23 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

23 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 —e Veremliler .. . için beşbih , * lira ayrıldı Ankaraya umumi kongraya gidecek murahhaslar dün intihap edildiler Hilâli...
 ekârlık mes'elesi ekâr meb'uslarımızın noktai nazarlari Osman zade Hamdi B.ne diyor? İnsan ailesinin mutlak refahını temin
 Kira kanunlarına ihtiyaç vardır Yaşamak için ekmek, et ve sütün insanlara lüzumu gibi meskenlere olan ihtiyacın ehemmiyetini
 Çocuklarını- 4 zı. öpmeyiniz $ ve öptürmeyiniz! Öpmek bir Ççok hastalıklare — Kızamık, İBoğmaca, Kuşpalazı, Grip, Verem ve
 Güzellik Müsabakamlz Rey veren karilerimize hediyeler vereceğiz Bugün müsabakamıza iştirak eden hanım kızlardan Matmazel “
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNUS NADİ Tüzrohanesi : Düyümüumümiye karşısında dalrel mahsırsa Telkraf : İstanbul Cumhuriyet- | Posta kutusu :N" 246 İdare müdürt - ağ6ö, Klap Mamı 472 Kira knnııııl;ınnu ihtiyaç vardır| dara Jüzümü gibi meskenlere Glan ihtiyacın ehemmiyetini de fe izaha hacet yoktur. Harbi umumie den hayat pahaliliğişie çıkan bütün Hlğın karşı aç mücadelede. er kizaları ssas nn dap dolayıdır ki, Şetlerin tevkindecir. 'Bir çok memleketlerde, gida fiat- Ja alan flatlarımı takip - ederek Hüzplen evvelkine nazasun aynl dere- cede Dir siyadeliğe maruz kalmış iken &v Kirmarı harbi ümümiden - sonra e matıktın kalmış ve hürbin fenai İarı zali olmağa başladıkça ev kirala- n da tedricen — ziyadeteştiriimiştir. Fakat, bu ziyedeliz Riç bir vakit çıda #intları derecesine yaklaşmamıştır. Meselâ, Fransada hayat - pahalılığı Harbi umumiden sonra alun tatla- Tanı takip ederek (Beş müsline) çık- Mişken €v kiraları (6 Mart 1918 ve ©3 Teşrinlerrej Kanunlariyle Bir çok halk umdları Için hazbi umü- nlden evvelki flatı muhafasaya lebar alırniştir. “Bundan sonra yapılan 31 Mart 1923 ye 29 Kânünmevyel 1523 kananlariyle Barplen evvelkine nazaran (T0şşcen Yü0ğe) » kadar bir sam kabul olun- auştur. Demek Ki hayat pahallığı — (yüze beş yüz. ) iken ev kiraları ancak (e yüz) nispetinde artabilmiştir. Haai bizde bir. kere altin fatı () müli azla olduğu nalde hayat Pahahlığı bu nispeti hiç bir. saman Hruhafasa odemiyerek (20) ve Kadar e hatta daha fazla geçmiş ve eT kiraz İarı a (18) misline varmıştır. B kiraları kantınları bitaraf mem- deketlerde bile vardır. Zara, harbi u ni ilaradlara d tesir — #emişüir. Bizim gibi harbi umuminin — bütün yelliksie yöğin gelniş bi ni İeket ve kahraman bir millet için ev Kiralarını tahdit etmek ise zararldır. Avrupalların bu kanunlarda takip ikleri gaye, harbi umuminin sarı- a Mti hayat ve kazançlara vakıt. Ve firset Termektir. Kanunlarda bilassa selerber ol- Tnuş olanların itifdesi düşünülmüş #lir u kananların mütaleam insanı Gilen “kolaylıkların ev Kiraciların mütekabil e derecede telife muvatfek olduğuna Hayret etmemek kabil değildir. Tabildir ki; bu mentaatlerin teliri ev zahiplerinin kiracları ezmesi çek- inde olmamıştı Dügün, kananlarımız hiç bir kire- ça himaye edemiyecek vüziyettedir. Kiracı bülün şermiti tta ctmiş bile olu 6 sahiplerinin zeyrine tabldir. Hükimlerimiz de kira meselesinde di bir barg hakkında kanunlarımızın bahışettiği haktan başka niç Dir sala: hiyele malik değildiri Bütün dünyada ise mesken kıram G1 bir Börç telleki edilmemiş, ve bir mil- Jetin ekseriyeti azimesini teşzil eden Kizacılar ev sahiplerine karşı müda” faamz. burakılmaznıştır İatanhul ve Paria Mukuk ALĞEDDİN CEMİL B. M. Meclisinin yaz tatili Ankara 22 (Hususi) — Bü- yük Millet Meclisinin mayıs Ortasında yaz tatili yapması İHüşünüklüğünden — encümenler İellerindeki” işleri çabak bitir- mek için sık sık- içtimalara başladılar. Ticaret mukavelesi aktedil - memiş olan devletlere 930 ziranına — kadar — müvakkat ticaret muahedeleri a kındaki lâyıha Heyeti Vekile- 'den meclise gönderilmiştir. İ MUSABAKASI İon : Paptmamzı 2366 | Telefon : TELi'nidini 3236 | Veremliler için beşbin , Hira ayrıldı KApkaraya umumi ongraya gidecek murahhaslar dün intihap edildiler Hılüı ıhmıı |tınhul kon- vakat birinci, ikinci reisliğe ve umumi kâtipliğe Vah Muavini Fazlı B., Safiye Hüseyin H, ve Dr.. Galip Ata B intihap Müteakiben Merkez tap teşkil edecek derecede uzun olan raporda şayanı dik- kat faaliyetler ve çok meşhur hizmetler zikredilmekte idi. Sonra hesabı kat'i ve mesa- Osman zade Hamdi B.ne diyor? İnsan allesinin mutlak retahını temin ede bil- melidir. Bu kudreti haiz olmıyanlar evlenmeme- ildirler Ankara 12 (Mu. Ma.) Meclise verilen bekârlık vergisi dolayı- Siyle —meb'usların ve erkânın ne düşündüğünü anlamak ister- ken evvelâ Osmanzade Hamdi Beyfendiye müracaat etmek lü- zumunda herkes - müttefiktir. Bunun için Hamdi Beyi köşkün- de ziyaret ettim. Mütalı açılarak anlatmağa başladı: — Memleketimizde bekâr şe edenli İeri ara sıra zubur. etmektedir. Bu endişenin esbap Ve avamili bilen bilir. Bir kadınla teşriki madı. Hayat / mücadelesinin, mütevali refah mes'elesinin ve bir çol 'w) kupouu E Üİ we avamilin belki bunda Cumhurıye HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR, SİYASİ TÜRK GAZETESİ — Vatandaş! ve öplürmeyi- çok hastalıkla- İBoğmaca, Kuş: İVerem veFren: Mareşal Foş Cenaze merasi mi salı g; Merasimde İngiltere | Kralı namına Pren: Jorj hazır bulunacak hey'eti Taporu okundu. Bir ki- Rols All Pç. nutuk li abul olundu, yeni bütçe (a husus bir telgraf gönde yir teleral gür “—Bekârlık mes'elesi Bekâr meb'uslarımızın noktai nazarları Paris 21 (ALA.) — şun vefatı münasebetiyle bir çok | zarif bir. çiçeklik ve içinde Scnebi mümessiller hariciye neza- Tetine giderek taziyette bulunmu Tardır. hertaraftan taziyet telgral darı gelmektedir. Pariste bulunan | reğal Fo- | meb'uslarımızdan Katli Süruri | kızlardan Mat- Tilmiş Ve merkümün isüntakma | yazel « Viyolet Bekârlar, smı Açtığımız ankete ka- İrilerimizin gönderdik- leri cevaplar sordum. Önce gülümsedi şonra | ların vaziyet ve ahvalini endi - n beyecanlı hareket- |— & Niçin mi evlenmiyorum? Kırk beş Tira Umaaşlı bir memurum dn Ondan. Artk Dana eylenmek tav. sade ve basittir. Memleketin |a e aa aa e aa nüfusunu artırmak. Çak güzeli | Buna bir. şey denmez, ama mes'ele bu kadar sade ve basit değildir. Kıyamet kadar noktak nazar farkları” serder | dilebilir . Ben — bekârlıktan o kadar memnunum ki kirke beş senelik ömrü derdederi- min Kâmilen bekâr geçtiğini 2 — Çaplın değiidir. Tenastli “hastalıklardan Bir süleyi müretlehcn geçin- ilecek derecede para kazan: Kimler evlenmez? hayat ekmektekl maksat çocuk yetiştirmek “imiş, ne yapalım bu bahtiyarlık bize nasip ol- ” Bir aileye mürettehen ge- ae Gener ni | çindirebilecek derecede para kaza. Süvari Cemal İzmirden İstanbula ve İst buldan İzmire gidip gelecek yulcular ne kadar sevinseler ye- ridir : Bu batta tahsis edilen NÜ yaa Z Bu haberin kıymetini ve bu sevincin ne kadar yerinde oldu iunu, anlamak için Cülcemali, gidip görmek lâzımdır. 'evvelki gün yapılan sur'at ve pusla” tanzimi tecrübesi — vesilesiyle — ziyaret ettik. Gülcemal müteaddit salenler NERRE İaşilleri Kralmın |ti / küçük ' birer apartımanı Talgür. Madamı — taçük oğln igral gönderiimiçdir. M Balduvin de M. Puvankara- | larının dahilini andıran her törlü rek | konforu ile tanınmıyacak bir tevellit derin teessür: | İerine ve onun bakkındaki hürmet Ve takdirine tercüman olmuştur. andıran banyolu, — aslanlı 've Haa kallünle knas ll limanımıza gelen seyyah vapar: renklerini gösteren larmızı ve KĞ Balonlar tertip edilmi üphane salonu geniş | örenkli balıkların oynaştığı bir havu ile tezyin edilmiştir. | Sigara mun — balkona açıan kapıı pek züi | Slmuştur. Sön. tadilâtın en iyi faraflarından . biri de yemek salonunda — yapılan ” tadilüttir. Bugün mü bakamıza rak eden hanım Çukriyel ,in res- ini dercediyo- Mühterem ka- rilerimizden ku- Ponlar ve re- öimleri — lütfen saklamalarını ri- ça ederiz. Bu yesimler arasın- dan, hakem heye- tine arzedile- cek 20 tanesi kar rilerlmizin reyle- Tine — tevfikan intihapedileceği için müsabaka- iza yey vermek süretile, iştirak 'etmek - istiyen nti Di simleri ve kue onları Taeller rik edebilirsiniz. ABONE ŞERAİTI İvvooer. Türkle içinHarıç için İsencili 150 Ke |iab0 KA yeri 5 KURUŞTUR Bizim lraı_ısailan k Gülcemalvapurutanın-. imıyacak bir şeki |Vapurun bugün de sür'at tecrübeleri yapıla« saktır.Vapurun sür'ati 17 mile kadar çılımıştır mamen müstakil bir hale ifrağı edilmiş ve bu kısım seyrisefisin faprikasında çok san'atkârane bir sürette imal edilen parz a ile tefrik olunmuştur. uenber aa Güzel lk!llsğbakamlı Rey veren karilerimize hedıyeler vereceğiz malıdırlar. 15 — Malmacel Viyolet Çükriyel Eksik resim v kuponları İda- rehanemizden, her zaman tedas

Bu sayıdan diğer sayfalar: