7 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

7 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EYLENCELERİ m kü yeni Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli Yakardan aşağı bilmecemiz Soldan sağa: 2 EM Ki vi ve a Re re a vi İn R set (5) Dantel “örüleri “2 Zn 3 — Bileğe takılan (77 ” Elden birşey almamlık üze | 4. Minarede okunan (4) kafa on bah s riva GÖ Lehim «5 5 — Bardağın küçüğü (5) Now # ; 6 — Neticeler (7) ? ? İÖ döküle, 4 Zaman (2 9 — Üstünde jimnastik yapıları 3) Valde Me Büyük tayyare piyankosu Keşideler her ayın 1i/ndedir 3. ci keşide*1l Nisan 1929 Büyük ikramiye: 40,000 liradır Ayrıca: 20.000 15.000 12000 10.000 liralık ikramiyeler ve 410.000 liralık bir mükâfat, At BEN > .numara kazanacak EE VEREMLİLERE, SIRACALILARA , UZYET VE KEMİK ZAYIFLIKLARINA, MANILE VE SÜT WREN KADINLARA , ÇOCUKLA- RM SİNE, KEMİK KÜR RINA, HASTALIKDAN KALKANLARA. İstanbul hayvan borsası s | ntihap hey'etinden: 1 syvan “borsası idare heyeti inthabatı 9 Nisan Sali günü sast dan 19 ye kadar Karaağçtaki bora binasında icra edileceğinde aa mukayyet bütün abone, mübayaacı' ve simsarların reylerini Val etmek üzere mezkür santte borsayı teşrifleri #lân olunur. ii Şehremanetinden: Mete ML metrosunun İvi murabim: , kiymet, kuraş 4) NSA hariti numaralı arsa arkasında yüzsüz © 17563 300 Ada 00 », 2000 » 25harita numaralı 480 GN asanisaş arsalar yanıda 300 | > Arin yanında köşe başımda 1500 * 47 numaralı 1600 i Kay 2 mükerrer Gumaral 1200 ş uş mahallesinde 426 numaralı arsa yarında 18550 40 cal bi caddesinde 48 numaralı arsadan ayrılan 120 1400 oy yangın yerinde Emanet malı arsalar salmak için ayn ayrı ka. di e üne gelmeleri ve teklif mektuplarını de ih Pszar günü sane 19 çe kadar mezkür müdürlüğe vermeleri * * # murabbar » Fanında 280 metro yüzünde da Balabanağa mahallesinde yeni sokakız 106,5 9 mein sinde y sında 1730 numaralı arsa yanında 3 26 ıncı adada İ suntaralı arsa arlemımda İş 2 59 5 : İM ami arsa arkasında 8940 “ numaralı 11850 56,10 Bi zam lesinde 565 numaralı asa yanında 9069 Sapı karşısında 18 adıda 2480 sinde 60 ada 1998 mumuraı > 4f40 , ii, Balabanağı mahallesinde Zincirli 8398 450 di 15 İnet silada nda Balsbanağa mahallesinde cami —— 2710 200 * ye lay ike yerinde emânet malı #rsalar satılmak içi ai Blm er, 24/4/9209 tarihinde ihalesi olacaktır. Taği Görmek İçin her gün müzayedeye girmek içir İiktine gelmeleri Sa yg ta Thalar Gümrüğü Müdüriyetinden: Ne uVal kırmızı toz biber İŞ eşya muharrer. kırmızı toz biberin beher kilösüna onlkl ! Gi eek ve Guz kurus isrihlâk resmi miişterisine alt İ Ph kilosu elli santim zelibi uhtesindedir. Daha faz. | akların Nisanın Yacu Salı günü Galate san ko- ayrı ayrı saki. Taliplerin şart. | mezkür tarihte leve | Vukuu vefatile ailemizi derin| TEŞEKKUR İ teecsürlere gark Hasırcı Başı hanımın cenaze mer: İunmak suretile ailel ket İmi i tesrir ve taitif buyuran ze- vatı kiramla ceria de Polis efendiler i ve bahriye ve jandarma asker kardeşlerimizi iştirak ve bahren| Harik, hayat, kaza ve otomobil Galatada Ünyon hasinda pyatırınız, Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan ÜNYON ndan sigorta : Beyoğlu - sigortalarınızı igorta kumpanyasıns tin Ünyon yaptırmayınız. 2002 inaklettirmek suretile pek büyük! Yütufkârlıkta bulunan ağa it san, liye almış makbu İJandarma komandanı Halil ve bahriye komandanı Ce- ve Polis'müdürü Şerif ve ü-| çüncü sube müdürü Hilmi bey hazcratma ve Kadıköy merkez| memuru Süleyman bey (ile seyrisetain i w Alâçddin efendi daresine minnet rımızın iblâğma ce- erinin TEŞEKKÜR Vukwu vefatı ile ailemizi dil- İbum eden sabık müddei umuiyi askeri Bee Paşanın kain vali- Mektebi müdürü Binbaşı Rauf Akhisar nahiyesi müdürü İh. e BEBEKTE kuf mahalli No17 DOKTOR ED en. son sistem diş ted; nesine müracaat ediniz. Ku , “biri gümrüğ AHNAZARıN viha kautçuk takımlar anbul ticareti dabi müdüriyetinden 36 oldugum 4 Ş zi ğa ri SI NE ML ye EN Belsoğukluğu frengi olanların nazarı dikkatine Dr. Horhoroni Fennin en son uwuwlile kat'i ölerek eski ve yeni belsoğukluğu. frengi, idrar derliği, bel gevşekliği ve mesane evhatsızlıkları tedavi olunur. Bevoğlu Tokarıvan yanında mektep sokak No 45 Tek BR O. 3152 MAMA Dr'Hakkı Şinasi Kiralık büyük gazino KE En sıhbı çocuk gıdası Büyük Adada iskete başmdaki 2 nümerolu gazmoya talip ola- lar, sahibi) Eşref be adende 50 numarada MÜFACLAL, Darülaceze Müdürlüğünden: Darülâcezeye ait koca us» iafu paşada Cambaziye mahal- lesinde Atik meşeli mescit Ce-| n|dit Şehitler sokağında Atik 19 İmukerrer Cedit 33 numaralı ve 650 Tira kimeti muhammeneli maabağçe hane 5 Mayıs 929 İPazar günü pazarlık ( suretiyle satılacaktır. Talip olanlarm yü; İde yedi buçuk nisbetinde pey ak İçeleriyle yevmi mezkürda on- dörtten onaltıya kadar darül'a. ceze heyetine müracaatla, Darül'acezeyo muktazı iki bin kilo patatesiri kapalı zarf usuli- yle mümakasası 29 Nisan 929 Pazartesi günü t on dörtte icra edilecektir. Taliplerin yüz- de yedi buçuk nisbetinde temi- nat akçeleri ve teklifnamel İdarül'acezeye EDAM Tim elik Maçka Palâsta bahçe tara- fından dördüncü apattıman mobilyalı veya mobilyasız devren ehyen fiatla kiralık- cali tır, Derunundakilere müra. tavassutunu ; rica ederiz efendim. Umüm Ha-| Sircibaşı ailesi Reşit Paşa hali-| lesi Yegâne. KK oLiNoS dişle, ş etlerinizi ve ağzinizı temizler. Kolinosu vücuda in terkibat ağızdaki tehlikeli mi- ropları imha eder. Diş agrılarına diş etlerinin şişmek gibi rahatsızlıklarina mani olur. Kolinosu kuru bir fırça üze- rine koyarak dişlerinizde tecrübe ediniz ağzınızın nasil temizlenip ferahlandıgını hissedeceksiniz. KOLYNOS DENTAL CREAM Türkiye için depoziteri : MAURICE FARAGGI Beyoğlu, Venedik Sokağı, İbrahim Paşmapartımsi i yüz 5 er MAP. z leposilatant on stan hare ve ATORLARA SORUNUZ ME, KAŞE.TOZ VE GRANÜLE Komp © Günde Sadet yahol 5 kaşik ocuklara Msıf, ip EEE İfopinu ve ve peraknde öl kal, KREPdOŞİN En iyi Bursa krepdöşini en ucuz İlatla TOLACIOĞLU FEHMİ KAYA mağazasında MM Çakmakçılar No 79 İstanbul #8 Otomobil aranıyor Az kullanılmış bir binek otom Satacakların ot ASM ve elini . vaziyet ve tertibatı fuatını pangalı Postabanesi postrestant: İH, M. Fümuzile mektuplarını göndermeleri İ bilmuayene alınacaktır. 4 İstanbul Liman İşleri İnhisarı Türk Ano- nim Şirketi idare meclisi riyasetinden: 91 Nisan 999 tarihinde toplanacağı eysice ilân edilen fevki hey'et rüznamesine veli olan Üzerine üçüncü olarak zirdeki iki maddenin daha ilâve edildiği ilân olunur 3 — Şirket dahili alzamnamesinin omuz beşinci maddesinin tadili, Aslı “Tadih teklifi Yüzde on meclis idare azan | Yüzde bep medi a nr Züzde beş müdiran ve memurine » |, yüzde ekiz müdiran ve memurine umumi dördüncü madde —e0 $ — Mcelisi idare azasının hakkı huzur mikdarının tespir, ——————————— Karacabey Harası müdürlüğünden: Karacabey Harasında ikinci parti olarak koçtan kısır 250 baş koyun 12 -nlsan-929 tarihine müsadif Gumertesi günü Hara mer- kezinde bilmüzayede satılacağından talip ei yevmi mezkürda cida bulunm VEMASI A, TİYATRO, VARYETE simin iki büyük filmi birde Ben Har kahtamanı RAMON NOVARO tarafındı KORSAN ŞOVALYE Muazzam film. Estanlı Airikada serglüzeşi dram komik Dombullu İsmali efendi tarafında (ŞAİRLERJ operet 3 perde, Matmazel Dudu bale hey'eti tarafın- dan danslar düctolar varyete nümerola a STERSE| havalının İç vüzünü İ nların Miks ve izi. am, v0 fümidir. Pari büyük reste çamı İsv ellerdeki hayatı mu İĞ saver olan ba emi dilin İh; ADOLE MANJU tatafından Şayan hayret b öd sil olunmaktadır şan 1029 çar» itibaren dan im rim gelacek haltaki programındı CAR RAPSODİSİNİN unutulmaz, mümessili VİLLİ FRİÇ İle genç dilber ve pek sevimli TENNİĞ JÜĞO nm çok O merakaver temsilleri YILAN KADIN filmi, gösterilecektir. Ny OK GALA SUVARERİ olarak FRANSIZ SİNEMA . TİYATROSUNDAİ e ei kii KOLİN pa in cn #muszzam sineme KONRAT VAYT ile HİLBE şah w çile ADAM perşembe akşamından içae edilmekte olduğu MAJİK SİNEMASI VERDUNEM fitmi, çarşı tinesine ağanın MARSO Çakal urun mütürtüğünden; Kayseride yapanlacık olar. Ötelin inğaanı çeraiti atiye dairesinde yenide kapalı zarl wsulile iki ay müddele münakasaya vazedilmiştir. 1 Münaka; iştirik edevek olan müteabbitlerin mühendislik ve mimarlik kanunu mucibince diplomaları musaddak olmalar ve yahut inge- atın her türlü mes'uliyeti, kanuhiye ve idariye ve fenniyesini kabul! ve ifa eyleyecek mezkör musaddak vesaiki bam diplomalı mühendis ile bilu- mum muameldta müştereken mes'ul olmak üzere teşriki mesai etmeleri Teminatı muvakkate teklif edilen fiatın şüzde vedi buçuğudur. 3 — Usulü veçhile tanzim ve imdi olunadak zarflar (((-6-999) perşenbe günü saat onbeşte Kayseri Evkaf idaresinde açılacak ve en az fiat teklif eden zata merkör fiat mutedil bulunduğu takdirde müdiriveti umamiyenin tasdiki. ne talikan ihale olunacaktır. Tekliflerde mukabil şart dermeyan edilemez. 4- Talip olanlitın fazlâ tafiilar ve izahat isülmal etorek Ve Şeraii fenniyeyi anlamak ve proje ve teferrüatı almak üzre ehliyeti feariyelerini müşir musaddak vesika İle beraber her gün İstanbulveKayseri Evkaf müdürlüklerine ve Ankarada Evkef umum müdürlüğü inşaat ve tamirat müdürlüğüne mursesatları, Berlin yüksek mühendis mektebinden diplomalı mühendis ARİF HİKME bitanbul Fen mektebi betonarme mühendisi ve şehremaneti sabık betonarme mütehassıs Her nevi inşa röleleri taksitle ve müsait, şeritle spartıman inşaan dalına mevcur ecnebi ve yerli ustalatimızla Türkiyenin hör tarafında inşaat mütaphitlerinin © işçilikleri deruhte - ölünür. HER GÜN SAAT 3 TEN 5 E KADAR: GALATA ÖMER ABİT HAN NO 22 KAT 3. TELEFON B. 0.63 m, Bilumum esnafa ve esnaf cemiyetlerine: Istanbul Ticaret müdüriyetinden: 1 — Esnafın esnaf cemiyederine kaynları mecburi olduğundan san'at ları ipbarile mensup olmaları lâzım gelen cemiyete kayt edilmiş bulunanları tecdidi kayıtları, ve hiç kayt. edilmemesi; olanların kayıları için bir &y müddet verilmiştir. 2 — Bu müddet müracaat — edenlbiden kayı” edilmişlerin kaydiye saahhüdat şehriye ve saireden cemiyete. karşı olan eski borçla cemiyetler tarfından kaftyen ararılmayarak, yeni kayn. edilecekler misin? şimdilik ancak cüzdan bedelile 0 cemiyetin nizamnamesinde yazılı taahhü- dat bedelleri alınacaktır. 3 © Esnaf cemiyetleri, çemiyetlerine kayı edilmediklerine vakıf olduk” sarlında ları esnaha isimlerini zabıtai belediye memerlatna bildireceklerdir. 4 — Musyenei sihhiyeye tabi olan esnafın muayeneleri. eskiden olduğu gibi cemiyetlerden alacakları hüyiyet varakalri üzerine kayt olunacakür. 0 — Bilumum esnafın ileride ceva görmemek üzre hehen cemiyederine r tavsiye ve ilân © penil kart olıcışala

Bu sayıdan diğer sayfalar: