23 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

23 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l Hindistanda K— 23 Mart 1920 - İSON TELGRAFLARİ Viyana Sefare- timizde süvare Viyana 81 CAA Fiçist Hamdi Bey ve refikası tara. | Tından yeni Avusturya Reisi Cum- hurü şerefine sivare verilmiş, bi gün Avestarya ricali ile kur dip- damatik erkâm dazır bulunmuştar. tkip Viyananın meşbür. Artistler hndn eğlenceler Erzurumda şiddetli - soğuklar 2 AAA — Soğuk- W günkü — Türkiye Süvareyi bir balo etmiş terüip Brzai dar devam. etmektedir. b yapılan tevkifat Mevkuflar bir Hindistan cumhuriyeti yapmak töh- meti allındadırlar Sirat#CALA — Dün mühcelit gehirlerde tevkir. Süllmiş olam ve fekesı veya komü- mist rekslerinilen mürekkep bulunan #şbasm Hindistandaki Şmdiki asulü öareyi değiştirerek Cumhuriyeti ikame cmek için veş- yerine bir Hint Kilâr vücnde “getirmek maksadını tekip etmüiş olmak töhmetil iham edilecekleri. süşlenmektedir. 'Meksika asilerinin reisi idam edildi kleksiko 21 CAA) — Dü bir armanda yakalanınış olan general Jeeei Agere Verikos ö kısı bir Tazhakemneder soncabu sühah eat pedidk idam eökimişir. Motorhot şampiyenlağa Mist 21 ÇALA) — söruncu malorbot. mü Nis Fagind motosuna rakip alan haçiliz Seegray Müs Amerika mo- rorama takip tolan - Aamerikalı Ca AOOda mağlup clmeşmr. Mamafi Segrive cihan momarbor sürali bakasında çampiyonlağuma istemekt hazmını 400 sayıya karşi ZBİ sayı ile geçmiş Pulunduğunu ileri sür- mekedir. Feci bir sinema yangını (ALA) — Golkir kasabasında #ahçap bir sinema bi v Bülan bir yangın Şi Telef olmuştrr. ü binayı ve dün $ Moskora üü atamıştır. Telef olanlardan — başka TT vahim ve 6 baff'mecmin t yardır. #ngilter intihabatı Londradı ÇAA irthabatır 30 mayısta b veği zeyit edilmektedir. Adana çifçilerine yapılan yardım Bekârlar, | ( Slyaîışî vekaîyna bir nazar | Amerika iktisaden cihana hâkim olmağa çalışıyor Tamirat ve düyunun Tazliyesini siyasilerin elinden alıp bir banka teşkili ile iktisadiyuna verilmesini demin etrekle, Amorika gayesine doğru yeni bir adım atmıştir hai için vran müdder cereyan eden | bütün kabine v Büzakerman aana ahi ve iksadi | paraylı milçander. v Nazıları velbasıl Te A a nn bala apleii vi çök | nf Duçaa. bizin dünyaya “kaşı lülaa amikadın samn ven zirede | ÜÇ cepleden ai harp aç Muacı ae Tadnann ei ve | kah Üanter M Mogan ve Yonüç ü Aala leçne lll eat ve heap. | Kütetmerlzsinin Gir len binkan arğlın İt lükmin yena Tei oluma. |. Yanmairie balii sebi derek A GON A RE GA SLARE | alap eat Ka zi Haa e dükm Mti merdle- | . Şimdi de M Hlaver. Bekiemlar b aa ve GüNe Hüi eee sulam. owt ilk SöNledl alukla Vai Şolikayı ve siyasiyım di | Zaten leüha. müçadelesinde - orayı Sardağya dümmür dehi'b * Telah ve v dereceye barakarak Gikanin ea müdil en ğ - GLE | adat sözü idi Şörie bi meselesini barkscların. desti aü e aaraame örakmakindir. | Tabü relah ve saadeti temin alunacık B tü aa harilam Kakadıyınn, | İk halk, Ametikan mületidir. Refah ve Fi cetime ortabanın ee harksalarız | sandetin Tuşkasmm zsranma olımak iz Gilana Makim olmak imediğine açik bir | Hhsal almazası icap seder. T aşiktr Geliir. Her biri hüz bolunduğu mul- | bir hakikanir Telif gerki. maişeven doları gayer kar | M Haver ik öküsadi 2aamumm Ce- Şik meyeadirei haymiye göseren mü: | nabt Amerikada hazırlanımıştı! Rizasesi b ada şimdiye kadar. dsüme | cambur isuabani müketp tir ane Tezerct edegelen poliükaye salmeye vede | Akaa zırklısma eaki oli ut ve Şönela Ş gömerlmen Sişesel hdi | ve, Cembi - Ametlkın ” hükümelerii a yekaz İK martikln Geğii aymi za | zişaret - edecek — Arısakanın " öktümtü ada Bzsitnı olgamakla idere eder. | hamlesine mülsalt biz Si Vücüğü ge- Tlkakinen yani önyrön. bagüin b | p nt yariyata. Hükim elumuyor | — dlaşcün döler Cortit Amatlaü Tlin ct dünyanın taşkillamda Siçaset | Tni Tiasana, Prangi ve Marki fera balde sıkıştırmışur. Diğer taniltan hem Togilir, hem de Rus nüfererc kö künden hekeliyor. Amerika Aksayı Şark piyasasına hakim oldu. Çinde Aamcrikan Tayır cayr sahiip Amerikan alan ve aemelesi. harametle müa: itisndiyem “hüsimdir. Bunun için mü. tehassıslar komütesinin banka teklifi Av Tupanın, her rarafında soğuk elâkki edil diyattan çıkaracık alan bu tekliğin suya Güşmesi “muhackek gibidir. Çünkü Ame- Sika ve Avtupı. Zimaiyetleri” bir birine aban tabank zkdır merika politakayı dekil iktisediy udisine ehper İtühaz. evlemiştir. kanun bariz bir möstli de yeri Amcrikan veisi cumharı M (Hluver) in eei carrhüt oldoktar oe İrat eyie- 'elesin benl mele yaparkan İngilz ve Japon el Çinkleri Toşkunmaan Öeleri. senime Şarak gz ati duruyor Çin seiliyenercedleri yvaktie kendi- eait ço yardinleden Markasıya şin G güz çerimniş ol Sirad, eli ll Hit K UR Bürcime çayorlü. ai ” İ eee elti NM TU ö ae H sraclen Zzcamn — mensup bulundukları | gah hat hazırlarıyor. Bu ceplie buzün. Teslik ö dğerlr d Ame: | G ee e aa mez | ymerikaya karşıdır. Amerika ğeni güme 7 | Şük wwtesi yapıyor. a tife Amerikan Taületini rtad retah ve sandedini fevke- İüde yükselemek için Avrıpa emdasnm karşı gayet çiddetli oli himiye vuz. ediyor . ' kadar şödderli ki — yani abiki zamanında Avapa - fabrik: sin mamldenın Münehidei Amssikaya Tikada zeki cumbur Tnarde beş vekil ve hariciye nazın ve orda baş kumandanı ve Coninma baş kamandanıdır. Dünçade biç bir l ve rebi hükümet Ammerikadaki kadar kudret ve salâhiyet sahdbı değildir. MMHever medek tebarişie mahendis olmakla beraber butun haşa: vam el ve ikiaedi Klemeinc imktn kahmmışır. Olarak, geçirmiştir. V Fetkami Amerika ilisediyen söşitiyana Maheup bir zat olan M Plaver ni | detiğn yapmağa ve. kendisi . iltisadi tuk ve hatip deçildir. poliikacı hiçde- | heti Gkane bükin - olmağı b Şaldir. İ b y adaem zesicumbun a çayzetiyle çalışıyor. Bu vaziyet ka hinesini kâmilen iş adamı mülyonerler. | ga İngiliz - AÂmerikan rekalet ve müna- den imtihan eçledi. Tiein de nsil l | Teretinin bir kat daha” karvveslenceğine yonerlert şüphe yoktar. Tüarbiye, Bağriye, Meive, Dahiliye, Ad. Muharrem Feyzi zaritenin işler ile meşel Maraşal Foşun cenazesi | Cöneraflarından Pulmer ve e Amiral wemys ve Hazgard v Belçika Meclisi”- Mebusanından Muralihas heyetlerle bir çok ccnebi Teyeli murahlasalar cenaze merar Siminde hazır bulanacaktır. Fransız medlisi “ayanında M. Donmer mü- Tevefta hakkında tekrimatta bulun: Guktan sonta malem alameti ola: Sak celseyi bir saat ai emiş ve Osküdardn doğancılarda İsm İi Necdet Beyi < Galiba, Mühterem / Vozgat mebusu hazreti Ademin Cennetten Tiçin koğulduğunu unntuyor, Bu Zamanda evlenmeler cennetten Gekil, cehenmemden bile koğulmaga TÜT Evvelâ relah, sonra nikahi Fatihle At Neci imzasile : “İşi Kökünden Halletmeli. Bugün hai Ve vakti yerinde'olmıyan, kazancı — Cambhuriyer Yeni gümrük tarifesi Yeni tarife kunduracılık sanayiini himaye etmiyor Esnat, hariçten gelen VE gayri mamul olarak, z gümrük resmiyle geçirilip burada ikmal #dilerek pyasaya çıkarılan ecnebi mallariyle ekabet edcmemektedir ge güRŞük” dakifan Tahahailar "Türk #şakkabıcıları müşkür catlığımaz rekele Aamddurocelık savlar | Hir gösenerek bu vüziyemn Getilide yüne Swembup bir ema'alkür de a | ederler » verigo: Deri, Közele gihi ha made verir — Kanderacilik saryi bizde Mr | Tet Bittabi b kredi İledir sace blFĞa Bkseriyeti bir şekilde çalçan Türk n B yözden Kandaracran böylece küllete - girüller domn geçindiği Ttuhakkçakte ai arek kurulmanın imkâmı yökur, Yalma bizde bu sanayi — küçük bir | “Türk kunduracın arlk en ar kârla Hilde çalışıyor. “Vakaa yirmi ve dihe | Çalışam hatta karın toklüğuğK ağakkalır Zimade gi Kallinini mücsrese aehipleni | Çienn Bürun ipilde vandi yok değildir. Fakar burlar mahiktmik. * Terebeliacı da ai alani G Ha santat Şubesinin daha küçükderler | 5 yerli ayakkabucıık hünün tekâmilüne seneyiilaindedir | ağiğreln'd genilie ieiyüc Vai bir kişi evinde zürarak yalan | — büabi yeni gümrük zurilesinde ehti Taşum veyabir Hi shkadı dülsile Besüber |i apara dazle, hatin memlekee çire- çalışğı görülr. bunlar çikardiklari ayak Kabilan biz. takaitan posen götürüter ve satarlar. Veri ayek Kaplar eenebi Miyecek derecele gürmük Tesmi vazer Gilmesini iztenemiz ha sanayi çubele İz Sinde bit çalşımdamın da bimie dika srak aplardin sağlamdı. Tünu T | dazla amürefleh — otmanını — Bscmlli ayik kapilarm gayet az dayanmasınn Zimizden ileri geliyar Tankabi Yekti ayık kaplarının bemlardan | — Bundan haşka yazın İleüik ae iki müsli ada düyandığı görülür. Kapları dlıları ayn ve yüzleri” döklmiş z Glarek memlekerz ha zi Bamumbazı Çünkl hunlerdan bizi kabrka işidir. ve z emeğe garakalil paba'ıder Ki bun- Ja cenebi #yak kaplarıdır. Yerller dekin zeğlam ve herdasiz olmasına rağmen vcur sanilrlir. girerler. Buraya grdi'mi allâstikler ehi gölikkm, Geklen e yalian | Tlt YA e Hesüi MNN Ta a aa d Gldüle gar | veaz fatlz çai li hileti gömzük Ha a eai haitakan b mada | iümenden Hem menikker, Tn de örteşem dğe Aörupa arakkabilerm | eli kandar getli zasar ediyor. Gaha pahih Ganiz ve deti a gişmek | lariçien gelen mkiler çürüktür, kısa Şamivle alırlar. zamadcn cekir ve memleket parasının Biz Giçonuz Ki bunlara şimdikinden | hafice gitmesine sebep olur, Vetil kun- çek dehafarla vesim vezedi'melidir.Aav | duzacılığı muzzamır eder. Çünkü ucuz Fapa kundermedlik sanaçtinden çok eh | diye halk ekserişetle Bunlardan alır. yüksek alar ve slr'atle inkiçaf eden kun- | — Veni gümtük vifesinde höyle ha Tazaclık fazla himayeye muhtaçtır. Bu | çamakleteisire müsülr nuktular d - Şanayideki irkişelim güçlütümü dahmin | Tanmamlıdır. Hutlsa verii kündemelik Gdemeztiniz. Bir çok geçri müsimamü- | sanayi fazla dümaye et (SIHHATINI R& Günün ilhamları KORU $ Evliliğe begârlığa dair KĞÜ n magnanlle - z el Her genç a Kendine hayat arkadaşı alacak erkek için hazır ir büketlir ki, gün geçtik- mükim hastalıkları anlamak | S Yömelinden Çaybeder. kabildir; bu süretle vücudumuzda B S ea tahavvulât | yalandaraımıyacağı yemeklere kar- meydana çıkar. Şi iştikayı açan bir sirke gübi Kan deruninde küreyvat ve v ayni zamanda plasma bulunur. D. Açık gör. gavri türk eider yapamlar. Göyü borlar aat değilir ve smemlekse ipzidel madde zesun vererek danmış, Buliik , —insamn — söirasında Bekârlar, meşe ağaçlarına ben- küreyvat —kirmzi ve beyaz | yenler; meyve / vermezleri kazı: b Pa İ Ti SA G gametdis e — ee ) olarlar bir demir mürekkebi çözüs gerebilirler. öla tündebidüni D G ) izerlerden keçer iken bavanın ökzijenini alır ve vücudun her farafına gölürür. Kan zafiyetin- de bunların sniktarı azalır, hali tabüde bir milimetro mi kâbında / 5,000,000 iken 3.2, | ir manasız slan bu düşünceler hatta bir miliona düşer. Ayni | için mi Cennetten kovulmuştu ? zamanda şekdlleri dahi değişir, . yovarlak ve muntazam iken ula- Üir, uzunlaşır ve bazan da armut gekdini alır.Eğer fakridem habis | tabiatta ise kırmızı kürvelerin içinde nüveler peyda olur. Bu sebepten sıtma gibi has- Diyorlar ki, evlenmeden maksat mes'at bir yüva kurmaktır, hir kayat arkadaşına malik olmuktır, gen yavrular yetiştirmektir... peki Adem . bübamiz. kendisi Diyorlar ki3 “ Bekârlık sultan- dıktır. , Evet amma, sultansız bir sultanlık 1 Agâh İzzi Limanda Vereme karşı “Verem, topsuz, tüleesiz, bombar sar, süngüsüz, Kakta Hü harpsizi her sene Sayada Türkü oldürüyor. Bir senede 38,000 Kişi öldüğüne göre Türkiyede n 'az Sovgun Teremk ver Gemetlir. Topla, tütekle hücum eden bir düşımana karşı vatanı müdafaa için hemen Silâha sanlıyoraz d her sene dörl dirka teşkil edecek kadar Türkü öldüren “Veremese karşı, sessiz sedasiz cigerlerimizi Le Baiserau Soleil COMLTE NATİONAL DEDERENSİ cerrRe LATİRREDLOSE nnn AAAANANU Francada veçemlilere yardam için izat edilmiş ol parçaladığı için kendimizi müdaka etmeki akıl etmiyecek miyiz ? “Memdeketimizde, bütün hasta- dıkların hepsinden fazla vatandaşın kamına giren vereme karşi sefer- borlik ve harp ilân etmeliyiz ! — Veremle nasıl harbedeceğiz Bunu bann geçen gün yazdığım bir yazıdan sonra bir çak mühtte- 'Tem kari sordu. — Nasıl mip Devletin Ve milletin umami, ve Terdi. bütün küvvet we olsun ölümden kurtaracak alan bir mücadeleden daha uğurlu, daha mükaddes,daha kurtanıcı bir karp öler mu ? Avrupada tahsil etmiş ve sene derdenberi veremle mücadele <- gekte bulunmuş olan Daüktor Sü- deyman Ethem Beye sürdm: — veremle nasıl mücadele et eli? Bu kaymetli ve mütehassıs Dek- toran bütün söylediklerini bir gün ayrıca yazarım; bu gün yalmız bir Kısınımı kaydediyorum. <Z gramsadar veremle müesitür rlene aai Teşülit, üstimadi ihtiyemü, bür ga çakavılı. J geee ati Gleye beriye yupaştarnik Bür vülas. Zerrerlik, bi önaamiyet, bür antlle Tüzmet mes'elesi, oldu. Geçen aa yalmız Pariste bu pullar 2 000000 frarik Hasılat Yenitn lli 24 saflyon gol saflmaş ve Paris, Thafisine ada haşma venali beştar. Çk pat düymüştür. Bu pıllar d0 Sanlün. yani” bisim. gurumusla d0 gara kadlar bir şey bular, Hransı Taren yaplığını yapalım. > Bunü biz neden yapmıyalım ? Neden her senc 20000 Türkü ölümden kurtaracak olan 20paralık bir pol icat etmiyelim ? Bu günkü hava Zirmat Bankam tacâlindan Dü | Dir ahlenin sandetine, hatia geçin- | tahsisat kabal edilmiştir. talıklar geçirenler, kanlarını | Sadullah B. Ankaraya gidiyor Ğ ara aka GSİRda bu yeeine Kaf gelmiye Bi Mlmde)i | bir çok selider ve bi Çok eu | müayene itirmelididler. O a | Seşrielin birçesi ünzim odi | yalanamı MA Ş y evlenmeke nasıl icbur edebilriz. | sız Ve tcnebi cenerallar sabalile: ASA GENİ z ymalâmata göre dün saat 7 ve Hkte Ka L ser milyon erden Yeve) yi acaclaş: | Şin müleyeln marpalz naşun e: | Tan düçar olduldarı fakridemin | mis ve sdik için Ankasıya gön- Ünayik 77 HL Dün eee zami GAT D slrayyur. Maainatiki dun, yaşamağı kolaylaştıralım, | lamlamışlardır. Cenaze merasimi | TEYİ atlaşılır. derilmiştir. © aagart £ 3di Rüzgür he poyrlz baayi aliğ aleaşmn Maamalik | dea Yarain Sandar . sonta | ai Sabalı Yera GİNecEKdİr. BaPi O a aa aa aaaaau, | Seyriseiiin 1 M di T ( Ç Tit eai ikinci YSit tedaa ben a ayarlara evlenini diyelim. Zaten | Pazar güNü ve Becesi eluvat tükı | git h LT & K ea DS İ ha | Yöğürtolan 'bir' bekların " beş n | zaferinde teştir oimnacnktır. Çocuk haftası $ bi taltaya kader Ankaıya gide. | — # gön rürgir Bene ronsa iüktarda para devzi cdile | Hre veret Negözü korkar T Evvela | Belçika, İtaiya, İertiir Ç Şeçak haftası v çüçenin müzakeresinde hazır | escek ve - bava, balif - bulutlu rolalı, Sonra,nikah , levak kataatı nökeriyesi ile İratya | nnn nnn? | bulunacakur olucaktır. Aynhayatı — ifletsiz olmak ceylanlar, ve ben mruhataza edecekim. Çünkü Aymhayat — benim Aynıhayatımdır. Çünkü Aynıhayat ROMANİÇİNDEROMAN “Cumnuriyet,in tetrikası: 66 . Ömürlerimiz ayrı geçti, onun için bilemez: Öz kardeşimi neden sakla- din? ünkü Aynıhayat öyle is- tedi: Aynıhayat sösyetede bu si- fatla tanınmak istemedi.Hatta biç bir sıfatla.. Sebebi çok baslt, çünkü böyle istedi ve hayalımda yalnız onun İste- diğini yaparım. liklerimize kadar insan 0l- duğumuza 0 derece eminimki işte bu satırları / hafızamızın en kuytu bir merarıma gömü- yorüm: İstanbulun bir veri vardır. Orası ne şişlidir,ne adadır, byadır, we Kadıköy. Dinliyor müsunuz? bakınız ne diyorum: Çünkü Aymikayat.. Benim kaz.. kar. dir. Hem ana, baba bir Üz kiz kardeşimdir. Bunu siz b izinle ilk dcia tanıştığım zaman siz | de, heh de çek Küçük çocuk- Tardık. Aynıhayat de..şim- henüz doğma- | ne Oranın havası, Javanta ile | dotan güneşle vüz vüze ve” izale edilmek istenen Tena | ta.. uzaklarda sislenen keşiş kokular gibi le göz göze gelir. Ecnebi. sefaleti; orada bir | — Anamızdan sonra babamız kaç raket, bir iki hasır kanape | öldü. ve kötü bir ingilizçe ile asalet | — Biz iki kardeş Avrupadan dönünce buraya geldik. Ve ild' saf ve genç gibi başbaşa yaşadık. Hafti bir lodos, dalga dalga ayaklarımıza geliyordu. Arkamızdan bir ses. işittik: taslar. Orası kozmopülit âlemin, devanten dünyanın / fevkinde bam başka bir yerdir. Oraya İngiliz giren Fransız insan çıkar, Fransız giren Alman | N | ööner, Alman. giren İtalyan | C Boniur. Pati bönfurha. lür, Ermentgirenleşiise e | Y L V a birl yanır, ve Türk giren öyle şa- rir, sersemler Ki ne olduğu- mu bilemez, Oranin büyük ağaçları ab yında oturan, arkasını Jevse teyze hanimefendi demeke alış dığımiz ve adımı bile sorma- dığımız İbtiyar — dostümüzü gördül — Bonjur hanımefendi! Bastonunun kehlibar vcunü yanındaki gencin omzuna değdirerek sordu: — Kerim — Beyle tanışmaz misımız? — Hayır efendim. — Öyleyse bunlarda / dıpki sizin gibidirler. Onların anme- rinide Sizinkl kadar seve- vim. Nakadar pir birinizeben- ziyorsumuz. Onlar da sizin gibi güzel bir erkek kardeşle, gü- zel bir kız kardeş... Kerim! Müjgân nerde kaldı? Madam lâ koöntese uğradı. —YaKontes Belçikaya dön- medi mi? Oraya Markizlerde ukrar, Kontesler de...Çünkü satıacal cakaları veinandırılacak kart dö vizitleri vardır. (Mabadi var) gevirse adaların arkasından

Bu sayıdan diğer sayfalar: