21 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

21 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şeytanın eli altında senesinde. yakılmıştır Mer hakkı mah JORJ ANKETİ, Kan! Kin! Grezi Hile « Cihan harbini mey a çıkaran, Renon Puvankare » nin dimüğinda bunlardan başka bir şey yoktur..s İki memlekette kuvvet, şeref dahilinde #slemet mefküresi Bu manayı n larihi rolünüzün ümüir münakaşası vekar sulhü mü- maktadır. Şurası muhakkaktır k veultur. Balkan harbinde tat Rus taraftarlığı bizi harbi umumi denilen kanlı lemiştir. Siz en iptidai menlaat- larunızı hüdütsuz ihtirasına kur ban ettiniz. Zaten harp su ile” yaşamsd m) Tabiatmız daki tesisekârlikik barbi mute madiyen, hayatı her devresinde aramadınız me? 5-18 könünvevel 1928 de İz- volskinin *Serj Dinutriyevi yazdığı mektubu hatırlıyor mu- ubunda | zlerin gizlenen sirgüzeğie sörük Miliça pek 3l& anlıyorlar: Gran- Paleoluğ un İşte çoktan , Bu sözleri Rüs © emperyalisiminin Anantasya diyor k dsima iz. sözler unutmayınız... bunlar tarihi cihan- da yeni bir merkale açıyor... Ahi evet hiş harp özgenizi, ve siyasiyenizin o laflar sizin müt ya hiç İmazsa hilal, hüsle gelmemesi hakkındaki Siz ihtilâf ateşi üstüne teşvik Halbuki bir kimse teskine € geyretinizi gösteriyor- du. Si suunuğ? Selir o meki diyor ki: Avustürya, Sırbistana karşı taar- rukir bir yeziyet bile, #Roaya> san harbe girişmiyeniği haberi, “Püankaresyi ve bütün Fransız nazirlarını fevkalide me- as etki, » <İzvolki» bu mektüpta Avus- yağı (o döküyordunuz. «Farzı muhal olarak mevkiinizdeki hizmet eder sözler sarfetmeli idi. — Sirin samimi dostunuz Çar, siz den daha yeni na Rusyalar İmpratoru tarık ateş- İstihzaraı — harbiyeyi hakkında Al man İmpratoruna yazdığı telgrafa, Kayser vabı veriyor: *Eğer teykif edersen lenmişt | durduramıyacağı turya selerberliğinden ve on kol ordunun silâh altına alınmasından 31 temmuzda şu ce bahsederken aynen şu satırlar yanıyor: Fransız tedabiri o askeriyeyi ricalinin kansatince Avrupasnin sul- <Avusturyasnın bu müdahalesi | hü müsalimetini temin eylersin. Rusya» ve netice < Almanya» harbe muka tabi ve Her şey senin elindedir... Fakat Çar sizden öğüt almış- Mösyü © «Puankâres! her Ki Selo» deki ve erlesi günkü geçit Müz marşalarinı dinlemiş Harbin mestliği gözle- vukua gelirse vemet / eder, suretle evvelâ sonra *Fransa> mecburiyetinde kalırlar hükümeti böyle bir karşısında gayet müsterihtir, ve tı iştirak | ikiniz moye Fransa | ziyalete ihtimal | resminde *Samire ve «Loren müttefiklik. şeraitini tamamen ifa- uzdur | tedavi ya amadedir. Fransa tarafından her türlü tedabir ittihaz edilmiş- tir. Şark hududunda seferberlik meselesi tetkik olunmuştur. Tec- hizat mükemmeldir. V. 5.» Nihayet sizin için bir itiham olan <İzve son ibaresini hatırlayınız: « Son zamanlarda Fransanın menalli ie elâkâder olmıyan bir harbe girmesi endişesi Fransız maa lski>nin hükümetinde kalmamıştır. Bilakis | İtilâf müsellesin şerefine müteallik mesailde Rus- yanın . muhleriz hareket takınmasından korkuluyor. Nasıl, reis elendi; Rusyanın uzlaşınağa meyyal görünmesinden ve şerelinize lâzım addettiğiniz youazzam cihanı kıtaline sebebiyet bir vermemek istemesinden endişede olmanız. aflolunmaz. bir şey m? Ne şezmetlir ki o feci 1914 temmuzunda — bizzet Rusyada bulunarak sefiriniz <Pals ol, Sazanol » kat'i darvansın; arkasında biz varız ! Gibi nasihatlar verdiniz: 23 temmuz perşembe günü Çarın şerefine badenuş olurken şu meşhur kelimeleri #srfediy Kimdir, nasil yetişti, neler yapı ? “Rahip Yalaber,, den Yılan tüynetli mahlük «Korens» gibi İG dünya yüzünde ut olması insaniyet için pek elim di 14 — pe bir menaliine' ve | | #önlar İ rinizi karartmıştı, Artık olacağın İsrar ve şeçilemezdi. idi önüne inal eden Çar O iradeyi sizdiniz. Siz «Zalerin reisi cüruhuru> olmağı kafanıza koymuştunuz. Milyon- | telef fakat ona veren larca insan olsun ne gerek! Sizin bir tek hülyanız vardı.. İ | Alzas Loreni tekrar almak. Daldığınız rüyadan uyandığı: nız zâman ne gördünüz?.. Şarlö- rua, Moböj hezimetleri, Parise doğru savlet, ve siz Bordo yolunu tutarken hüsran; az kalan mu- azzam bir mağlubiyet... Bereket versin Galyeniye ve Mar mey- den o muharebesine... Bereket versin Almanların hatasına, Bel- çikann işgaline İngilizlerin Va- ukanda Tehtelbâhir harpleri oldu, Ame- n eti, Ve nihayet Alman şti. Yoksa eğer imdadımıza kosmasna. rika ih kader mağlup müşavirlerinin hırsına terketmiş olsaydı, her taraftan lânet sesle. rinin seldiğini duyacaktınız. Maamafih zafer bize neye mal oldu bilirsiniz. Bizzat Klemanso #alerimize! Pirrüs İcesine zafer (1) ansayı Kayserin İ caklar. hana yangın Dört gön evel “Adanada bir kafoşanlandan yangın çıkmış VE imilen yanmıştır. olması dolayı- pek a pederek alevlör lan. Ziraat Ali Nasibi eczanesi Yıldız aleiyesi saçakların arftanın 5 Yy atmekte olan mağazası ve uttası! odasında y komik > Hüsau relikası Faika ettin Hanım ve garson endilerini di nişlerdir . in Efendinin alevler kurtulmak için y riede bir kele ile bir imiş, ge nı mahal de yatmakta olan İrani, ve boksör Zelirap Elendi ismin- ersemliği amyarak diri diri balin- deki cesedi altindan çıkar miştir, Bunlard ahleyin râk defnedik başka etfaiye etradından hinet Meh Garip eli yanmıştır oğlu me Efendinin de Mecruhlar berayı hastanesine memleket kaldırılmışlardir. Kocasını zehirliyen kadın Giresonda Firiklus k imami Ürküplü rısı ta k edilmiştir yesi alız hoca kâ- alından çay içerisine Ze hir konulmak suretile tesmim Keyfiyetten haberdar edildiğinden memuru adil ile jandarma takım kuranda kı Bey mahalli vak'aya gitmiş- lerdir. Orada icap eden tah Kat yapıldıktan sonra kadı ler lerdir. milletin günün birinde sizden aviyyen memul- ve hapisaheye hesap iste dur. Evet. taarrüzkâr tavır için hesap sara- caklar. Sizi cihana Harp babası Pu- ankare diye tanıtan siyasetiniz 1914 vazi- soracaklar. Rusyadaki yetinizden dolayı hesap sora- 1917de Almanya Al zas Loreni şartı ile sulhe talip iken ateşleğan nu- için hesap temmuzunda vermek tuklar söyleyerek beş yüz bin Fransızın daha harp sebep oldu meyda. nında ölmesine ğunuzdan dolayı aklar. (1) O vakıt kininizi sarfederek : hesap sora: l olanca Alman kılıcı kılıcla parça parça edilmelidir! dedinizdi, biliyor. sunuz yal Mösyö Puankare, Bitmedi ) hardur, Y Romahla çalım r u Krali galebe mahvolmuşüu. Tarihte m *Pirrtis. bir otdusu da Gelibin ziyana olan zafeslere bu nam verilir. urda > “Pusnkare,, kabinesinde | harcive nazırı Olan Binaenaleyh Lorens lekedir... İşte harbı uniumi de Cenup cephsinin en faal, en mühim simalarından biri olan miralay Lorens yukarıdan beri anlatir ğumz üyitetle bir şalsiyettir. Sırasında söylediğimiz. veçhile tabiatı itibarile Anglo Sakson ırkera pek az Karabet gösteren edelim ki ancak muhiti. yetişlire bilirdi. Lorepsin harekâtındaki | itidali dem verdiği kararların tatbikinde gösterdiği antıdane azım İngliz milletine has seca- yadan maduttur. Lorens harbı umumiden son- | velev başka ra ne oldu? Entelicent servi: bu faal memuru o kadar mıştı ki, hikatindeki kilekârlik ve dubaracılık o derece malüm İ olmuştu ki şekli değiştirmeden zada dahi olsa faaliyet göstermesine o imkân kalmamıştı. Miralay artık dam- galı bir casus idi. Bu vaziyet karşısında İngiliz ricali bir çare taharrisine - lüzum © gördüler. Böyle bir sergüzeştçi şahsiyetin sahneden çekilmemesi için bi. tek çare buldular. besini, Lörens rüt- nişanlarım bir braktı. Tarihe eyi kötü geçmiş olan adını bile terketti Ve adi bir tayyareci neleri kıyafetine girdi. İsmini de - sanki cihanla istil- za etmek istediğini. göstermek tarafa bir.zaman | Efendi ie | enkaz | bir | her vakıt takındığınız | KIT 2 21 Subat, ritden manda ilk edileni “ 8. memleketimizde tarafndan rekabet edecek imal bir dela ÇMüttahit konserve ve nofasette fabr ika yüzü'müteva hususi ve olai Avrupa olan : mü lak Dublu Konsantre Tomates Salçasını Mâhcerem müşterilerimize live m BEN, bik .İLAN stanbul; asliye dördüncü hukuk dairesinden : Nuh B, yin Memet Ali B. zimmetnde matlubu bulunan srikrazı dâhili mahkemesi beşbin Tiralık yali bazar olan dört tahvifağiın piy sı mucibince tutarı bin üçvüz iran senet tar- hinden evel zimmetinde raküm .çtmiş olan biny ve köfknleri: bedelinden liraki cemen mumaileh Me- asaleten ve el z. elli Tiran Ali B. bermucibi den kefalet met 25v0 lira kiymet" ifibariyesinde bul nan elli Kk tahvildami “hali hi mucibince tutari “olan. iki bin yüzelli lira ile koponlar bedelinden şimdiye kadar te- bulunan 759 nevel 938 taribin- aren imahiye 20 şer raküm gim den it lir: kum etm 5166 Yiranitida diğer müddea aleyh. Nimet. mında miri kefale tabsili haklı olunan dayadan dallı Hüs- ilan bu güne kadar tera- nöbaliğ ki cemen nü paşa kerimesi Nimet H zev Ratip paşa mah: Mehmet Ali beyin se- birlikte nımla tumu kiz ay mukaddem Paris öldük kürd kat şehri mez- mâtleri vefa mahalli malüm bulunmabığı indel- isulâh bildirilmesine etinden dava mahkeme ine tahkile muma iki müdür mi arzuhalı suretinin divanbane ileyhima haklarında m rasına karar müddeti dan bil itibar on gün zar layiba takdirde da üvsisa dür cevabi ita etmeleri aks hi mdapıyap kararı itti - | haz olunacağı tebliğ maka- Kaim” Olmak üzre ilân olünuk mına SPORCULAR SPORDAN evye ve alen esnasında VALDA PASTİLLERİNİ kullanınız Bütün ecıane ve 73 depolarında “saki” VALDA ismimi taşıyao epin derunünde talep odinis tehzi ve garip bir İngiliz edi binin ismi ile değiştirdi Acaba tayjareci Şıv, Karaş ya çıktık Hint ve Figan © iklin geçirdiği hayatta neler yaptı? Hindistan ve budiler arasında bugün olanca şiddetile devam eden kıtallâirda ne derece âmil oldu? Elganis- tında teceddüt taraftarı Ama- nullaha karşı Başo Sakao gibi bir çeteciyi ikame eden, Ejgan sonra erinde müslümanları tekâmülünü mene uğrüşan tay- yareci Şav yani miralay Lorens- midir? Bu ciheti atide Lorens, Şav namı tahtında geçirdiği hayatın batıratım neşreylediği zaman öğreneceğiz. Loresis gibi adamlar millet giderek elyeym orada | tavsiye ederiz, Bil atılır. MERE zalarında $ İİ) Yazı makinesi CAdler?in ufki müazı münhaserer makinesine mah hurufat tipi Adler yazı bir husu zu Olun kadar çok İlelebet luğu yalar çıkarılabilir dayalı, İlk van kinesi ADLER tarafından imal olunmuştur 360000 1898 senesinde fabrikası Bütün düntadı makine satılmıştır. vekili Şalata Voyvoda han 7:20, Posta kütusu, Galata Türkiye umumili İstanbul, No 4. A Acentalıklar ve lar aranıyor. AE AE Seyrisefain rabzon ikinci postası s (KARADENİZ) vapuru 2 perşembe — akşamı ata rıhtrundan hareketle. Zongul- üü16 (inesolu, “Sinop? Sünni, Oüdu, « Gireson, «, Mopaya gidecek Pazar olu vilâyü için iyi seyyaf memur Ünye, Farsi, Trabzon, 4 iskelesile Sürmene, Tirebolu, dönüşte Of Polathanc, ve Rize Trabzon, Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, İneboluya uğrıyacaktır. İzmir sür'at postası İzmir ) vapuru 22 şubat 12 Gala © rih Cumar- de umından — bareketle Cuma Ekranın en mahir sinema yıldızı, hayatını şayanı hayret öğ rette tehlikeye ko- l vadisi | üsiyanoAlberti elyevm Asri sinemada Gösterilmekte olan ecidakikâ harikulade ülieminde beht ve hayrette bıraki cambazlıklarile her namesbuk muzafferiyetler temaşageranı akşam misli zanmaktadır, Her akşam ilâveten müthiş varyete po! Meccani tombala Yarım birinci matine saat 13 te, EEE Opera sinemasında Dün akşam galanın muvaffakiyeti H. B. Varner, Nils Aster, Anna Nilson e daha dört sinema yıldızı tarafından sareti mükemmeleği öl temsil edilmekte olan Müttehit artistler şirketinin en güzel € en müessir eserlerinden Kıyametten sonr Filminin ilk iraesi münasebetile Opera sinemasi dün akşam hınca hınç dolmuştur. Dün akşam icra edilen alafranga asri Türk Musikisini ilk konseri pek parlak bir muvaffakiyet Kazanmıştır Sinemayı teşrile müsaraat etmiş olan birçok musikişinaslif pek vakıfane bir surette tertip edilmiş olan güzel ve müesif türk melodilerine hayran olmuşlardır. Meşhur bestekârlardan Kaplan zade Ali Riza ve Nurullah beyler muhterem halka takdim ettikleri eserlerin güzelliği itibari” le cidden takdirlere lâyiktırlar. Türk hanende ve muganniyele” ve bunlar mevanında Macide hanım ve Avni beye geline€ kalbe kadar nüfuz eden seselerile bütün samini rikkat W teessüre garketmişlerdir. İ Oğlanı talim eden Maestro Talariko az müddet zarfında b8 kadar güzel muganileri yetişdirdiğinden cidden takdire lüyıktir: | l | i 5 Bu alafranga Türk musikisi si Ek Ferah sinemada | ipe canlaz “heyet : Filim - İncile çiçekler - bale - HEHEREMMEE soz » Varyele 10 da İzmi 18 e İzi pazartssi mükemmel tesi ek. ve Pazar hare ketle Vapurda kestra en gelecektir. bir ör © cazbant mevcutur Antalya Postası ( ANAFARTA & pazar 10 dr 1G vapuru 24 na Fih mundan hsrekedle İzmir, Kaf- Bodrum. “Rados Fethiye, Ancalyaya gidecek ve iskelelerle bir. Kalkan, Şu dönüşte mezkür tikte > Andı, Çan rak gelecektir. eni neşriyat SİLÂHTAR TARİHİ Türk tarik encümeninden: Bu mühim kitabinin ikinci #hrişar etmiştir. birlikte encümende ve kitap- lerine izmet etmekle beraber beşeriyet için bır belâ mıdırlar, değil mıdırlar? burasını tedkik iz. Her halde e edilmek Hizırıdır ki maddi bir malik noktai şahsiyetler olsalar bile ahlaki nazardan cemiyetin -Kiç bir vakittesmazharı takdiri olmazlar. Kaldı kı yegâne serdedebilecekleri müdafaa mak-i satlarının ve gâyelerinin vatan- lanma hizmet olduğu mazariye sidir. Bu müdafaanın kiymeti ahlakiyesni — takdir o karilerin tarzı telekkürlerine kalmış bir keyfiyettir. Mülâhaza: o İsmini tekrar değiştirmekte ve bu suretle İn- giliz Emperyalizmi şereline arzın) İ memurluğun:: B: idide | birinci cildile Elhamra » Opera : Kıysmietten s08r1 Kadın peşim Tm nm? ii Yenicami maliye şubesi tahsil alıçekapıda Celil Bey ha fevkindeki Kemal Nassı Efendi Tip-Top mağazası yazıhanesinde mevcut maruken koltuk ve kanape ve hezaran /! sandalye ile sair ruahcuz eşya | 21-209 tarihine müsadif P şembe g 111 de ma linde mü dan tülip olanların müracaat öşesinde daha İesat | ağa hazırlanmakta oldu, haber verilen miralay Lorens Bamı diğer tayyareci Şav kak- kında yazılmış olan tercümei hali karilere haklelmiş bulun yorum, Rahip Yalaberin bir türlü ağzından çıkarmamış ol- duğu bir hükmü şurada kaydet- meden Lorens hakkında aç sahifeyi kapalamıyacağım. Yatanperverlik kadar y bir meziyet yoktur. Her vici sahibi mensup olduğu milletiz hizmet için çalışır; fakat Loren sin hizmetini vatanperverlik şeklinde göstermek imkâm yok- tur. Lorens İngiliz emperyalizmi- nin cihana; saçtığı > tiyneliz meşhur Zirkin rafından çalınmıştır. ERE MERENE Arnoldi 1 ŞEHZADEBAŞI 4 MİLLET TİYATROSUNDA 22 Şubat cuma günü sl tam İ430 da kumpanyası dram 3130 da ve Cuma matina 1840 da Le Aynaroz Kadısi Komedi © tablo Mubarrirk Mu İstanbul Maarif Enn Istanbulda buluna kiz mwallim mektebi aral ısındıktan soru sıfır, 4 eden » Dİ a itiraf dek ardan, ; sul betliyiel Yalaberin p tiği veçhile — Lorens Jimson « gibi bir rezilde? birşey değildir. Böyle eden hükün erin ei metin onlarla * ilemi kan! mahlükları lenemiyeceği - gibi, şeriyette bu gibi uzuvlara malik olduğulU şöndükçe, bir hacet duymektan hali kalamağ İşte her bir müneveri bir. vicdan - sahibim, “WE insanın Loren gibi mah hakkında yürüteceği mw” budur. . MU

Bu sayıdan diğer sayfalar: