüsedif salı günü vaktı zevide İondrada Old Bro Sereette # House te inikat edeceği ilin olumar, etidir. oi 100 nymarada kâin vwinche Ruznür akerat betvecbi sağ 1998 senesi Kânünüeyel gavesine 1- Heyeti idare faporn. 2 Şirket nizamnamesi #vebince kadar olan hesabatın tetkiki, iktar inthapları idare azasındam ME VW, 5£ Bir mürukap “inek, vazöden hey'eti fide ve ML A. Govdge'un | ş. istifa “edip incihabi, 4 Şifket müametdir “ümumiye sinin tezekkürü. etmek arza eden hissedaran”AtiM içime. »n dürt gün skdem hisse ' se m Üğkdradı Old Broad Şesriette “100 “numarada vinchhester HöuSete İdi erin miliğe, İzmirde şirket ilaresine,, Istaribulda “Osma Bankasını evdi eunelidirler. Tevdi edilecek bisse senede içim İfinat make buzlar hini içdlmada ibraz edilecektir Meyeti idare emtile kâtibi umum Hoya 3 şi, Glessop İşbu içiman' iştirak i kad : Hendek, Evel zaman eded Remzi zma tuttu, ıt tam öğle idi. malrayı Güneşin kızgın ziyası yolu bir cehennem gibi kavurmuş, hava ha reketsiz, — hararetlen buhar haline gelmiş gibi idi. Remzi bu mütbiş yorgunluktan sonra bu cehennem sıcağının İ- çine düşünce yandı- Zım hissetti. Arkasın- daki su matarasıni çı- kardı. Nehre üç damla kâfi, diğeri ile dudak- Tarımı ıslatırım dedi. Matarayı actı, suyu ağzına götüreceği daki- önündeki kaya- wn üstünde yatan, 0y- wiyan bir şey gördü. Bu, susuzluktan ölüm- le pençeleşen kücük bir Köpekli. Köpek dilini dışarı sarkıtmış dudakları o kurumuş, üzerinde siyah karın- cilâr hasıl olmuştu. Remzinin elinde su matrasinı görünce gör- | lerini dikti ve bir in- san gibi su dilendi. suva terek gecip gitti. Birdenbire mavi gö- kür siyah, korkene bu- lutlar Önünde- ki vol bir ucurum ok du. Yüksek o dağdan hava, rüzgâr gelecek yerde, boğucu, sıcak bir hava nefeslerini tıkadı. Kayaların cr kardığı sesler “Kulak- larmı yıriyor, hüra- reti gittikce artıyordu. Bir saat geeti, hara- relten çatlıyordu.Mata- raya bakı, daha henüz yarısı dolu idi. Acmak üzre durdu, önünde yeni bir şeyin “kımıldadığım gördü. Bu küçük mini mini bir çocuktu. Kayanın üstünde hareketsiz | duruyor, susuzluktan ü kalkıp iniyor, zleri kapanmış, du- dakıarı yanmış, ölü sardı. kadar orada bı tine müracaat edebilir. Düzce hukuk hâkimliğinden: Köyü mevkii und Efteni hataköy oçmarlık açma Şarkı Hasan oğlu kör Süleyman şamali haci Sıfih Oğlu Num Garbı İbrahim oğlu Hatzok Ce. xubu hacı Salih oğ Şükrü ile mahdut on beş dönüm tarla. 2 Yukarda köy ve hududu yazılı tarlayın tesçili Düzcenin mahacır | yakabaşı köyünden İbra! tedir. Bir itirazı o'anl oğlu Şaban tarafından talep edilmek- buçuk ay içinde mahkemeye bildir- meleri lâzımdır. Muhakeme günü O nisan 929 Cumartesi 10 dur, | 7 türkiye 55 bankası Sermayesitediye edi İmiş 4000000 # liradır Umumi Müdürlük Ankara Şubeleri: ANKARA “ADANA © AYVALIK İSTANBUL TRABZON KAYSERİ İZMİR GİRESON — MERSİN SAMSUN © EDREMİT Müsait a kumbaralar kasalar & e İ Mili islâm ticaret ban- kası muhterem bissedarlarına:|: 0 içtimat mart ayının yirmi birinci “per ie Adapazarında banka merkezinde > daha ziyade hisse sahiplerinin içtima duhuliyelerini almek üzre &işehir, Düzce, Bozüyük, e müracaat eyle meleri.ve zirde mi teklif edece leri hususu vaktile bildirmeleri rica olünur. Ruznamei müzakerat 1 — İdare meclisinin ve mürakipl 2 -— 928 senesi bilançn ve kir 7 ve senci mezküre besabatfan tasdiki, 4 — Temetiu tevziine karar ieast* alanın" itiba seyve, irar 6 — Meclisi idare azalarınin hakkı ni srmn yan aim > 34x mabiknr, fMesi köpeği de ayağı i j Alin MeRi gibi yatıyordu. Rem- | zi çocuğu gördü. Su- yunu içti, gecip gitti. Kalın, siyah bir bu- lut göğü kapladı, yı- j fan gibi uzun £ ler dağ yolunu sardı. Remzi bu karanlıkları yararak geçmek için çok uğraştı, güneş batıyor, fakat haya serinlemi- yordu. Kalbinden âde- ta bir ölüm havası vi yordu. Fakal arak g yesine yakınlaşmışlı. ö nündeki di ığın altında Alim nehir uzamıp gi- diyordu. Son kuvvetle Bu son. arızaları da geçmek icin cesaretini topladı. - Bu. dakikada kulağına bir inilü gel- di. Başını çevirdi, ka- yanın üstünde uzun beyaz sakalh nurani r uzamyordu. ne batmış, lik içinde çırpıniyordu. (Devamı ve) 22... 2500000... cak bil memuru ie ve eyyam sairede iğ meirüke müdüriye Gudron Güyo İçiniz, bütün müstahzeratı Üzerinde menekşe, yişi ve kırmızı. revkli. etiketlerin de Maison FRERE Pari rae hcop Vo 16) adresi r. erzerleri hali hazer mann hince size matlip |, Bö sut mi Kendi kendine DAKTILOGRAFİ harriri: Muallim hamit Mevcudu tükeniyor 75 kuruş Muallim AÂlimer Kütüphanesi. Halit

Bu sayıdan diğer sayfalar: