22 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

22 Şubat 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AMAY — CUMA Oaklandın yeni radyatk cündeki pervasi. oriltanlk ikkatle bakıniz. & teşhir edilmekt denmeye ın işbu (Cotman) Kol: fabrikasının vekâlertini ah makla müessese sahipleri halka âye büyük etmiş oldukları Dünkü bilmecemizin Halledilmiş şekli Yukardan aşağır kanı B « y ç v ğ K 1 — Pençereye - takılan? çey ti mçe> ŞEM | 2 — Zeman (2) Tayret (2) Könde pinil Bugünkü yeni bilmecemiz Soldan sağa: Söz ( cide den ve çifi 1 — Yaşayan (5 hizmet K 3 — Kesme aleti (5) Mesken 6 İçine çorba konan şey (A bir renk (3 atindedirler. Kat'iyen — tehlikesiz, ucuz, z sebik eai ldam ct otomatik tenvir ve teshin elde ee etmek ve akıllara hayret vgren 7 — Kahü kumeş: ğği Yalr 8 — Mübharebede patlayan şeyçe 9 — Vapar (4 yirminci asrın bu mucizesini görmek — isteyenlerin t kâfidir. Bu! "yeni Oakland daha zarif vedaha güzel 1929 genesinin Oakland olomobilleri ha şik, daha cazip ve daha güzeldir. » Fişer, 1928 de parlak mevaffakiyetler ka- zanmış olan sevimli ve zarif karoserile. vini daha fazla tekemmül ettirmiştir. İ Diğer arabalardakilarindan lamamen Pek mühim bir müsabaka Alpakâ v mamul 've (Tür Mektepler mücssesatı gmüşlü — alpakadan iyede Domuz marka) Damı tahtında Ayı markalı biçak, çatal, solra - takımlar imal eden meşhuru alem Berndeci ma- denleri fabrikası Arthur Krup Anonim hayriye husust - ve tenzi: Vit için Oakland motöründe dabi minedilmiştir. Sürhtli hareket Eğinle: ön' ve arka tekerleklerinin biribi- rinden uzak ve merkez sikletimin gayet al çak olması, hendeklerde ve virajlarda ara- banın sal dürmi G medar olur. Yeni Kiatlarımız vardır. Ankara, Edimc, sprü, Çanı tanınan Kirk üle, Balıke kaşık, , Bursa, Afyonkarahisar, Adapazarı ve Edremit için cidd lar aranmaktadı Poliflor noget Cilâsını aı Doktor Artın Horhoronıııı idlrar darlığı hastalıkları, n usul , portast, ağırısız öteli ve diyâr Beyoğlu 31 katide cinsi teri İmsliyelerinde en kullanılmıstır. Her iyesindeki her amı arafından büyük bir iina ile kalem ssiyle icru elilmiştir. İmal edilen her matluba —muvalik elverişti ve muayı dilir ve arilap eni Nâtin yazısına en FB Socuudo'suy nn 3 mı— İstatilina İçkilerin —© Ermeni Hilâliahmer eemiyeti kezi umumısınden- ambarında mevcut vn döküz adet bel ge şırıngalarla ka mektep #F .. İ edilmiştir. çelik gayet görülmeyen kalemlerdi; Almanya Fabrikasısın < mer Vaksalt ote- frağ ve mezkür ctomobillerin üzerine bu Şubatı erkezi dnumi: len bu hu: arada Klitâliahmer merke: Hülâliahme: nüracast etmeleri ilâr üzere üdiplerin Ank Cağdloğlundu. bta merkezine ve yahut olumu: lüliabim ctine yirmi sekizinci günü Ankarada ta Ki şartnameyi zi umumlsine veya İstan- Eskişehir de —a Deniz mübayaat komisyonundan: hâdar kupulı zarflaz ihale tarihi, 20 Şuhat saat 14 e f burgatada çelik tel halat kapalı süst 155 Deniz kuvvetlçri ihtiyacı için Tüzumu orgatada Nf ve çelik tel halat kapalı olan balâda muharrer zarlla münakasaya konmuştur. Şart- ihale tarihi 24 İflınından ekif namesini görmek isteyenlerin her gün ve itasına celip olanların ihale günün- a) 30 Ye mahamee santa Kasımpaşada. mühayast komişyoguna müracaatları, farklı bir. radyalörle akland otomobili i şı Olmaşlar. Arabanin hut iki yokarı köşelerinden itibaren lâyenkati arkaya kadar temadi eder. O mücehle; bir desene 'eni ar. l lüşü üz. radyatörün “iz'UAAA gene utu terkedi len cevvaliyel frenlerle ani ve sarsıntısiz durabileceksiniz. Şu yeni tebeddülâl ve tekemmülâlin tesli Daha sevimli, daha cazi ve daha gençleşmiş görünmiyormu ? Akse- Jeralörü sonuna kadar x. Pek az arabalarda lesadüf edi- ni ve buna rağmen sabit ve ve harekete melin olduğunu nazarı takdirle göreceksi- niz. O her ğünü dir. Vai niz. Ba; cektir kland otomobili bir sene rarlinda oksan ve kusura karşi lemit: idat menbar olurak satin alabilirsi- niz bu hu TU DEYTİSEİSİN BCZTAKMI TEFLDE AGLRRAK TT C Anta'ya - postası ANAFARTA Şubat pazar Tüda ( İzmir, Küllük; *thiye, £ Antalyaya gidecek ve dör harekedle Bodrum, Radöz, düşte iskelelerler beraber Andilli, Kalkan, Sakız; Çanak: kale, — Geliboluya — uğrayatak elecektir. mezkür Galata köprü başında merkex esadet ile ceza için &ı üden itban ba günü ale Ştakarrur etmidir. akçası 9225 Tiradır. mattın & üç bu Taliplerin müna- kasa şarsirini öğrenmek üzre mektep etine mürscasıları Uç mübay ncü Kolordu at komsiyonnudar * Kalordu. kutaatı hayvanatı ihti * için dört Kalem — muytabiye Mubayaası aleni münakasaya - kon muştur. İhalesi 10 Murt KBünÜ sast vn dörüe komisyonumuz münekasa — salonunda Taliplerin şartaı kalarını komisyonumuzdan *(Rumunesini komisyonumuzda göcüp | tembir ctmeleri) ve yevm ve aati muayyenci ihalede şurtnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile komisyon münakasa salononda hazır bulunma lan ilân olunur. eKirkleretindeki — kıtaat ihtiyacı için ©7 yaşında, 140 asğari irtifaında 30 ti münakasaya konulmuştur. İbalesi 28 Şubat 920 Perşemb günlü sazt önbeşte Kirklareli mübayas ko- g unca münakasa salonunda ya- . plerin şarname süreti müsad dakalarını Kırklareli kamisyonundan m ve aati muayyenci deki teminatlarile mezkür komisyon münakası salonunda hazır bulunmu: olunur. Mahlülat müdüriye- tinden : Lâta 500 Beyoğlunda Şişhane karakolu civa tında Sabık Polis karakolu olan binaının ankazı müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar kıymetinin yüzde yedi bu- çuğu nispetinde pey Pparalarile yevmü ihale olan 23-3-929 cumartesi günü saat 14 © kadar Mahlülat müdüriye- tine müracasları, inike $)| yode in'ikat edaran bey'eti- umü Trkmyay' Şirki 27 Marı 1900 sadif Çarşamba Be İstanbul darânı, saat 15 te, Tünel meydanında Met GA2 KÜkerin — Verkazi in'ikat oklun #pli, gpdiyede | edecek olan heş'eti Ümümiyeye da Laakal on bi penedine olupta .— ey'eti, ua ürük —otmek hisabderanin; Ticaret kanu- nunun madı kâmını tefikan tarihi içtimadan İdakal bir hafta kupon- aTZUS 371 inci etmemiş desi hulüf lbımzvlı bani Selânık bank: Brüksel de : YS 16 financiğre de Transporis et dEntrepdises İndus tevdi eylemcleri trielles, nam şirkele icap eder. İşbu. hisse sencilerinin tevdüne damga VE Sair rüsum. bun- di edenlere' aüttir. Ruzmamci müzakerat 1— Medlisi İdare, murakıplar, ve lıı-qphımıxt'lm aporlarının. kıraati. — Mevcudat hesabi, bilançu, kâr ve zarar hesabi ile senel hesabiye t dair meclis intihabı ve aidatının tayini. 5— Meclisi idare Szasının bizzat ve yahlt bilvasıta alikadar olabile Şirkeiler ve ya mücssesele: ile ledethace, Şirket namina musme İatı ticariye akdedebilmeleri için, ken- bilerine, Ticaret kanunumun 3230ncü maddesi ahkâmına tevfikan müsaade İtasi, Istanbul 2 Şubat 1929 ATRO SİNEMALAR Darülbeday Tepebaşı tiyatrosunda — bu maüne | akşamı 21-20 da Aynaroz kadısı Komedi 6 tablo muhartiri; Musahip zade Celal bey Naşit bey temsilleri Millet tiyatrosunda bu akşam incp- saz konserf, dans, raks, kamedi, tiyatıo. gPS Ferah Sinemada Vortley canbaz heyeti varyete bâle sinemada: Aşk ölünce gün sazt Numaraşı bul ve civarı Şehir .imgeımr Yolu Tllîk Ancalm Şirkeü Hey'eti umumiyenin 1929 tarihine müsadif günü saat 15,30da suret Bstandul ve Civarı Yolu Türk Anonim Şirke ranı 1020 sei pazattesi günü saat (öÇ Beyoğlunda, Tünet meydanında, Meter hanında kâin merkezi idaresinde su Teti adiyede in'ikat edecek olan hey €t umumiyeye davet olunur. Lâakal on hisse senedi olup ta işbu içtimada hazır bulunmal arzu eden hissedaranın hisse senet Jerini ticarect kanununun 371 inci addesine tevikan tarihi in'ikartan Kakal bir hafta cvel vade etmemis kuponlarile birlikte Istatıbulda; Şörketin ımrlııı idaresinc. Bürükselde; y de Transpor K Dentirpojz Endüsi nam şirkete tevdi eylemeleri ur. Hisse senedâatının. tevdiine müte allik tamga TüSUMU ve salr rüsum müveddilere alttir. Ruzmamci muzakerat 1 — Meclisi idare raporları ile murakiplera ve besap kamiserlerinin raporlarımın kıraatı. 1928 Senei hesahiyesi ke- hamilı Murakiplerin ve hesap ko- imiserlerinin intihain ve kendilerine verilecek aidatın tespiri $ — Meclisi idarc Szasına ya bizzat ve ya bilvasıtı alâkadar olabi. locekleri şirketler ve ya ticarethaneler | ile hini hacette melci ticariye yapabilmek için ticaret kanununun 323 üncü maddesi fikan müsasde itası ne te Mahlülat müdüriye- tinden : Harkta Mahammioesi 8207 lira 9420 10 n 12 B Balâda muhammine ve mikdarı xzum ve haritâ numaraları muharrer on iki parça kapalı arsa zarf üsülüle — icra kalınan müzaycde neti- cesinde verilen bedel hadeb İyıkıtda Körülmeyerek pazarlık $ kiymeti | melesinin duğundan nlar ımnınıu hamminenin —yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçelerile her gün Mahlülâtı vakfiye idaresine ve yevmi ihale olan (27-2-920) çarşanba günü sast (14) de kadar İstanbul - Evkaf Müdiriyetinde — müteşekkil encümeni idareve müracantları ilân olunur. bulol | adiyede | | | İ | tarihindenberi yeni talebe kaydına başlamıştır het cin: kaydedil lan fex h ibarct ga yirmi fünu mahali mah maaruf Roso hanımın 2 humaralı - deiresinde we portmanta ve halı ile buna onbir &, konulmuştur. Çarşanba günü saar 15 te Delterdarlik binası dahilinde ve ziraiye komisyonuna gelmeleri şirketi: günden güne artan müşterileri leride müşterileri meyanına girecek memnun etmek emelile 10 kıymectar mükâlatlı bir müsabaka tertip etmiştir. Şöyle ki Postabânenin bir kart 'pos ile zevdti Türk mümkün olduğu kadü, ipekli bir kutu dermanda gümüşlenmiş alpakadan © kahve kaşığı, 6 sofra çatalı ve 6 deser ka 6 deser bıçağı. İkinciliği kazanacak olana : munda alpakadan 6 söfra kaşığı, 6 sodra çatalı, 6 v edüncülüğü kazanacak olanları; İçi ipekli bir kutu ( 6 sofra kaşığı - 6 sofra çatalı - 6 sofra bıçağı Beşinciden onuncuya kadar kazanacaklara teselli ir kutu derununda alpakadan : aşığı ve bir şeker maşası 'Takdim edilecektir. almar defa yazanı temamcn B ve sofra baçafı ve Kİ bir k İçi ip tü derus mükâları olarak içi ipekli 6 kahve k Hiç bir güna itiraza n zah adeesli ve taahhüdü olanık kadar fahrikanın mümessilli Georges Hilben ve İstanbul 2 cümerolu posta kutasu adresine gönderilmesi matluptur . Müsabaka neticesi mezkür tarihtet On gün sonra gazetelerie ilân edilecektir 'akdim edilecek işbu on kiymettar hediyet “Beyoğlundu İstiklal de Ellas Larako ve bicaderi Wslefi, İstiklal caddesiade Jean 'astelas (Limoncu oğlu ve Pastelas), İstanbulda Altı parmak hanında Yuda Levy biraderler ve mahdamları ve Bahçe Yücss4 ada teşhir olunacaktır. Fabrika v n mükâfa üzre kart postallar muva hayet Martin 15 inci gününe apuda Orasdiback daki fikri kar'idir ! ümessi wKız Amelıhayat mektebi üdürlüğünden: Son sistemi yazı makinalarile techiz edilen husust duktile k Son sistem Vostok ve Öliveti yazı makimalarile teehiz yazı makinası üzerinde çalışmak imkân kavpetmemek için sür'atle müracaatları lâzum DISTOL MAREK Kâcının isümali üc her senc milyonlarca bayvanat kuztarıl DİSTOL — kelebek hastahğına karşı en müessir ve kat'iyyen vermez ber tedbiri şafidir. Toptan satış mahalli: Calats Çinili Rıhom Han Numara 92 Zira ISTANBUL VİLÂYETİ DEFTERDARLIK İLÂNATI 1f Beyoğlunda Şehsuvar mebalesinin Hüvükhendek caddesinde ve Ars gnn iki numaralı dairesinde” gayet kimetrar 101 op komodino, halı ve buna mümasil eşy kinci Cuma günü anbir raddelerinde müzayedei aleniye ile ılunacağından talip Olamların yeymümeztörde mhavyen © unda ispatı vacot eylemeleti ilân oluntr. vali sast Beyoğl Büyükhendek & gayet mdar Şöbsi esinin Kıymettar 'dirop; komoni 92 inci günü Zevali saat nde müzağedei aleniye ile Türuht olumacağından ealip olan: yevmü mezkürde mudyyen - olan vakitte —mah vücut eylemeleri ilân olunur. Erzak münakasası: Âli orman mektebi Rektörluğundan: Mektebimizin dön aylık erzak ve levazımı kapalı zarf osulile münakasaya İştirak için yevmi ihale olan 20 Mart 020 tarihine müsadil müessesatı Ucariye ı 18 Şubat edilerek talebeye verilmiştir. Namizet olarak parçadan mahcuzc şehrihalin ddesinde 231 mahsusunda

Bu sayıdan diğer sayfalar: