21 Şubat 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

21 Şubat 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pi k '*f"a ilyet MDPSE *MİCLİYET,TIR ŞUBAT' 1920 l'ıl(ıl NKU HAVA d hararet/ sihir, en iki b buere Tei k dere 4 1 z ve p mühtemeldir. GARPTA FİKİR KAYNAŞMALARI , Avrupada, fikir — hayatı alabildiğine kaymıyor. Umumi harbin tozundan dumanından henüz kurtulmuş, kendine henüz gelmiş muhtelif cins- ten insan nesillerine mensup fertler hem kendi taltlerine hem deetraflarını saran kitle- lerin mükadderatına — dair düşüncelere dalmak fırsatını - buluyor. Bu itibar lle bütün milletlerin — mütefekkirleri, umumi harp denilen kanlı maceradan sonra bir nevl ylecdan ve irfan muhasebe- sine girmiş gibidirler. Büyük. Fransız İnkilâbın- danbert hüküm süren ve Avrupaya bugünkü manza- rasımı veren bütün ana fikir- ler, ana hisler, ana prensip- ler sıkı bir. tahlil ve tetkik süzgecinden geçiriliyor. Bü- tün bunlar içinde beşeriyetin felâketine sebep olan amiller, birer-mikrop gibi aranıyor. Zira, bu büyük telâketin yegâne mes'ulünün Almanya “mparatoru Vilhem olduğuna inanan kimse kalmamıştır; diplomatların baslt ağzı sus- n Ssonra, asıl mes'ulü aramak için mütefekkirlerin kafası işlemeğe başlıyor. Ba- kalım, bunların bulacağı < mes'ul kim olacaktır! Bir iki yıl evel Jâlien Benda namında —bir — mütefekkir, milletlerin üzerinde manevi bir nüfuz İcra eden Münevver dediğimiz - sınıfta bü felâ- ketlerin müsebbiplerini bulur gibi olmuştu. Fakat kendisine: ““*Sen de onlardan değilmi- sin?, diye sorulunca nefsinde lddlasını ispat — kudretini bulamadı. Kim ne derse desin, Benda- nın tezi, her halde bir Cle- mancean nun, bir Lfoyid Geo- — rgesun (ddlalarından bin kere — daha kuvetlidir. Biz de onun- O da beraber kamliz ki bugün milfetlerin Tahatımı selbeden, halk - kitlelerini ıstırap ve Pwşekkate mahküm kılan kimseler, kendilerinde onlara — yöl göstermek, onlara kıla- vuzluk —etmek — küdretini bulup ta, bu küdretl asla hayra sarf ötmeyen münev- derdir. Çünkü — bunlar, daha ik adımdan - itibaren gn yüksek fikir ve prensip- leri, hlı takım siyasi arzu darım esiri yapmı SÖNEN IŞIK 'azan Namığın bunları &iz san yanaklarırı daha ziya erençirkin, hai bir tebessümle uyanan yüzünde çok - korkanç, beliriydn ekti! okuşüau Jüşünürkel çılpn bir ifade verdi. Gidec işkence pl- onlarım Biki ev. iğer il: malii Tim Z tan çeklnm_'nrl OBir sürü güzel sözler, cazibeli naza- riyelerte halkı kâh isyana, âh tegallübe, kâh miskinane bir inkiyat ve tevekküle, kâh mütecavizane bir mil- liyetperverliğe -sevkediyorlar. 18TI harbindenberi, Fran- sanığ et namdar muharrir; şalr ve mücllifleri halka hep Alman kinini, Alman- yadan intikam almak hırsını telkin edip duruyorlardı. Bu tarihten kırk üç sene sonra patlak verip cihanı altüst eden umumi muha- rebe biraz da bu nesil ede- biyatının mahsulü değil mi- dir? Bugünkü Fransız gençli- Ki, vakıa bu fena rüyadan tamamile uyanmıştır, fakat gözlerini tamiri kabil olma- | yan bir harabezar üstüne açıyor ve yüreği nedametten | taşıyor. Bu yalnız bir kuru | nedametten ibaret değil, bel- ki de bir intibahın başlangı- cıdır. Çünkü, her yerden ye- ni bir hayat düsturu, yeni | bir ahlâk ve vicdan kriferyornu aranıyor: düne kadar cari olanların Wlâsına karar veri- liyor. * Türk münevver ve müte- fekkirleri de bu yeni cere- yanlardan, yeni ideal kaynaş- malarından haberdar olmak mecburiyetini hissetmelidir- ler. Muasır hayat her şeyde hayret verici bir sür'atle iler- liyor. O bizi, yalnız dün geç- miş olmakla kalmadı. bugün-| de geçmekte devam ediyor. | Yakup Kadri CEMRE ! Göze görünmeden, çıkarmadan, patırtısız düşen — şeylerden - Biri. de Cerire denilen “nesae,, vir. Eveli âz çok. bir itibarı, te- siri vardı, lâkin şu günlerde artık o da havalarg söz dinlı temez oldü. Güya Cemre dü şünce havalar ısınır derler, bt defa aksi oldu: Havalar ısina: cağına soğudu. Ben Cemrenin 'yerinde olsam her sene düşmek- ten bıkardım. Lâkin Cemrenin bir hususiyeli vardır: Düşenin dostü. olmaz - derler, halbu ki Cemre her sene düşdüğü halde, her kes onu- sever we bekler. Aceba bir. sene düşmese Cemreyi- kıskananlar da- olur nu? ses sada | gürültü- 1000 LİRA Dünyanın her: tarafında bir zenginlik ödüte vardır. O âdet dere üymak- zenginler için bir Zcvk olur, bır âdet her fırsatta bir - cömertlik höüreketi güster- mektir. Bu zevk bizim zengin- | Iı'rimi'ıdı “maalesef yök. Hiç bir | zenginimiz, bir hastahane, bir | hayrât, bir mektep yapmeğı | MEBRURE HURŞİT— Yol çok karanlıktı ık sıkılıyor, tdâş - ediyordu. Bir an | evel - yarabilmek — için - arabayı | eski eyin sokağına — sapmadan, | köşebaşında — durdurdu. — Onları | bulmamak - ihtimalini — unutarak | arabacının parasini verip savdı. —| Hızlı, hizli evlerin alından yü- rüyordu. Şimdi kapının . önünde idi. - Yüzüklü şeklindeki tokmağa vetli bir: kaç Bir müddet odada bir bir el bekledi. Cumbalı Hmuştu. Dö: açıldı, cam sürüldü “Kim ot hareket Ka leyaa a renliğini | | şunına Dtiği azapları MİL l.lYl V. Ben, TEn mü orum. Bereki versin bir Türk “Yeni Aya otelitin - sahibi- İbrahim> Bi isminde- bir. vatandaş — Hildi Ahmere 1T000 lira ver, Bu zalın hareketinden iki su: mütehassis oldum: birisi Hilâli Ahmere yardım, diğeri bizde de cömertlik zevkinin ölmemiş ol- duğuünü göstermiş olmasıdır. POLİS HUZURUNDA! Bir yankesici polis huzurun da her hangi cürümle maznun olarak ifade — verirkep orada başka bir iş için bulunan bir hanımın cebinden parasını aşır- mış, fakat yakayı ele vermiş.a Bu gözü açık adama neden böyle hareket ettiği- soruluncaz Beyim! Benim bir kaba- hatım yoktu, Polisede gelmiş bulundum, bart boşuna- getiril- miş olmayayım diye bir el ça- bukluğu yaptımı, lâkin sonradan Matmazele parasını lade ede- cektim.. Demiştir. bu tadının cessi | aklına ye!ıııı:c' wı'ı'ı'/A zevkinin, bizdeki a hattâ ne ığından Niş. FBLEK Musıki bahsi _Mılsıkl ıstılahları haklm olmuştur. dan ilk kulla a mütcallik y eserlerde Daşlıca mebahi vlan memle için bu astıluhlar, ümizde hayli taammüm ve intişar etmiştir Tet ve kelimeler sanile k ve eksilmi ifadesi mümkün olan bir ta diye m tabir üğgmenide « ve “diminedes. gibi şekillerle ki kitablar arasında bulı Fransiza istılahi * modulâ tetrrcorde ve Âcemce isanımıza g tehziz tebeddülü carz sada , gibi. Arap irler ilave edilmişür. ton geh tde çıkan Ve mü: in babislerine iilok öden bâzı eseflerde tabirler tamamile çerk c kar- banların - bir kıstmında di arak beynelmilel ma bazı umural tabi DeD GÜNÜN LAT[FELERI şesini kasan öçtek, gilteli yataktaki çok xaf sakin çehreden başka bir şey görmüyor.. Kâmran, gözleri kapalı, Yağılı — yörgün, ” battaniye, hırka Yükü altında sanki daha ezilip küçülmüş yibi yatıyor. “Yanacık- ları, pembe, pembe. Bü - renk gözlerinin altmdaki kara çürük iç te üymuyor.. Namığın öpmeğe bile kıyamadığı 0 güzel kumral saçları azalmış, - incelmiş lerle gibi.. Müstehzi sevimli tebessüm lerle kıyrılar — kırmızı şimdi Hele aşağı doğru gerilen uçlarında ne tuhaf bir sarılık var.. ne renksiz. Namıfın gözlerine, burü ynutan çok çok mörhametli — bir bakış Şu ve şelik, geldi. mangal , çıplak odaya, ateşten mahır im awgmı. Odı)n neni | cö- | Peski p Üüstüne | elemli düşüncelerini | gözlerinde, dudakları | çek- | bile | iyil PERŞEMBE Mizah Hikaâye, ee muükabil kalağı. hiç de n kelimeler istimal edilm 1 asulahlarındaki bu k ir ki tadrisal tan üzerin hali kalmiyor: müteaddir muallimle: S alan bi âllir öğrendiği baz anlicin bir surete işidiyordu. Tedrisans kanışıklığı mucip olan bu hal da bir çök musikl muallimleri asulah'arın bir an evel teçhit ve tespiti lüzumu u hissermekte idi. İşte büyük harf inkelâbı nihayet bu imkünı hazırladı ve umamiyetle ıstılahlarla iştigale başlanıldı. Memlekederimizin irlan ve san'at hayatırte girmekre olan armoni, kon- turpuyar ve kompozisyon gibt ilimler yıgınlarca istilah ve tsbirleri de beraber getirmişdir. Bunlar üzerinde etrfli teckikler yapılarak — ca'yin — edilen ve esaslar * dahilinde — çalışmık ilmt ıstılahlara git başlayan fasliyetin Mmüsikiye de teşmil edileceği talebe, saz lahları, naza yaşka riyat e mile kâğ vsul üzere Bu mesainin ikmal ve intacından sotra tedrisatı iblal eden bu teşevvüş| uk kalkı rVADUVa! müstakbel de ea esaslı s olacaktır. sa Süreyya ortadan ki bir mes'ele hille içün L AK “llîIAFHll Şişirenler Gazeteci dilinde bir * şişirmek , dır. Öyle havadisler var- ka Şişiritmelia v hangi bir yazıyı tevsi ifade iden'bu 1 oramızda - kullaşulır Meğer. şişiren Şişire farkında değilmişim, Dün akşam, mürettiphanede buş mürettip soruyordu Üç kumpaslık açık var, şişi reyim miP RessonumuzR. T. Bey bu. sabah biraz öfkelildi Biz adat masını da- biliriz. mesiti de . Demek sizde şişirirsiniz? Şişirtr deği! öteye bile geçeri. Bir resim — on—dakikuda - bittiği gibi bir saut Süşdüğü'de olur! Bu sabahi, Wer “vakıt tiraş oldu- güni berbire | ağradım: . Baktım , ç başanı vakti yok. Salon ŞN sezs marasız Gkilli resim yap utasıra - şişir bir amnenin soğuk gel aralıklarına Wraldra, y lmesin diye sıkıştırdiği an pericerç ucunda n urumuş, tozlu, yarım limona bakarken ağzından, | ilade eden: — Kâmran! Kâmranl seni bu hale 6 mü küdir! Fervadındarı haşka - bir Amranm titriye trriye açılan ölüm — yaklaştıktan sonra çok uzaklardan dönenlerin bakışları ğyir, mahzun — Kâmfani Sana ne yaptılar?| de, karısile, evladını Tedi Nasıl seni bu hale soktular? diye inleyen bu merhametli ses de herden geliyordu? Babası - mı idi, evet babası! İşter onu » kucaklâyip gö türmeğe gelen, sevgili babasıl Ne Ah, ne iyii babacığı, sen gideli, ot Evet Bilsen şey | bu hâle o mmü * | nerden ( *010:010:010-2010-0101010. | şina tahammüt edem Ht omnaarı Tıyaîro Kücük HikÂâYE | Ara ki, Hatçanım - kapının Ke Hemen dişarı açıldığını geliyordu. hrlayıp, nasıl. tukanı için nasıl 25 ettiğini anlatmaya » hazırlandı. Fakat kocasının — dişarda biriyle konuştuğunu düyünce dürakladı. Kocast Güzel güzel karr rsun, keyline baksıni diyordu. Hatçanım kızdı... Böyle tam öyle üstü yemeğe misafir — getir- menin manast var miydif.. Acaba kimı getirmişti? | Hanim &l | mu ut arımak ği kuruş ını doyutu- hemen — giyin meke- başladı, , dakat vakıt - bü lamadı, odanm kapısı vuruldü — Hatçe sana bir * misafir getirdim. — Aman girmeyiniz çıplakım. | — Ehemmiyeti yok. | 'a girdi paravanın Kâni beytod Hatice hanım - kendini arka a dar atr — Sana arkadaşımı — takdim ederim. Kocamın kusurüna bakma- yınız. efendim. y bol bir kahkaha a arkadaşım gi ir köpek! ödümü bunu? sahibini. kaybet terdi: patlattın buldun hazin iyordu; ürdim. hayvandı, vi dolu rakların tira- m. Dedim bi Ben sonra — gelsem olmazmı 2 biraz merak elme. hepsini, şis Yok beyim, sen On dakikayâ Şiririm!.. Acahi” kör makaslır şişireceğini mi kasletmek isliyordu. Kulak misafiri ehselerint | | adarna Kâmran onü sevemedi, Alamigdı kı Küçük tecrül gibi tpkı bir çok | yesiz çekli, ola Koştu Kümran! » Güldü ran! di .. Sıçradı. Evet bubacı hale 6 kodü! O ilk sikdli büyük saader hararı ka nüvezişler gibi İlk zamanların ateşli yeminleri, den — büseleri öndü. ünlerin- ede: ceğini,Kâmranmı kacasından - boşu mp nikâhına alacağını © kalbsiz arz hirsizi,izlerini - belli etmemek için seyahatle geçirdik leri sersert hayatının daha ' be- şinci ayında, hiçten kavgelar ica- dına buşlamıştı. Nihayet bir gün, oları söyliyen onar her şeyini , feda. etmiş um,!anııe kara pınlır güıdıknc Kadınım yösüne, ukek’(nn sevi İsmini | kati | gibi Hrrakıp bulasın X—T | li : T |yevm ve saati mu; Harice — hanımın gitti. Sevdiler, okşadılar yurmak istediler. mahzundu; ağzına bir katre çe hoşuna Fakat hayvan koymadı. Ertesi gün - biraz keyfi gene yerine Nihayet - Hatçanım dedi. ki: Hayvancağzın neden böyle anladım.. bilmiyotuz —da — ondan. Eğer bunun ismiyle çağırmaz- , imkâni yok bize ısınmıya- cak. Kâni kesti: yedi gelmedi. kacasına gn — dürdüğünü beyin de — buna — aklı akkın yar, dedi, ismi nasıl bulacağız? Köpek istmleri aşağı / yo- kari malumdür. — Sen bir — işim öylersin, ben bir isim söylerim, 21 olsa buluruz; — Muvafık. Ben hış,ıwnım' — Fındık! — Kulakstr Bobil — Biju! — Fedor! Medori! Tommil yülniz Hayvan — oralarda — değildi, başını çevirip - bakmiyordu - bile, koca — tariht isimlere baş vurdular: Sezar! Septi Xambal! — Donkişot! Hayvan gene- oralarda - ölmadı Karı kocr, lögatı açıp, iki gün iki gece gözlerine - ilişen bütün isim - olacak' kelimeleri haykırdılar, hayvln binamisin demedi. Üşüncü gün hizmetci: Beyfendi, dedi, — Köpeğin Kâni beyle karisı hemen fır- ladilar; , Alıma, deciler, sizin olsun.. mi neydif İki gün dür ü duyduk çirkin - gürür küstahlıkla: a beni de kocun kuçmuyacağını temin (d'lilirt Sen zevce ola> mıyacak kadınlardansın, bikıldıkça, değiştirilmeğe mahkümsun! — Ben senden - dağı: sevgilerin en güzelini #ldımı Bi de Allah uğur açıklığı versin.., Demiş . ve üzerine para — biraktağını- çıkarmağa bile kudret bulamadan bayılan Kâmrana dönüp belmağa lüzüm görmeden çantasını almış, uzaklaşmıştı. *Bir gün, kim masanın görerek ses * Kâmran! Kâmran! Sana neler olduf t Bilen babacığı, daha o çekti!. Btnbula dönmek. gıtin neler ucağına anlmak iç bur, olduğu © güna 5 , zavalli -parmaklarını amını do- | ama, | den sönrakine | ağından tal lerin eyyamı mezkürede hazır bulun- amları ilân olunu 4 Farkılacı mütaahhide lt Birr kile ei eet Taaakasaya — könmüştüz. i 9. Marz 920 tarihine müsadif sasç öndörüte - kamisyo salonund. vaalı Pacar günü humuz müzuy cektır. Talipi saddakalarını yirmi Kuruş e komlsyonumuzdan enci ldel aha yapıla N Sattname suretimu ikabilin ilnaları v halede tomli salı | namede yağık Olan şe larıla Ka hazır bu İLÂN etinin Seyit hterik kamışes v recik ormanının bir numaralı mekta andan senevf gayri mâmal 1315-683 metromikâp muhterik çam Kşcanı v | 9748 kantar çan hatabi bir senedi kat ve imal ve ihracı kavanini mev Zül Ve mevcal velename süretlerinde porlarında, muharrer olduğu v kapalı zarf usülile 17 mart 920 ta- tihine — musadif pazar günü salit oa altıda Kakişehir orman — baş müdüri. yetinde imünakit ihale komisyonunca ihalesi icra edilmek üzre kerestelik Çüm eşcantin — beher metro miki İğayd münulü 569 veçam harabanının | beher kantarı 11 gürüş- bedeli mü- hamçsinile müzayedeye vaz olundur gundan teliplerin şeratti mükarretesini anlamak üzre eyyarm müzayede de iktisat vekâleti velilesi orman müdü riyeti umnmiyesile İstanbulve Eskişehir orman baş müdüriyetlerine ve Seyit Bazi Oran mulmelât memurluğuna müracdat eylemeleri Ilân olunar, n hi ınla maları Hân şartmame ye muka ve keş Türkiye iş bankası u- mumi müdürlüğündem Türkiye iş bankasının İzmir çubesi binasının inşası münakasaya vazedil- miştir. Münakasaya — iştirak —etmek isteyenler, şarıname, mükavelename süreti ve tam seri planları, banka- mizn Ankaradaki umumi — müdürlü gühe müracantla 20 H mukabilinde alabilirler Teklifnameler, müteber “bir bünka- 'dan alınacak (80,000) Türk - İiralık bir kefâlet mektubuyla beraber önü müzdeki 20 Wsct » 1920 Çarşamba Künü öyleden evel umum! müdürlü- * Zümüze tevdi edilmiş olmalıdır. Ümümi müdürltğümüz bir güna flet Okaydı - gözetmeksizin — diledizi , müteshhide ihalede serbeditir. İkinci ticaret mahkemesinden. Müflis Avundüuk zade biraderler tarafından teklif olunun konkordar0- pün müzakeresi 5 Mart Salt günü saat 14 e talik edilmiş olmakla yev- mü mezkürde eğhabı. matlubup mah- kemenin iflâs odasında bazır bulur maları ilân olunur. Konağa — kabul / edilmeyişini bin tütlü şeylerle tefsir' ede, Cd hastalaman annesine in darbe ne müthiş Zavallı kadınt B şelkar içinde bir kızına Karşı tiraf edemediği uyanmıştı. Ontun sçfalet v zünderi üirdiği o oldul. bütün düydü- ve therhamere rap şey kırılmış kendi. kendine dargın | ken çok detal lar., n serzenişli bir nazar beli Artk konu gitmeğe ne mişti Evin ihtiyacı için ç: | pazara sikı, kom, hali, nede yüzü kal çıktığlı anlar, ptçesini herkesin mdakine “İşte aşilte Kim ANdAL, yakatken y buşzde ravın ainesie Piçin yi yına

Bu sayıdan diğer sayfalar: