23 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

23 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FLİDA | Haşaratı yumurtalarıyl gedA Büyük AiindCOR İSPLENDİD Ş0it Hazaliktr. Teip olanlar ee eaf Kastalıkları mastehassı Doktor ŞEKİPHAB'I B eet n ee düğicin B AZANE akteriyolok Dr. ıhr Sami £ Bakteriyoloji lab-satuvarı Pek Öekik kan ada K Yücaman tcamli ) ve z hasta) a tüi l fhm cerahat & ilası, Ültra — mil skopi ile frengi hartisi, Wmvınynlnndn Sultan Mahınuz türb: sğaında Telden İ 9öL Doktor Taşçıyan Paris seririyatından mezun ve 28 sene tecrübeli. Frengi ağrısız iğnelerle — Beloukluğu idtar Garlığı ve zaalr sin- “ iyetin elekürtide kari seri ve ağrısız. gedvisi Emin önünde, İzmir. solu grda N-4 DOKTOR -« H. SAİP Gür, saç, irengi, bekoğukluğu: ve bötün. tenastlit - hastahıklar mütehassısı Comadan başka her gün saat 10-12 ve 13-19 Beyağla Parmak kapı 113 Sempatyan aparamanı ( ni kat zz 60 Doktor Ecc0cv0000 âASIM KERMENLİ Gik e öhrevt m,wanğ k Üzdez Kirnlık hane Zeyrekte köşe başında T No devkalâde nezareci haiz 15 odalı elektrik ve terkos suyu ve sahrinci ve aynen 2 kaam oluruk kahili zak sim bit hare Köraliktır. gezmek #rzu edenlerin Timuraum mahallesi — bekcisine ve gönüşmek işin de göz tepe İstasyon caddesinde 56 No köşkte kaptan Ihsan Bi mücacant — Deyn ilmühaberi eh mahsp - yaparım Derviş, ZAFİYETI UMUMİYE #inir zaifiyeti, adel olanlara (NORO- r ve nekahet halinde ve tertip makineleri Mataaların ruhudur. Hem döker, hem kolaylık, ucuzluk. ve çabuklukt Binlerce kilo harilere, bir Tüzüm yoktur. Tek bir harller temin dizer, Şirketinin bütün dünyada maşhur tipog:- fat makinelerinden alınız. TTürkiye'için ekilimmmmi: ktanbuldu. Düyane Umu mye karşmındı. * Cumhuriyet Yürdur , dür. Müracaat — vükin Herk & aç bt < SERDRZ v yarım İltrelik bir buçuk ka- Bİ irt çökolasm erem ederi ” D gE> Duktor Artin Horhoroni <« Madbüri çikolatasını tercih eder. Fi et b idrar darlığı, prostar, mesane hastalıkları be Ha küvvet ve sıhhat bahşeder. $ ı:omgnıi amalı Alamince nız için ber halde MıNÜTEROS Kodak kartpostallarını kullanınız. Cinsi mükemmel ÜN a l l az nn Sütsüz ve Biter şekersiz çikolatasın- dan elde etmek için Her /e dalma memnaniyet bahiş semere Zlra leztet ve nefasetçe gayri kabili kıyaştır. bAmmağı KADBURİ ,—a S ĞÜ| — BURNViL ’Homokcırd Gramofon plakları DA Bu kere en müktedir hanendi Ü y treit Teti ” eeei ğ ihdva eden Tamneke Şarkı, gezel ve fanmzi Üi &Ş parçalarımızı her ke ederiz. Mezkâr ğ Hilir sakirdir amındı lli © Mmeğa boşlayacalttır. Türkiye için & deposu sahipleri 5K Müdedeğğ edir. tarafından okunan Bi satılır. Galara: Yinicami zincirli han B S Totün ve şörekler © İstanbul Tramvav şirketi Otobüs seyrü sefer cetveli 93 Mart 1920 tarihinden emri ahire kadar muteberdir. Tarlabaşı - Azapkapı - Karakoy tarikiyle Beyazit-Taksim hattı Setecler — ha arasındaki — sami Tasilar KOLINOî dişleri, diş etlerii ağzı temamen temizler. Dişlerin çü- Ka menan Habişe e milroolan BU dürür ve böylece ağzın mükemmlen temi zlenmesine hizmet eder ve saatlerce im: kır, g BEYAZIT-TAKSİM Hatlı onulan bir par ada kilayet cttiginden dolayı ik- — KOLYNOS DENTAL CREAM “Türkiye için depozit Heyoğla, Venedik Sokağı, Evka[ muduıiugunden aparm Haa Bt © — Fabr iralık teaninatı müstasier z perakende Bursa/ Evkaf / idaresi $ ea ve guryat Scposu kokulu Beder ve takımlarıma da depesndar. — MAN Iosyon ve koloryalarında bir damla slarından mamüldi ©00 Bihçekipi Na 40000000000000060000000000A- Dimitrakopulo biraderler rakı fabri- $ . Gaeid ni yoktar. çiçek ei meccanendir) İstınbul. $ Karadeniz boğ; zıîaiıîsıye * © 7 Si Müçtan ci $$44e9| Müdiriyetinden: © . © ümünelik 3 için Halice getirilmiş Benet İşarc geei yerine üzere Cu olan Karadeniz boğüz barleindeki sabi erişli vapar eshabi- Tauvakkaten ikameye © * | ($ kasından: & Vç yidiz DÜZ RAKISI sindiği zaman gizeler tzerindeki $| G mrukler umum müdürlüğünden: Mariti hamadaki idı & inhisar idaresinin bandeolunun ve imzamızı havi boğazlıklar $ nn muntazam bir halde o'masma dikkat olunmasın Ş muhterem müşterilerimizden rica ederiz, Ş v & imidürlüğüne mi ekat'i yen nöldürür eve seyyar fotografcılara itehammil mötörler alacaktır. | -bine kadar almak isteyenler 80 Mart Antalya Postası ( ÇANAKKALE ) vapuru 24 Mart Andifli - Kalkan K Gelnolaya api DA POSTA: e ç ü ıI 4 N l ) vapınu. 20Marı k Mee öliğsün ibolu Lüpsekt Çi İmroz Bozcaadaya gödecek) KEFELİ ZADE HAMDİ Vapunları Karadeniz postası Büyük Liman Pi Pazartesi Sğkai'mü unından hareketl EZongulduk, bebole, Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, le, Veklikebir. Tbzon, Sürmene, özenresine müracat. "Felefon İsnbel 9108 İngiliz Hacı Hüseyinecun Haftalık izmir postası a HAB:D LNM Hüseyniye i guâ&-ü'?c_'&“’.".w%—’ı ğ A AD SD R SAA Nüşir 2 Gilğmlii v ua ŞoT aa a BAA o Te eee Günü akşamı 18 de Sirkeci alamindap harekedde (Celibolu, Çanakkale, Edeenilk caddesinde 13 mamarakı İngiliz vaparları idarehanesty İstanbul 2876 L Sarmeramermae 'Dr. Osman Şerafettin Emrazı sriye motahassın “To Hirengi Malarga - Velem Kanlı basur, gibi. Sesi” hastabık- Jarın. tedavisi, ve bu hastahkların İdlmranayaz ve — öntken —ü ayentı icra edilir. cumadan di hergün Vir baçakter ciğel oğlu maruasmaniye caddei. 19 telefon istanbul 893 höndğğ dediduğ ğğ gğğ 15 sene teminatiş Fennt gözlüklerin her nev'i Deposu: İstanbul. Köprü Baçında | GRAMATOPOLO / BİRADERLER be HALİL SEZAİ BASUR MEMELERİ Fistül ve sırecaları ameliyatlı ameliyatsın — elektiikle tedavi ve - bilcümle ameliratı Sönüa Diven yolu Aai cra cder Hamam No, 90 KARON Alman Kitaphanesi Beyoğlu Tünel meydanında 523 Müzmin YARALAR Yanıklar, intanlı çıbanlarda kuvvetli bir müneddip ve müzadı tazffün olan İstanbul Ziraat bankasından: Şubemiz münhaldtı için memur alınacaktır. Tulip olanların şeraizi anlamak üzere 23 mart 990 tarl. muhaheraç amirliğine müracaaları. irü: M Azâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: