23 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

23 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbul İSTİHSAL VAZİFESİ Bugünki n inkılaba kar- şı olan vazifesi, yalnız nazari o- larak hürriyeti müdafaa etmek- ten, teceddüde taraftar olmak- tan ibaret değildir. Hürriyet ve teceddüdün zevki ancak mü- retfeh bir muhitte, mesut bir halk arasında anlaşılır. İnkilap- ta bir de istihsal vazifemiz var- dır. Bu vazife munhasıran hü- kümetin sırtında olamaz. Mem- leketteki mali ve milli müessi- seler, siyasi ve ictimai zümre- ler, nihayet bütün vatandaşlar istihsalatı artırmağa mecbur- dürlar, Hiç bir memlekette ic- timai islahat yalnız başına yü- Tüyemez. Zirai ve ticari islaha- tın da beraber yürütülmesi la- zımdır. Aksi taktirde yapılan islahatım temeli çürük olur. Demek oluyor ki, inkılabın müdafaası her vatandaş için na- gıl milli bir şeref vazifesi ise, is- tihsalatın, dolayısı ile - memle- ket servetinin tezyidi de o derc- ©e mühim bir vazile dir. Fransa Başvekili M. Poinca- re, maliye vekili sıfatı ile mecli- si mebusanda istihsalat mesc- lesine dokunarak şöyle demişti : — (Bir memlekette meri o- lan vergi sisteminin, istihsal o- luna servetlerin adilane tarzda taksimine engel olmasını iste- mek, temin etmek çok eyi bir harakettir. Fakat şurasını da u- nutmamalı ki,taksim edebilmek için herşeyden evel, o serveti bulmak lazımdır, o serveti istih- sal etmek lazımdır!) M. Poincare, bundan sonra Fransa, da istihsal! usullerinin köhneliğinden, yeni teknik ve Metodik çalışmak şartı ile Fran- Sa istihsalatının mühim mık- tarda tezyidi imkânından bahs etmişti: r. , Türkiyenin istihsalat vaziye- '*tini bu noktayı nazardan tetkik etmek acı birseydir. İstihsa'at faaliyetinde çok iptidai msul- lere saplanmış, kasmaş b. lufry- oruz. Memleketin verim kabiliy- etile istihsalatımız arasında nis- Pet yoktur. Topraklarımızın üs- tünde ve altında yatan servet- 'ten başka halkın çalışkanlığı da ayrı bir nimettir. Ancak bu ni- Metten asla istifade etmemek- teyiz. Vatandaşlara fazla bir külfet tahmil etmeden, yalnız kökhnemiş metotları değiştirmek Süretile parlak neticeler alabi- iriz. Yeni usullerde çalışma vası- talarını hazırlamak.. Çalışma- ların azami randımanını metot ve tekniği memlekete sokmak. , Tabiatla olan mücadelelerinde Vatandaşlara Müzaheret etmek.. İşte hükümetin (istihsali tezy İt) işindeki vazifelerinden bir da bunlardır. Sürt Mebusu MAHMUT ..... RUSYADA 114 KİŞİ YANDI —t Moskova, 22 (ALA) — Co- İkin kasabasında ahşap bir "lnzma binasında vukubulan bir yangın esnasınde 114 kişi telef olmaştur. Telei o!” anlardan başka 11 vahim ve 6 hafif mecruh ta yardır. ÇOCUK HAFTASI Nisanmaaşlarının yüz. de biri v_e_ı:ll_ocok mi ? Ankara 22 ( Milliyet ) — Hi Mayel etfal cemiyeti Çocuk haf taşında memurların nisan maa- Şinin yüzde birin) ve esnafların- da kazançlarından pek chem- Miyetsiz bir meblağı vermesi lususunda şimdiden teşebbüsa- Tta bulunmaktadır. YOLLAR YAPILACAK . eçen sene idarci hususiyece yolların inşaat ve tamira- tna geç başlanıldığından bir $ok yolların inşası kışa kalmış Ve bir çokları da yupılamamıştı. Bu gene yolların inşasına erken Başlanacaktır. raf adrı İstanbul, Milliyat Gesere ve marbacya cit hususlar için mücâri Mhcdeti geçennushalar 10 kurustur, Gelen evrek geri verilmez. * Hilâllahmerin varidatı artıyor. Beşiktaş dün muhteliti yendi VİYANA — DEVLET' | BEKÂRLAR (darehane: Ankara caddesi, W 100 . Ti N sumaraları: İstanbul, 3919 — 3912 — 3918 m ürecani edimelidir Dün Hilâktahmer İstanbne eşubesi senelik kongrasını akdetti. İstontu. varidatı 74,840, —masarif ise 36,893 liradır MÜUHTAÇLARA (EL UZATAN MÜESSESE —— * ©): .—— Hilâliahmerin İstanbul şubesi- nin senelik kongrası Son bir sene zarlında çok mühim yardımlar yapılmıştır İs(ınbııl Hilâllahmer Cemiyeti senelik kongrası dün saat on dört buçukta Darülfünun konferans salonuada toplandı. Merkez hey'eti reisi Dr. AH Paşa kongrayı açarak bir nutuk irat etmiştir. Yapılan yardımlar All paşa , ük müncimiz Gazi Hazretlesinin bimayesi altında. Çok inkişaf ederek Cumhmuriyet sıhhiyesinin değerli bir zahiri olan bu İyilik derneğinin , memleketimizde ne kadar ebemmiyetli bir faaliyetle çalıştığımı , ocaksız , kimsesiz ve muhtaç kalmış binlerce vatan kardeşlerinin imdatlarına yetiştiğini, cemiyetin An- karadaki merkezinin (600,000) liralık büyük bir yardım yaptığını , bundan başka ihtiyacı olan yerlere vagonlar dolusu un yetiştirildiğini aalatmış ve şunları ilave etmiştir : ubelerimiz büyük bir faaliyet gösterdikleri gibi halkda çok emniyet ve hamiyetle cemiyete alâkadar olmuştur. Tohumluk ve yemeklik Mtasbemiz bir senede bir milyon yüz Iki bin dörtyü: Hiralık muamele görmüştür. Lâzım gelen yerlere te- humluk ve yemeklik olarak aldığımız 1,200,000 kilo buğ- dayın gönderilmesine başlanmış olup bir ay zarfında sev- kiyat bitirilecektir. Muhtaç çocuklar Için sarfına mezun olduğumuz 12,000 Hradan başka halktanda ehemmiyeti teborrüat alması sayesinde bu yardım çok faideli olmuştur. Hilâltahmerin, — darlığın önüne geçmek için müessir tedabir almıştır. Halkın hoşnutluğunu almak bizim - için zevktir., Bunu mütecakip kongra riyasetine Sivas meb'usu Şemsettin beyin teklifile Vali muavini Fazlı Bey, Ikinci reisliğe Safiye Hüseyin hanım, kongra katipliğine Galip Bahtiyar Bey İntihap olunmuş ve rapor okunmuştur. Varidat ve masarif: Raporda, cemiyetin Istanbul varidatı 74,640 liraya baliğ oldu- gu ve buna mukabil masarif 36,893 lira olduğu, bunün 14,212 lirası maaşlar ve İdarc İşlerine sarfedilmiş bulunduğu ve şubelerin gösterdikleri yardımlar izah edilmektedir. Muhtaç çocuklar için ora göre, ilk mekteplerdeki muhiaç talebeye kıymetli yardımlar yapılmış olup bilhassa Üsküdar, Kadıköy ve Eyip Şubelerinin 1,479 çocuğa sıcak yemek lemin eitiklerinden raporda bahsedilmektedir. 1928 bütçesi varidatı , muhammen miktara nazaran nispetinde tahakkuk etmiştir. İdare masrafında 800 lira tasarruf yapılmıştır. İzmir ianesi ile birlikte Istanbul Hilâllahmerinin varidair 136,000) lirayı mütecavizdir. Bu meyanda âza taahhüdatı 21,058 liradır. Geçen sene tahakkuk eden teberrilat 9,800, müsamereler 10,399, Tozet 3,340, şefkat Pulları 27,254 Ulradır. Muhtaç talebe, veremliler ve diğer imdat faslına dahil hu- susata ehemmiyet verilmiştir. Şimdilik bakılan talebe (3,000) ka- dar olduğu ve metin. artlırılacağı beyan ıd"ıııılı:.:ır. yeni bütçede bu muavcı Şchlı ve muhacir kızlarının çalıştığı sanat evi (2,100) Hira kâr temin etmiştir. İskanbil satışından Hilâliah- mere (50,000) lira kalmıştır. kongrada rapor ve 1928 he- sabatı ile yeni bütçe kabul olunmuştur. Yeni bütçe yüzde 10 fazla ile (92,998) liradır. Ecnebi memleketlere giden mektuplara 40, dahili mekluplara (20) para şefkat pulu lsakı 7 Şubat Hilâli- ahmer günü yerine dalta fazla aza kaydi için mayısın son haltasının tahsisi, taahlıüdatını taksitle vermek isteyenler kolaylık gösterilmesi, Hilâllahmerin bütün rüsumdan | iis- PMülliyet Ha gamntalaarerir*i Silrt mek'uusu NF ATENKU'E E Elçiliginde 'Hamdi Bey Avus- | turya Reisicum- huru şerefine bir süvare verdi Viyana, 22 (ALA) — Türkl- | ye elçisi Hamdi.Bey ve refi- kası tarafından yeni Avuüs- turya relsi cumhuruü şerefine bir süvare yerilmiş, bütün Avusturya ricall iİle kordip- Tomatik erkâni hazır bulun- | muştur. Süvareyi müteakip bir |balo tertip edilmiş, Viyananın meşhur artistleri tarafından büyük eglenceler tertip elun- muştur. KMEK Ucuzluyor Emanet Nişantaşı fırınini işletmeyi düşünüyor Emanet ekmek. işlerile esaslı surette — oğraşmağa karar vermişti. Ekmek ihti- kârına manl olabilmek için Nışantaşı fir A” , ... Titm İşletme- Ri tasavvur etmektedir. Nışantaşı fi- rını işletilire c Emanetin ma- h olan Unka- panı değirm- enleri de fa- aliyete geçe- cek ve bu su- retle hem fi- rıncıların İh- Kemal Ömer B. tikârına manl- olunabilecek hem de halka temiz ve ucuz ekmek çıkarılacaktır. A ariciye Vekili Tevfik Rüş- tü Bey iyakında şehrimi- ze gelecektir. Tevfik Rüştü Beyin Cenevrede toplanacak olan tahdidi teslihat konfe- ransına İştirâk edecektir. nası, teşklilatta kadastro hu- dutlarının <esas - tutulması, kararlaşmıştır, YENİ HEY'ETİN İNTİHABI Wmm kur'a ile çıkan & zöttan Akil, Safiye Hüseyin Hanım -ibka edirmiş ve Dr. Neşet Ömer Beyin yerine Dr. Tevfik Salim Paşa intihap olunmuştur. Umnmi kongra için — d Ankarada toplanacak umu- mi kongraya İstanbül murah- hası olarak iştirük etmek üzere 30 kişilik bir hey'et intihap olun- muştür. Bu hey'et a20$! arasında Baş vekil İsmet ve Millet meclişi reist K0 c:m Pas şalarla — Maarif” Dahiliye Vekilleriş Ffonoul mebiuslürt ve dİRET “üzı yarel da birlir masebetlle Gazi e Baş ve iltmize ta- | iimal telgrofları çekilmiştir, | BANKASI Hüknmulmlı davlet ban- kasının küşadı için cid- di surette meşgul olmakta- dır. Devlet bankası için tet- kikatta bulunmak üzre davet edilen Alman milli banka müdürü M. ) bir aya kadar şehrimize gelecektir. “KADINBİRLİĞİ Digcı; sehirleîde de şube açılzıc_ak ee rraa — Kadın birliği, memleketimi- zin her taral şube teşkil etmek üzre hükümete müracaat elmiştir. Birlik reisesi Latile Bekir hamım bu hususta demiş- tir ki : — Bilhassa Ankara, Edirne izmir , Adana ve Bürsada şube açmmak ve teşkilâtımızı tedricen memleketin diğer yerlerine de teşimli etmek İstiyoruz , Tüfk kadın birliği eylülde Avrupada toplanacak olan Ka- din İttihadı kongrasına davet edilmiştir. Bir rapor hazırlaya- rak kongraya tevdi edeceğiz. Mümkün olursa murahhas da gündereceğiz.» ——— .— TEVZİAT Gayri mübadillere bugün para veriliyor Mallye vekâletinden Delter- darlığa gelen bir emirle Yunan emlâkinin idaresi rüke İdaresince Ziraat bunkası- na devredilecektir. Bugündenitibaren kendilerine mektup gönderilen gayri müb adile tevziat yapılacaktır. Tevziat tapu esası Üzerinedir. Yunanistanın vaziyeti Habip, zade Ziya, ŞerifBeyierle | Berlin , 20 (ALA) — Atinadan bildiriliyor: M. Venizelos Yuna- mistanın mali vaziyetl hakkında teşrihalla bulunarak bu vaziye- tin cmin ve sağlam — olduğunu fakat vergilerin tarhında icrası zarur! bulunduğunu #NCtk bu sayede cenebi #EfMayesi celbedilebileceğimi SÖYTemi Ştir, —e mm Gaz muharebesi yasak Berlin, 21 ALA.) — Raylısı tag Kü7 muharebesinin memdu- Niyetine dair olan Cenevre pro- tokolunun projesini Sureti kat'lye. de tastik etmiş ve 16 nisana kadar içtimanı tatil etmiştir. Erzurümde soğuklar devam ediyor Erzurum, 22 (A.A) So- guklar devam etmektedir. bu | günkü asgari suhunet sifir- | dan aşaği yirmi beştir. $ Ar . MA Emvali met- | Abone şartları v $ Tavhıya » hu gı 400 hal $ ha » M0i <AS 280 00 H00 « 2700 « Ç M Niuzslamsa © Hdunmuş t |Vergi nisbetini çok ... —eme— İzdivaç etmemiş kadınların vaziyeti Millet meclisinde bütçe ile beraber müzakere edilecek olan bekârlık vergisi layıhası hakkım da mühtelif mutalalar - ileri sü- rülmektedir. Verği nispetinl az görenler de çoktur, Teklifte bir madde vardır : İzdivaç etmemiş kadınlardan da - bazı şeraltle - vergi alım ması . Fakat izdivaç teklifini erkek- ler yaptıkları için, evlenmemiş kadının vergiye tabi tatul- mıyacağı söylenmektedir. Ma- ruf bekârlardan biri bu hususta şunları söylemektedir. — Bekârlardan alınacak ver- gl az olduğundan zannedilen tesiri yapmıyacaktır. Çünkü ver- gİ azdıl Bu parayı da çok çocuklulara vermek doğru değildir. Eğer eviilerin — vergileri — azaltılırsa daha doğrü olür. Bu süretle bekârlar evlenmeğe daha İyi sevkedilmiş olur. AMERİKA Kruvazörü Raley gemisi ayın 27 inci günü geliyor Martın yirmi yedinci günü Amerikan ( Raley) ismiadeki İçin kruvazörünü — karşılamak parlak bir. proğram hazırlan- mıştır. Gemi Hmanımıza gelin- ce toplar atılarak selâmlanacak ve Vali bey gemlde bulunaa Amerikalı Vis amiralı hüküme- timiz namına ziyaret edecektir Merasim programına nazaran gerek Amerika sefartthanesinde ve gerek gemide balolar tertip edilecektir BUGÜN 2 inci sahifemizde : 1— Viyana mektabat Verli mal Hindislanda tahrikâe başta Son babesler Tarthi tefrikamız 'Pemirlenir » * 3 üncü Sahitemizd 1— Branbul cema p Tcntyon güncü ' lemizde: 2 Fıkra:Son zaferin katlu olsun yazan: AkaĞdn - düz Bey d 3- Feloki Hülamit yazısı Hliklâye, roman ViS, hatat Bütün müvezzilerden — 2 — ı.. nümerolu ilâvemizi talelzedinlı Abone ve Iİlan ücretleri Gazetemizde çikan yazıların hukuku mahfuzdur az görenlerde | Ilmanımıza gelecek olan Ralegli | Dünkü maç pek hararetli oldu Beşiktaşlılar parlak bir galebe elde ettiler Naç.. Beşiktaşlılar ()e karşı (5)sayı ile galip geldi Çalışanların çalışma: yanlara galebesi Dh yapılan maç pek he« yecanlı oldu. Bunu bil- hassa söylüyoruz. Hiç mü- balaga etmeden tekrar ede- Hm ki dün yapılan ve her öi spor için büyük bir hadiso teşkil eden Beşiktaş - Gala- tasaray ve Fener muhtelitli arasındak! maç azami hee | yecanla temaşa edilmiş, ne- tice ise bir çoğumuzun kas Jaylıkla ihtimal vermediği bir surette bitalştir. Maçı görmeyen karilerimize bu netlceyi habez verelim de | onlar da bizimle beraber bu — oyunun ehemmiyetini tal etsinler: şiktaş tam 5 sayı bir sayı ile - telit ç gelmişedlii Net 5, Galatasaray er muhtellti: |.. İ Şimdi bu muvaflakıyet Üzerine Beşiktaş gençlerini samlmi bir surette tebrik ,ederken şunu da kaydedelim: — | ki bu netice - her ne kadar — bir çoğumuzun İhtimal ver- | | medikleri bir netice olsa bis | Ve şumu düşünmeli kt çalışe | | kadar büyük bir mu- vaftakiyet amili olamaz, İşte — bu baslt, fakat ölmez haki- kattir-ki Beşiktaşın dünkü galebesini Izah edebilir. Ça- —| lışıp kazananlara ne mutlu!.. (Bu heyecanlı maçin bütün tofsilatı 3 üncü sahifemizdedir ) şaleğğn

Bu sayıdan diğer sayfalar: