7 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

7 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— reddetti. — etrafı O yapılmasını — emretti. — inecekti O / üçü vardır ki an'anata geçerek “ — sürüler için yeşil çemenler bi- — Nadir Şah da- hazinelerini bu- Çliliyel ) l Tarihi talrikası TEMİRLENK Fenalık yapanların akıbeti! | kanada Bunun manası : Temire karşı gelenin başı kesilir, demektir... düşünüyorlardı. Tatarlar bu yü- — ksek tepeye uzun müddet bakıp kaldılar. Bakmaktan hepsinin başı döndü. Burası okadar yü- keekti ki atılan okların hiç biri İsabet etmedi : Lâkin Temir ne behasına Colursa olsun bürasını — tahrip etmeden, teslim olmaya mecbur etmeden bırakmak istemiyordu. Sapsağlam bir müstalıkem yeri kıp gitmeyi tedbire muvafık Obulmadığından geçip — gitmeyi İşte bumun üzerine Bedali şanlıları çağırarak bu. yüksek tepeye yaklaşmanın — çaresini — aramalarını emretti. — Bunlar sarp kayaların üzerinde keçi — kovalayan adamlardı. Lâkin tetkik etükten — sonra Temire menli cevap getirdiler. Lâkin Emir buna rağmen ne bahasına olursa olsun mutlaka orayı zaptetmek istiyordu. Di- ger yüksek bir. yere — çıkarak bu sefer bizzat kendisi tetkikat- ta bulundu. — Neticede derhal ipten ve ağaçtan merdivenler yapılan uzun İp merdivenleri dağın siv- — MÜaç varsa Üstüne çıktılar ver oralardan ip merdivenleri fırla- — tmaya buşladılar. Merdivenler bir. kore Tatarlar — cak yerlerde buldular, Neticede büuranın müdatli olan Güreüler O dahu ziyade — dayannmadilar, — teslim oldular. Temirleok ordusu bu yollar» dan, vadilerden geçerek denize Tatar ordusunun kar- Şısına şimali İranın Elbürz dağı — çıktı. Burada da Gürcistundaki gibi zaptı müşkül kaleler vardı. Lâkin Temir hiç yorulmaksızın bunları bir biri ardınca eline geçirdi. Evslâ teslim olmaları - için müdafilere haber gönderiyordu. Derhal buna itaat cüllirse halka bir ziyan olmuyordu. ? Bu müstahkem — mevkilerin meşhür olmuştür: - Kalata - ve Takrit. Birincisi dağ tepesinde düz bir yerdi. Güzel sular akar, terdi. Fakat dağın üzerinden bir hale getiriyordu. Tepeye çıkılamıyor, kalenin bulunduğu sivrl —kayalar — zaptedilmiyor, aşağıdaki boğazlardanda geçi- demiyordu. — Bilâhare İran şahı raya saklamıştır. kayalar atılarak tahribat yapıldı. Mamaih bu- suretle yapıları tahribat müdafileri pek okadar endişeye dilsürecek değildi. Çünkü muhkem külenin ken- dine bir şey olmuyordu. Bu muhasaramın üçüncü göcesi idi Wi Sayid Hoca namında birinin kumandamı altında bir kısım asker kale duvarına tırmasmak teşebbüsünde bu lundularsada tutunacak bir yer bulamadıkla- rından işte muvaffak olamadılar. Temirlenk ustalarına bu sefer yüksek,kalenin bulunduğu kaya He bir hizaya gelecek kadüar cesim bir iskele yaptırdı. Tatar- lar bu iskeleden kayaya geçmek imkânını temin ettiler. O zarman yetmiş iki bin kişi işe koyuldu. Bunlar nöbetle gece, gündüz ellerindeki — aletli ar kale duvarının d ) lar. Nihayet yirmi kadem kadar bir delik açıldı. — Kuledekiler bundan korktular. -Müdalilerin roisi - Takritli Hasan , bunun üzerine Tatar Emirine hediyeler gönderdi. Lâkin Temirlenk , haber k Hasanın. tes- fm olmasını bildirdi. Fakat Hasan bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Temir davul- lar çaldırarak hücum emri ver- di. Tatarlar kale — düvarının altındaki bir kısım — direkleri yağ dökerek tutuşturdular. Ateş büyüdü, duvarın bir. kısmı- ls- tündeki — müdafilerle — birlikte yıkıldı. Tatarlar buradan içeri Hülcum ettilcesede Ümitsiz hir mukavemeile karşılaştılar. Te- mir 6 zaman kalenin diğer kı- sımlarındaki direklerede — ateş erdi. Siyalı ve kesif duman Kalede ıı süretle yeniden pesinden aşağı atıldı. Harbe girenler girmeyenler tefrik edil- di. Tatar ordusuna Kkarşı har- betmiş olanlar öldürüldü. Kafa- dları göğdelerinden ayrıtdı. ve bu kellelerden kuleler yapıldı. Bu kulelerit Üzerine şöyle bir levha kondu: “Fenelik işte birdar!,, Doğrusunu söylemek Tâzım- yapanların “Temirih arzınuna Karşı ge- lenlerin akıbeti budur!,, Tatarlar zaptettikleri kaleyi yıkmamışlar, Temirin kuyvet ve küdretinc bir şahit olsun diye bumu bırakmışlardır. Bu iasan kellesinden yapıl- mış külelerin geceleri pirdündr- gım söylerler. —< Hülüsa takrit kalesi de on yedi gün zarfında Temirin elinc geçmişti. Bu suretle Tömirlenk şimal memleketlerinin, Aral ve Hazer denizlerinin, İramın dağ- hik aksamımın ve Kefkasyanın hakimi demekti. Buğün Hörü- sam yolu onun ülkesinden geçi- yor, Nişabordan Almalike kadar kırk şehir ona haraç veriyordtt Etkin buna mukabil bazı Huücumla tepeyi zaptetmek: Amkânsızlığını — gören — Temit adamlarını boğazın — münasip — gördüğü tuzaflarına yerteştirdi, bekledi. Netibede tepedeki mil- dâfller arasında salgın bir has- talık çıktı. Temir de bu suretle orasını aldı. Burası — ileride kullamilmak üzre tamir edildi. İkinci kale de Takrit isimli olup Dicleye karşı bir. kayanın C tarafından ya- pilmişti. Ki bur kabile — eftadı yollara tecavliz ederek hiç - bir uğramaksızın — tekrar cezaya — buraya gelip emnlyet altında — bulunurdu. Takrit hücumla zaptedilecek bi değildi. Temir yaklaştığı vakit kale- dekiler burasım teslim etmeme- ; ge karar vormişlerdi. ç Temir evela askerine hücum | kumaydasım verdi: Fakat bu K kaldı. Temir de taş “atmak için müteakiben ustala- Fina emir vererk mancınıklar Oyaptırdı. Vüksek iskeleler kar- mühün zayint oldu. Emirin mec- lisindekl emekdarlar — azaldı. Htay Beladir. Syr nehritin buzlarına — düştü, Alf Behadir bit çasus tarafından Hançor- etndi. Temirin küçük oğlu Ömer Şeyh ise Kafkasyada bir ok darbasile düşüp öldü. Hatta bu hadise — sırasında Temir- bite zor kurtulmuştur. Ömer Şeyhin öldüğü kendisine haber verilin- ce Temir telaş ve heyecan gös- termiyerek : ANah yerdi, gene Altah di Demekle İktifa ederek Se- merkande dönmek c Yolda yeşil şehrit yakmındaki Aksuray şökrinde bir. müddet kâldı. Burada büyük oğlu Cihs angirin türbesini ziyaret eti Buranın - tevsi edilerek Ömer Temir mütcekip seneler zartın- da gittikçe süküti olmuş, vak- tahtası — başında — geçirmiştir. Batırılangemi aktbeti L gelirse bunumn manası şu demekti: | verdi. Seyitin de gömülmesimni söyledi.. türler büyük bir kısmım şatranç MİLLİYET Amerikadı. hükümeti Amerikayı protesto etli Nuyork, (A A, | — Kanada hükümeti — Washingtondüki - sefi- rine hariciye nazın M. Stmsona verilmek Üüzre uzun bir nota göndermiştir. Bu notada İngiliz bayrağımı hamil İmalone gemisi nin batırılmış olmasından dolayı protestoda bulunulmaktadır. Harici siyaset değişmiyor Washington, 5 (A.A.) — İhzari tahdidi — teslihat — komisyondaki ymerika rmirahbasını kabul eden Mi Stimson Amerikanın siyase- tinde hiç bir değişiklik olmuyar cağım ve M. Koolidje in tayin etuği veçhelerin baki olduğunu beyan ermişti M. Hooverin fikri | —M idi Washingron, 5 (AA) Hoaver bahri: teşkilatın mes'desinin kalli, harp gemilerinin kuvveti ve bunların. muayyen sınıflara ayrılması hakkında iti: laf husuliyle — tecelli edebileceği fikrinde bulunduğunu beyan et- miştir. M. Hoover Akyam cemi- yeti ihzart komisyomunun bu mes'elenin hallini kolaylaştıracağı: ni ümit eylediğini de — ilâve eylemiştir. * MEKSİKA İLE AMERL KA ARASINDA — Washington, $ (A A.) — Hahriye ,nezareti Sinalda hükümeti dahilinde bulu- nan ve Meksika asilerinin bu taraflara ricat etmesi üzerine tehlike karşısında kalan Ameri kalılar diğer ecnebileri korumak için Topolobanpo İimanına- bir tarpide- muharribi - göndermiştir. Diğer taraftan asilere ait bir kaç tayyare Amerikan idaresine tabi Nako şehrine mükerreren bomba attığından hariciye nazareti Ame- rika toprağı dahitine Bomba at maktan tevakki etmeleri - için âsllere yeniden ihtaratta bulunul- masını harbiye nezaretinden talep etmiştir. Mehsika asileri perişan Meksikö: 5 “(ALA) — Astlere erekâtta bulunan - küvvet kamandi edem cencra! Hat hus-hun eyaleti dahilinde- ilerin tamamen perişan edil- lduğa 4 süretle mez mi kür eyalet a işgali temin edildi; Tapor - ver mişi üeddetli bir fırtına AA) Vis. goönsinde vuku bolan bir Firtmada 20 kişt telef ve SO0 kişi mecruh Newyork, 6© Fırtma $0 mil gen sahada - tahtibatına ve bir olmuştur. liğinde — bir devami etmiş , çok. çiltlikleri mahvetmiştir. Bu bimalardan biri yıkılirken bir Ka- dımla dört çocuk enkaz altında kalmıştir. mezruati 'Tunus, 6& (AA) memur ve müstahdemleri umumi grev iltnina Karar vermiştir. Birdeniz kazası oldu Parliş 6 CA A ) — Chikago tribune- gazetesinin Vaşingtondan aldığı bir habere göre bir Ame- rikan torpido muhribi bir büyük yelkenliye Ççarpımıştır. — Yelkenli batmış kaptanile İki' tayfası orta- dan ur. Totpito mu- harribi sürctte hasara uğ- ramıştır. AA yi Yedi aylık grev Moskovi, 5 CALA) Litsanya sefiri hökümetinin Lirvinaf protoko- kuna iptirakini — mübeyyin - vesikayı tevdi. ctemiştir. Parisı 5 (AA)— Şimali Fransada mensucat Sanayli amelesitin — yedi bulmuştur. Düşündüğü — şeylerden kimseye bahsetmemiştir. Mihayet büyük istila hareke- Girip çıkan altın lisl meb'usanın dünkü içtimsında Yi İtalya-Yunan misakı ve Türkiye ile müzakeratin ceryanı etrafında beyanatta bulunmuşstur. Tâsateri şamamazlık da İönik Hmanında Sırp, Hirvat ve Silayen kallığı için lâzım gelen tesbilârin istinaden idlâf husulü kabil oldu. Bu itilâfin akti n muniyeti mucip meye b her aleyhine muniyeti Sırp-Yunan kimse aleyhine dığı da anlaşılmaktadir. Her iki | misi si için amil olmaktadır. —Hatta mübalara — etmeden — diyebilirim Kt bu — misaklar | olmak - hususundaki aydan beri bevamı eden grevi nihayet | HARİÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLER M. VENİZELOSUN | Bua Komünistler Bunlar gizli bür kon- ferans toplamışlar | Türk -Yunan misahının akti Atina, 2 (Milliyet| — Mec- goslavya - Yunanistan dastluğu, M. Venizelosun beyanatını hu- süretle bildireceğim: — Zaman geçtikçe aradaki anla Zail olüyor. Se gösterilmesi — esasina ne kadar mem- Iduğunu güster- et yi İta'ya- Yunun ktur. akti üçüncü bir devletin olmadığının her tarafça anlaşılması ayrıca mem- Mücip — olduğu — gibi misakının da — hiç çevrilmiş olma- misakmın hangi yakın Şarkta sulhün idame- değil, Avrupanın umumi sürette — hadimdir. Diğer komşularımızla eyvela — Türkiye cumhuriyeti ile sonra da Bulga- ristan krallığila Tmünasebatımızı tanzim ve ikmal edersek kendi- mizi mesut edeceğiz. Türk - Yunan misakı Türkiye ile mitakım şimdiye kadar imze edilmemesi her iki hükümetin - sui niyetlerinden: ve ya bunu ihmal ettiklerinden de- gildir. Şuna eminim ki Ankara da Atina kadar, ber iki. memleket arasında döstane mukarenet çesisi imi sürette aran- her iki taraf da buf misakın sağlam csas- iara istinat etmesi için, mübadele yüründen çıkmış olan büyük mesailin - halledilmesi aft kukuna cihetlerin düzeltilmesi Tüzumunu abut ermişlerdir. M. Vehizeles bundan sonra idini ızhar ederek Yunan ve iki ta- retle bahsetmiştir. Yetlifa vasıl Yıman: matbuati, Mmüşkülâtın 'Türk hükümetinin büsnü niyeti olmadığından ileri geldiğini söyle- Bereket versin fürk hükümeti bu pürüzlü edeceğiz... Başvekil' bundan sonra — içilâf husulü hakkında — tekrar ümidini izhar ederek Bul Hatma — geçmiştir. Mecliste cereyat hararetli olmuştur. M Venizelos Bulgaristan hak- kında ezcümle şunları süylemiştir: — Bülgaristanla itilifimiz iyi Bü hususta iname mucibince girdiği taah- ya- karge ver. Lükin muahede icabı öla- n da taahhüdatını miştir rak diğer tü ila etmesini İster., Başvekil Du- basusta daha ize- hat vermiş, Bulgarlardan istenen n sonra ahali firkası uzun sürmüştür. ( NİSAX de komünist yapdan maksatları üçüncü enternasyo- nalin emri altında — komünist şebekesini yeniden tesis etmek olan ekserisi ele geçmiştir. Komtnist tahrikâtçıları mart ayında Or- haniyede akdetmişlerdi. Köylü ve amele- yi vergileri vermekten imtinaa ve mevkilni istemeğe teşvik eden tahrikcuyane ederek propagandada — bulunü- yorlardı. için tahrikâtı larına içki aleyhinde mücadele süsünü veriyorlardı . 5 tevkif olunmuştur. müteceessir olan Fillbede yeniden bir hareketi arz olmuştur. Halk korku ve telâş içindedir. Bulgar - Yunan münasebatı gazeteler Bulgar tazminatı hak- yüzbinlerce vatandaşın hu- | lük — öden - iktisadi | Bedevilerin eline düşti € Ayni suretle » Yunün münase- eden münakaşalar bir surette miştir . — Fakat tediyatın- yeniden tehirl mevzu bahsolunca — neti hakkındaki Yununustan tamirat Hakkında. malümat ver | miştir. Bam relsi M. Çaldaris söz almış, bu mosele etrafindaki — münakaşalar 1929 ü sa diza a LA Sofya, 5 CAA) — Geçenler- | meydana - çıkarılan — gizli | teşkilâtı — hakkında talikikat — neticesinde Moskova — memurlarının gizli bir. konterans Komünistler için — iktidar risaleler — tevzi Zabıtayı — aldatmak | lar propağanda- | kişi Filbede hareket oldu Sofyada, 5 (ALA.) — Geçen me hareketi arzdan fevkalüde Sofya, 5 (A.A.) — Bütün kında M. Venizelosun parlamen- todaki beyanatımı uzun uzadıya tefsir ederek Bulgar tazminatı He Yunan düyunu arasında herhangi bir münasebet tesisine imkân olmadığımı ehemmiyetle kaydediyorli “La Bulgarle, gazetesi Bulgar — tazminatının bir harp borcu olduğunu, hal- buk! Yunan düyununun muha- | cerete taallaku sebebiyle huku- ku — şahsiyeden yazıyor. Kral seyahat ediyor Prag, 5 (ALA) — Mütenekki- ren seyahat etmekte olan Bul- gar Kralı Boris Lâmi şatosunu gezmiştir. M.Mazarik burada Kral şerefine bir ziyafet ver- bulunduğunu koslavak gazeteleri bu ziyaretin, Islavların — mukareneti — noktal nazarından, halz olduğu ehem- miyete dikkatı celbetmektedir. Berlin, 6 (ALA. Mücenek- kiren seyahat eden — Bulgar kralı Boris Berline gelmiştir. Ahmranlrüstenun dilan İngiliz miralayr iki kabile çarpışıyor Amta, 5 ÇAA) — Maverayı Et- den Atap kuvvetlerine kumanda - et mekte olan miralav “Peakı ahiren Surye hududunun bir Fraüsiz kara- Ku tatafından dolaşmakta « letin eli soyulmuş: ve ölümle vir fakar nihaye: Fndan Hayatı kü gBiz devriyesine tevdi © olduğu kısıında bedevi ü Virafay Penke ekidir. editmiş. Vİkt kabile arasında mücadele esailin halli için. yeni bir proje | tevdi. etmiştir. Bu- profeyi Tayık | J iy, Arap olduğu bütün ehemmiyerile tetkik Kilis, 5 ÇA A) — Dirizorhava- aşiretleri —arısındaki mücadeleye dair gelerson haberlere Zöre münazarya İrak arazisinde bulu- 'nan Şammer açireti ile Suriye atuzi- sindeki Anze aşiretl arasmdadır. Sü- rye toprağına mühim kuvvetle taarruz ettiklerinden Anze aşiretine yardım Fransizlar - tarafından — takviye Kıraatı gönderilmiştir. Şammerlilerin püskürtüldöğü ivayet edilmektedir. M. Kellog Fransada Paris, 5 (A A) — M. Kellogile refikası saat ön biri çevrek geçe Parise- gelmişlerdir. Katpazanlığa karçı Cenevre, $ ÜAA.) — Püzartesi günü * beynelmilel — Bir kontferans akdedilecekür. Ba Konferims kalpa- ait mul edecektir Almanganın açığı $CAA) — Bürçe açıği 280 milyon marktan 130 milyona indirilmi ştir. İt gilnde KA — Fransiz tay- Marsot Fransa ile Fündi” Çini ara. sında icnsına teşebbüs ertikleri 19000) kilometroluk hsva seyahatını 11 Lonta? 6 ULA) — 2 ve Hnisanda kında söylenen şeyler Bu vesile ile Bulgaristan hak- acı olmak- de bicirmişlerdir. Tayyareciler Fran | saya K e iştirak etmiş ve vaktı muayyeninde Paaam Alifi bey Parise gelm gal edildiği zanpiyle | tara, 6 ( Milliyet ) — Anku: müteh hey'etine verilecektir. Aldığım - malümata nazaren bu sene her nevi yapılar kabul na göre olar r edilecek bir pi bir şehirde misli olmyan ve Ankar planın ortasına almaktadır. FHlçr iki mütehassıs da şehir için Tazla mı Bundan başka bu caddı memiş Planlardan bi eski park küçük bir tebeddül gibi bi tercih edilince yerinin b apunlacaktır. Adapazarında da zelzele oldu 6 (A.A) Bu geci saat bir buçukta cenuptan şimalt doğru on saniye devam eden bir zelzele olmuştur. Zayiat yoktufe İranda karışıklıklar olbuğu tekzip ediliyo! Azerbaycan - vilây& Adapazarı : Ankara, 6 (AA) — Şelirimiz güne hükümetciler nakzedilmiştir. * * İzmirde at koşuları İzmir, 5 ÇAA) — Yarış ve islâh encümeni âlisinin bu- senelik ilkbahar ikinci at koşusu bugün icra edilmiştir. Birinci -koşu üç yaşında yerli ve arap dişi taylara mahsis idi. Mesafesi 1000 metre olan bu — koşuya Salihlili - Halil efendinin Durdutu isimli bir tayı gelmiştir. İkinci koşu — dört ve daha yukarı yaşta ve bu koşuya gelinceye Kadar kazandığı ikrami ye yekünu 500 lirayı tecavüz etmiş yerli ve arap at ve kısrak- dara mahsis idi. Mesafesi 2000 metre olan bü Koşuya 7 at iştirak etmiştir. — Hatız Mehmet elendiniz Mer. Avrupada gaz saatı — | Patie, 6 (A.A) — Resmi ecridede neşrolunan Dir Kararnameye göre İ giltere, Belçika ve Felemenk ile hesıl olan iilâf Gzerine DO/LE Nisan gece- $i samt 33 te vaz enatine geçilecek, Sİ7 “Teşrinievel gecesi saat 24 te kış başlıyacaktır . Misi 'lıırtrluı' nazırı Parli, 6 (XA Müsir. hariciy n M. Bisand' ile ü maslahatgü- mezkür lerin B ULA) arusunda — mücri akkında akdol! protokahina imza- etm tle OĞ Çinliler tayyare ismarlıyor NA Çin, evelce reye Pehavilland. sisteminde 19 tay- yare sipariş: eemiştir. Çanghayçek girdi | Londra: 6 CALA) — Jeneral Çan bilâharp giem İsmail Hakkı beyle Merhum İsmail efendi veresesini teşkil ceden Havva İhsan, Makbule, |Latife. Nimet, Mehrure, Fatma, |Hafize hanimlarla Riza, Ahmet, |Sabri beylerin şayıan mutasar- |nf oldukları Bayezitte Emin bey mahallesinde Hasan , Paşa İkarakolunda vakı 78 metro 69 |desimetro murabbar mesahasın- | 900 Rilometro Reginensi ve diıgıııçulı:. tevzi olunur * İda bir numaralı dükkânin iza-| Tei şüyüu zımmında furuhtumu- | karrer bulunmuş olduğundan | 1929 Mayısm oönbirinci Cumar- tesi günü saat 16 da ihalei ev- veliyesi icra kılınacağından ta- (lip olanların kıymeti muham- minesi olan üç bin beşyüz kırk bir liranım yüzde onu nisbetinde pey akçesi mustahsiben 928/3, |979 numara ile müracaatları i- |lân olunur. İLÂN Beş bin takım mamul çamaşır kapalı zarf usulile mubayaa e-| dilecektir münakasa 27 Nisan | 929 Cumartesi günü saat 10 de İstanbulda Gedikpaşada jarıdar ma imalâthanesinde icra edile- cektir şartname imalâthanede | Ankara şehrinin planı — | Mütehassıslar, yeni yapılan geniş caddeleri | fazla masraflı bulmaktadırlar Alman ve Fransiz sısları tarafından bazırlanan planlar bir iki güne kadar jüfl ü gösteren kaleyi hi yapılan geniş raflı olduğu (ikrini ileri sürmektedirlefi etin Mevcut nülüs ile dainta ikmal edilk 1 arzedceği İlave olumn İran ' sefareti yetinde karışiklık çıktığına ve ordu kumandanlarinın maktol dü;fik iair intişar eden haberleri, tekzip ermektedir. Bursa mahkümları hakkındaki karar Bursa, 6 (Mülliyeğ — Bursa ağır ceza malikemesinin takl kkında verdiği karar mahkemei temyiz tarafındâf gübü birinci, M. Jantesin Maşih Jahi ikinci, miralay Avni beyifi Haccacı üçüncü gelmiştir. Üçünc kaşu üç ve daha yukarı yaşt yalnız halis kan arap at ve KIf | raklara mahsus ve mesafesi 120 metre idt Bu koşuya 4 at işt rük etmiş, Gelâl beyin Kapgirlit | birinci, İktısat vekili Rahmi beğif Primrolü —üçüncü gelmiştir. şinci koşu döre ve yukarı yerli ve arap at mahsus idi. Mesafesi 2200 m olan bu koşuya 5 at mişür. Fikret beyin Karaca B birinci, Baltı zade Hakkı b PULA A CA YY )beyamı üçüncü gelmi: İSTANBUL BORSASI Düyunu muvakhide -x # M A0 e Anadolu demir yula Tn MK AA G T H. Paşa İlman şirketi z Orrmu .. .r2 İstanbul Hayvan 44,1920 Diri satışlaf j ZDi .. Et satışları — vnadunu v mr 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: