22 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cuma 29 Şubat 929 İdarehanes İstanbul, Ankara caddesi, # 100 Teli l İstanbal, Milliyet . Telefon numaraları: Tatanbul, 3911 — 8912 — 8919 Gösele ve morbaoya Git hasuslar (çin müdüripere m ürecaat ediimelidir . Müddeli ; eçennmikeler 10 kurustur, Gelen verak geri berllmez. Nusbası & Kuruştur BİR TECRÜBE Yugoslavya mühim bir tecrü Beye girişti. Bu memlekette eski kanunu esast hakikat ve tatbikat Sahasında muvatfak olmadı.Mem- leket işleri durdu. Fırkalar — ara- andaki ihtilafar, Hırvat ve - Slo- Yenlerin müddciyatını, - Sırpların balâskâr - sıfatı memleketin mümi yaziyeti üzerinde tahak- küm etmekteki ısrarını — birbi Tile telif etmek mümkün olmadı. İşin içinden - çıkmak - için, yeni bir kanunu esasiye geçmek iddi ası ile — diktatör bir — idare kuruldu.Her haldeş eski vaziyetin. nunü - esasinin - yürümüye ceğine nazaran, yeni bir tertip, ile e- Yeni bir rejim düşünmek Zatu bu zarüret kal irdi? Ya n le kabul — etmek, Bu iki şekilden b hemen karar vermek | nihayet diktati lerdendi. cih edildi. İşin iç yüzü bilinmez: fakat kabul edilen bu biraz - zaman süretle eski kanunu dırmağa matul- bir olabilir. Belgrat inkılabı dan yapıldı; bu itibarla yapılan ti “mutlak rzanda ifade rejimin ve bu yi kal teşebbüs de Kral tarafın- areke ete ek daha doğ: geçmi r, Diktatür — idarelerde m liyet bir şahsa bir partiğe aittir, Ademimuvalf: et halinde devlet Teisi yeniden vaziyete çaresaz — olmanın imkânmı — arar ve bulmağa çalışır. Ancak devlet diktatür olursa Muvatfak olması için Sırp - Kral reisi — bizzat zaman mutlaka lâzam Onun ağır: vazifesi bir kat daha ağı nın, l hareket ve hesap ve - itidali mecburdur. Çünkü Iması, memleketin berbat bir eskisinden Acaba, inkılap yapmağa aziyetini iüle - sokabilir. Belgi esaslı bir oları belli başlı sebepler, dahili Yoksa mın da tesiri yete bakarak nkı P vat meselesidir. Halbuki daha apları midir' a amil olan — yeğâne $ da haricf. baz: sirat olduğuna delâlet edecek netler de mevcuttur. İnkilâp. Krahın — Pariste M. P rüfekası - ile yapıldığı düşünülürse bu tesadüfe bazı ma atfetmemek kabil değildir. Belgratta yapılan hareke n Detice ve talii hakkında çabucak - bir hüküm vermek ih tiyatşızlık olur. Bırakalım.onu da, zaman ve hadisat söylesin. Mahmut ise, e e— —— Mevkuflar İhtilâtden menedildiler Müstantik Hikmet bey dün gördü- gu Tüzum Üzerine mevkullardan bir Ahrilâttan — memni Ba karar iyetine Karar / verilmiştir mevkufların b Mexbaha müdürü h- bami bey dün Tevkifaneye daver elilmiş Ve “şehaderine — müncimı edilmiştir $ M l | ür. Btlahların öz Türk Ti: | kitabı (B) harfinln nısfına kadar gelmiştir. ANKARADA YENİDEN BÜYÜK BİR TOPLANMA OLACAK'it Öz Türk dili ve Darülfünunumuz NEŞ'ET ÖMER BEYIN BEYA- NAT VE İZAHATI Bir ay sonra tekrar büyük bir toplanma olacaktır | Darülfünun hey'et | leri hazırlıklarına devam etmek- tedirler ——— ce-emm— — Bu yüksek ilim müessesemiz büyük bir inkişaf arzetmektedir Milll' Türk sözkitabının İlim ve teknik - isti- tahlarını yapmak üzre Darülfünun fakülte müdürlerille müderrislerinden mürekkep hey'eti Neş'et Ömer Bey |ilmiye ile Ankaraya giden Neş'et Ömer Bay dün şehrimize avdetetmiştir. Neş'et Ömer Bey gerek bu mes'ele ve gerek Darültünuna ait mesail hakkında atideki izahatı vermiştir. Milli Türk itabı: 4 — Başvekli İsmet paşa Hazretlerinin riyaseti altındı akdediler umumi içümada Müili Türk sözkitabının ilim ve teknik istilahlarının DarüKünun hey'eti ilmiyesi tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Kitap bir senede bitece- ğine nazaran bu ıstılahlar da DarUlfünun taralından bir senede başarılacaktır. Bunun için Hukuk, Edebiyat, Tıp ve fen faküitelerinde beşer kişilik ihzari bir komisyon teşkll edilmiş ve sözler bu komisyon- lar tarafından Handıktan sonra on zattan terekküp etmiş olan merkez komisyonunda da sür'atle tetkik edilerek nihai şeklini alacak ve tertip edilen fişler aynen Dil encümenine gönderilecek- nında tertibi ve mümkün olduğu kadar güzel Türkçemize Ecnebi maddelerin karıştırılmaması gaye ittihaz edilmiştir. Her ay nihayetinde Dil encümenine gönderilen fişlerin tertip ve tanzimi ikmâl edilerek peyderpey gönderilecektir. Bugün söz Bu ıstılah komisyon- larının mesalsi esnasında tanzimi İcap eden teşkilât ve ihzarı Tâzimgelen masraflar bu seneki Darültünün bütçesine muktazi | tahsisat talep edilecektir. Bu sitr'at ve intizamla ümit odiyorum ki sözkitabımız, vazilemiz bir sene zarftında hitama erecektir. Bir ay sonra Dil encimeni yine umumt bir içtima aktederek bu busustaki mesalnin tarzı cereyanımı tedkik ve müzakere edecektir. ğ DARÜLFÜNUN İKİ MÜHİM MÜESSESE DAHA AÇIYOR: u sene Darülfünunda Fen fakültesine merbut olmak üzre bir Jeoloji enstitüsü açılacaktır. Bu enstitünün müderrisliğine Dijon darülfünunu Jeoloji profesörü Chaput tayin edilecektir. Bu enstitünün - istihdaf 4deceği gaye Türkiyenin Jeoloji noktal nazarından tetkiki yani Milif bu büyük | hars noktal nazarından ilmi mütalaasıdır. Yine Fen fakültesine merbut olmak üzre bir (Zooloji) | hayvanat enstitüsü Istasyonu açılacak ve bu istasyon da Darülüünün hizmetinde bulunan Profesör (Hovas) ın Ida- resinde bulunacaktır. Bundan gaye; denizlerimizin geçit mahallerindeki deniz hayvanatını mütalaadır. ve (Kültürel) bir vazifenin itmamıdır. e Bu suretle zaten meyvcut olan Antrepoloji, Türkiyat, KKanseroloji gibi müesseseleriyle Darülfünun tedris vazifesi yanında ilmi hazırlamak vazifesini de Haya gayret edecektir. Darülfünun son açacağı bu iki mücssese ile ve mev- cut Mmüesseseleriyle dünyanın büyük — (Ünliversite)leri meyanında bihakkin ehemmiyetli bir mevki teminine doğru yürümektedir. Dıruliı.ııııın neşriyatı son üç sene zarfında kırka yaklaşmıştır. Bu neşriyatın kısmı küllisi tedrisi alâkadar eden eserler olmakla beraber bir rub'u da Ori- jinal tetkik ve tetebbu mahsülleridir. Bunlar meyanında Ankaranin Jeolojik mütalaasını ve Türk Antrepolojisini alâkadar eden Türk (Kramiyoloji) sini ve Türkiyat Ensti- tüsünün edebi ve tarihi tetkikatına dair - eserlerini, Tür- kiyede riyaziyat hakkında yapılan etüdü zikre şayan bulurum. Bu etüdün bir kısmı Beynelmilel (Amisterdam) Antropoloji ve Romada son günlerde inikat eden Riyaziyat kongrasına takdim edilmiştir. Torbalı zelzelesi üzerine yapılan bir (Btüd Jeolojik)te derdesti Intişardır. MBa ça aa laseıeriri Silrt meb'uasıiık MARINEU'E BİR MEKTUP ——— Bursadaki mahkeme ve yüzellilikler ZELİHA HANIM. KİM? atan haini Şerefin kızına gönderdiği mektuplar Hadisenin ve alınan | tedabirin bütün taf- silatını anlatıyorlar! n Kara listeye dahil olan sabık kısmı siyaşi müdürü Şerefin kızı - Zeliha hanım Mısırda bulunan babasının yanına giderken eşyası kal- mış bu eşyayı arayan çıkma- dığı cihetle kaçak bazı eşya bulunmasından şüğhe edile- rek muayene cdilmiş ve şüp- heli bazı mektuplar bulun- mMüuştür. Bu mektüplar calibi dikkat bulunmaktadır. | — Bu mektuplar Zeliha Ha- nıma Bursadan gelmiştir ve Hatice imzasını taşımaktadır. Bu mektuplarda Bursada- ki muhakeme en ince tefer- rüatına kadar bildirilmekte dır. Zeliha Hanim 28 yaşların- | | da dır. ve Beyoğlunda bir | apertlımanda — oturmaktadır. Zetiha Haânım Bit müddet evel intihara da - teşebbüs etmişsede kun:ır'ıgıışlir. Mektuplar Zeliha Hanım hareket ettikten sonra elde edilmiştir. Onun için bu ha- mımin Bursa mahkemesile alâkası kendisinden öğreni- | lememiştir, mamafl Bursa | Polis müdüriyeti Zeliha ha- nıma Hatiçe imzaslle bu | mektupları gönderen şahsi- yetl meydana çıkarmak için tahkikat yapıyor. Son vaziyet | $. Chamberlainin izahatı Ecnebi sefaretler henüz Kâbili | terketmemişlerdir | Yeni vaziyet nedir ?.. | Londra, 20 YAA,) AF ganistan hak- | kındaki İngi- pliz siyasetihir min — tara- & fından - tayit p | ve tespit ed |t ilmiş olduğun P- » dair avam kamara sındı irat edilen b suale Sir Ch amberlain şu *” cevabı vermiş- $ Şambarıaı. tir. * Bu husüstaki — direktifler doğrudan — doğrüya hükümet tarafından verilmekte ve hükü- met bu bapta Hindistan hükü- metiyle Kâbildeki mümessilinin fikirlerine — müracaattan — hali kalmamaktadır. , Başka bir suale ceyaben İngiliz hariciye nazırı Kâbil- deki ecnebi sefaretler hiç birinin henüz erkân - ve me- murinin de Afgan toprağını | terketmemiş olduklarını söy- lemiştir. A b Yozgatta soğuklar köylerine dönerken yolda don- Yozgat, 21 CAA.) İki xuı..—l muşlardır. Gene mi? Fırtına ve tipi KARADENİZ FIRTINANIN DEHŞETİLE ÇALKANUP DURUYOR Dün akşam sehirde çok şiddetli bir tipi oldu Hava ne ;ı'mını kadar böyle gidecek ? İkt gu;ıd:n.b: Hava — gene bozulmuş , dün tipi halinde kar yağmıştır . Avrupadada kar bütün şiddetiyle devamı etti- ginden Ekspres dün de geleme miştir . Poyraz fırtınası yüzün- den — Karadenizdeki — vapurlar müşkülüthla oğramıştır . Fırtına benüz yeni başladığı için vaziyet hakkında tam malâ mat.gelmemiştir. Tahmin - edil- | devam edece- | diğine göre kar ktir. Dun akşam saat yediden sonra tipi fazlalaşmıştır. Daha bundan evel yağan kar tama- miyle ortadan — kalkmamıştır. Yeniden — şiddetli kar devam | ederse gene müşkülât bıkacaktır. KARADENİZDE Akdenizle Karadenizde Havanın | tena olmasına ragmen dün ak- şam beklenen 100 seyyahı hamil İspanyol yatı, le Roda ve İsveç bandıralı Roland vapurları ilma- nrmıza muvasalat etmişlerdir. Yeni Istanbul vapuru Yeni — İstanbul — vapurunun Odesa cıvarında battığına dair bir telgraf gelmiş isede vapur acentesine henüz bu bapta bir haber gelmemiştir . Tipi kurbanı Zavall;ulla Mz ef. dün gömüldü Geçenki şiddetli tipi esna sında evine gi- derken karlar altında — kala- . rak ölen ve â iki gün evel cesedi bulunan Evkal memur larından Hacı Mahmut Efen- dinin cenazesi dün — kaldırıl- murştır. Merhum Ev- kaf idaresinin muru - olup hoşsohpet 1di. 9 çoctük terketmiştir. Hact Mahmut Ef. 46 senelik me- bir zat ROMANYA - SanRemö, 20 (A A, manya ve Macaristan hey murahhasları Macarbakkı sahipleri mes'lesine nit müza- kerata Martın 15 inde Viyanada yeniden başlamağa karar ver- mişlerdir. Her Iki hükümet ce- miyeti akvam meclisinin Mart Proğramına dahil olan bu mes'- denin Haziran Içtimaına tehir edilmesini talep etmişlerdir. Lehistanda Bir İhtilas mı ? Londra, 20 ( AA — Daliy Mali in Varşovadan istihbarına nazaren Leh radikal fırkası masarif bütçesini 500 milyona geçmiş olan maliye — nazı- rinin mühakeme - edilmesini ta- lep etmektedir. — Mamafi bunun kabineye karşı daha ziyade hasmane bir nümayiş olduğu zannolunmuyor , —HLRKA00K<—— Şimenditerde yangın Nuçork, 21 ÇALAL) — Yer alt şömendülerinde dün akşam çıkan yangın hakkında tahkikat başlamıştır. Cam parçalariyle yaralanan — yahut ayak alında çiğnenen 12 kişi hâla hastanededir. — Vilcüdünda — hereler hasıl olan dumandan boğulanların az bir şey kalmış -alan diğer 200 kişi evlerine dönmüşlerdir. / —— —< $ Arlı Bi | Mahmut Abone ve Tlan ücretleri Gazetemiizde çikan yazıların hukuku mahfuzdar Abone şartları Bral « ı nel Tütün işi Sui istimal var mı? Beîs,;r.âeî'in beyanatı tur, Tettişe lüzum görülmiyor Tütün inhisarı umum mü # Behcet bey bu gün Anlü ya gidecek Behçet bi son suri istimad | dedikodusu | hakkında dün | bir muharriri- | mize demiştir kiz | “— Bu me- j 4 sele hakkında bazı gazeteler- yazılanlar doğru değildir. Ortada — sui istimal diye tavsif olunacak hiç bir şey yoktur . , Yapılan mukavelede mubayaa - ve satışta idaremizi izrar edebi- decek hiç bir şep yoktur . Bu mesele hakkında İdaremi zin Maliye müfettişleri tarafından teftiş edileceginden — malümatın | olmadığı gibi böyle bir teftişi icap etülrecek bir de |mevcut değildir. İdaremizin bütün muamelâtı gayet dürüsttür; her zaman teftiş edilebilir. Yarın (bugün) Ankaraya gide- ceğim. Fakat biliyorsunuz ki bu seyahatın bu mesele ile zerre kadar alâkası yaktur. Ankara.- da çok kalacağımı zannetmiyo- rüm.r —ree— KIZAK ! Her ihtimale karşı kızak hazır tutuluyor | |Fakat bir tehlike var?| ya beygirler kara batarsa ?.. Havaların yeniden fena- laşmaya yüz tutması üzerine, Şehremaneti tertibat almı- | ya başlamış- | tır. Geçen de | faki kar nında nazafeti .'v feniyenin he- | ÇÇ men - bütün malzemesi harap olduğu için, yeniden kazma kürek ve salire mübaya edilmiştir. Cenaze nakli için yapılan kızak — her iİhtlmale karşı çarşambadaki garaja nakl- edilmiştir. Fakat karın Irtifar kızağa koşulan beygirlerin sağrısını geçerse, hayvanlar yürüyemiyecekinden kızak- tan da istifade İmkânı kal- mıiyacaktır. Kayseri treni tipiye tutuldu Kayseri, 91 CAA.) Ankara treni tipi dolayısile Himmet de- de istasyonunda Kalmağa mecbur olduğundan kayseriye — geleme- miştir. de BEHÇET BEY ve vaziyet Kavga bitmiş Santiyago, (Şili) 21 (ALA.) — senesinden beri devam edegel- mekte olan Takna ve Arika Ihtilâfını hal ve tesviye eden bir tİlAf elde etmişlerdir. Takna gebri Perya ve Arika şeri de Grci Sahifede Sanimi gaç vaşturr Peru ve Şill hükümetleri 1883 | İlan tarifesi E E B ha S0 80 900 R Ocak temizleyiciler temizliğe değil adeta - yıkmaya — memur- muşlar — gibi ” hareket dar. İstanbül hal artık - bıktı ediyor- bit şirketten usandi Son bir vak'a münasebetile dün şehr muavini y Beyle Şerif Bey dedi ki.... Bıktık artık Ocakları leıı;iğılemek bahanesile zorla ev- lere girenleri Adliyeye verdirmek lâzım Ocak bacalarını temizlemek için Emanetten müsade - isi Yangından koruma şirketi artık herkesi usandırdı. Şirket Ema- netten ancak herkesin ihtiyariy- le ocakları emini görüştü temizlemek müsa- desini almiştır. Fakat bir kaç ocak - temizleyiciden — terekküp eden Şirketih adamlarının buna rağmen her eye zorla girdikle- rinden şiküyet ediliyor. Ocakcı- lara mühalefet edildiği taktirde Şirket memurlarından — birinin Ben Emanet müfettişiyim Bacanızı - temizletmek — mecbu riyetindesiniz» dediği bile söy- lenmektedir. Yeni türeyen böyle bir takım şirketler - tarafından da buna cesaret edildiği — anlaşılmıştır. Bunlardan yangından kar tarma — şirketinin — makbuzunu hamil olan iki kişi bir kaç gün evel de cebren kibrit İni memurlarından, bir zatın evine girmişler ve zorla bacaları te- mizleyerek 185 kuruş almışlar- hisarı | ar. ADLİYEYE HABER VERMELİ Bu hususta Şehrcı vini Şeril Bey demiştir Buntor - kakkındı N yad- Pki Netek şirketi etmelidir. namına nci ticaret reisinin evine g Müddei umun muracact eden reis bey &i üç ay hapse malküm etmiştir... ea er—— — BUGÜN — i— Hahtalık siyazi g— Troçki Almanya cektir. a Ka edile- H 4 3Büncü sahifemizde: 1— Meriç ve Tünçamın taşmatı M haberler , Tarihi tefrikansiz. Tenülenk tldiyor haslarır 2 — Pe 41 Kdebi bahiss, $— Roman, Hikâye. Karikattr Binci sahifemizde Sinema hayatı ve haitanın filimleri. Şiliye ait olacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: